פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הרשמה ל-המיזם

למועמד המעוניין לקחת חלק בתהליך המיון לתוכנית

מערכת רשת 11/02/15 22:00 

להלן תקנון הרשמה למועמד המעוניין לקחת חלק בתהליך המיון לתוכנית "המיזם"

המיזם הינה תוכנית טלוויזיה חדשה המיועדת ליזמים/ממציאים בתחומים שונים. התוכנית מיועדת לשידור בערוץ 2 על ידי רשת-נגה בע"מ ("רשת"). התוכנית מופקת על ידי חברת אנדמול ישראל בע"מ ("המפיקה") (רשת והמפיקה יכונו להלן ביחד: "ההפקה").

המתמודדים בתוכניות יהיו אותם נרשמים (להלן: "הנרשמים\ הנרשם") אשר לאחר תהליך המיון לתוכנית, המורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), ייבחרו על ידי ההפקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להשתתף בתוכנית.

לצרכי נוחיות בלבד תקנון הרשמה זה והשאלון למועמד ערוכים בלשון זכר אך הנ"ל מופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.

תהליך המיון לתוכנית
בטרם אישורך את תקנון הרשמה זה, הנך נדרש לקרוא ולהתעמק בהבנת תהליך המיון לתוכנית המפורט להלן, לרבות אך מבלי להגביל בכל הקשור להתחייבויותיך לעמוד בכל תנאי הסף אשר יפורטו בתקנון הרשמה זה.

1. על מנת להיכלל בתהליך המיון, על כל נרשם להשלים את השאלון למועמד (להלן: "השאלון") ולאשר את תקנון הרשמה זה (להלן: "טופס הרשמה \ תקנון הרשמה) לרבות את עמידתו בכל תנאי הסף המפורטים להלן . מטרתם של הליכי מיון מקדמיים אלו, הנם לאפשר להפקה לבחור מבין כלל הנרשמים את אלו אשר יוזמנו על ידה לשלב\ים הבאים בתהליך המיון. אישור הנרשם את תקנון הרשמה זה ומילוי השאלון על ידו הנם תנאים מקדמיים לתחילת תהליך המיון לתוכנית.

2. מובהר, כי כל השלבים במסגרת תהליך המיון לתוכנית ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם אישור תקנון הרשמה זה ומילוי השאלון לרבות עמידת הנרשם בכל תנאי הסף המפורטים להלן, אינה מבטיחה בכל אופן כי הנרשם יוזמן להשתתף בתהליך המיון ו/או ייבחר להשתתף בתוכנית.

3. מובהר, כי ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון גם נרשמים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של נרשמים כאמור יחולו כללים ו\או תנאים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה וכפי שיוחלט על ידה מעת לעת.

4. ההפקה רשאית, לקבוע את המבנה הפנימי של השלבים השונים של תהליך המיון לתוכנית לרבות בכל הקשור לאופן ומועדי עריכתם. מובהר כי ההפקה הנה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור להגדרת אופייה של תקופת הליהוק לתוכנית לרבות אורכה והנ"ל רשאית לקצרה ו\או להאריכה ו\או לשנות את שלביה ו\או מבנה הפנימי של הליכי המיון בהתאם לשיקוליה ומבלי כל חובה ליידע את הנרשמים בגין יישומם של שינויים כאמור.

5. כל נרשם נדרש למלא את השאלון, באופן יסודי ונרחב ככל הניתן. נרשם שלא ימלא את כל הפרטים כנדרש, יפסל, ולא יהיה זכאי להשתתף בתהליך המיון. למען הסר ספק מובהר כי אין בעצם אישורו של תקנון הרשמה זה ו\או הגשתו של שאלון מלא כדי להבטיח את זימון הנרשם לתהליך המיון.

6. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המשתתפים בתוכנית מבין הנרשמים המתאימים ביותר אשר אישרו את תקנון ההרשמה והשאלון, כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון והן מבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מתוך כלל הנרשמים ו/או המוזמנים לימי המיון.

7. ההפקה ו/או "רשת" אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש של פרטי הנרשמים , ו\או של קבצים מכל סוג אשר הועלו על ידי הנרשמים במסגרת הליכי המיון לרבות ומבלי למעט קבצי אודיו ו\או ווידאו וכיו"ב לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם אישורו על תקנון הרשמה זה פוטר את ההפקה ו/או את "רשת" מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל עניין הקשור ברישום לתוכנית ו\או בתהליך המיון על כל המשתמע מכך, לרבות ומבלי למעט בכל הקשור לטענות ו\או דרישות בגין הזמנתו או אי-הזמנתו להשתתף בתהליך המיון.

8. אישורו של תקנון הרשמה זה על ידי הנרשם כנדרש להלן מהווה את אישורו והסכמתו של הנ"ל לכלל התנאים והכללים החלים באופן הנרחב ביותר לתהליך המיון ו\או לתוכנית.

תנאי הסף לנרשם

9. באישור תקנון הרשמה זה, מאשר הנרשם את עמידתו בכל תנאי הסף המפורטים להלן וכן מהווה אישור תקנון זה אישור הנרשם לכל ההצהרות ו\או ההתחייבויות החלות עליו כנרשם והמפורטות בהסכם זה להלן. אישור הנרשם כאמור על עמידתו בכלל תנאי הסף ו\או ההתחייבויות מהווים תנאי הכרחי ומקדמי להשתתפותו בהליך ההרשמה.

א. למען הסר ספק מובהר כי אי עמידתו של נרשם באיזה מתנאי הסף המפורטים להלן עשויה למנוע את השתתפותו בתהליך המיון לתוכנית. עם זאת, מובהר כי אין לפרש את האמור כאילו עמידה בתנאי הסף מבטיחה בהכרח וללא סייג את השתתפות הנרשם בתהליך המיון ו/או בתוכנית.

ב. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הנרשמים אשר ישתתפו בכל שלב בתהליך המיון (לרבות מבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד), וכן הנ"ל הנה בעלת זכות הבחירה הבלעדית בכל הקשור לבחירתם של המתמודדים אשר ייקחו חלק בתוכנית והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

ג. מובהר כי רשאי להירשם ו/או להשתתף בתוכנית אדם אשר עונה על כל דרישות הסף כדלקמן:

ג1. כל אזרח ישראלי (או הזכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוקי מדינת ישראל)
ג2. אדם מעל גיל 18. על אף האמור לעיל, במקרה שבו יוחלט להפיק תכנית בהשתתפות ילדים, ההרשמה תהיה פתוחה לילדים בגילאים 8-14, ובלבד ששני הורי הילד אישרו את הרשמתו לתוכנית. השתתפות ילדים בתוכנית תהא בכפוף לקבלת אישור מתאים ממשרד התמ"ת וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התנאים בתקנון הרשמה זה.
ג3. בעל רעיון/תוכנית עסקית/מוצר (להלן: "המצג") פרי המצאתו ו/או פיתוחו הבלעדי, אשר ניתן להצגה בתוכנית.

10. הנרשם מצהיר ומתחייב בזאת כי:

א. באישור תקנון הרשמה זה, ניתנת בזאת הסכמתו המלאה והבלתי חוזרת של הנרשם להעניק להפקה את מלוא המידע הדרוש לה על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בתוכנית, לרבות קבלת כל מידע הנדרש על ידה להכרעת עמידתו של הנרשם בתנאי הסף שנקבעו על ידם ובדיקת הצהרותיו כמפורטות בתקנון הרשמה זה . לרבות אך מבלי לגרוע בכל הקשור למידע אודות ההיסטוריה הרפואית של הנרשם, מידע אודות עברו האישי והמשפחתי וכיו"ב. למען הסר ספק יובהר כי עסקינן במידע אשר לפי שיקול דעתה של ההפקה הנו רלוונטי להליכי המיון לתוכנית ו\או להשתתפות בה והכול בהתאם למגבלות הוראותיו של כל דין רלוונטי.

ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנרשם מתחייב בזאת לשתף פעולה עם ההפקה בכל הקשור לגילויו של כל מידע אשר לדעתה יידרש על מנת לבחון את מידת התאמתו להשתתפות בתוכנית. לרבות אך מבלי למעט נותן הנרשם את הסכמתו לביצוע בדיקת רקע אישית ככל שההפקה תיראה לנכון, במגבלות החוק. הנרשם מאשר כי ידוע לו שיידרש לשיתוף פעולה מלא לגבי בדיקת הרקע כתנאי להשתתפותו בתהליך המיון ובתוכנית, אך מובהר כי שיתוף הפעולה מצידו וכן ביצוע בדיקת הרקע כאמור, אין בהם משום הבטחה כי הנרשם יוזמן להשתתף בכל שלב בתהליך המיון. ההפקה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מי מהנרשמים יוזמן להשתתף בכל שלב של תהליך.

ג. הנרשם מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם על בסיס כל מגבלה חוקית להשתתפותו בתהליך המיון ו\או בתוכנית לרבות ומבלי למעט בגין עבירה פלילית ו\או כל צו הגבלה המהווה מגבלה חוקית להשתתפותו בתהליך המיון ו\או בתוכנית .

ד. הנרשם מאשר כי הוא לא נוטל או נטל חלק בעבר בכל פעילות בלתי חוקית או פעילות אחרת השנויה במחלוקת בקרב הציבור והעלולה לגרום נזק לתכנית אם תתגלה.

ה. הנרשם מאשר כי המצג אשר יציג להפקה במסגרת הליכי המיון לתוכנית הינם פרי פיתוחו ויצירתו המקורי וכי אין ולא יהיה בהם כל הפרה של הסכם ו/או התחייבות אחרת שהנרשם הינו צד להם ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, ו/או בזכויות אחרות כלשהן של כל צד ג'. הנרשם מצהיר שלא נדרשת הסכמת צד שלישי כלשהו להצגת המצג להפקה וככל שנדרש אישור כזה, הוא יקבל אותו מראש ובכתב לפני ההרשמה לתוכנית. הנרשם מאשר כי הוא אחראי באופן מלא לכל כל הרעיונות ו/או התוכנית העסקית ו/או המוצר שיציג להפקה, על כל היבטיהם, לרבות טיבם, איכותם, תכונותיהם וכיוצא באלה וכי ידוע לו שההפקה עשויה שלא לבצע כל בדיקה מצידה בקשר אליהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנרשם מאשר כי בכל מקרה בו תתקבל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מצד ג' כלשהו, בכל הנוגע ו/או הקשור לזכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים במיזם, יהא הנרשם מחוייב לשפות את ההפקה, עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור.

ו. הנרשם מצהיר ומאשר בזאת כי במסגרת הצהרותיו בתקנון הרשמה זה לרבות במסגרת כל מידע אשר נמסר על ידו במילוי השאלון הביא לידיעת ההפקה כל פרט אודותיו העשוי להיות רלוונטי לבחינת התאמתו להשתתפות בתהליך המיון ו\או בתוכנית.

ז. הנרשם מצהיר כי הוא כשיר מבחינה בריאותית ונפשית לקחת חלק בתהליך המיון לתכנית וכי לא ידוע לו על כל מניעה או מגבלה בריאותית או אחרת שיש בה כדי להפריע למהלך השתתפותו בהליכי המיון ו\או בתוכנית (ככל שייבחר ).

ח. הנרשם מאשר כי ככל שיידרש יציג בפני ההפקה מסמך המעיד על כשירותו הפיסית ו/או הנפשית להשתתפותו בתהליך המיון ו\או בכל חלק מהם ו\או בתוכנית וכן יבצע את כל הבדיקות שיידרשו ממנו בהקשר זה, ככל שיידרשו.

ט. הנרשם מאשר כי ידוע לו שהשתתפות בתכנית זו עשויה להוות שינוי קיצוני באורחות חייו, לרבות ניתוק מלא או חלקי ממקורות התמיכה הטבעיים שלו (משפחה וחברים ) ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם הנו מורגל. כל אלו, בנוסף על אוירה תחרותית ועל חשיפה תקשורתית, עלולים להוות גורמי דחק משמעותיים. ככאלה, הם עלולים להוות רקע להתפתחות משברים נפשיים משמעותיים, ולעיתים אף פיסיים. החלטת הנרשם לקחת חלק בתכנית מבטא את בחירתו האישית שמשמעותה הסכמה מודעת לחשיפה לסיכון זה.

י. הנרשם מצהיר ומאשר כי ביכולתו וברצונו להשתתף בתהליכי המיון לתכנית ו/או בצילומים לתוכנית (ככל שייבחר בהתאם לשיקול דעתה בלעדי של ההפקה ולכל תכנית ו/או פעילות הנלוות ו/או הנגזרות לתוכנית.

יא. הנרשם מתחייב להימנע מכל סוג של התנהגות לא נאותה, אלימה, ו/או הטרדה של נרשמים אחרים, בכל עת ועת במהלך כל שלב בתהליך המיון לתוכנית (ככל שאכן יוזמן לשלבים הבאים). כמו כן מתחייב הנרשם להמנע מלעשות כל שימוש במידע שיגיע אליו, ככל שיגיע, ביחס למיזמי נרשמים אחרים (לרבות ומבלי לגרוע: , העתקה, חיקוי ו/או הפרה זכויות מכל סוג שהוא).

יב. הנרשם מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא ערב לכך כי כל הפרטים האישיים אשר הועברו על ידו בתקנון הרשמה זה ו\או בשאלון בכל עניין הקשור לבחינת השתתפותו בתוכנית לרבות, מידע אודות הרקע האישי והניסיון הקודם שלו, הינם מלאים ואין בהם משום הטעייה. וההפקה ו/או מי מטעמה רשאים להסתמך עליהם הסתמכות כנה ומלאה. ידוע לנרשם כי העברתם של פרטים אישיים ו/או מידע אודות חייו ו/או מידע אודות המצג שאינם מדויקים ו/או שיש בהם משום הטעייה עלולות לגרום לתוכנית ו/או להפקה נזקים כבדים והנרשם מאשר בתקנון הרשמה זה את התחייבותו לשיפוי ו/או לפיצוי ההפקה בגין כל פרסום שלילי בעניין הכרוך אם במישרין או בעקיפין בפרטיו האישיים לרבות מידע אודות הרקע האישי שלו ו/או ניסיונו הקודם ו/או המצג ו/או מעורבותו בפעילות שלא הובאה לידיעת ההפקה.

יג. מובהר כי ההרשמה לתוכנית מסתיימת רק כאשר הנרשם עמד בכל דרישות ההרשמה כמפורט בתקנון הרשמה זה.

יד. חלק מהנרשמים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יוזמנו לשלב הבא בתהליך המיון ו/או לימי מיונים הכוללים בין היתר, אך מבלי להגביל, ראיונות עם נציגי ההפקה ו\או יועצים מטעמם וכן מבחנים ומבדקים שונים. הליכי מיון אלו יצולמו בוידאו, וההפקה תהייה זכאית לבצע כל שימוש בהליכי המיון המצולמים אם בשלמותם ו\או בכל חלק מהם ובכלל זה לכלול אותם בפרומו ו/או בפרק של התוכנית אשר יסקר את האודישנים, ככל שייערך ו/או ישודר, וזאת בין אם הנרשם המצולם ייבחר על ידי ההפקה להשתתף בתוכנית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובין אם לאו. מובהר כי ההפקה תהא רשאית ליזום, במסגרת ימי המיונים ו/או השלבים הבאים בתהליך המיון, פעולות לצילום חומרים נלווים לתוכנית, לרבות פרומואים, וכי בעצם השתתפות הנרשם בשלבים הבאים בתהליך המיון ו/או בימי המיונים מותנית נותן הנרשם את הסכמתו להשתתף בצילומי החומרים הנלווים כאמור, ובכל שימוש אשר ייעשה בהם לאחר מכן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

טו. למען הסר ספק מובהר כי הנרשמים לא יהיו זכאים לקבל כל תמורה עבור השתתפותם בתהליך המיון ו/או בפרומו ו/או בפרק בתוכנית בה ישודרו האודישנים בהם נטלו חלק (ככל שייערכו ו/או ישודרו) ו/או עבור כל שימוש מכל סוג הנעשה על ידי ההפקה בתוכן במסגרתו מצולמים ו\או מוקלטים, וכן לא יהיו זכאיים לכל פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם בהם ו/או בגין אי השתתפותם בתהליך המיון.


טז. הנרשם מוותר בזאת וויתור מלא וסופי על כל טענה ו\או דרישה נגד ההפקה ו\או כל גורם הפועל מטעמה בגין כל עניין הקשור בהרשמה ו\או השתתפותו בכל חלק בהליך המיון לרבות אי זימונו להמשך תהליך המיון ומבלי למעט בכל הקשור בגין כל נזק ו\או טענה הקשורה אם במישרין או בעקיפין בהפסד שנגרם לו עקב השתתפותו בהליך ההרשמה או בתוכנית (ככל שייבחר).

יז. הנרשמים שיבחרו להשתתף בתוכנית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, מסכימים בזאת להופיע במסגרת התכנית על שלביה ולקחת חלק בפעילויות השונות אשר תידרשנה מהם ולפעול בהתאם להנחיות ההפקה בכל עניין הקשור בהשתתפותם כאמור.

יח. במידה והנרשם הוזמן להשתתף בתהליך המיון ו/או באחד או יותר משלביו, יהיה על נרשם כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניו בשלבים השונים של תהליך המיון (ככל שיוזמן להשתתף בהם) על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), עד לבחירתו כמתמודד בתכנית (ככל שייבחר). מובהר כי במסגרת תהליך המיון יידרש הנרשם, בין היתר לספק להפקה תיעוד כתוב, מפורט ככול הניתן, של המצג שברצונו להציג.

11. מבלי להגביל מכל דרישה נוספת אשר תחול על הנרשם כפי שתקבע על ידי ההפקה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הנרשם מאשר בזאת כי ידוע לו כי, בין היתר, יהא עליו לחתום על מסמכים ו/או לעמוד בדרישות המפורטות להלן:
חתימה על טופסי הרשאה וויתור, חתימה על הצהרת בריאות, אישורים רפואיים, ובכלל זה בדיקות פסיכולוגיות, אישור מוסד חינוכי אישור לבדיקת רקע ועבר, מסירה של תיעוד מיזם כתוב, אישור של קרובי משפחה מדרגה ראשונה, חתימה על תקנון התוכנית, חתימה על הסכם השתתפות בתכנית וחתימה על הסכם סודיות. כמו כן, ככל שהתוכנית תלווה בפעילות אינטרנטית ו/או אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה, כתב הסכמה להשתתפות בפעילות זו.
כל המסמכים שיהיה על הנרשמים לחתום יומצאו לנרשמים המתאימים כפי שייקבע על ידי ההפקה, ויוחזרו לה לאחר חתימתם עליהם (באופן ובמועדים כפי שיוחלט על ידי ההפקה).
התחייבות לשמירה על סודיות

12. הנרשם מצהיר ומאשר כי ידוע ומובן לו כי הצלחת התכנית תלויה לחלוטין בסודיות המוחלטת בקשר בין היתר אך מבלי להגביל, זהות המתמודדים, מבנה הייחודי של התוכנית, הצילומים ו/או להכנות ולכל הפעילויות האחרות הקשורות, במישרין או שלא במישרין, לתכנית ו\או לכל חלק מתהליך המיון.
13. ידוע ומובן לנרשם כי חלה עליו חובת סודיות והוא ישמור בסוד, לא יעשה כל שימוש ולא ימסור לכל צד שלישי מידע כלשהו ו/או חומרים שהגיעו לידיו בקשר לתוכנית לרבות אך מבלי להגביל במסגרת תהליכי המיון לתוכנית ו/או לתוצאותיהם ו/או למשתתפים בה ו/או לביצועיהם ו/או לרעיונות/התוכנית העסקית/המוצר שיוצגו על ידם ו\או לאופן התנהלותה של ההפקה ולכל פעילות הקשורה לתוכנית לרבות כל התכניות הנלוות ו/או הנגזרות ממנה וכל מידע הקשור להם, מהלכם ובכלל זה כל הקשור למבנה התחרות בתוכנית, תכניה, צילומיה תוצאותיה וכל חומר או מידע אחר הקשורים בהם או בנרשמים אחרים ו\או משתתפים לרבות מידע הקשור באופן ישיר ו/או עקיף להפקתה של התוכנית ו/או להפקה ולכל גורם מטעמה.
14. הנרשם מצהיר ומאשר בזאת כי יימנע לחלוטין מחשיפת עובדת השתתפותו במיונים ו/או בתוכנית (במידה וייבחר) וכן ימנע מעשיית כל שימוש במישרין או שלא במישרין, בתמונות ו/או בחומרי שמע ו/או בתכני וידאו מכל סוג ו\או מהפצת כל תוכן אחר באשר יהיה סוגו הנוגעים לתכנית ו\או ניתן לגזור ו/או להסיק מהם את דבר האפשרות להשתתפותו העתידית בתוכנית לרבות הפצת כל מידע הקשור לתוכנית לרבות אך מבלי למעט המבנה הייחודי שלה לרבות במסגרת האינטרנט ו\או בכל מדיה חברתית הקיימת ו\או שתהא קיימת באותה עת, כולל אך מבלי להגביל בעניין פייסבוק, טוויטר, וכל פלטפורמה אחרת באמצעותה ניתן להפיץ תוכן להמונים.

15. ידוע לנרשם ומוסכם עליו כי היה ועצם השתתפותו בהליכי המיון לתוכנית ו\או בתוכנית (במידה ואכן ייבחר) תיחשף במובן הרחב ביותר של העניין - בין אם בשל הפרת התחייבויותיו לסודיות כאמור לעיל על ידו ובין אם בכל דרך אחרת- תהיה ההפקה רשאית לבטל את השתתפותו בהליכי המיון לתוכנית ו\או בתוכנית.
16. מובהר כי בכל הקשור לתנאי הסודיות, הנרשם מאשר ומסכים בזאת כי ידוע לו שעליו לנהוג בסודיות מוחלטת ולהיות אחראי לכך שכל מי מטעמו ינהג בכל מידע הכרוך בתכנית לרבות בכל תוכן ו\או מסמכים ו\או ציוד שיועברו לו, , וכאמור לעיל חל איסור מוחלט על כל גילוי של כל מידע הקשור לתוכנית ו\או לתהליכי המיון לצד שלישי. מובהר בזאת כי ידוע לנרשם כי הוא יהיה אחראי לכל נזק שעשוי להיגרם בשל כל גילוי כאמור, בין שנעשה על ידיו ובין שנעשה על ידי קרוביו ו/או מי מטעמו.
17. מבלי לגרוע מזכותה של ההפקה לדרוש את חתימת הנרשמים ו/או מי מטעמם על כתבי התחייבות לסודיות נוספים, ככל שיוחלט על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, מובהר בזאת כי כל הפרה של התחייבויות לסודיות על ידי מי מהנרשמים, תוביל לחבות כספית, כפי שיקבע בהסכמי הסודיות.

שחרור מאחריות וויתור
18. בהסכמתו על תקנון הרשמה זה הנרשם מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר כדלקמן:

(i) כל המידע שנמסר על ידו בתקנון הרשמה זה והשאלון על כל חלקיהם, נמסר על ידו מרצונו החופשי כמו גם כל מידע נוסף אשר יתבקש ממנו או יסופק על ידו במהלך תהליך המיון, ככל שיוזמן על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בו.

(ii) המידע שנמסר על ידו או שימסור במהלך ההרשמה ותהליך המיון לתוכנית (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות תהליך המיון לתוכנית ובדיקת התאמתי לתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.

(iii) רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.

(iv) רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.

(v) והנרשם מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי: (i)השיב (ו\או ישיב) על כל השאלות שיוצגו לו כחלק מתהליך המיון והקבלה לתוכנית (ככל שישתתף בהם), מרצונו החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתו ויכולתו; (ii) ידוע לו כי אם יתברר כי מידע כלשהו שנמסר על ידו ו\או על ידי מי מטעמו להפקה אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לסילוקו המיידי מתהליך המיון והקבלה לתוכנית ו/או מהתוכנית עצמה אפילו אם יבחר בסופו של דבר להיות אחד המשתתפים בתוכנית;

(vi) ידוע לנרשם כי גם אם יבחר להיות משתתף בתוכנית, המפיק אינו חייב להפיק את התוכנית ו\או רשת אינה חייבת לשדר את התוכנית, אף בנסיבות בהן תופק התוכנית;

(vii) ידוע לנרשם כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לתוכנית, ובכלל זה בקשר לתהליך המיון בתוכנית הנן של ההפקה בלבד ואין הנ"ל חייבת ליידע מראש את המועמד בהחלטותיה.

(viii) ידוע לנרשם כי ההפקה הינה הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני בכל תוכן מכל סוג הקשור לתוכנית, לרבות בתוצרי הצילומים (אם בשלמותם ו\או בבכל חלק מהם) ו\או בכל תוצר של הפעילות הנלוות לתוכנית והן בכל תוכן מכל סוג אשר יועבר על ידי הנרשם ו\או בידי מי מטעמו במסגרת הליכי המיון ו\או כל תוכן אשר יועבר על ידו במסגרת התכנית, וההפקה רשאית לבצע כל שימוש והיא אינה חייבת להחזיר או לשמור (והיא רשאית להשמיד), כל חומר שיוגש כחלק מהבקשה שלו (ובכלל זה, בין השאר, תצלומים וקלטות וידיאו) בין אם יבחר להשתתף ובין אם לא.

לצורך הוראות סעיפי שחרור וויתור מאחריות המפורטים לעיל, ה"הפקה" פירושה המפיק ו\או רשת, לרבות, כל חברת אם, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.

הזכויות בתוכנית, בתוצרי הצילומים והשימוש בהם:
19. בעצם אישורו של הנרשם לתקנון הרשמה זה הוא מעניק בזאת למפיק, באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר את הסכמתו להקלטה, לשימוש, לשימוש חוזר על ידי ההפקה, בקולו, מעשיו, דמותו, שמו, כינויו, מראהו, המצג שלו, החומר הביוגראפי שלו (להלן – "דמות/ו") בכל אמצעי תקשורת אשר ידועים כיום או יפותחו בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל הגרסאות הקיימות כיום או שיפותחו בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות) במסגרת התוכנית או בקשר אליה וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת מהנרשם או מי מטעמו וללא כל תמורה שהיא.

20. הנרשם מסכים ומאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי למפיק תהיה הבעלות הבלעדית בכל הזכויות, לרבות אך מבלי למעט זכויות הקניין הרוחני (ובכלל זה, זכויות יוצרים וסימני מסחר), והאינטרסים בכל החומרים של התוכנית, לרבות, מבלי להגביל, כל החומרים שצורפו לתקנון הרשמה זה ו\או לכל תוכן שיימסר להפקה על ידי הנרשם (למעט המידע הכלול בתיעוד המצג כמפורט לעיל ולהלן) ו\או מי מטעמו בכל שלב במסגרת כל שלב בתהליך המיון (ככל שהנ"ל יוזמן לשלבי\ים הבא\ים). לרבות כל צילום או קלטת וידאו או הקלטה מכל סוג שהם, שהמפיק יצלמו ו/או יקליטו לרבות אלו הכוללים את בני משפחתו או את מכריו של הנרשם, (להלן, ביחד – ה"חומר" או ה"חומרים") וכל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) בחומרים הנ"ל, לרבות, מבלי להגביל, הזכות להשתמש בחומר ולנצל את החומר ואת דמותו בכל אופן ובכל אמצעי התקשורת המוכרים כיום או אשר יפותחו בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל גרסה אשר ידועה כיום או שתפותח בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות) תהנה בבעלותה הבלעדית של ההפקה והנ"ל רשאית לעשות כל שימוש בחומרים, בהתאם לשיקול דעתה, ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת מהנרשם ו/או מהמשתתף (ככל שייבחר על ידה) ו\או מי מטעמם ללא כל תמורה. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי זכויות המפיק לא יחולו על הרעיונות והתוכנית העסקית אשר יציג הנרשם למפיק ו/או על זכויות הקניין הרוחני של המוצר (ככל שישנן זכויות כאלו) אשר יציג הנרשם למפיק. הצגתם למפיק נעשית אך ורק לצורך בחינת השתתפות הנרשם בתוכנית ואין בה כדי להעביר את זכויות הקניין הרוחני לגביהם למפיק בכל דרך שהיא.

21. ידוע לנרשם כי ההפקה תעשה שימוש בחומרים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והנרשם מבין כי ההפקה לא יוצרת כל מצג בשאלה האם בחומרים יעשה שימוש או לא, בכל דרך או צורה.

22. הנרשם מעניק בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר את הזכויות להפקה על פי הוראותיו של תקנון זה זה בין אם אבחר על ידי ההפקה להשתתף בתוכנית ובין אם לא.

23. מובהר בזאת כי הנרשם משחרר בזאת את ההפקה, באופן מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות שתצמח מהשימוש על ידה בדמותו ו/או בכל חומר (ובכלל זה, בין השאר, כל תביעה כי שימוש זה מפלה, פולש לכל או פוגע בכל זכות לפרטיות ו/או לפרסום, וכל תביעה אשר מבוססת על פגיעה בפרטיות, הפלייה, לשון הרע, סילוף או השמצה), ובעצם חתימתו של הנרשם על תקנון הרשמה זה הנ"ל מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שיכולה להיות לו ו/או למי מטעמי כנגד ההפקה בגין האמור בפרק זה לעיל, כולו או חלקו.

24. ההפקה תהא רשאית לעשות בתוכנית ובכל תוצר מצילומי התוכנית ובדמות הנרשם ובכל רכיב ו\ או חלק מהם לרבות במיזם כל פעולה או שינוי או שימוש במסגרת צרכי ההפקה, לרבות מסחור התוכנית או כל חלק ממנה, שידור, הפצה, שכפול, שעתוק, מכירה, השכרה, עיבוד, עריכה ושילוב עם הפקות אחרות, בכל דרך שהיא ובכל מדיה (קיימת או עתידית). הנרשם לא יראה בכל פעולה או שימוש כאמור משום פעולה שיש בה סילוף, פגימה, שינוי אחר או הפחתת ערך ביחס לביצועיו ו\או הופעותיו ו/או למיזם שהציג להפקה ולא יהא הנרשם זכאי לכל תביעת פיצויים ו/או טענה ו/או תביעות ו/או דרישות אחרות כנגד ההפקה ו/או כל אדם או גוף הקשורים בתוכנית ו/או בהפקתה ו/או בצילומים ותוצריהם, הקרנתם, הפצתם ו/או כל שימוש אחר בהם ו/או בכל חלק מהם כאמור לעיל ו/או בשל אובדן פרסום ו/או פרסומת בלתי מוצלחת ו/או אי פרסומת והנרשם מוותר על כל טענה בקשר לכך.

25. "שינוי" לצורך סעיף זה פירושו בין היתר (אך לא רק) כי להפקה הזכות לערוך בכל אופן ו\או תצורה את תוצרי הצילומים של הנרשם והכול בהתאם לשיקול דעתה.

26. הנרשם מאשר כי אין מניעה שבמהלך תהליך המיון ו\או התוכנית ו/או הצילומים ו/או כל חלק מהם (וכל שימוש בהם), יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג שהוא ובכל אופן מפורש או משתמע לגבי הצילומים ו/או חלקים מהם ו/או המצג של הנרשם ו/או יצירותיו ו/או דמותו ו/או התנהגותו ו/או דבריו ולא תהיינה לנרשם ו\או למשתתף שייבחר לקחת חלק בתוכנית (ככל שייבחר) כל טענות בגין כך. ידוע לנרשם כי יכול ותוצרי הצילומים ו/או כל חלק מהם לרבות חלקים שצולמו במסגרת תהליך המיון ישולבו בתכנית קומית ו/או ביקורתית ו/או תכנית אחרת אשר יכולה להתפרש כפוגענית לכאורה (אף אם לא נבחר להשתתף כמתמודד בתוכנית) וכי אין לו ולא תהא לו כנגד ההפקה ו\או מי מטעמה כל טענה, תביעה ו/או התנגדות בגין כך.

27. מובהר כי הזכויות דלעיל תחולנה על כל תוצר צילומים ו/או הקלטה מכל סוג של התוכנית ו/או פעילויות נלווית לה ובכלל זה אלו בהשתתפות הנרשם

שונות

28. הרשמה או השתתפות בתכנית אסורה לכלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.

29. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
30. ההפקה אינה ולא תהיה אחראית להרשמה שלא בוצעה כנדרש, או לכל השחתה, איבוד או גניבה של כל מידע הכרוך בתקנון ההרשמה ו\או בשאלון. כל מידע ו\או תוכן הנאסף במסגרת הליך המיון יהיו רכושם הבלעדי של ההפקה. להפקה הזכות להשתמש במידע ו\או בתוכן האמור, בכל דרך ובכל מדיה שתראה להם, ללא כל התחייבות כלפי הנרשמים, לרבות שילובם בפרקי התוכנית (ככל שיוחלט לשלבם)

31. כל ההחלטות הנוגעות לתהליך המיון ו\או לתכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקים, תנאי כשירות, מיונים, הפקה, חוקי התחרות, שלבי תהליכי המיון ו\או שלבי התוכנית משימות, הדחת משתתפים, חלוקת פרסים (ככל שתהא) וכדומה, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.

32. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.

33. על ידי אישורך על תקנון הרשמה זה, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה ו/או "רשת" מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מתהליך המיון ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתהליך המיון ו/או בתכנית, וכן, כל נרשם מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו להפקה לנכון כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה לרבות פרסומות ופרומו לתוכנית, בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, לרבות שימוש כאמור במסגרת פרק בו ישולבו האודישנים (ככל ויופק), והכל, בין היתר, כמפורט בתקנון הרשמה זה להלן.

34. למען הסר ספק מובהר כי תקנון הרשמה שלא ייחתם כאמור יפסל מיידית ולנרשם לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה ו/או "רשת" בגין כך.

35. למניעת ספק, כל הפניה בתקנון הרשמה זה לנרשמים תתפרש כחלה גם על המשתתפים בתוכנית ותוסיף ותחול על נרשמים אלה במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, כמשתתפים בתוכנית. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בתקנון הרשמה זה החלה על הנרשמים תחול עליהם כמשתתפים ותצרף בנוסף לכל ההתחייבויות נוספות אשר יחולו על נרשמים אשר נבחרו בהתאם לשיקול דעתה של ההפקה להימנות בין משתתפי התוכנית.

36. המפיק ו\או הערוץ שומרים על זכותם לעדכן הוראותיו של תקנון זה בכל עת ובכל אופן.

אחריות

37. הנרשם מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה ו/או "רשת" לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בתקנון ההרשמה זה על ידיו ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמי.

38. הנרשם מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר לפצות את ההפקה ו/או "רשת" ו/או מי מטעמן בגין כל פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ואשר הנרשם אחראי להם כאמור בתקנון ההרשמה, ו/או על פי דין, וכן מתחייב לשפות את ההפקה ו/או "רשת" ו/או מי מטעמן בגין כל סכום שתשלם או תחויב לשלם בעקבות או בקשר עם דרישה או תביעה שתוגש כנגדה (מכל סוג) ואשר האחריות בגינה מוטלת עליו כאמור בתקנון ההרשמה, ו/או על פי דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בגין הפרת זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות הפרת זכויות קניין רוחני.

כללי

39. מוסכם כי יראו את תקנון הרשמה זה כאילו נחתם בעיר תל אביב, ויחול עליו והוא יתפרש לפי דין מדינת ישראל בלבד. כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לתקנון ההרשמה, ו/או בנוגע לתהליך המיון ו/או בנוגע להופעתו של הנרשם בתוכנית או הנוגע להשתתפותו בה (ככל ואכן יוזמן לקחת בה חלק) יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו, והנרשם מסכים בזאת כי בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית בגינה של כל מחלוקת הנובעת מהאמור.

40. מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להגבילו, כל הוראה מהוראות תקנון הרשמה זה אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת.

41. נמנעה ההפקה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיה על פי תקנון הרשמה זה או על פי כל דין, או לא השתמשה בזכות כאמור במועד - לא ייחשב הדבר כויתור מצידה על הזכות האמורה.

42. שום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס ההרשמה, לא יתפרש כויתור של ההפקה על כל מחדל אחר.

43. בנוסף מוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס ההרשמה, לא יפעל כויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי תקנון ההרשמה. הנרשם אינו רשאי להמחות את חובותיו ו\או או זכויותיו על פי תקנון זה לרבות בדבר כל הוראה הנכללת בו.

44. ההפקה תהא הפוסקת האחרונה בכל עניין הנוגע לתוכנית (לרבות בכל מחלוקת בין או עם המשתתפים, תקלה, בעיה או מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התכנית) בין אם צוין במפורש בתקנון זה ובין אם לאו. לא ניתן לערער על החלטת מערכת התוכנית או שיקוליה וההכרעה כאמור תהיה סופית.

45. על כל נרשם לקחת בחשבון, כי ככל שייבחר להשתתף בתוכנית, ההשתתפות בתוכנית יכולה להשפיע בצורות שונות (לטובה או אף לרעה) על ההיבטים השונים של החיים שהיו לו לפני תחילת השתתפותו בתוכנית. אין לדעת מה יוליד יום ובכל מקרה, ההתנהלות של כל נרשם/משתתף בתוכנית וכל ההשלכות שיהיו (אם יהיו) לה הינה באחריותו הבלעדית.

אני הח"מ מצהיר ומאשר כי קראתי את כל האמור בתקנון הרשמה זה וכי לאחר שהות מספקת להתעמק בכל הוראותיו ולהתייעץ לגביהן הנני מאשר את כל תנאיו, הוראותיו והתחייבויותיי על פיו.

אני מצהיר ומאשר כי הנני מסכים מרצוני החופשי לכל האמור בתקנון הרשמה זה והנני מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.


 


הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת

תגובות

הוסף תגובה
 • 1

  יש לי פיתרון לבעיית הילדים שנשכחים ברכב.

  אייל הדר | 14/06/15 04:06

  תכננתי מערכת זולה לפתרון הבעיה. במידה ולא יפנו אליי עד חצי שנה אני אשחרר את התכנון לYOUTUBE ולפייסבוק. השעון מתקתק.

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 2

  רעיון להמצאה

  יאיר פקר | 10/02/14 07:02

  שלום שלחתי טופס עם רעיון להמצאה. לא קבלתי כל תגובה. האם הגיע ומתי אקבל תגובה ? תודה ויום נעים.

  הגב להתגובה זו | סגור

  • איפה נמצא הטופס אותו צריך לשלוח ?

   שני | 23/03/14 10:03

   איך אני מגיעה לטופס שבו אני רושמת את הרעיון שלי? ולאן שולחים? תודה

  • להיכן שלחת את הטופס ??

   שני | 22/05/14 19:05

 • 3

  יש לי המצאה מקורית

  שאולי אילן | 24/03/14 17:03

  יש לי המצאה מקורית שיכולה להיות בכל בית ובתי מלון

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 4

  תקנון מקפח

  חיים | 09/04/14 07:04

  מישהו קרא את כל התקנון? אתם חותמים שכל הזכויות של ההפקה, אז אם הרעיון שלכם ממש טוב, האם אתם בטוחים שתרצו להעביר אותו ללא תמורה? מעבר לזאת מי שחותם מתחייב לשפות את ההפקה (ז"א שאם מישהו תובע את ההפקה על הרעיון שאתם מציגים ההפקה תגלגל את התביעה עליכם!). אז יש לי רעיון שיכול להכניס מיליאדים! (גם בדולרים), לא אתן אותו בנזיד עדשים.

  הגב להתגובה זו | סגור

  • עזרה

   אלי | 07/07/14 19:07

   מה אתה מציע לעשות אם יש לי מוצר פשוט וזול ויכול להמכר בקלות לכולם.

 • 5

  מה לגבי זכויות שמירה על סודיות במידה והמעוניין לא נבחר לתכנית?

  יוחאי | 11/04/14 22:04

 • 6

  השתתפות נוער וילדים בתוכנית

  נועם אור | 16/04/14 08:04

  האם חשבתם להפיק תוכנית דומה גם לילדים ובני נוער? ומידה וכן אהיה מעוניין, יש לי כמה רעיונות.

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 7

  איפה נירשמים ???

  יזמציק | 18/04/14 03:04

  אחלה תקנון ... אבל איפה בפועל ההרשמה ?

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 8

  השאלה עד מאתי אפשרלהירשם והאם האפקה חוזרת לכולם

  עופר מזרחי | 09/05/14 21:05

 • 9

  הגשת מיזם הרשום כפטנט לתוכנית ״המיזם״ של רשת

  אבוטבול דוד | 20/05/14 11:05

  הגשת מיזם שרשום כפטנט ברצוני לברר ,לאחר שקראתי את התקנון , כיצד אני עדיין שומר על הפטנט מבלי שאמסור פרטים טכנולוגיים שבינם חלק מהפטנט

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 10

  ההמצאה שלי

  ונגוש מתן | 04/08/14 17:08

  עליי לציין שבגלל שההמצאה שלי כה יקרה (מבחינת כסף, וסודיות) אין באפשרותי לבנות דגם שלה. יש לי עוד המצאה, שלמרות שהיא זולה, אין באפשרותי לממן מודל שלה. אודה אם תוכלו לעזור לי לממן מודל של ההמצאה הזולה, תודה מראש.

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 11

  תכנית הטלויזיה-''''המיזם''''

  מיכה שקד | 09/09/14 14:09

  בס''''ד האם ההרשמה עדיין אקטואלית לשנת 2014 ? ועד מתי ניתן להרשם?

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 12

  ערכת משולבת לניקוי

  אורנה בן חמו | 15/09/14 19:09

 • 13

  ישלי המצאה מאוד טובה!!

  א.א | 21/09/14 14:09

  ישלי המצאה מאוד טובה בתחום האלקטרוניקה.... אני בת 14 ואני מרגישה שאני חייבת שיעזרו לי בהמצאה הזאת.... אתה יכול לעזור לי?? זה משו שיגעון.... מקווה שאתה רואה תתגובה

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 14

  אקזיט

  אילן אלקובי | 25/09/14 08:09

  רעיון שברצוני לשתף אתכם

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 15

  מיזם מהפכני וחדש בתיווך נדל";ן

  פיטר פיקס | 25/09/14 11:09

  הפילוט למיזם עובד, מעונין לפתח את המיזם בכל הארץ. פיטר

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 16

  הרשמה לתכנית המיזם

  שירה דותן | 25/09/14 16:09

  אשמח להירשם לתכנית עם המצאה שהמצאתי ונראית לי מאוד פוטנציאלית.

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 17

  הרשמה

  נועה | 25/09/14 18:09

  איך אני נרשמת לא הבנתי

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 18

  המצאה

  רם | 08/11/14 11:11

  אני המצאתי מכשיר שיכול ליצור מים מלחות אוויר ובנוסף איך ליצור מים חמים דרך דוד מיוחד עם חסכון שימושי מאוד באנרגיה ניתן ליצר מים חמים דרך גשם שמש ורוחות. ובנוסף לכך מכשיר לסטודנטים שכולל כל מה שסטודנט צריך כיום .

  הגב להתגובה זו | סגור

  • מכשיר כזה קיים כבר 5 שנים אם לא יותר

   אייל | 14/06/15 04:06

   מערכות קירור משתמשות בנקודת הטל כדי להפוך את הלחות למים. אם יש לך שיטה אחרת...לך על זה.

 • 19

  זכויות

  רם | 08/11/14 11:11

  יש לי הוכחות ואמצעים להוכיח שכל מה שרשמתי הוא המצאות שלי והזכויות הן שמורות אני לדעת עם מישהו יכול לממן אני יודע לתכנת והכל אך אני צריך תקצוב. אני בן 14

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 20

  המיזם שלי : שמיכגנת

  ליאלי | 07/02/15 18:02

  השמח שתחזרו אלי בהקדם מיזם קטן עם הרבא חשיבות יעיל ופונטציאלי מבית ספר יד מורדכי בתים

  הגב להתגובה זו | סגור