פיקוד העורף התרעה במרחב

ביטוח רפואי

ביטוח רפואי לעובדים זרים, תיירים וכלל האוכלוסיות הזרות בישראל

מערכת רשת 29/05/12 08:27עובדים זרים אינם תושבי ישראל ולכן אינם נהנים מביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

בהתאמות מסוימות התוכנית ביטוח עובדים זרים מתאימה למתן פתרונות לכלל האוכלוסיות הזרות בישראל
ביטוח תיירים| תושבי חוץ | תושבים חוזרים | דיפלומטים | סטודנטים | אנשי דת | כדורסלנים | תושבים ארעיים |
תלמידי ישיבות ועוד ............
 
טיפי חשוב:
חוק עובדים זרים ובכלל זה ביטוח לאומי, מחייב את המעסיק בפועל ולא רק את חברת כח האדם .ומכח זה
על כל המעסיק עובד זר בפועל לוודא ולדאוג בעצמו לקיום מלוא החובות הקבועות בחוק ולרכוש עבור עובדו
הזר ביטוח רפואי לעובדים זרים בהיקף המפורט בצו עובדים זרים ולא הוא צפוי לקנסות כבדים.
 
               חשוב ! - לבטח את העובד ה זר גם בביטוח לאומי לצורך כיסוי תאונות עבודה.
 
חובת המעסיק :
כמוזכר בפתיח
עובדים זרים אינם תושבי ישראל ולכן אינם נהנים מביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
ב 17 אוקטובר 2001 נכנס לתוקפו צו עובדים זרים המסדיר את נושא מתן שירותים רפואיים לעובדים זרים בישראל.
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שרותי בריאות לעובד), התשס";א- 2000
על פי הצו ! חייב כל מעסיק לרכוש עבור עובדיו הזרים ביטוח רפואי שתוכנו מוכתב על פי הצו שפרסם שר הבריאות.
היקף הביטוח דומה לכיסוי הניתן לכלל האזרחים על פי חוק בריאות ממלכתי (למעט מספר חריגים קטן).
בחוק מתייחסים לעובדים זרים ואין הבחנה האם העובד הוא ";חוקי"; או לא. כמו-כן אין התייחסות להיקף העבודה.
לפיכך גם עבור עובדים לא חוקיים, כמו עובדי משק בית הבאים פעם בשבוע יש לדאוג לסידור ביטוח על פי הצו.
חברות הביטוח נערכו בהתאם לצו האמור ופיתחו תוכניות ביטוח חדשות שקיבלו את אישור משרד הבריאות ומשרד
המפקח על הביטוח.
 
המשמעות :
על כל מעסיק חלה החובה לבטח את עובדיו הזרים (בין אם יש להם אשרת עבודה ובין אם לא) בביטוח רפואי התואם
את הוראת הצו. שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים המוטלים על פי החוק וחושף עצמו לתביעה בגין ההוצאות הרפואיות
של עובדיו.תוכנית הביטוח המשווקת על ידנו מתאימה לכל דרישות החוק והצו שפורסם בנושא ובכך נותנת למעסיק
את הכיסוי החוקי הנדרש.
 
התוכנית כוללת :
כיסוי מקיף למגוון שירותים רפואיים החל מרפואה ראשונית, דרך רופא מומחה, מעבדות, בדיקות אבחון,מכוני רנטגן,
אולטרא-סאונד, הדמייה, שרותי חדר מיון, תרופות, אשפוז וכלה בניתוחים.שירותי אשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים
במצב חירום רפואי, הוצאות רפואית גם שלא בעת אישפוז, תרופות כמוגדר בסל התרופות, שירותים רפואיים נוספים
(מי שפיר, חיסונים שונים, צילום ריאות, בדיקות מנטו,כסא גלגלים והליכון), שירותי בריאות לאישה בהריון
(בכפוף לתנאי הפוליסה-תקופת אכשרה של תשעה חודשים)),
כמו-כן ניתן לרכוש הרחבה לתוכנית הכוללת:
פיצוי למקרה מוות מתאונה או נכות מתאונה עד 10,000 $,
העברת גופה לחו";ל עד 5,000 $
טיפולי חירום שיניים.
כרטיס טיסה לחו";ל בהתאם למצבו הרפואי של העובד
ההיקף הנרחב של התכנית נותן למעסיק שקט נפשי כתוצאה מכך שדאג לעובדיו לכיסוי הצרכים הרפואיים הבסיסיים
ביותר ועמד בדרישות החוק.
 
מרכיבים שאינם כלולים בביטוח הבסיס:
לידה, שירותים פסיכולוגיים, בדיקות גנטיות, אישפוז סיעודי ו/או שירותי סיעוד אחרים, טיפולים בבעיות אין אונות
ותפקוד מיני, טיפולי פוריות, מצב מחלתי קיים, תאונות עבודה למעט כקבוע בפוליסה, תאונות דרכים
(הכיסוי למקרה פגיעה עקב תאונת דרכים קיים במדינת ישראל לכל הנפגע בתאונת דרכים בהתאם לחוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים).
 
שירות למבוטחים :
לקבלת השירותים הרפואיים עומדים לרשות המבוטחים כמו לכל אזרח ישראלי סניפי קופ";ח בפריסה ארצית , בנוסף
קופ";ח מעמידה לרשות ה מבוטחים הזרים מוקד בשירות מאויש המתופעל 24 שעות ביממה ע";י צוות מוקדנים דוברי
שפות למתן מענה רפואי לכל פניות המבוטחים. מעבר לשעות פעילות הקופה יופנו מקבלי השירות למרמי";ם, אשר
בהסכם עם הקופה וכן אחרי השעה 19:00 בערב תינתן האופציה לקבלת ביקור בית ללא כל השתתפות עצמית
באמצעות מוקד רפואי.בזמן קבלת השירות ו/או התרופות לא תגבה השתתפות עצמית ממקבל השירות.
 
אופן ההצטרפות ל ביטוח:
ההצטרפות נעשת באמצעות מילוי טופס הצטרפות הכולל שאלון רפואי קצר. עם קבלתם , הטפסים עוברים חיתום
רפואי מהיר ומייד מועברים להפקת הפוליסה, מערכת ההפקה פועלת בחפיפה עם מערכת המיחשוב של קופת החולים
ובגמר ההפקה מועברים נתוני המבוטח (העובד הזר) און-ליין למוקד השירות והחל מרגע זה הוא יהיה זכאי לקבלת
שירות. בשלב הראשון בהזדהות עפ";י הדרכון וקוד זיהוי אישי אשר ימסר על ידנו בגמר הפקת הפוליסה ובתוך פרק זמן
קצר מהפקת הפוליסה, יופק עבור ה מבוטח (העובד הזר) כרטיס מגנטי בדומה לכרטיס קופ";ח בו אנו משתמשים בעת
קבלת שירות וכן תצורף חוברת הדרכה והם ישלחו על ידינו אל בעל הפוליסה (המעסיק).
 
מסלול הצטרפות מהיר :
ניתן לביצוע באמצעות הפקס או המייל ואינו מחייב הגעה למשרדנו, ניתן להוריד מהאתר את הטפסים הנחוצים יש
להוריד את הטפסים בהתאמה עפ";י חברת הביטוח וקופ";ח שנבחרה, טופס הצטרפות של אותה חברה וטופס הצהרת
בריאות תואם ולהחזיר אלינו בפקס או במייל.
 
תקופת אכשרה והמתנה:
אין בפוליסה לביטוח עובדים זרים אשר באמצעותנו תקופת המתנה ולא תקופת אכשרה והכיסוי נכנס לתוקף מייד עם
הפקת הפוליסה.
 
תקופת ה ביטוח:
הינה מקסימום שנה (מינימום 3 חודשים). בתום תקופת ה ביטוח יש לפנות אלינו בכתב לחידוש הפוליסה.
 
אופן התשלום:
הפרמיה נגבית - בכרטיס אשראי / הוראת קבע / המחאות / הפקדה בנקאית / מזומן.
 
העונשים המוטלים על מעביד שלא מסדיר ביטוח בריאות ל עובד ה זר:
 
* מעביד שלא מסדיר ביטוח רפואי ל עובד זר התואם את הוראת הצו עובר עבירה פלילית.
* אם העבירה נעברה כאשר ה עובד ה זר עוסק במסגרת משלח ידו של המעסיק:
 קנס של עד 77,2000 ש";ח + 3,880 ש";ח לכל יום שהעבירה נמשכת או מאסר של 6 חודשים.
* אם לא במסגרת עיסוקו או משלח ידו של המעסיק: רק הקנס.
* סנקציה זו חלה גם על קבלן שטיפל על פי חוזה קבלנות בהסדרת תנאים למתן אישור עבודה לעובד זר ולא הסדיר
 לו ביטוח רפואי .
* סנקציה זו תחול גם על מעביד המעסיק עובד זר השוהה ללא אשרה.
 
הערה: בכל פוליסה קיימים סייגים לחבות החברה (מה חברת הביטוח לא מכסה) לכן תמיד יש לעיין בתנאי הפוליסה
          של חברת הביטוח אשר רק הם המחייבים
 
 
© כל הזכויות שמורות ל א.רוזן סוכנות לביטוח
    סוכנות ביטוח המתמחה בתחום ביטוח עובדים זרים וביטוח רפואי לכלל האוכלוסיות הזרות בישראל
    וכן במתן פתרונות ביטוח כוללים בכל ענפי הביטוח, רכב, דירה, עסקים, בריאות, חיים ופנסיה
 

הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת