פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון ''משאבת הכסף'' - אונליין

06/08/12 21:00 

1. הגדרות
אפליקציית רשת בחלק ממכשירי הסמארטפון. "אפליקציה"
דף ה- Facebook של התוכנית, שכתובתו היא:
http://www.facebook.com/MsbtHksp?ref=ts (לרבות במקרה בו המשתתף נכנס אתר ה- Facebook באמצעות כניסה ראשונית לאתר האינטרנט ולחץ על הקישור ל- אתר ה- Facebook). "אתר ה- Facebook"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"
כל אחד מהחידונים, שפעילות זו חלה עליהם, אשר יערכו בהתאם למפורט בסעיף ‎7 להלן.
"החידון" (וביחד "החידונים")
כל אחד מהחידונים, שפעילות זו חלה עליהם, ואשר מחייב הליך הרשמה כמפורט בסעיף 4 להלן. "חידון נושא פרסים"
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‎7.1 להלן), שנערכה בקשר לחידון מסוים, זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "זוכה" ו/או "זוכים"
פרק הזמן שבו ענה משתתף מסוים על שאלה מסוימת, שיימדד החל ממועד התחלת תקופת המענה (כהגדרתה בסעיף ‎6.3 להלן) וסיומו עם שליחת התשובה על ידי המשתתף וקליטתה על ידי תוכנת המחשב הייעודית לפעילות החידונים, המופעלת על ידי רשת ו/או מי מטעמה (להלן – "תוכנת המחשב"), והכל כפי שיימדד על ידי תוכנת המחשב. "זמן המענה"
שתי דקות, אשר יחלו עם סוף הצגת השאלה בתכנית, בהן יתאפשר למשתתף לבחור את תשובתו. מעת שחלפו שתי דקות, תירשם תשובתו של המשתתף ולא ניתן יהיה לשנותה. "זמן מקסימאלי למענה"
זמן הפרסומות ו/או חסויות ו/או כל זמן אחר אשר קוטע את פרק הזמן למענה. זמן זה לא ייחשב לצורך מתן התשובה, ואינו גורע מהזמן המקסימאלי למענה. "זמן השהייה"
משך זמן המענה של משתתף מסוים, במצטבר, לכל שאלות חידון מסוים (קרי, חיבור של משך זמן המענה של כל שאלות החידון). "זמן המענה הכולל"
פעילות החידונים נשוא תקנון זה. "הפעילות"
התשובות אשר תוצגנה למתמודדים במסגרת התוכנית, לכל אחת מהשאלות, כאשר חלק מהתשובות תהיינה תשובות נכונות וחלקן תשובות שגויות. מובהר, כי במסגרת ההשתתפות בחידונים, על כל משתתף לבחור, מבין התשובות, תשובה אשר לדעתו הינה התשובה המזכה בניקוד. "החלופות לתשובה"
משתתף, אשר ביצע הרשמה למשחק נושא הפרסים כפי שיפורט להלן, ובין היתר, ביצע הרשמתו במקביל לתכנית ואשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‎7.1 להלן) שנערכה בקשר לחידון מסוים, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בחידונים, המפורטים בסעיף ‎4 להלן, ובכלל זה, מי שפרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה ועל פי אתר האינטרנט או (לפי העניין) אתר ה- Facebook נקלטו בתוכנת המחשב. "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
המתחרים בפרק מסוים מפרקי התוכנית. "המתמודד" ו/או "המתמודדים"
פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בחידון נושא הפרסים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני או (בהתאם לאתר בו יבוצע הליך ההרשמה לחידון) שם משתמש (פרופיל) של המשתתף ב-Facebook , וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף למלא באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook, במסגרת ההרשמה לחידון, כמפורט בסעיף ‎4.2.1 להלן.
"הפרטים האישיים"
כהגדרתו בסעיף ‎9.1 לתקנון זה.
"הפרס" ו/או "הפרסים"
"משאבת הכסף", העונה הראשונה. "התוכנית"
מועד התחלת שידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים. "מועד התחלת החידון"

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
הדף האינטרנטי באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook אשר באמצעות כניסה אליו המשתתפים יוכלו להשתתף בחידון אליו נרשמו. "מסך החידון"
משתתף אשר בחר, באופן המפורט בסעיף ‎6.2 להלן, תשובה המזכה בניקוד מבין התשובות אשר הוצגו למתחרים בפרק הרלוונטי. "משתתף אשר ענה נכונה"
תוכנית כלשהי מתוכניות התוכנית, שאינה תוכנית המשודרת בשידור חוזר ו/או שאינה תוכנית לקט. "פרק"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. "רשת"
החל מיום 11.05.2012 בשעה 21:30 ועד (כולל) ליום 13.07.2012, בשעה 23:00, או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת, כפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת "תקופת הפעילות"
השאלות אשר תוצגנה למתמודדים בתוכנית, במסגרת השתתפותם בתוכנית, ואשר עליהן יהא על המשתתפים להשיב כחלק מהשתתפותם בחידון אליו נרשמו. "שאלות"
לחיצה על לחצן פעיל מסוים, על ידי המשתתף, במהלך תקופת המענה (כהגדרתה בסעיף ‎6.3 להלן).
"שליחת תשובה"
תשובה המהווה תשובה נכונה לשאלה מסוימת. "תשובה המזכה בניקוד"
תשובה המהווה מענה נכון לשאלה הרלבנטית, בהתאם לקביעת רשת. "תשובה נכונה"
תשובה אשר אינה מהווה מענה נכון לשאלה הרלבנטית, בהתאם לקביעת רשת. "תשובה שגויה"
2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או החידונים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהלו החידונים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט ובאתר ה- Facebook.
3.2 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באפליקציה ובאתר ה- Facebook.
3.3 החידונים ייערכו במהלך תקופת הפעילות בלבד. המשתתף יוכל לקחת חלק בחידונים, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4 בעצם השתתפותו בחידון, באמצעות הזנת הפרטים האישיים באפליקציה או (לפי העניין) באתר ה- Facebook ובאמצעות הזנת תשובות המשתתף לשאלות המרכיבות את החידון הרלוונטי, מסכים כל משתתף (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בחידונים, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או מהזנת תשובותיו לשאלות המרכיבות את החידונים כאמור.
3.5 ההשתתפות בחידונים אינה כרוכה בתשלום.
3.6 רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמדים לזכייה ו/או את פרטי הזוכים בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
4. תנאי ההשתתפות בפעילות ובחידונים
4.1 יובהר כי לצורך ההשתתפות בפעילות יש להיכנס לעמוד הפעילות באפליקציה ו/או בפייסבוק ולענות על החידונים המועלים.
4.2 מובהר ומוסכם כי עצם ההשתתפות בפעילות אינה מזכה באופן אוטומטי בכניסה לחידון נושא הפרסים. בחידון נושא הפרסים יהא רשאי להשתתף רק משתתף אשר עבר תהליך הרשמה בכפוף להוראות תקנון זה וההוראות אשר מפורטות באפליקציה ובפייסבוק.
4.3 משתתף בחידון נושא פרסים מסוים יהא כל מי אשר:
4.3.1 נרשם לחידון באפליקציה או (לפי העניין) באתר ה- Facebook, באופן תקין, כאמור בתקנון זה, באתר האינטרנט ובאתר ה- Facebook, במהלך תקופת ההשתתפות בחידון האמור (כהגדרתה בסעיף ‎5.2 להלן), ובכלל זה, הזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו או מספר טלפון להתקשרות ו/או (בהתאם לאתר בו יבוצע הליך ההרשמה לחידון) שם המשתמש (פרופיל) שלו ב- Facebook, וכן הזין את פרטיו האישיים כנדרש (להלן – "ההרשמה לחידון נושא הפרסים");
4.3.2 עוד יובהר כי מועמד לזכייה בחידון נושא פרסים ייחשב רק משתתף אשר נרשם במקביל לשידורה של התכנית על גבי מסך הטלוויזיה. היינו, משתתף אשר נרשם טרם תחילת התכנית לא ייקח חלק בחידון נושא פרסים לצורך פעילות זו. כמו כן, יובהר כי ההרשמה לחידון נושא הפרסים תהא פעם אחת ותחול מאותו הרגע ואילך והמשתתף לא יתבקש לעבור הליך הרשמה נוסף.

4.3.3 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר, במהלך תקופת הפעילות, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
4.3.4 הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ו/או במידה ואינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות, קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפות בפעילות, אשר תשובתו נקלטה במערכת התוכנית ואשר צירף פרטים אישיים כנדרש
4.3.5 הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין
4.3.6 עמד בכל תנאי תקנון זה; לרבות לקיחת חלק ומענה על כל החידונים המוצגים, כפי שיפורט בסעיף 6.5 להלן.
4.4 למניעת ספק, מובהר, כי הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא ו/או שליחת התשובות, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת הפרטים האישיים במסגרת ביצוע ההרשמה לחידון נושא פרסים מסוים ו/או בשליחת התשובות, במסגרת ההשתתפות בחידון נושא פרסים מסוים.
4.5 כל משתתף יתבקש לבצע את ההרשמה לפעילות פעם אחת בלבד באמצעות האפליקציה או באמצעות אתר ה- Facebook בכל מקרה בו משתתף יבצע הרשמה לחידון יותר מפעם אחת (ללא חשיבות אם ההרשמה השנייה נעשתה באמצעות אותו אמצעי (אפליקציה או אתר ה-Facebook ) או באמצעות אתרים שונים), תתעלם המערכת מההרשמה הכפולה, ובמערכת תירשם אך ורק הרשמתו האחרונה שבוצעה. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר ביצע הרשמה לחידון מסוים באמצעות האפליקציה יוכל להשתתף בחידון האמור דרך האפליקציה בלבד ומשתתף אשר ביצע הרשמה לחידון מסוים באמצעות אתר ה- Facebook יוכל להשתתף בחידון האמור דרך אתר ה- Facebook בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי אין באמור בסעיף ‎4.4 זה לעיל כדי לפגוע בזכותו של משתתף לבצע את הליך ההרשמה לכל אחד מהחידונים (בנפרד), ולהשתתף פעם אחת בכל אחד מהחידונים נושאי הפרסים.
4.6 מובהר, כי על משתתף אשר יהא מעוניין להשתתף בפעילות באמצעות אתר ה- Facebook להיות בעל חשבון Facebook,עליו להיות מחובר לחשבון ה- Facebook האמור בעת השתתפותו בפעילות וכן עליו לאשר את הצעת החברות מאת "רשת" תוך 48 שעות מרגע שליחת הצעת החברות על ידי "רשת".
5. מועדי החידונים; תקופות הרשמה והשתתפות:
5.1 במהלך תקופת הפעילות, יערכו כ-30 חידונים. מובהר, כי תאריכי החידונים ייקבעו בהתאם למועדי שידור פרקי התוכנית בכל מקרה של שינוי מועדי שידור הפרקים האמורים, בכל מועד שהוא, לפי קביעתה של רשת, ייערך גם שינוי מתאים במועדי תקופת ההשתתפות בחידון הרלבנטי.
5.2 בכל שבוע במהלך תקופת הפעילות אשר במהלכו ישודר פרק מסוים מפרקי התוכנית יערך חידון נושא פרסים חדש. (להלן: "הפרק הרלוונטי"), ותיסגר מיד עם תום שידור הפרק הרלוונטי (לעיל ולהלן – "תקופת ההשתתפות בחידון"). ביצוע ההרשמה לכל חידון נושא פרסים(בנפרד) תתאפשר במהלך תקופת ההשתתפות בחידון בלבד.

5.3 תקופת ההשתתפות בחידונים, לרבות תחילתן וסיומן של התקופות האמורות, תקבענה על ידי רשת, בהתאם למועדי שידור פרקי התוכנית, לרבות בהתאם לכל שינויים במועדי שידור פרקי התוכנית (ככל שייערך).
5.4 רשת שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות (לרבות הוספת חידונים נוספים ו/או הארכת תקופת ההשתתפות של החידונים או של חידון מחידוני הפעילות), לקצרה ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
6. אופן ההשתתפות בחידונים:
6.1 כל חידון יערך באותו המועד ובמקביל לשידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים מפרקי התוכנית ויורכב מהשאלות אשר מנחה התוכנית יציג במהלך הפרק הרלוונטי למתמודדים, אשר תוצגנה למשתתפים גם על גבי מסך החידון (להלן – "שאלות החידון").
6.2 למען הסר ספק, על משתתף המעוניין לקחת חלק בפעילות הנושאת פרסים, להירשם באופן המפורט בתקנון זה ובהתאם להוראות המפורטות באפליקציה ובפייסבוק. משתתף אשר לא יעבור את תהליך ההרשמה כראוי – ייראו בו כמי שוויתר ו/או לא מעוניין לקחת חלק בפעילות הנושאת פרסים.
6.3 על כל משתתף, במהלך השתתפותו בחידון, לבחור את התשובה, מבין החלופות לתשובה אשר יוצגו במסגרת התוכנית, אשר לדעתו הינה התשובה הנכונה, וזאת במשך תקופת הזמן המקסימאלי למענה ובהתחשב בזמן השהייה, ככל שיהיה. ובאמצעות לחיצה על לחצן אשר ימוקם על גבי המסך באפליקציה ו/או בפייסבוק המייצג את התשובה האמורה.
היינו, יראו משתתף כמשתתף אשר ענה נכונה על שאלה מסוימת אם בחר בתשובה הנכונה מבין התשובות לשאלה מסוימת אשר הוצגה למתמודדים בתוכנית, תוך מקסימום שתי דקות, למעט באם יהא זמן השהייה.
6.4 כל משתתף בחידונים יהא זכאי ל- 40,000 נקודות התחלתיות בגין כל שאלה שתוצג (להלן:"סל הנקודות"). במשך 36 שניות הראשונות מתוך שתי הדקות בהן על המשתתף לענות על השאלות, תופחתנה 1000 נקודות בכל שנייה. בשנייה ה- 36, תופסק ההפחתה עד לסוף 2 הדקות בגין אותה שאלה רלוונטית. היינו, מקסימום הניקוד שיוכל משתתף לצבור בגין כל שאלה, במידה ולא ענה עליה במשך 35 שניות הראשונות, הוא 4,000 נקודות.
6.5 במידה והמשתתף ענה נכונה בטרם עברו 36 השניות הראשונות, תופסק ההפחתה ותעצור בשנייה בה ענה, כמתואר לעיל.
6.6 תשובה שגויה על ידי המשתתף תזכה אותו ב- 0 נקודות בגין השאלה.
6.7 בנוסף לאמור לעיל, תוצג שאלת בונוס אחת במהלך כל התכנית אשר תופנה למשתתפי הפעילות נשוא תקנון זה בלבד. בגין שאלת בונוס זו, יהיו זכאים המשתתפים ל - 80,000 נקודות התחלתיות במקום 40,000 נקודות כמתואר בסעיף 6.4 לעיל. הפחתת הנקודות במקרה זה, תהא דומה למנגנון המתואר, ובשנייה 36 תופסק ההפחתה ובגין תשובה שגויה לא יהא זכאי המשתתף לנקודות כלל.
6.8 למען הסר ספק, על מנת להשתתף בחידון נושא הפרסים על המשתתפים לקחת חלק ולענות על כלל השאלות מכלל החידונים אשר יוצגו בתכנית. משתתף אשר לא ענה כל השאלות ו/או לא השתתף בכל החידונים במהלך התכנית – לא ייחשב כמי שלקח חלק בחידון נושא פרסים, וזאת אף אם עבר תהליך הרשמה מלא כמפורט בתקנון זה. יובהר כי, משתתף אשר לא השתתף בכל החידונים לא ייחשב אף כמועמד לזכייה, אף אם הניקוד שצבר היה הגבוה מבין כלל המשתתפים בחידון נושא הפרסים. למשתתף אשר לא שיחק בכל החידונים נושאי הפרסים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם עניין זה.

6.9 משתתף יהא רשאי לענות על שאלה מסוימת החל מתום הצגת החלופות לתשובות והשאלה על ידי מנחה התוכנית למתמודדים (בהתאם לכללי התוכנית) ועד תום 2 דקות מהמועד האמור (להלן – "תקופת המענה המקסימאלי"). תקופת המענה תימדד בגין כל שאלה באמצעות שעון אלקטרוני (או אמצעי מדידה דומה אחר) אשר יופיע על גבי מסך החידון ואשר יראה את מועד תחילת תקופת המענה, את התקדמותה של תקופת המענה ואת מועד סיומה של תקופת המענה. עם סיום תקופת המענה המשתתפים לא יורשו לענות על השאלה וכל הלחצנים האינטרנטיים יהפכו ללחצנים שאינם פעילים.
6.10 לאחר שהמשתתף לחץ על הלחצן האינטרנטי כאמור בסעיף ‎6.2 לעיל, תשובתו תישלח לרשת, והמשתתף האמור לא יוכל לשנות את תשובתו במועד מאוחר יותר והיא תהווה את תשובת המשתתף לאותה השאלה לשם דירוג המשתתף האמור ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‎7.1 להלן). למניעת הספק, מובהר, כי מועד שליחת התשובה על ידי המשתתף, כאמור, כפי שיקבע על ידי רשת, ישמש לשם קביעת משך זמן המענה ומשך זמן המענה הכולל של אותו משתתף.
6.11 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בכל חידון, לרבות חידון נושא פרסים, ולרבות שליחת תשובות לשאלות, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על המשתתף חל איסור מוחלט להשתתף בחידון מסוים, לרבות בחידון נושא פרסים ולרבות שליחת התשובות, באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות שימוש באמצעי עזרים אלקטרוניים ו/או אחרים, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם, וכן, חל איסור מוחלט על המשתתפים לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם כל חידון, ובכלל זה, את שאלות החידון, כולן או חלקן ו/או את התשובות לשאלות החידון, כולן או חלקן (להלן – "פרטי החידון" ו – "פרטי החידון נושא הפרסים") לפני תום תקופת ההשתתפות (כהגדרתה בסעיף לעיל), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בחידון ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי החידון ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בחידון (כאמור בסעיף ‎10.5 להלן).
7. תוצאות החידונים
בתום תקופת ההשתתפות של כל חידון נושא פרסים ירוכזו וידורגו, על ידי רשת, באמצעות תוכנת מחשב, פרטי המשתתפים באותו החידון, ברשימה, וזאת על בסיס מספר קריטריונים: קריטריון ראשון, הניקוד המצטבר של כלל החידונים בתכנית; קריטריון שני, קצב המענה; (לעיל ולהלן – "רשימת המשתתפים"). רשימת המשתתפים של כל חידון נושא פרסים תסודר כך, שבראשה ידורג המשתתף אשר בגין מענה נכון על השאלות המוצגות במהלך התכנית צבר את הניקוד הגבוה ביותר ובהמשך הרשימה, ידורגו המשתתפים אשר צברו את הניקוד הגבוה הבא ובסדר יורד וכן הלאה, כך, שבתחתית הרשימה ידורג המשתתף אשר צבר את סך הנקודות הנמוך ביותר במהלך החידון נושא הפרסים.
7.1 מבין כל המדורגים, ייקבע כמנצח המשתתף אשר לו הניקוד הגבוה ביותר במהלך התכנית הרלוונטית כולה וכן זה שעמד בתנאי תקנון זה.
7.2 לא ידורגו ברשימת המשתתפים של החידון נושא הפרסים, משתתפים אשר לא צברו כלל נקודות.
7.3 ככל שידורגו בראש רשימת המשתתפים של חידון מסוים שני משתתפים או יותר שצברו את אותו מספר נקודות, הם ידורגו ברשימת המשתתפים על פי קצב המענה על השאלות בחידון ולבסוף על בסיס מספר השאלות הנכונות שענו המשתתפים.
7.4 רשת תהא האחראית היחידה לקביעת משך זמן המענה לכל שאלה משאלות החידון נושא הפרסים וכן לקביעת משך זמן המענה הכולל של כל משתתף, לרבות, קביעת מועד קליטת התשובות.
7.5 למניעת הספק, מובהר, כי לצורך עריכת רשימת המשתתפים, בחירת המועמד לזכייה וקביעת זהות הזוכה בכל חידון נושא פרסים, תחייבנה רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי רשת באמצעות תוכנת המחשב, וכן, יחייב משך זמן המענה ומשך זמן המענה הכולל, כפי שייקבעו על ידי רשת באמצעות תוכנת המחשב.
7.6 רשת תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המשתתפים ותהליך בחירת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים כמפורט בסעיף ‎7 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך הדירוג ו/או הבחירה.
7.7 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בביצוע ההרשמה לחידונים נושאי הפרסים, כי ידוע להם שרשת שומרת על זכותה לשנות את הפרס (לרבות הפרס הראשון שיחולק (כהגדרתו בסעיף ‎9.1 להלן) ו/או את שוויו, בכל עת.
7.8 פרטיהם של המשתתפים (ובכלל זה של המועמדים לזכייה), בכל אחד מהחידונים, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט.
7.9 רשת תהא רשאית לפרסם את שמו של המועמד לזכייה, כפי שהוזן במסגרת ההרשמה לחידון בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים מפרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
7.10 אין בפרסום כאמור, כדי לגרוע מבדיקת זכאותו לפרס וכי בעצם ציון שמם כאמור בסעיף 7.10 לעיל, אין כדי לגרוע מבדיקה נוספת וכי זכייתם בפרס כפופה לבדיקות ו/או אימות פרטים ו/או אימות נתונים, בין היתר, שמם, שם משפחה, תעודת זהות, גילם, אופן ההרשמה, דרך ההשתתפות וכל פרט ו/או נתון אחר אשר יש לאשרו על מנת להכריז על המועמד לזכייה כעל זוכה. ואין בכך משום כל התחייבות מצד "רשת" ו/או מי מטעמה להעביר לידי המועמד לזכייה את הפרס, אלא בתום בדיקת זכאות כמפורט בסעיף 8.2 להלן.
7.11 מובהר ומוסכם כי ככל שפרט מפרטי המועמד לזכייה אינם ניתנים לאימות ו/או אינם תואמים את הנתונים אשר מסר המועמד בהליך ההרשמה, רשאית "רשת" על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את השתתפות המועמד לזכייה ולחלק את הפרס למועמד לזכייה הבא בתור ברשימת המשתתפים.
7.117.12 למען הסר ספק, אין בעצם פרסום שמו של משתתף על גבי המסך כדי להוות ראיה לעצם זכאותו או מועמדותו לזכייה בחידון ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
8. אישור הזכייה ומימוש הזכייה
8.1 מיד בתום תקופת ההשתתפות וקביעת הזהות הראשונית בלבד של המועמד לזכייה, יופיע על גבי מסך החידון שמו של המשתתף אשר נקבע כי הוא המועמד לזכייה בחידון נושא הפרסים. בהמשך תיצור רשת ו/או ישראייר קשר עם המשתתף האמור (המועמד לזכייה) באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון ו/או שם המשתמש (פרופיל) ב- Facebook (בהתאם לפרטים אשר נמסרו במסגרת ההרשמה לחידון) תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום השתתפות המועמד לזכייה בחידון נושא הפרסים, וזאת כדי ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה.
8.2 זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנה בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
8.2.1 המועמד לזכייה השלים, חתם (אם מדובר בקטין- גם האפוטרופוס הטבעי כאמור לעיל יחתום) ומסר במועד אשר נקבע לכך על ידי רשת במסגרת השיחה הטלפונית האמורה בסעיף ‎8.1 לעיל, לרשת ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי רשת. כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור האמורים יישלחו למועמד לזכייה במועד ובאופן אשר ייקבע על ידי רשת (לרבות באמצעות הדואר ו/או הודעה אלקטרונית ו/או מכשיר הפקסימיליה);
8.2.2 המועמד לזכייה השלים, טרם שליחת התשובות לשאלות החידון בו זכה, את הליך ההרשמה לחידון במסגרתו נקבע כמועמד לזכייה, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך באפליקציה או (לפי העניין) באתר ה- Facebook;
8.2.3 רשת אימתה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה או (בהתאם להנחיות רשת) צילום התעודה המזהה, אשר תוצג או (לפי העניין) יימסר לרשת באופן שייקבע על ידי רשת (לרבות באמצעות הדואר ו/או הודעה אלקטרונית ו/או מכשיר הפקסימיליה), אשר מספרה זהה למספר תעודת הזהות שהוזן במסגרת ההרשמה לחידון ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי רשת ובאופן אשר יידרש על ידי רשת; וכן,
8.2.4 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
8.2.5 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי משתתף בפעילות יהא זכאי להיות המועמד לזכייה וכן הזוכה פעם אחת בלבד במהלך הפעילות כולה.
8.2.6 כמו כן, מובהר ומוסכם כי הזכייה בפעילות מוגבלת לבית אב.

8.3 זכאותו של המועמד לזכייה בחידון אשר ייערך במסגרת הפעילות לקבלת הפרס הראשון שיחולק (כהגדרתו בסעיף ‎9.1 להלן), מותנה, בנוסף לתנאים המפורטים בסעיף ‎8.2 לעיל, בכך (במצטבר) שהמועמד לזכייה האמור שילם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס הראשון שיחולק (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן בכך שהמועמד לזכייה בפרס הראשון שיחולק המציא לרשת אישור מאת פקיד השומה הרלבנטי, להנחת דעתה של רשת, לפיו רשת לא חייבת בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס למועמד לזכייה.
8.4 למניעת הספק, מובהר, כי רשת תהא האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף ‎8.2 לעיל.
8.5 רשת תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‎8 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
8.6 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, לא יצור קשר עם רשת (כאמור בסעיף ‎8.1 לעיל), לא יציג או (לפי העניין) ימסור לרשת את המסמכים אשר ידרשו ממנו, על מנת לבדוק את זכאות המועמד לזכייה לקבלת הפרס ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף ‎8.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אשר דורג ברשימת המשתתפים אחרי המועמד הפסול (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
8.7 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
8.8 עם מסירת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים (בהתאם להנחיות רשת ותקנון זה) לשם בדיקת זכאות המועמד לזכייה לקבלת הפרס, באופן שייקבע על ידי רשת , זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס תיבדק על ידי רשת ו/או מי מטעמה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ‎8.2 לעיל. במידה וייקבע על ידי רשת, לאחר בדיקת זכאות המועמד לזכייה, כי המועמד לזכייה עמד בכל בתנאי הכשירות, וכי הוא זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה בפרס.
8.9 אופן קבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‎8 זה לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.
8.10 רשת תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בחידון ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא יצר קשר עם רשת ו/או לא פעל בהתאם להנחיות רשת בקשר עם בדיקת זכאותו לקבלת הפרס (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.
8.11 במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף ‎9.10 להלן.
8.12 רשת ו/או ישראייר יהיו רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בחידון, מסכים כל משתתף (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
9. הפרסים
9.1 בכל תכנית יזכה המשתתף, אשר יוכרז כזוכה, בכרטיס טיסה זוגי "הלוך ושוב" לאחד מהיעדים אשר יפורטו להלן, מתנת חברת ישראייר.
9.2 את החופשה, כאמור, יהא הזוכה זכאי לממש יחד עם אדם (1) נוסף, עד תאריך – 31.12.12 (לא כולל חגים עבריים ולועזיים). (להלן: "הפרס"), למעט ניס – שאז יש למממש את הפרס עד ה- 30.9.12
9.3 המשתתפים יוכלו לבחור את כרטיסי הטיסה מבין היעדים הבאים: ברלין, מוסקבה, רומא או ניס.

9.4 כל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה אחר החל על הזכייה בפרס, כאמור בסעיף 9.1 (אם חל כזה) ו/או על מימוש הפרס, יחול על הזוכה ו/או מי מטעמו וישולם על ידם, ולזוכה ו/או מי מטעמו, לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי "רשת" ו/או מי מטעמם בנוגע לכך.
9.5 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או ישראייר הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או ישראייר ו/או מי מטעמה. רשת ו/או ישראייר רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שימצאו לנכון ולזוכה בחידון נושא הפרסים ו/או למי מטעמו ו/או לכל משתתף בחידון נושא הפרסים ו/או למי מטעמו ו/או למשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי "רשת" ו/או ישראייר ו/או מי מטעמם בנוגע לכך.

9.6 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את רשת ו/או ישראייר ו/או מי מטעמה לחלק את הפרס בגין כל חידון מחידוני הפעילות.
9.7 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו.
9.8 הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת רשאית לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה וזאת לשיקול דעתה הבלעדי.
9.9 לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. רשת תהא רשאית להחליף כל פרס בפרס חלופי, שווה ערך, בהתאם לקביעתה של רשת, מכל סיבה שהיא.
9.10 הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.
9.11 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את החידונים, כולם או חלקם, ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של רשת. למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו רשת תסבור, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף ‎6.5 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת רשת.
9.12 למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך חידון או חידונים נוסף או (לפי העניין) נוספים לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של רשת כאמור.
10. שונות
10.1 רשת תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע החידונים, פרסום תוצאות החידונים וחלוקת הפרסים, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל רשת בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של חידון כלשהו בפעילות ו/או של הפעילות.
10.2 למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לחידונים, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לחידונים, ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או החידונים, את מועדי עריכת החידונים ואת תקופת הפעילות, את זהות המועמדים לזכייה (לרבות המועמדים החלופיים) ואת זהות הזוכים, את השאלות ואילו תשובות יהוו תשובות המזכות בניקוד, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בחידונים, את מועד קליטת התשובות על ידי רשת, את משך זמן המענה ומשך זמן המענה הכולל, את הפרס אשר יוענק לזוכים, את מועד מתן הפרס, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או החידונים, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף ‎10.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
10.3 רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עלית הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎10.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בחידונים /או בגין כל נזק שיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בחידונים.
10.5 ההשתתפות בפעילות ובחידונים אסורה על המתמודדים בתכונית, מנהלי ועובדי רשת, כל מיני הפקות בע"מ, חברת הקופסא בע"מ ומשרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות', ובני משפחותיהם.
10.6 רשת שומרת על זכותה לבטל את החידונים (כולם או חלקם) ו/או את הפעילות ו/או לשנות את תנאי החידונים ו/או הפעילות, ו/או לשנות את מועדי החידונים (כולם או חלקם), ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת החידונים/או את מספר הפרסים שיחולקו בכל חידון ו/או בפעילות, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בחידונים ו/או אשר ישפיעו על תוצאות החידונים, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בחידונים ו/או מכל סיבה אחרת.
10.7 כל משתתף מסכים (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) בעצם ביצוע ההרשמה לחידון, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎10.5 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
10.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, בחידונים ו/או בפרסים.
10.9 כל משתתף, בעצם ביצוע ההרשמה לחידון, מסכים ומצהיר (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובחידונים כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או לתקינותו של אתר האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או בפעילות אתר האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בחידונים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את החידון או החידונים ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בחידונים.
10.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף ‎10.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והחידונים, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ביצוע ההרשמה לחידון מסכים כל משתתף (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
10.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎10 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האפליקציה או (לפי העניין) באתר ה- Facebook, עליו לפנות בהודעה למנהל עמוד הפייסבוק בכתובת: http://www.facebook.com/MsbtHksp?ref=ts. בהודעה על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עמו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר או (לפי העניין) באתר ה- Facebook.
10.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ביצוע ההרשמה לחידון מסכים כל משתתף (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי החידונים ו/או בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.
10.13 המשתתפים, לרבות הזוכים, פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, החידונים ו/או במסגרת מימוש הפרס.
10.14 האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
10.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או החידון, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎8.3 לעיל ו/או בסעיף‎10.15 זה לעיל, רשת תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכים ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
10.16 בכל מקרה בו יפר משתתף או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות החידונים לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס בו זכה, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
10.17 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
10.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.