פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות אסם: המשפחה שלכם

מערכת רשת 25/06/11 21:00 

 1. תקנון זה בא להסדיר את ההשתתפות בפעילות רגעים משפחתיים אשר תתקיים באתר האינטרנט של רשת.
 2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, לכלל הציבור. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט להלן.
 3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון.
 
 
            אופן הפעילות:
 1. הפעילות תתנהל במקביל לעונת השידורים של הסדרה "המשפחה" (להלן: "התוכנית"), אשר משודרת ע"י "רשת נגה בע"מ" (להלן: "רשת") בערוץ 2 בימי  ראשון ושלישי
 2. "רשת" תשדר במסגרת התוכנית קטע, במהלכו יוזמנו הצופים להיכנס לאתר האינטרנט של התוכנית: reshet.tv  ולשלוח את הרגעים המשפחתיים המרגשים / המצחיקים במשפחה  ולזכות בפרס.
 3. משתתף - כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות
 4. מהות הפעילות – שליחת סיפורים משפחתייםמרגשים/מצחיקים למערכת התוכנית(להלן: "הסיפור")
 5. "תקופת   הפעילות"- עד לסיום עונת שידור התוכנית
 6. אופן העלאת הסיפור לאתר- באתר רשת יהיה עמוד פעילות אשר יזמין את המשתתפים להעלות את הסיפור לבחינה ע"י מערכת התוכנית. המשתתף יכנס לעמוד הפעילות וימלא את הסיפור המשפחתי ואת הפרטים הנדרשים. לצורת הבהרה, סיפור אשר לא יכיל את כל הפרטים האישיים הנדרשים לא ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 7. "הזוכה"-. מי המשתתף אשר פירסם את הסיפור שנבחר ע"י מערכת התוכנית כסיפור המרגש ביותר / מצחיק ביותר
                 
הסיפור הזוכה ייבחר ע"י   מערכת התוכנית, שתורכב מאנשי רשת. ותיבחר את הסיפור עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ולפי קריטריונים השמורים עימה.  קביעת מערכת התוכנית תהיה סופית. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע להחלטת על הזוכה.
 
 1. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מעביר את כל זכויות היוצרים והמבצעים בסיפור ששלח לרשת וכי העלאת הסיפור לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בסיפור וכן לפרסמו באתר "רשת" ו/או בתוכנית ולנהוג בו מנהג בעלים. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
 
 1. המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בסיפור שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 
 1. המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בסיפור, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
 
 1. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, פרס, כסף או שווה כסף, עבור מסירת הסיפור ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
 
 1. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בסיפור כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בסיפור.
 
 1. המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לסיפור ששלח.
 
 1. המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
·         כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
·         כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
·         כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
·         כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל.
·         כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
·         כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותוו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
·         נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
·         כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
·         כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגועבמשתמשים אחרים.
·         כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 
 
            הפרס
 1. בסיום עונת השידורים הנוכחית של המשפחה, ייבחר ע"י מערכת התוכנית מתוך כלל המשתתפים, המשתתף הזוכה, אשר היא זכאי לחופשה משפחתית בארץ וטיסה בכדור פורח לכל המשפחה
 2. הודעה על הזכאות לפרס תשלח לזוכה, בדואר רשום, בתוך 60 ימי עסקים מיום ההחלטה על הזכייה.
 3. לקבלת הפרס ישלח המשתתף הזוכה העתק תעודה מזהה המאשרת כי הוא המשתתף ומזכה שפרסם את הסיפור אשר מזכה אותו בפרס, או יציג ייפוי כוח מטעם המשתתף אותו הוא מייצג.
 4. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. רשת לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
 5. רשת רשאית, על פישיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחתזכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכותהמשתתף לפרס כלשהו ולמימושו
 6. הפרס הינו אישי לזוכה ומשפחתו בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.
 
אחריות
 1. במקרה בו ישתנו מועדי שידורי התוכנית, ו/או תנאים, ו/או פרטים הנכללים בתוכנית ע"י "רשת" ו/או מי מטעמה, תהיה "רשת" רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות בהתאמה. במקרה כאמור לא תישמע כנגד "רשת" כל טענה ו/או תלונה.
 2. רישומי "רשת", מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
 3. "רשת" ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה  נערכת הפעילות, על כל מרכיביה, ולא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
 4. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט "רשת" ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 5. "רשת" איננה אחראית לתקינות הפרס והאחריות בגין טיב, איכות ואספקת הפרס מוטלת כולה על חברת ארקיע וחברת אובר ישראל. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד רשת בנוגע לפרס לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איכות הפרס, מימושו, תנאיו וכדומה.
 6. מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בפעילות היא לצרכי שעשוע, כי עלולה ליפול טעות בפעילות, וכי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בהם.
 7. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי "רשת" ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לעשות שימוש בסיפור שנשלח לפי שיקול דעתה, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא לפרסמו, עריכה לערכו, לשנותו, לשדרו בטלוויזיה ו/או באינטרנט, , במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 8. "רשת" רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מירמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה ונסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
 9.  "רשת" רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיו, כולם או חלקם, הכול בהודעה אשר תתפרסם באתר התוכנית reshet.tv. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
 10. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.