פיקוד העורף התרעה במרחב

דרמה ברשת - תקנון

31/03/14 13:45דרמה ב''רשת''– תקנון
1. כללי
1.1. תקנון זה נועד להסדיר את האופן בו יתקיים פרויקט בחירת הצעות לפיתוח מתוסרט (להלן -''הפרויקט''), המנוהל על ידי רשת – נגה בע''מ (להלן - ''רשת''( ואשר במהלכו יוזמנו יוצרי קולנוע וטלוויזיה לשלוח ל''רשת'' הצעות לפיתוח מתוסרט לסדרות עלילתיות – קומיות ודרמטיות (להלן - ''ההצעות''). נציגים מטעם ''רשת'' יבחרו, בהתאם לתקנון המפורט להלן, את ההצעות הזוכות.
1.2. כללי תקנון זה כפופים לשינויים ותיקונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ''רשת'' בכל זמן ומכל סיבה. בהתאם, על כל יוצר, העומד בתנאי הסף להשתתפות בפרויקט כמפורט להלן, ועל המשתתף בפרויקט (להלן – ''משתתף'' ו/או ''מציע''), לדאוג להתעדכן בשינויים בתקנון מעת לעת. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של ''רשת'' שכתובתו www.reshet.tv להלן – ''אתר רשת'').
1.3. הגשת ההצעות וההשתתפות בפרויקט מהווה את אישור המשתתף כי קרא את התקנון והבין את תנאיו וכי הוא מסכים באופן סופי ובלתי חוזר לאמור בתקנון ומקבל עליו את הוראות התקנון, לרבות כל שינוי או תיקון שיעשה בו. בעצם הגשת הצעתו, כל משתתף מסכים ומתחייב שכללי תקנון זה יחייבו אותו ואת כל מי מטעמו, וכן כי הוא יהיה מחוייב בכל החלטה של ''רשת'' אשר תהיה סופית ומחייבת בכל עניין הנוגע לכל היבט של הפרויקט, לרבות פרשנות התקנון.
1.4. תקנון זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד.
2. תנאי סף להשתתפות
2.1. זכאים להגיש הצעות לפרויקט יוצרי קולנוע וטלוויזיה (במאים/תסריטאים) בעלי ניסיון קודם מוכח; מפיקים בעלי ניסיון קודם ומוכח בהפקה ובניהול הפקה ו/או בוגרי בתי''ס גבוהים לקולנוע וטלוויזיה. הצעות של סטודנטים ללימודי תואר ראשון ושני לא יתקבלו.
2.2. השתתפות קטין בפרויקט מותנית בהסכמת נציגו, כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ''ב – 1962, מראש ובכתב.
2.3. המציעים חייבים בגילוי מלא לגבי עבר ו/או רישום פלילי או מנהלי, אם היה כזה, וכן, עליהם לגלות אם היה או עומד נגדם צו הגבלה מכל סוג שהוא. ''רשת'' שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך פעולה הנראית לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו מציע הינו בעל עבר כאמור.
2.4. המציעים חייבים בגילוי מלא לגבי כל קשר משפחתי אל אנשי ''רשת'' ובני משפחותיהם. ''רשת'' שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך פעולה הנראית לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במקרה בו המציע הינו בעל קשר משפחתי כאמור.
2.5. עמידה בכל תנאי הסף המפורטים בתקנון זה היא תנאי הכרחי להשתתפות בפרויקט. אי עמידה בהם פוסלת את הנרשמים. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הסף אינה מבטיחה את בחירת הצעתו של המשתתף. ''רשת'' שומרת לעצמה את הזכות לבחור את ההצעה או ההצעות המתאימות ביותר מתוך ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.6. המציע מסכים ומאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי ל''רשת'' תהא זכות ראשונים להעניק למציע מענק פיתוח בנוגע להצעה שהוגשה, וזאת כמפורט להלן:
2.4.1 עבור משתתף שהגיש הצעה, עד לקבלת תשובה מ''רשת'' לגבי מעבר לשלב המיונים הבא ו/או לגבי רצון ''רשת'' להשקיע בפיתוח, ו/או עד תום 4 חודשים ממועד נעילת המועד להצעת הצעות, המוקדם מבינהם.
2.4.2 מובהר כי עד למועדים אלה לא יהיו המציעים רשאיים לפנות לכל גורם אחר לצורך פיתוח ו/או הפקה עתידית של הפורמט ו/או התוכן הנכלל בהצעה שהגישו.
3. ההצעות ואופן הגשתן
3.1. את ההצעות יש להגיש לפי ההנחיות המופיעות באתר רשת וזאת לא יאוחר מיום 30.4.14 בשעה 12:00 (למסירה וקבלה במשרדי ''רשת'') (להלן – 'המועד האחרון להגשת הצעות').
3.2. ''רשת'' תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך או לקצר את המועד האחרון להגשת הצעות, מעת לעת, ובלבד שקיצור המועד האחרון להגשת הצעות ייעשה בהודעה מראש של עשרים וארבע (24) שעות לפחות אשר תפורסם באתר ''רשת''
3.3. על ההצעות לעמוד בתנאים שלהלן:
3.3.1. אין הגבלה לכמות ההצעות שכל משתתף יכול להגיש במסגרת הפרויקט ו/או למספר ההצעות אשר רשאי מציע להציג במסגרת השלב השני.
3.3.2. ההצעה חייבת להיות פרי רעיון מקורי של המשתתף.
3.3.3. על ההצעה להתקבל ב''רשת'' במועדים שנקבעו להגשת ההצעות. למען הסר ספק, הצעה תחשב כאילו הוגשה, אך ורק מרגע קבלת אישור בדוא''ל על קבלת ההצעה ב''רשת'' מציע אשר לא קיבל אישור כאמור, הצעתו לא תחשב ככזו אשר נתקבלה במועד.
3.4. יובהר, כי החומר שיוגש במסגרת ההצעות, יישאר בידי ''רשת'' ולא יוחזר למשתתף מכל סיבה שהיא. ''רשת'' אינה חייבת לשמור (והיא רשאית להשמיד) כל חומר שיוגש במסגרת ההצעות. על המשתתף לדאוג, כי נשמר בידיו עותק של כל חומר שיוגש במסגרת ההצעות.
3.5. ''רשת'' שומרת את הזכות לפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי תקנון זה ובהנחיות המפורטות באתר ''רשת'' לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומשתתף לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי ''רשת'' בגין כך.
4. בחירת ההצעות הזוכות
4.1. ההצעה או ההצעות הזוכות תיבחרנה על ידי וועדה המורכבת מנציגים אותם תבחר ''רשת'' לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן - ''הוועדה'')בשלבים כמפורט להלן:
4.1.1 בשלב הראשון, לאחר הגשת ההצעות, יתבצע על ידי הועדה מיון ראשוני של ההצעות. במסגרת המיון הראשוני, ייבחרו הצעות אשר שולחיהן יוזמנו לשלב השני. מובהר כי בשלב זה תהא ''רשת'' רשאית להוציא את ההצעות לבחינתם של אנשי מקצוע חיצוניים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.1.2 במסגרת השלב השני המציעים שהצעתם נבחרה כאמור לעיל, יזומנו להציג בפני הועדה את הצעתם (פרזנטציה).
4.1.3 לאחר השלב השני, תחליט הועדה אילו מההצעות אשר הוצגו בפניה יהיו ההצעה / ההצעות הזוכות בפרויקט.
4.2. החלטת הוועדה בדבר ההצעה או ההצעות הזוכות תתקבל לכל המאוחר תוך ארבעה (4) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות.
4.3. החלטות הוועדה תתקבלנה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהנמקה, והן תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור או קריאת תגר בכל דרך אחרת.
4.4. ''רשת'' תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמם, את פרטיהם ותצלומיהם של יוצרי ההצעות הזוכות באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון במסגרת הפרויקט וקידומו, ועצם ההשתתפות בפרויקט מהווה הסכמתם של המשתתפים לפרסום כאמור ולשתף פעולה עם ''רשת'' בכל הדרוש לקידומו ושיווקו של הפרויקט.
4.5. הזוכים לא יהיו זכאים להסב את ההשקעה לצד ג' כלשהו ו/או לטובת פרויקט אחר.
4.6. ''רשת'' שומרת לעצמה את הזכות לבחור את ההצעה או ההצעות המתאימות ביותר מתוך ההצעות שהוגשו במסגרת הפרויקט לפי שיקול דעתה הבלעדי ואינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהי או מספר מסוים של הצעות מבין ההצעות שהוגשו כאמור.
4.7. ''רשת'' שומרת את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי הרישום, המיון ובחירת ההצעה או ההצעות הזוכות.
5. השקעת ''רשת''
5.1. כל משתתף אשר הצעתו תזכה, יהיה זכאי להשקעה של ''רשת'' בשיעור אשר ייקבע ע''י ''רשת'' 'שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם לז'אנר ההצעה (להלן - ''ההשקעה'') וזאת בכפוף לחתימה על הסכם מפורט בין הצדדים המסדיר את אופן פיתוח והפקת הסרט וזכויותיה של ''רשת'' בפיתוח, הפקה וזכויות השידור וההפצה שלו בארץ ובעולם. לא חתמו הצדדים על הסכם כאמור בתוך שישים (60) ימי עסקים מהמועד בו הודיעו להם על זכייתם, תהא ''רשת'' פטורה מהתחייבות כלשהי כלפי הזוכים, ולזוכים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי ''רשת'' מובהר בזאת, כי מתן אישור סופי להשקעה וקביעת גובה ההשקעה, יעשו על ידי ''רשת'' רק לאחר בדיקתה של ''רשת'' את כל פרטי ההצעה, לרבות העלויות הכרוכות בה, משכה וסיכויי היתכנותה.
5.2. מובהר ומוסכם כי הצעות אשר ייבחרו להשקעת ''רשת'' ייכנסו להליך פיתוח אשר אורכו לא יעלה על 3 חודשים, אלא על פי החלטת רשת.
5.3. בנוסף, מובהר ומוסכם כי ''רשת'' תהא רשאית לצרף לפיתוח ו/או להפקת התוכנית לאחר מכן, אנשי צוות מטעמה, לרבות עורכי תסריט, ואנשי תוכן וכן מפיק ו/או חברת הפקה במקרים בהם הגיש המציע הצעה לבדו ותוך התייעצות עמו, והמציע מתחייב כי יעבוד בשיתוף עם אנשי צוות אלה, בהתאם להנחיות ''רשת''
5.4. מובהר בזאת, כי ''רשת'' שומרת על זכותה שלא לבצע את ההשקעה ו/או לחתום על הסכם עם הזוכים אם יתברר לה, כי פעלו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות הדין.
6. פרטיות
6.1. המשתתף מקנה ל''רשת'' הרשאה מלאה ובלתי חוזרת לעשות, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה ו/או לתת הרשאה לגורמים אחרים לעשות, בפרטים המזהים שימסרו לה על ידי המשתתף, לרבות בשמו, בדמותו, בקולו, ובתמונתו, כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בארץ ובחו'ל, בקשר עם הפרויקט, ובכלל זה במסגרת קידום, פרסום ויחסי ציבור לפרויקט, לרבות בכל דרך שידור ו/או תקשורת ו/או מדיה ו/או פורמט ו/או הפצה קיימים כיום או שיהיו קיימים בעתיד, ובכלל זה במסגרת שידורי טלוויזיה, לרבות שידורי כבלים לווין, העברה באינטרנט, בגלי רדיו, תעבורה סלולרית וקוית, פרסום בעיתון, שכפול ושעתוק מסחריים וניצול מסחרי מכל מין וסוג, וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת מאת המשתתף או מי מטעמו. מובהר, כי המשתתף או מי מטעמו לא יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי מ''רשת'' ו/או מכל גורם אחר בגין שימוש כאמור.
6.2. המשתתף משחרר את ''רשת'' וכל מי מטעמה מכל אחריות שתצמח מהשימוש שלהם בפרטים המזהים שימסרו לה על ידי המשתתף, לרבות בשמו, בדמותו, בקולו, ובתמונתו (ובכלל זה, בין השאר, כל תביעה כי שימוש זה מפלה, פולש לכל או פוגע בכל זכות לפרטיות ו/או לפרסום, וכל תביעה אשר מבוססת על פגיעה בפרטיות, הפלייה, לשון הרע, או השמצה או הצגה באור שקרי), ומוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל תביעה שיכולה להיות לו או למי מטעמו כנגד ''רשת'' וכל מי מטעמה בגין עניינים אלה או איזה מהם.
7. קניין רוחני
7.1. הגשת ההצעה במסגרת הפרויקט מהווה הצהרה של המשתתף, כי הוא הבעלים הבלעדי של מלוא הזכויות בכל החומרים הכלולים בהצעה ובתסריט, וכי אלו פרי עטו, כי לא נדרשת הסכמתו או אישורו של כל צד ג' לצורך השימוש בחומרים אלה לצורך הפרויקט ו/או פיתוח והפקת הסדרה, שידורה, שיווקה והפצתה, וכי לא נדרש תשלום של כל תמורה שהיא בקשר עם השימושים האמורים.
7.2. עוד מצהיר המשתתף כי אין בהגשת ההצעה משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני. במקרה וההצעה מסתמכת על יוצר/יצירה קודמת, יציין זאת המשתתף בהצעתו ויצרף אישור סופי ובלתי חוזר בכתב לעשיית שימוש בזכויות הצד שלישי לצורך פיתוח הפרויקט ו/או הפקתו, שידורו, שיווקו והפצתו.
7.3. מובהר, כי המשתתף לא יהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי מ''רשת'' ו/או מכל גורם אחר בגין הזכויות כאמור ו/או כל שימוש שיעשה בהן על ידי ''רשת'' או מי מטעמה.
7.4. המשתתף ישפה את ''רשת'' בגין כל נזק שייגרם לה או למי מטעמה עקב הפרת הצהרותיו לעיל.
8. הגבלת אחריות
8.1. המציע מאשר בהצעתו כי ידוע לו ש''רשת'' הינה חברה העוסקת בפיתוח ובהפקת תוכניות וסרטי טלוויזיה וכי לה ידע וניסיון רב בתחום פיתוח והפקת תכניות. לפיכך מוותר המציע על כל טענה בדבר ידע ו/או רעיון שהם נחלת הכלל ו/או שנעשה בהם שימוש בעבר ו/או שהם מוכרים ו/או ששולבו ו/או משולבים בתוכניות טלוויזיה ו/או רדיו בארץ ובעולם וכי לא יהיה בשימוש ''רשת'' במרכיבים כאמור, ואפילו אלה מהווים חלק מההצעה, כדי להוות הפרת זכויות כלשהן של המציע ו/או של צד ג' כלשהו.
8.2. המשתתפים בפרויקט עושים כן על דעת עצמם ועל אחריותם המלאה והבלעדית ו''רשת'' ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה - עסקית, כלכלית, כספית או אחרת - אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בהסתמך על השתתפותו בפרויקט וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.
8.3. המשתתפים בפרוייקט מודעים לכך כי ''רשת'' תהא רשאית לפנות ליוצרים מיוזמתה על מנת שישתתפו בפרוייקט וכן לכלול במסגרת ההצעות המוגשות, הצעות ו/או פיתוחים לדרמות אשר כבר הוצעו ו/או הוצגו ל''רשת'' בעבר, אולם לא הבשילו לכדי הפקה, לרבות הצעות אשר ''רשת'' הייתה מעורבת בעבר בפיתוחן בדרך זו או אחרת, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ''רשת'' בגין כך.
8.4. ''רשת'' אינה אחראית לכל נזק שייגרם לחומר שיוגש במסגרת הצעות שהוגשו.
8.5. כל משתתף פוטר את ''רשת'' וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה בכל הקשור לאמור לעיל.
9. הוראות כלליות
9.1. המשתתפים מוזמנים להפנות שאלות בקשר עם הפרויקט לכתובת המייל הבאה:drama@reshet.tv . מובהר, כי אין בתשובות שיינתנו בכדי לגרוע מאיזו מהוראות התקנון.
9.2. תקנון זה ממצה את כל התנאים התקפים ביחס לפרויקט. במקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין כל פרסום או אזכור אחר של הפרויקט, בכתב או בע''פ - יגברו הוראות התקנון.
9.3. ''רשת'' רשאית, בכל עת, מכל סיבה שהיא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, לקצר את תקופת הפרויקט או להאריכה; לשנות את תנאי הפרויקט; להוסיף עליהם או לגרוע מהם; לבטל את הפרויקט; לשנות, לתקן ו/או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים בתקנון זה ו/או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תקנון זה הוראות ותנאים חדשים.
9.4. הודעה על עריכת שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות בפרויקט כאמור בסעיף ‎9.3 לעיל (בסעיף זה - ''שינויים'') תפורסם באתר ''רשת'' או בכל דרך אחרת בה תבחר ''רשת'' להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתתף, פרק זמן סביר בטרם כניסת השינויים לתוקפם, לפי העניין. מועד כניסת השינויים לתוקפם הוא המועד שיצוין בהודעה המציינת את דבר עריכתם.
מובהר, כי המשתתף הוא הנושא באחריות להתעדכן בתנאי הפרויקט ותקנון זה ו/או בשינויים שייערכו בהם, וכי השתתפותו של משתתף בפרוייקט אחרי פרסום ההודעה כאמור, תיחשב כהסכמה של המשתתף לשינויים אלה.
9.5. תקנון זה יעמוד לעיון כל דורש, ללא תשלום, במשרדי ''רשת'' רח' הברזל 23, רמת החי''ל, בקומת הכניסה וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות ובאתר.
9.6. ההרשמה וההשתתפות בפרויקט הנה באחריות הבלעדית של המשתתף ועל חשבונו, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של ''רשת'' ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. ''רשת'' לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפרויקט, ניהולו, תוצאותיו, ההשקעה שתינתן במסגרתו ו/או כל הכרוך בכך.
9.7. המשתתף יהא מנוע מלטעון כלפי ''רשת'' כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בגין כל נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות בפרויקט.
9.8. בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפרויקט תהיה ''רשת'' רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד ''רשת'' ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.
9.9. ''רשת'' שומרת לעצמה את הזכות שלא לקיים או לבטל את הפרוייקט, בכל זמן ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זה, ''רשת'' שומרת את הזכות שלא לבחור אף הצעה כזוכה בפרויקט ו''רשת'' לא תהיה מחוייבת לבחור הצעה שהיא או מספר כלשהו של הצעות לזכייה בפרויקט. למניעת ספק, במקרה שהפרויקט לא יקויים או יבוטל או במקרה שלא תיבחר אף הצעה, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי של ''רשת'',''רשת'' לא תהיה מחוייבת להעניק פיצוי כלשהו, לרבות על ידי ביצוע השקעה כלשהי.
9.10. כל ההחלטות בנוגע לפרויקט, ובהן, בין השאר, החלטות בנוגע לתקנון, תנאי סף, ובחירת ההצעות הזוכות, מסורות לשיקול דעתה הבלעדי של ''רשת'' והן תהינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. כל מתן הרשאה לפעול לפי תקנון זה וכן המילים ''שיקול דעתם'' בתקנון זה יפורשו כמתן רשות לפעול (או לא לפעול), על פי שיקול דעת בלעדי, בלי שתהיה חובה לנמק את השיקולים.

שאלות נפוצות>>

לטופס ההרשמה>>