פיקוד העורף התרעה במרחב

BLACK WEEKEND

חוה''מ פסח 5-11 באפריל

תקנון "הגרלת חלום":BLACK WEEKEND

מערכת רשת 12/08/15 21:00הגדרות

 

למונחים הבאים בתקנון זה, תהא המשמעות המצוינת לצידם כלהלן:

 

המבצע:

מבצע הגרלות שיכונה בשם "הגרלת החלום" שייערך במסגרת שבוע מכירות מוזלות לרשתות המשתתפות (ואשר יכונה Black Weekend), בהתאם לתקנון זה.

 

עורך ההגרלה:

חברת בלאק וויק ובלאק וויקאנד בע"מ שכתובתה היא רחוב מנחם בגין 11 (מגדל רוגובין-תדהר, קומה 12), רמת גן

 

המפקח על ההגרלה:

עו"ד ינון לקס, ממשרד עורכי הדין שנקר לקס ברחוב מנחם בגין 11 (מגדל רוגובין-תדהר, קומה 12), רמת גן.

 

תקופת המבצע:

החל מיום 5.4.2015 בשעה 00:00:01 או עם פתיחתם של בתי העסק המשתתפים במבצע, בהתאם לשעות הפתיחה והסגירה של כל בית עסק המשתתף במבצע ("מועד פתיחת ההגרלה"), ועד וכולל את יום 11.4.2015 בשעה  23:59:59 או בשעה מוקדמת יותר בהתאם לשעת הסגירה של כל בית עסק המשתתף במבצע, לפי המוקדם מבניהם ("מועד סגירת ההגרלה"). למען הסר ספק, ייתכן וחלק מהרשתות או החנויות המשתתפות במבצע יבחרו להאריך את משך הזמן בו ניתנות ההנחות על מוצריהם גם מעבר לתאריכים הנ"ל. עם זאת, מובהר באופן מפורש כי רכישת מוצרים לאחר תקופת המבצע המוגדרת לעיל לא תזכה את הרוכש בזכות להשתתף בהגרלה. תקופת מבצע ההגרלות, להבדיל מתקופה בה ניתנות ההנחות אינה ניתנת להארכה על ידי אף אחת מהרשתות או החנויות אלא אם יתוקן תקנון זה במפורש.

 

רשתות או חנויות המשתתפות במבצע:

כל הרשתות והחנויות בהתאם למפורט בנספח א' המצ"ב לתקנון זה. עד יום לפני תחילת תקופת המבצע, עורך ההגרלה יהיה רשאי לעדכן את נספח א' ולהוסיף רשתות ו/או חנויות נוספות כמשתתפות במבצע. הרשימה המעודכנת תתפרסם לאורך כל תקופת המבצע באתר האינטרנט של עורך המבצע.

 

לקוח:

צרכן תושב ואזרח מדינת ישראל, אשר יבצע בתקופת המבצע רכישה בסכום המינימאלי או כל סכום הגבוה מהסכום המינימאלי באיזו מהרשתות או החנויות המשתתפות במבצע, ואשר שילם את התמורה בגינה.

 

הסכום המינימאלי:

סכום של 100 ₪ (מאה שקלים חדשים).

 

משתתף:

כל לקוח שהזין באתר האינטרנט את מלוא הפרטים הנדרשים באתר האינטרנט לצורך הרישום להגרלה ואשר הפרטים שהזין נקלטו בהצלחה במערכת המחשב של עורך המבצע. מובהר כי לקוח אשר ביצע את הפעולות שלעיל יראוהו כמי שהסכים להשתתף במבצע בהתאם להוראות תקנון זה. במקרה שבו לקוח הינו קטין, הרי שהזנת הפרטים האישיים על ידיו תהא כפופה לכך, שהוא קיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים, לפי העניין, להשתתפות במבצע לפני הזנת הפרטים האישיים.

 

קבלת קנייה:

סרט קופה מקורי, שלם, ברור וקריא שיופק על ידי הרשת או החנות ויימסר ללקוח בגין ובעת ביצוע קנייה ורכישה של מוצרים בתקופת המבצע ברשת או באחת החנויות המשתתפות במבצע, בסכום המינימאלי או סכום גבוה יותר, ואשר עליו מודפס מספר הקבלה וסכום הקנייה. קבלת הקנייה תהא כזו שהודפסה באמצעות קופה רושמת או מדפסת אחרת בבית העסק, עורך ההגרלה רשאי שלא לקבל קבלת קנייה שנערכה בכתב יד.

 

 

 

מספר משתתף:

לאחר הזנתם של כל הפרטים באתר האינטרנט של עורך ההגרלה וקליטתם במערכת המחשב שתופעל על ידו למטרה זאת, יונפק לכל משתתף "מספר משתתף" שיקנה לו את הזכות להשתתף בהגרלה, בהתאם לתקנון זה. מרגע שנמסר למשתתף מספר המשתתף (בין אם באמצעות הצגתו של המספר על גבי צג המחשב, בין אם באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ובין במסרון (SMS)), מספר המשתתף יצורף אוטומטית להגרלה.

 

המספר הזוכה:

מספר המשתתף אשר עלה בגורל בעת ביצוע ההגרלה.

 

קבלת קניה זוכה:

קבלת קניה מקורית ושלמה בה מופיע בדפוס ובאופן מלא וברור, להנחת דעתו של עורך ההגרלה, מספר הקבלה שתואם את הרישום של מספר המשתתף שהתקבל מהזנת הפרטים המלאים.

 

פרס ההגרלה:

רכב אופל קורסה, 1.4 ליטר, 100 כ"ס, 5 דלתות, כולל: גג פנוראמי וחישוקי סגסוגת קלה 15 אינטש. דרגת זיהום 6.

 

ככל והזוכה בהגרלה יהיה מעוניין בשדרוג הרכב הנ"ל ו/או הוספת תוספות כלשהן הוא יהיה רשאי לעשות זאת אך ורק בכפוף להסכמת יבואן המכוניות ו/או עורך ההגרלה. הסכמה כאמור תינתן בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של יבואן הרכב ו/או עורך ההגרלה מבלי שיידרשו לנמקה. מובהר כי ככל ותינתן ההסכמה כאמור יישא הזוכה בכל העליות הכרוכות בגין שדרוג ו/או הוספת התוספות הנ"ל. 

 

יבואן המכוניות:

ש.י.ר יבוא רכב בע"מ.

 

אתר האינטרנט שבו תערך ההגרלה (להלן: "אתר האינטרנט"):

http://reshet.tv ו/או האפליקציה של חברת "רשת".

 

הזנת נתונים:

הזנה על ידי לקוח של כל שדות החובה באתר האינטרנט, לצורך קליטת הנתונים כראוי במערכת המחשב וקבלת מספר משתתף, כמפורט באתר האינטרנט. הזנת הנתונים באתר האינטרנט תתאפשר רק דרך הדפדפנים הבאים: IE8, IE9, IE10,FF 17, Google Chrome.

 

קליטת נתונים:

רישום הנתונים )לרבות מספר קבלה( שהוזנו על ידי המשתתף/ים באמצעות אתר האינטרנט.

 

ההגרלה:

ההגרלה שתתקיים במסגרת המבצע כמפורט בסעיף 4.5 להלן ו/או במועד אחר שיקבע כמפורט בתקנון זה.

1.           כללי

1.1          הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לנשים וגברים כאחד.

1.2          הוראות תקנון זה נודעו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם יתנהל המבצע אשר נערך על ידי עורך ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1997. בהזנת הפרטים לאתר האינטרנט ולחיצה על כפתור ה-"שלח", המשתתף מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, אשר יהווה החל מאותו מועד חוזה המחייב את המשתתף.

1.3          הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לצורך פירוש תקנון המבצע.

1.4          בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר יגברו הוראות תקנון זה. המפקח על ההגרלה רשאי לשנות את הוראות התקנון מעת לעת, בין השאר במטרה ליישב סתירות מעין אלה.

1.5          הדין החל על מבצע זה ועל כל פעולה בקשר אליו, לרבות פירוש מסמכים והתקנון, הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל נושא הקשור למבצע זה תהא מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.

 

2.           השתתפות בהגרלה וקבלת מספרי משתתף

2.1.        זכאי להשתתף בהגרלה כל לקוח אשר יבצע בתקופת המבצע רכישה באחת מהרשתות או החנויות המשתתפות במבצע, בסכום המינימאלי או בכל סכום גבוה ממנו, ואשר שילם תמורה בגין הרכישה כאמור. מובהר כי לצרכי ההשתתפות בהגרלה, ביצוע של החלפות, החזרות או מימוש של זיכויים ברשתות המשתתפות במבצע או ביצוע של כל עסקה בגינה לא תונפק ללקוח חשבונית מס קבלה בגין הרכישה - לא ייחשבו כרכישה.

2.2.        לקוח הזכאי להשתתף בהגרלה (כאמור בסעיף 2.1 לעיל) ואשר יחזיק בקבלת קנייה המעידה על כך, רשאי להזין לאתר האינטרנט של את הפרטים הנדרשים באתר (לרבות את מספר הקבלה ופרטים מזהים אודותיו ואודות ביצוע הרכישה) ויקבל עם רישומו לאתר האינטרנט מספר משתתף המעיד על רישומו להגרלה. רק רישום הלקוח בפועל וכנדרש באתר האינטרנט, קליטת הנתונים במערכות המחשוב של עורך ההגרלה וקבלת מספר משתתף, יזכו את הלקוח בזכות להשתתף בהגרלה, וזאת במידה והן הרכישה והן הרישום בוצעו בפועל במהלך תקופת המבצע. יובהר כי בכפוף לאמור בסעיף 2.3 להלן, לקוח רשאי להירשם להגרלה מספר פעמים, ובלבד שבגין כל רישום בוצעה על ידי הלקוח רכישה נפרדת העונה על הדרישות הכלולות בתקנון זה. להסרת ספק, לא ניתן לקבל יותר ממספר משתתף אחד בגין כל רכישה (אף אם סכום הרכישה גבוה מהסכום המינימאלי), אך ניתן לקבל כמה "מספרי משתתף" בגין כמה רכישות נפרדות המבוצעות במהלך תקופת המבצע. כך לדוגמא, קנייה בשווי של 300 ₪ בחנות או ברשת משתתפת, תזכה את הלקוח במספר משתתף אחד בלבד, אך שלוש קניות נפרדות, כל אחת בסכום העולה על הסכום המינימאלי (שבגינן הונפקו ללקוח 3 קבלות קנייה נפרדות בסכום כאמור) באותה החנות או הרשת ו/או בחנויות או רשתות שונות, תזכה את הלקוח בזכות לקבלת שלושה מספרי משתתף ביחס לאותה ההגרלה.

2.3.        כל מספר משתתף יקנה למחזיק בו את האפשרות להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד. לקוח המחזיק בכמה מספרי משתתף יגדיל בכך את סיכויי זכייתו (במובן זה שהסיכוי לכך שאחד מבין כמה מספרים יעלה בגורל גדול מזה שמספר אחד יעלה בגורל), אך קבלת יותר ממספר משתתף אחד לא תזכה את הלקוח בכל זכות או עדיפות אחרת.

2.4.        מובהר להסרת ספק כי הזכות להשתתף בהגרלה כפופה, בין היתר, למגבלות הבאות: (1) ביצוע רכישה באחת מהרשתות המשתתפות במבצע במהלך תקופת המבצע; ו-(2) הזנת הנתונים אודות הקנייה באתר האינטרנט וקבלת מספר משתתף במהלך תקופת המבצע. הזכאות לפרס המוגרל מותנית בהצגת ראיות להנחת דעתו של עורך ההגרלה אודות עמידת הלקוח בכל תנאיי תקנון זה.

3.           אופן ותקופת ההשתתפות בהגרלה 

3.1.        כדי להשתתף בהגרלה המפורטת בסעיף 4.5 שלהלן, על כל לקוח המחזיק בקבלת קניה לפעול במהלך תקופת המבצע כמפורט להלן:

א.        להיכנס לאתר האינטרנט.

ב.        להזין בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט את מספר הקבלה המופיע על גבי קבלת הקניה אותה הוא מחזיק, וכן את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו, כתובת הדוא"ל שלו, כתובת מגוריו, שם הרשת והחנות שבהם בוצעה הרכישה (וככל שהרכישה בוצעה ברשת כלשהי – את שם הסניף הרלוונטי), וכן את כל יתר הפרטים הנדרשים למילוי כמפורט באתר האינטרנט.

ג.         לאחר ההזנה יקבל המשתתף מספר משתתף אשר יוצג בפניו על גבי הצג, כאשר תהיה באפשרותו אופציית הדפסה.

3.2.         לקוח שלא נרשם באתר האינטרנט תקופת המבצע ולא קיבל לידיו מספר משתתף, לא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה בגין אותה רכישה.

3.3.        עם סיום ביצוע הפעולות האמורות בסעיף 3.1 לעיל בהצלחה, יקבל הלקוח הודעה על קליטת הנתונים במערכת המחשוב. רק לאחר קבלת ההודעה כאמור ישתתף הלקוח בהגרלה.

יובהר, כי במקרה שבו לקוח, מכל סיבה שהיא, לא מסר את כל הפרטים שנדרשו ו/או שפרטיו לא נקלטו בהצלחה ו/או שמסר פרטים שגויים ו/או שפרטיו נקלטו באופן שגוי במערכת המחשוב של עורך ההגרלה - לא יהיה זכאי להשתתף בהגרלה.

במקרה בו במועד ביצוע ההגרלה יעלה בגורל מספר זוכה שהינו מספר משתתף אשר לדעת עורך ההגרלה, על פי שיקול דעתו המוחלט, לא הוזנו פרטים תקינים אודות הלקוח מבצע הרכישה ו/או אודות הרכישה עצמה, יהיה רשאי עורך ההגרלה לבטל את הזכייה ובמקרה כזה הזוכה יקבע בהתאם להוראות סעיף 4.4 להלן.  

4.           מועדי ההגרלות ואופן עריכתם

4.1.        למחרת יום סיום תקופת המבצע או במועד מאוחר יותר שייקבע על ידי עורך ההגרלה ויאושר על ידי מפקח ההגרלה (ובכל מקרה, לכל המאוחר בתוך 7 ימים מתום תקופת המבצע), תערך ההגרלה במשרדי חברת פרומתאוס טכנולוגיה מציתה מהלכים בע"מ ("פרומתאוס") או בכל מקום אחר שייקבע על ידי עורך ההגרלה ויאושר על ידי מפקח ההגרלה.

4.2.        ההגרלה תערך מתוך כל מספרי המשתתף שנאספו (ונקלטו במערכות המחשוב לאחר שהוזנו באופן תקין) במהלך תקופת המבצע - וזאת תוך שימוש במערכת המחשוב של פרומתאוס, אשר תאסוף את כל המספרים המשתתפים שנרשמו בתקופת המבצע מאתר האינטרנט, לצורך הגרלת המספר הזוכה.

4.3.        ההגרלה בין מספרי המשתתף תעשה בעזרת תוכנת מחשב של פרומתאוס אשר תעלה בגורל את המספר הזוכה בצורה אקראית.  

4.4.        בהגרלה יוגרל, חוץ מהמספר הזוכה, מספרים נוספים שיירשמו וידורגו לפי סדר בחירתם ("מספרים ממתינים"). עורך ההגרלה יעשה שימוש במספרים הממתינים במידה ובעל המספר הזוכה (הראשון או המספר הממתין הבא אחריו, לפי העניין) לא אותרו ו/או לא עמדו בתנאי הזכייה של תקנון זה ו/או וויתרו על הזכייה, והכל בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של עורך ההגרלה.

4.5.        להלן ריכוז פרטי ההגרלה:

 

מועד ההגרלה

פרס

בגין רכישות שבוצעו, נרשמו באתר במהלך תקופה המבצע והונפק בגינם מספר משתתף

12.4.2015

פרס ההגרלה (כהגדרתו לעיל)

5.4.2015 בשעה 00:00:00 עד 11.4.2015 בשעה 23:59:59

5.           תנאים לזכייה

לצורך אישור זכייתו של משתתף, שמספר המשתתף שלו הוכרז כמספר הזוכה, על המשתתף לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

5.1.        קבלת הקניה התקבלה אצל המשתתף באופן האמור בסעיף 2.1 לעיל.

5.2.        המשתתף עומד בכל התנאים הקבועים בתקנון זה (לרבות בהגדרת המונח לקוח, משתתף וכיוצא באלו).

5.3.        המשתתף יתייצב במשרדי עורך ההגרלה באחד המועדים שייקבעו על ידי עורך ההגרלה, ובמועד זה: (א) המשתתף יזדהה בפני עורך ההגרלה ותימצא התאמה מלאה בין פרטי המשתתף לבין אלו שהוזנו בעת הרישום להגרלה; (ב) המשתתף יציג לעורך ההגרלה את קבלת הקנייה המקורית שתואמת לנתוני המספר הזוכה; ו-(ג) מיד לאחר שעורך ההגרלה יאשר למשתתף כי הוא הזוכה בפרס ההגרלה ובכל מקרה לא יאוחר מיום 25.4.2015, המשתתף יקבל לידיו את פרס ההגרלה ויעביר את הבעלות על פרס ההגרלה על שמו. לשם כך, המשתתף ינקוט בכל הפעולות הנדרשות, ובכלל זה: ישלם באמצעות המחאה בנקאית, או בכל דרך אחרת שבה יורה לו עורך ההגרלה את כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או ההוצאות ו/או התשלומים, שיהיו ו/או שיוטלו בגין הזכייה או השימוש בפרס ההגרלה ובכלל זה כל תשלום הנדרש לקבלת הרכב לידיו והעברת הבעלות בו על שמו (לרבות אגרות והוצאות נלוות בגין העברת רישום הבעלות במכונית על שמו, הוצאות בגין עריכת ביטוחים הנדרשים בדין ו/או כל מס, אגרה והיטל אחרים המוטלים מטבעם על בעלי ו/או מחזיקי מכוניות בישראל ו/או בגין הנוגע אליהם).

מובהר כי התנאים הנ"ל הינם תנאים הכרחיים, אך לא בלעדיים, לצורך קבלת פרס ההגרלה, וכי על מנת לקבל את פרס ההגרלה על הזוכה לעמוד גם ביתר התנאים והדרישות הקבועים בתקנון זה.

6.           זהות בעל קבלת הקניה, זהות מחזיק קבלת הקניה והעדר קבלת הקניה

6.1.        משתתף אינו זכאי לקבל, ועורך ההגרלה אינו חייב להעניק, פרס הגרלה כלשהו, בכל מקרה בו קבלת הקניה אבדה, הושמדה, הושחתה, נגנבה, נלקחה, התקלקלה, נקרעה, נגזרה, נפגמה, דהתה או נוקבה ו/או אם מספר הקבלה המודפס על גבי קבלת הקניה, טושטש או שאינו ברור, באופן שבו לא ניתן לקבוע בוודאות מהן הספרות המרכיבות את מספר הקבלה ו/או את סדרן של הספרות המופיעות בו, הכל לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה.

6.2.        למען הסר ספק, מובהר בזאת כי קבלת קניה, אשר לדעת עורך ההגרלה קיים חשש כי הושגה או הוצגה בפניו תוך תרמית ו/או עבירה על החוק ו/או על התקנון ו/או בחוסר תום לב, לא תזכה את המחזיק בה בפרס ההגרלה.

6.3.        מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפקח ההגרלה יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק ולברר בכל דרך לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זה לערוך בדיקה מול חברות כרטיסי האשראי או בכל דרך אחרת שהיא, באם המחזיק בפועל של קבלת הקניה המשויכת למספר זוכה ("הזוכה לכאורה"), הינו הבעלים של קבלת הקניה, לרבות אם הזוכה לכאורה הינו מי שחויב בגין הרכישה בכרטיס אשראי שבבעלותו עבור הקנייה נשוא קבלת הקניה (ככל שהזוכה לכאורה שילם באמצעות כרטיס אשראי) וכן לשלול מהזוכה לכאורה את זכותו לקבל את פרס ההגרלה, אם יתברר למפקח ההגרלה כי הזוכה לכאורה אינו הבעלים של קבלת הקניה, הכל לפי העניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה.

6.4.        מבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה, מובהר כי במקרה בו הזוכה לכאורה אינו הבעלים של קבלת הקניה, והוא, לצורך הדוגמא, חבר או קרוב משפחה של הבעלים של קבלת הקניה ו/או במקרה שבו הזוכה לכאורה מחזיק בקבלת הקניה אך לא הוא שילם בגין המוצרים נשוא קבלת הקניה, כי אז עורך ההגרלה רשאי להתנות את מסירת פרס ההגרלה לידי הזוכה לכאורה, בקבלת תצהיר ערוך כדין מהבעלים של קבלת הקניה או מהאדם אשר שילם בגין המוצרים נשוא קבלת הקניה, לפי העניין )"המצהיר"( וזאת בתוך המועד שבו ביקש עורך ההגרלה מהזוכה לכאורה את המצאתו של התצהיר כאמור.

במסגרת התצהיר האמור,       יהיה רשאי עורך ההגרלה לדרוש מהמצהיר, בין היתר, כי יצהיר כי הוא הבעלים של קבלת הקניה ו/או כי הוא אשר שילם בגין אותה קניה וכי למרות זאת הוא מסכים למסירת קבלת הקניה ופרס ההגרלה לידי ולבעלות הזוכה לכאורה, והכל בנוסח שיהא להנחת דעתו של עורך ההגרלה. עוד מובהר, כי בנסיבות כאמור עורך ההגרלה יהיה רשאי להתנות את מסירת פרס ההגרלה בתנאים נוספים שיידרשו לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה (לדוגמא, בכך שהבעלים של קבלת הקנייה או מי ששילם בגין אותה הקנייה היה רשאי בעצמו להשתתף בהגרלה). הזוכה לכאורה יידרש למסור ולהעביר לעורך ההגרלה כל פרט ו/או מידע שיידרש על ידו ולשתף פעולה עם עורך ההגרלה במהלך ביצוע הבירור כאמור לעיל.

6.5.        היה ופרס ההגרלה לא יחולק מסיבה כלשהי, לרבות (אך ללא הגבלה לאמור) עקב כך שמשתתף אשר מספר המשתתף שלו הוגרל, לא אותר לפי הפרטים שהושארו על ידיו באתר האינטרנט בתוך 7 ימים ממועד ההגרלה ו/או עקב כך שהמשתתף לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הזכייה ו/או עקב כך שהוא ויתר על הזכייה (במעשה ו/או במחדל( ו/או לא מימש את זכייתו בנסיבות התלויות בו ו/או מסיבות שאינן תלויות בעורך ההגרלה או מי מטעמו, כי אז יהיה עורך ההגרלה רשאי להעניק את פרס ההגרלה למשתתף אחר (כמפורט בסעיף 4.4 לעיל) או לא לתת את פרס ההגרלה , והמשתתף האמור לעיל שלא קיבל את פרס ההגרלה ו/או שוויתר על פרס ההגרלה ו/או לקוח אחר יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך ההגרלה בגין חלוקת פרס ההגרלה למשתתף אחר או בגין אי חלוקתו כאמור.

6.6.        למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן להסב את הזכייה בפרס ולהעבירה לצד שלישי כלשהו.

7.           קבלת פרס ההגרלה

7.1.        נציגי עורך ההגרלה יצרו קשר טלפוני עם המשתתף אשר מספר המשתתף שלו עלה בהגרלה. יצירת הקשר תיעשה בהתאם למספר הטלפון שנמסר על ידי המשתתף האמור במסגרת הזנת הנתונים באתר האינטרנט, וזאת על מנת לזמנו אל משרדי עורך ההגרלה כדי לבדוק את עמידתו במלוא התנאים, הדרישות וההוראות שבתקנון זה, וכן לערוך בירור באם הוא אכן הזוכה, כהגדרתו לעיל. משתתף שישיב לפניה כאמור לעיל, ושבידיו קבלת קניה זוכה, יאמת את שמו, את מספר הקבלה שעל גבי קבלת הקניה שבידיו וכן פרטים נוספים, כפי שיידרש על ידי עורך ההגרלה, ויוזמן להגיע בעצמו למשרדי עורך ההגרלה בסמוך למועד בו ייצרו עמו קשר, על מנת לוודא את זכאותו לקבלת פרס ההגרלה ולהמציא את קבלת הקניה שברשותו.

7.2.        היה ולאחר מספר ניסיונות ליצירת קשר עם המשתתף אשר מספר המשתתף שלו הוגרל, לא יעלה בידי עורך ההגרלה ליצור קשר עם המשתתף האמור, לפי מספר הטלפון שנמסר על ידיו באתר האינטרנט , או היה ומשתתף התבקש להתייצב במשרדי עורך ההגרלה ולא עשה כן במועד שנדרש על ידי עורך ההגרלה - כי אז יהיה רשאי עורך ההגרלה ליצור קשר עם המשתתף המחזיק במספר הממתין הבא אחריו וכך הלאה, לפי סדר הגרלת המספרים הממתינים השונים, כאמור בסעיף 4.4 לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי ההחלטה בדבר הפניה למספרים הממתינים תיעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה, לפי נסיבות העניין, וכי משתתף אשר בקבלת הקניה שאמורה להיות ברשותו מופיע מספר זוכה ו/או מי מבין המספרים הממתינים ו/או כל משתתף ו/או לקוח אחר ו/או מי מטעמם, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורך ההגרלה בקשר עם האמור. בבואו של המשתתף, שמספר המשתתף שברשותו הוגרל כמספר הזוכה, אל משרדי עורך ההגרלה, יבדוק עורך ההגרלה את עמידתו במלוא התנאים, הדרישות והוראות התקנון, יאמת פרטים ונתונים כפי שיידרשו להנחת דעתו של עורך ההגרלה לצורך הוכחת זכאותו של המשתתף האמור, ויקבל לידיו את קבלת הקניה הזוכה. לאחר שעורך ההגרלה יאשר כי המשתתף האמור הוא הזוכה, יחתום הזוכה על טופס אישור והצהרה, ויקבל טופס אישור זכייה. עם טופס אישור הזכייה יהא על הזוכה לפנות (תוך המועד שיהיה נקוב בטופס אישור זכייה) למשרדי יבואן המכוניות לשם מימוש הזכייה בפרס ההגרלה, בהתאם להנחיות שימסרו לו על ידי נציגי עורך ההגרלה.

7.3.        עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה, רשאי לדרוש מאת כל מחזיק של קבלת קניה זוכה, הדורש את קבלת פרס ההגרלה בגינה, להציג את תעודת הזהות ו/או הדרכון של דורש הפרס ולהרשות לו לצלמם ו/או להעתיק את פרטיהם. סירב דורש פרס ההגרלה להיענות לדרישה זו, רשאי עורך ההגרלה ו/או המפקח לעכב את מסירת הפרס עד אשר דורש הפרס ימלא אחרי הדרישה או לבטל את הזכיה. יובהר,  כי למשתתף כאמור לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה בגין כל ביטול של הזכייה, עיכוב, אבדן, הוצאה, הפסד או נזק, מכל מין וסוג שייגרמו לו בשל ביטול הזכייה או העיכוב או בשל אי יכולת לממש את פרס ההגרלה כאמור.

7.4.        מימוש פרס ההגרלה הינו באחריותו הבלעדית של הזוכה ו/או אפוטרופסיו על פי דין. עורך ההגרלה ומפקח ההגרלה אינם אחראים למימוש הזכייה על ידי הזוכה. בנוסף, הזכייה בפרס ההגרלה הינה אישית, איננה ניתנת להעברה ותוענק אך ורק למי שיעמוד בתנאים הקבועים בתקנון זה.

7.5.        הזוכה יהיה מחוייב לשאת כל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או הוצאה ו/או תשלום, ככל שיהיו ו/או שיוטלו בגין הזכייה או השימוש בפרס ההגרלה, לרבות אגרות והוצאות נלוות בגין העברת רישום הבעלות במכונית על שמו, הוצאות בגין עריכת ביטוחים הנדרשים בדין ו/או כל מס, אגרה והיטל אחרים המוטלים מטבעם על בעלי ו/או מחזיקי מכוניות בישראל ו/או בגין הנוגע אליהם. מובהר כי עורך ההגרלה לא יישא ולא יחויב באף תשלום מהתשלומים המפורטים בסעיף זה.

7.6.        במידה שמשתתף כלשהו הטוען לזכייה בפרס ההגרלה הנו קטין, עליו להגיע למשרדי עורך ההגרלה לצורך אישור הזכייה ולשם קבלת פרס ההגרלה, בליווי הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים, לפי העניין, ולהביא איתו תעודה מזהה שלהם, הכוללת ספח בו רשום שם הזוכה )במידה ומדובר בהוריו) או מסמך אחר המעיד על האפוטרופסות (במידה ומדובר על אפוטרופסים). אישור הזכייה וקבלת פרס ההגרלה יותנו בחתימת הקטין יחד עם שני הוריו או אפוטרופסיו החוקיים על כל מסמך ו/או תצהיר וכן בביצוע כל פעולה, כפי שייקבע על ידי עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה יהיו רשאים, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לנסיבות שתיווצרנה, שלא למסור את פרס ההגרלה לזוכה או לעכב את מסירת פרס ההגרלה, עד אשר יתקיימו להנחת דעתם התנאים המאפשרים מסירת פרס ההגרלה לקטין או למי מאפוטרופסיו החוקיים, בהתאם לדין. במקרה של עיכוב כאמור, לא תהיה לקטין ו/או למי מטעמו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה בגין כל עיכוב, אבדן, הוצאה, הפסד ו/או נזק, מכל מין וסוג שייגרמו להם בשל העיכוב או בשל אי יכולת לממש את פרס ההגרלה כאמור.

7.7.        למען יוסר ספק, לזוכה אין זכות להמיר, להחליף ו/או לשנות בכל דרך את פרס ההגרלה בו זכה.

8.           היעדר אחריות

8.1.        עורך ההגרלה יהיה רשאי לעשות שימוש בפרס ההגרלה (המכונית), לפני ובמשך כל או חלק מתקופת המבצע, לרבות בדרך של צילומו, הצגתו לתצוגה לקהל בכל מקום שיבחר, והכול לפי שיקול דעתו הבלעדי. יתכן כי המכונית אשר תימסר לזוכה תהיה כזו אשר נעשה בה שימוש, לפיכך יתכן כי המכונית תישא פגם ובלאי הנובע מהשימוש האמור, ואולם היא תימסר לזוכה במצבה הנוכחי “AS-IS”)) ולזוכה ו/א למי מטעמו אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג, בקשר אליה כלפי עורך ההגרלה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כלפי יבואן המכוניות.

8.2.        מבלי לפגוע באמור לעיל, עורך ההגרלה ו/או יבואן המכוניות אינו מתחייב למסור לזוכה את המכונית בצבע מסוים ו/או במפרט מסוים. כאמור לעיל, פרס ההגרלה ניתן על ידי עורך ההגרלה כפי שהוא ("AS-IS") ללא כל אחריות או מצג באשר לטיבו ו/או איכותו ו/או תקינותו ו/או התאמתו, והוא כפוף לתנאי השימוש והאחריות שיינתנו (ככל שאלה ניתנים) על ידי יבואן המכוניות ו/או היצרן ו/או בהתאם להוראות הדין, והזוכה מוותר על כל תביעה או טענה בעניין זה .

8.3.        עורך ההגרלה לא יהיה אחראי באופן כלשהו לאי התאמה, הוצאה, נזק )לרבות לגוף ו/או לרכוש)  ו/או הפסדים ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו למשתתף ו/או לזוכה ו/או לכל אדם אחר בקשר עם פרס ההגרלה ו/או אשר ינבעו מקבלתו ו/או עקב השימוש או אי השימוש בו ו/או בכל דרך אחרת הקשורה אליו. כל טענה, דרישה ו/או תביעה במקרה כזה תופנה אל הספק ו/או היצרן ו/או המשווק ו/או יבואן המכוניות /או כל גורם אחר הרלוונטי לפרס ההגרלה.

8.4.        עורך ההגרלה, מפקח ההגרלה, פרומתאוס ו/או רשת נגה בע"מ לא יהיו אחראים, והמשתתפים מוותרים על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפיהם, אם מסיבה כלשהי לא התקבלו אצלם הנתונים הנדרשים לשם הכללתם בהגרלה ו/או הפרטים שהוזנו לאתר האינטרנט השתבשו ו/או נמחקו ו/או אם המשתתפים לא זכו בפרס ההגרלה מסיבה אחרת כלשהי המפורטת בתקנון זה ו/או מסיבה שלא ניתן היה לצפותה במועד עריכת תקנון זה, והכל לפי שיקול דעתו של עורך ההגרלה.

8.5.        במקרה בו ארעה תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה ו/או שינוי כלשהו בפרס ההגרלה המחולק בהגרלה שחולק לזוכה, בין עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש ו/או כח עליון ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל, לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו או כל גורם אחר הקשור בו במישרין ו/או בעקיפין.

8.6.        למען הסר כל ספק, מובהר בזאת במפורש כי עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים לכל מעשה ו/או מחדל שייעשו על ידי משתתף ו/או על ידי זוכה ו/או כל אדם אחר בקשר עם פרס ההגרלה, ואף לא יהיו אחראים לכל מעשה ו/או מחדל שיעשה יבואן המכוניות ו/או מי מטעמם של המנויים לעיל.

8.7.        מובהר בזאת כי עורך ההגרלה אינו מכיר ולא יהיה אחראי לסידורי הבטיחות, הרישוי והשימוש הקיימים בקשר עם פרס ההגרלה וכל הקשור בו לרבות השימוש בו. בנוסף, עורך ההגרלה ו/או רשת נגה בע"מ לא יהיו אחראיים באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשתות הטלפונים הביתיים או הסלולריים ו/או לפעילותה התקינה של רשתות האינטרנט ו/או לפעילותן התקינה של אתר האינטרנט ו/או של מערכות המחשב והם לא יישאו באחריות כלשהי להפסקה ו/או לתקלה ו/או לשינוי כלשהו, שיחול בקשר עם איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים הקשורים אליהם.

במקרה בו עקב תקלה שנגרמה באיזה מהשירותים שלעיל יחול לדעת עורך ההגרלה קושי של ממש בקיום ההגרלה ו/או נמנעה יכולתם של מספר רב של לקוחות מלהירשם להגרלה - עורך ההגרלה יהיה רשאי לבטל את ההגרלה המתוכננת ולקבוע במקומה הגרלה שתקבע במועד מאוחר יותר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך ההגרלה.

8.8.        עורך ההגרלה לא יהיה אחראי באופן כלשהו לנזק ו/או הפסד מכל מין וסוג, ישיר ו/או עקיף עקב תקלות דפוס ו/או הפצה ו/או כל טעות ו/או אי התאמה אחרת. במקרה של תקלה ו/או טעות, כאמור לעיל, עורך ההגרלה יהיה רשאי, לבטל את ההגרלה, להגדיל את מספר פרסי ההגרלה, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, ככל שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה, ותחייב כל לקוח ו/או משתתף ו/או זוכה בהגרלה. למען הסר ספק,  ללקוח ו/או משתתף ו/או זוכה ו/או אדם אחר לא תהיה טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או מפקח ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות, כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.

9.           איסור השתתפות

ההשתתפות במבצע אסורה על עורך ההגרלה, המפקח, יבואן המכוניות, וכל מנהליהם, שותפיהם (לרבות רשת נגה בע"מ ומשרד הפרסום המלווה את המבצע), בעלי עניין בהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, של כל אחד מהאמורים לעיל. "בן משפחה" לעניין זה משמעו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות. זכייתו או השתתפותו של משתתף אשר השתתפותו אסורה על פי סעיף זה, בטלה מעיקרא ולפיכך, אף אם מסיבה כלשהי נודע/נמסר למשתתף כאמור כי הוא זכה ו/או אף אם החל במימוש הזכייה ובקבלת פרס מפרסי ההגרלה ו/או אם קיבל את פרס ההגרלה לידיו ו/או העבירו לאחר, ולאחר קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים לעיל התברר כי חלה עליו מגבלת זכייה, כאמור בסעיף זה, תהיה זכייתו בטלה מעיקרא, כאילו לא הייתה מלכתחילה, ויהא עליו להשיב לעורך ההגרלה את פרס ההגרלה או את שוויו הריאלי.

10.        פרסום המבצע

פרסום המבצע יהא באינטרנט ו/או בעיתון ו/או בטלוויזיה ו/או בכל במדיה אחרת.

11.        פרסום תוצאות ההגרלה

שם הזוכה בפרס ההגרלה יפורסם באתר האינטרנט ובהתאם להוראות החוק.

כמו כן, יכול ושמות הזוכים ו/או תמונתם יפורסמו ללא הגבלת זמן ו/או טריטוריה בכל פלטפורמת שידור קיימת ו/או עתידית, בין היתר, יכול ויפורסמו שמות הזוכים על גבי מסך הטלוויזיה, בסלולר, באתרי אינטרנט חברתיים כגון פייסבוק וכיוצ"ב.

 

 

 

12.        פרסום התקנון

עותק מתקנון זה ניתן לקבל במהלך תקופת המבצע אצל המפקח על ההגרלה. כמו כן, ניתן יהיה לעיין בתקנון (בתקופת המבצע) באתר האינטרנט, לכל אורך תקופת המבצע, באמצעות לחיצה על הקישור )לינק( המפנה לתקנון באתר האמור.

13.        הוראות כלליות

13.1.     על אף כל האמור בתקנון זה, עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאיו והוראותיו של תקנון זה מפעם לפעם ו/או להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן, או להמשיכו מעבר למועד זה, לשנות את פרס ההגרלה ו/או להוסיף פרסי הגרלה וכן לבטל את ההגרלה  בכל עת, וזאת בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ולהוראות הדין החלות על המבצע.

13.2.     בעצם השתתפותו בהגרלה, מצהיר המשתתף בפני עורך ההגרלה כי במידה שיוגרל כזוכה בהגרלה, לא הושגה זכייתו תוך הפרת התקנון ו/או בניגוד להוראות הדין והוא מתחייב להשיב כל פרס ו/או טובת ההנאה נשוא הזכייה לעורך ההגרלה, באופן מיידי, ככל שיתברר כי הוא אינו זכאי לה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המצוי בדין.

13.3.     מובהר כי עורך ההגרלה אינו אחראי בצורה כלשהי לפעולות המבוצעות על ידי הרשתות המשתתפות במסגרת המבצע, על המוצרים הנמכרים על ידם ו/או על ההנחות שיוענקו לצרכנים השונים במסגרת המבצע. בכל טענה ו/או תלונה בקשר למוצרים הנמכרים ו/או להנחות הניתנות ו/או לכל פעולה אחרת שמבוצעת על ידי הרשתות המשתתפות במבצע הלקוח מתחייב לפנות לרשת החנויות ו/או הסניף הרלוונטי בלבד.

 

****************************************************************


 

נספח א'

"אופל" - רשימת הסניפים המשתפים במבצע:

סניף

כתובת

צריפין

קרית שלומה צריפין

תל אביב

המסגר 30

הרצליה

הסדנאות 11

חיפה

מקלף 14 צ'ק פוסט

אשדוד

האורגים 6

באר שבע

קניון קרית הממשלה , הנרייטה סולד 8

נצרת

דרך עפולה הישנה 41

ירושלים

הסדנא 2 תלפיות

 

"דיזיין סנטר" (רח' הלח"י 2, בני-ברק) רשימת החנויות המשתתפות במבצע:

אבסולוטו אבן ושיש

בן איתי

נטוצי

בית אגמי

סוויס סיסטם

ניופאן גורמה

אווט דור ביי טולמנס

דקור

ניו וינטאז

אופיס גולדן ליין

דוראל מבית קב' דקור

ניקולטי

אורגון

ד"ר גב

סימפליווד

אי די דיזיין

דר' זכוכית

עץ ועצה

איטל סופה

האומן מטבחים

פאו ברזיל

איי פייל

הביטאט

פיאנקה

אינוביישן

הולנדיה

פנדור

איתמר שטיחים

הייפריים

פריד

אמריקן קומפורט

הרדור

קטלן איטליה

אניס מטבחים

כוכב

קלאס דלת

אסף

כיתן

קליגריס

אסף רהיטי מעצבים

סימונס

רב בריח

אפרת אילן

לייט לי

רוזטו

אירופלקס

מאיירס טפטים

ראמפלוס

אתנחתא

MY HOME PAGE

ריביירה

בוס

מילאנו בדינג

שאטו דאקס

בירמן

מליס

שוורץ הום קולקשיין

ביתילי

מקס דיווני

שיש פרביטל

בלורן

מתריב שטיחים

שריונית חסם

** חזי בנק, נירלט, סטאטו לא משתתפות במבצע.

 

"המשביר" – רשימת סניפים המשתתפים במבצע:

סניף

כתובת

דיזנגוף סנטר

דיזנגוף 65 לב העיר -ת"א

גן העיר

אבן גבירול 71 ת"א **סגור בשבת**

חולון

גולדה מאיר 7, קניון חולון

ראשל"צ

ז'בוטינסקי 26 - ראשון לציון

אשקלון

הרצל 27 - אשקלון **סגור בשבת**

אשדוד סטאר

ז'בוטינסקי 47  - מתחם רביבו  אשדוד (סטאר סנטר )

אשדוד

רח' יהודה הלוי פינת בלפור -רובע ה'  -קניון לב אשדוד

אילת

שד' התמרים 5 - אילת

פתח-תקווה

ז'בוטינסקי 74-72 - פתח תקוה

באר שבע  פלזה

דרך חברון- נאפחה 25 -באר שבע ONE PLAZA

חדרה

רוטשילד 40 קניון לב חדרה - חדרה

רחובות

רח' בילו 2 קניון  - רחובות

נתניה השרון

הרצל 60 נתניה, קניון השרון

כפר סבא

רח' ויצמן 301, מתחם G, כפר סבא

באר-שבע

שד' הנשיאים - באר שבע (קניון הנגב)

מלחה

רח' אגודת הספורט בית"ר 1   שכונת מלחה - ירושלים

נתיבות

המסגר 1 פינת רח' בעלי המלאכה א.ת נתיבות

נצרת עלית

המלאכה 16 נצרת עילית

חיפה

יונה 1 - חיפה **סגור בשבת**

קריית שמונה

כיכר צה"ל 1 - קריית שמונה **סגור בשבת**

נצרת

רח' פאולוס השישי - נצרת

נהריה

שד' הגעתון 22 - נהריה

טבריה

הבנים 3, לב הגליל - טבריה **סגור בשבת**

עפולה

שד' רבין 18 עפולה 18370

חוצות כרמיאל

רח' מעלה כמון 5, כרמיאל

בת ים

רח' יוספטל 93, קניון בת ים

כרמיאל

שד' נשיאי ישראל 100 (ככר האירוסים כרמיאל)

מק"ח

רח' שמחה גולן נווה שאנן - חיפה (גרנד קניון)

קריון

דרך עכו 192 קריון צפון - קרית ביאליק

עיר ימים

בני ברמן 2, נתניה

גרנד באר-שבע

שד' טוביהו 125 - באר שבע (גרנד קניון)

איילון

רח' אבא הילל 301 - רמת גן (קניון איילון)

ירושלים- כיכר ציון

רח' יפו 39 פינת סולומון1 ירושלים.**סגור בשבת**

ארנה

השונית 2 הרצליה פיתוח

נתניה

גיבורי ישראל 5א' מרכז ביג א.ת - נתניה

קריית אונו

רח' שלמה המלך 37 - קריית אונו

קניון הזהב

סחרוב 21 א.ת  ראשון לציון, קניון הזהב

אשדוד סיטי

חנות ספרינגפילד - רח' הרצל, קניון אשדוד סיטי - אשדוד

רננים

המלאכה 2 קניון רננים -רעננה

עזריאלי

דרך השלום מרכז עזריאלי - תל אביב

 

"ניופאן אאוטלט" – רשימת הסניפים המשתתפים במבצע:

סניף

כתובת

ניופאן אאוטלט תל אביב

תל אביב- יוניצמן 21, מתחם מנדרין שופ, (מלון מנדרין, חוף הצוק)

ניופאן אאוטלט ראשון לציון

ראשון לציון –רוז'נסקי 14, א.ת חדש

ניופאן אאוטלט אשדוד

אשדוד-המדע 11, אזור תעשייה צפוני, בניין מול העיר

ניופאן אאוטלט גבעת ברנר

גבעת ברנר- צומת גבעת ברנר

ניופאן אאוטלט נתניה

נתניה- המחקר 3, מתחם רוגובין

ניופאן אאוטלט הרצליה

הרצליה אול סייל-נתיבות 7, מתחם אולסייל