פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות ישראכרט ב-LIVE

11/05/14 21:00תקנון בחירת השיר והסגנון לשלב החצי גמר
1. הגדרות
"אתר האינטרנט של התוכנית" - אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.reshet.tv.
"הצבעה לבחירת שיר" - בהתייחס לכל מתמודד, הליך בחירת שיר על ידי משתתף מבין שני (2) שירים שיופיעו באתר האינטרנט של התוכנית, ואשר יבוצע על ידי המתמודד בפרק חצי הגמר של התוכנית (להלן – "השיר המועדף") והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית, כפי שנקבעו ו/או יקבעו על ידי רשת ו/או המפיק (להלן – "כללי התוכנית").
"הצבעה לבחירת סגנון" - בהתייחס לכל מתמודד, הליך בחירה על ידי משתתף בסגנון בו יבוצע השיר על ידי המתמודד בפרק חצי הגמר של התוכנית מבין חמשת הסגנונות הבאים: רומנטי, קלאסי, רוקיסטי, פופ וסגנון חופשי, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית.
"הצבעות" - בהתייחס לתקופת ההצבעה הראשונה, הצבעה לבחירת שיר והצבעה לבחירת סגנון ו/או בהתייחס לתקופת ההצבעה השניה, הצבעה לבחירת סגנון.
"המפיק" - אבוט המאירי תקשורת בע"מ ח.פ. 513810374 ו/או מי מטעמו.
"המשתתף" - אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‎4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף ‎9.5 להלן), ואשר הצביע בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
"הפעילות" - פעילות ההצבעות לבחירת שיר וההצבעות לבחירת סגנון וכן פעילות בחירת הזוכה והמועמד לזכייה (כהגדרת מונחים אלה בסעיף ‎5.7 להלן), המפורטים בתקנון זה.
"הפרס" - כרטיס נטען מאת חברת ישראכרט בע"מ בסכום של 300 (שלוש מאות) ש"ח.
"התוכנית" - X Factor ישראל.
"לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
"תקופת ההצבעות הראשונה" - פרק הזמן, בו ניתן יהיה לבצוע הצבעה לבחירת שיר והצבעה לבחירת סגנון באתר האינטרנט של התוכנית, כמפורט בסעיף ‎4 להלן, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה.
"תקופת ההצבעות השניה" - פרק הזמן, בו ניתן יהיה לבצע הצבעה לבחירת סגנון באתר האינטרנט של התוכנית כמפורט בסעיף ‎4 להלן, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה.
"מועד התחלת הפעילות" - 18 לדצמבר 2013
"מתמודד" או "מתמודדים" - מועמד אשר משתתף בתוכנית לרבות צמד מועמדים או קבוצת מועמדים.
"עורכת ההצבעה" - טלטאץ' תקשורת בע"מ, ח.פ. 513194662 ו/או מי מטעמה.
"פרק" - אחת מן התוכניות המשודרות בשידור חי בשידורי רשת, במסגרתן המתמודדים יופיעו ויתחרו זה מול זה.
"פרק חצי הגמר" - הפרק אשר במהלכו יוכרזו המתמודדים אשר יתחרו בפרק הגמר של התוכנית אשר בו יוכרז המתמודד אשר זכה בתוכנית.
"רשת" - חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), המשדרת את התוכנית ו/או מי מטעמה.
"תקופת הפעילות" - החל מיום מועד התחלת הפעילות, עד (וכולל) לשבוע לפני מועד שידור פרק חצי הגמר של התוכנית (ככול שהדבר נוגע לבחירת השיר) או למועד שידור פרק חצי הגמר (ככול שהדבר נוגע לבחירת סגנון השיר) או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.
2. פרשנות
2.1 ההגדרות בתקנון זה מהוות חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או ההצבעות (אחת או יותר), לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה במשמע.
2.5 מובהר בזאת, כי בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ייבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או ייקבעו עניין מסוים, בו מוקנית לרשת ו/או למפיק ו/או לעורכת ההצבעה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהלו ההצבעות לבחירת השיר, ההצבעות לבחירת הסגנון וכן לקבוע את הכללים על פיהם יקבע מיהם המועמדים לזכייה (כהגדרת מונח זה בסעיף ‎5.7 להלן) בפרס, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של התוכנית.
3.2 מובהר, כי מטרת ההצבעות הינה קביעת זהות השיר ו/או הסגנון, לפי העניין, שבו יבוצע השיר על ידי כל אחד מהמתמודדים בפרק חצי הגמר, והכל בהתאם ובכפיפות להראות תקנון זה ולכללי התוכנית.
3.3 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של התוכנית.
3.4 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות ובהצבעות (אחת או יותר), בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ועמידתו בתנאיו, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.5 בעצם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר), מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מלהשתתף בכל הצבעה שהיא ו/או לענות על שאלת הידע (כהגדרת מונח זה בסעיף ‎4.3 להלן).
4. הליך ההצבעה ותנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 יהא רשאי להשתתף בפעילות כל מי אשר, במהלך תקופת הפעילות עמד בכל תנאי תקנון זה וכן הצביע הצבעה תקינה באתר (כהגדרתה להלן) בתקופת הפעילות ובתקופת ההצבעה הראשונה ו/או בתקופת ההצבעה השניה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
4.2 כל משתתף יהא רשאי לבצע הצבעה לבחירת שיר והצבעה לבחירת סגנון באמצעות הצבעה באתר האינטרנט של התוכנית, במקום המיועד לכך, בהתאם להוראות אשר תפורטנה בתקנון זה ובאתר האינטרנט של התוכנית, ובלבד שהמשתתף ביצע )ההצבעה אשר התקבלה ונרשמה בתוכנת מחשב ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים הייעודיים לפעילות ואשר ירכזו את הצבעות המשתתפים כאמור בתקנון זה (להלן – "תוכנת המחשב" ו- "הצבעה תקינה באתר", בהתאמה) וביצע הרשמה לפעילות באמצעות הזנת פרטים אישיים (להלן - "הצבעה באתר" ו-"הרשמה לפעילות", בהתאמה). מובהר, כי ההרשמה לפעילות כוללת, בין היתר, הזנת שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ופעילה ו/או סיסמא ו/או מספר טלפון ו/או כל פרט אישי (או אמצעי קשר) אחר או נוסף ו/או ביצוע כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצוע ההרשמה לפעילות, והכל כפי שיפורט באתר האינטרנט של התוכנית (לרבות בתקנון השימוש האמור) ו/או בכל אמצעי אחר.
4.3 בסיום ביצוע ההצבעות, וההרשמה לפעילות יידרש המשתתף להשיב על שאלת ידע המתייחסת לתוכנית במקום המיועד לכך באתר האינטרנט (להלן – "שאלת הידע").
4.4 זמן מהירות התשובה של כל משתתף לשאלת הידע הרלוונטית ישמר במאגר המידע של רשת
4.5 מובהר כי בכל 7 ימים תתחלף שאלת הידע (להלן – "תקופת הזמן לבחינת מהירות התשובה"), כך שבתקופת הפעילות תהיינה בסך הכל חמש תקופות זמן לבחינת מהירות התשובה וכי רק זמן המענה הראשון של כל משתתף לשאלת הידע הרלוונטית בתקופת הזמן לבחירת מהירות התשובה הרלוונטית, ישמר במאגרי המידע של רשת. למען הסר ספק, מובהר כי בעוד שכל משתמש יוכל להצביע מספר פעמים בלתי מוגבל לשיר ולסגנון הנבחר, והצבעותיו החוזרות ייחשבו לצורך שכלול הצבעות המשתתפים לבחירת השיר והסגנון, הרי שרק תשובתו הראשונה לכל שאלת הידע, תחשב לצורך קביעת הזכייה בפרס.
4.6 למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה, הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת ההצבעות ו/או בקשר עם המענה לשאלת הידע.
4.7 ההצבעות אינן כרוכות בתשלום.
4.8 מובהר, למניעת ספק, כי אין הגבלה על מספר ההצבעות (בכפוף לסיפא של סעיף ‎4.5 לעיל).
5. תוצאות ההצבעות ומנגנון הזכייה בפרס
5.1 בתום תקופת ההצבעה הראשונה, ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשמות המתמודדים הרלוונטיים המתחרים בפרק חצי הגמר) וישוקללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות, אשר הגיעו ונקלטו בתוכנת המחשב, במסגרת אותה ההצבעה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן – "שקלול ההצבעות-שיר"). בהתאם לשקלול ההצבעות-שיר, ייבחר עבור כל מתמודד שישתתף ויתחרה בפרק חצי הגמר, השיר אותו יבצע בפרק חצי הגמר (להלן – "השיר הנבחר").
5.2 בתום תקופת ההצבעות השניה ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשמות המתמודדים הרלוונטיים המתחרים בפרק חצי הגמר) וישוקללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות, אשר הגיעו ונקלטו בתוכנת המחשב, במסגרת ההצבעה לבחירת סגנון בתקופת ההצבעות הראשונה ובתקופת ההצבעות השניה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן – "שקלול ההצבעות-סגנון"). בהתאם לשקלול ההצבעות-סגנון, ייבחר עבור כל מתמודד שישתתף ויתחרה בפרק חצי הגמר, הסגנון אותו יבצע בפרק חצי הגמר (להלן – "הסגנון הנבחר") .
5.3 למניעת ספק מובהר כדלקמן:
5.3.1 שקלול ההצבעות-שיר ושקלול ההצבעות-סגנון ייעשה אך ורק בהתאם לנתוני תוכנת המחשב, אשר תיחשב כאמינה, מדויקת ומחייבת לכל דבר ועניין בקשר עם הפעילות וההצבעות, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוכנת המחשב, הנתונים אשר נקלטו בה ו/או שקלול ההצבעות.
5.3.2 בשקלול ההצבעות-שיר ובשקלול ההצבעות-סגנון לא תיכללנה הצבעות משתתף שלא נקלטו במערכת המחשב מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה בו נשלחו במהלך מועדי ההצבעה בהתאם להוראות תקנון זה) ו/או הצבעות שאינן הצבעות תקינות, ולמשתתף אשר שלח את אותה הצבעה (אחת או יותר) לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך כלפי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה, לרבות לעניין עלות ההצבעה.
5.3.3 רשת תהא רשאית, מעת לעת, לשנות את הליך שקלול ההצבעות-שיר ו/או שקלול ההצבעות- סגנון, כמפורט בתקנון זה, לרבות להוסיף או להוריד שלבים להליכים האמורים.
5.4 רשת תהיה רשאית לפסול הצבעות של משתתף אשר לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה (להלן – "הצבעה פסולה").
5.5 בכל מקרה של הצבעה פסולה (אחת או יותר), כאמור בסעיף זה לעיל, רשת ו/או המפיק יקבעו האם יתבצע שקלול הצבעות-שיר חדש ו/או שקלול הצבעות-סגנון חדש (והוראות סעיף ‎5 זה לעיל תחולנה על שקלול ההצבעות-שיר החדש ו/או שקלול ההצבעות-סגנון החדש, בשינויים המתחייבים) (להלן – "השקלול החדש"). בכל מקרה בו יקבע על ידי רשת ו/או המפיק כי יתבצע שקלול חדש, אזי תוצאות השקלול החדש תחייבנה לעניין זהות השיר הנבחר ו/או הסגנון הנבחר, למתמודד הרלוונטי, והכל בכפוף לכללי התוכנית ולהראות תקנון זה ולמשתתפים, ו/או מי מטעמם, ולמתמודדים, ו/או מי מטעמם, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה.
5.6 במהלך תקופת הפעילות יחולקו חמישה פרסים כנגד 5 תקופות הזמן לבחינת מהירות התשובה הרלוונטית, אשר ייקבעו ע"י "רשת" לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.7 המועמד לזכייה בכל אחד מחמשת הפרסים יהא המשתתף אשר הצביע הצבעה תקינה וענה על שאלת הידע הרלוונטית בזמן הקצר ביותר במהלך תקופת הזמן לבחינת מהירות התשובה הרלוונטית (להלן –"הליך בחירת הזוכה" ו- "המועמד לזכייה", בהתאמה).
5.8 רשת תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המועמד לזכייה, בדבר זכייתו בהתאם לפרטים שמילא באתר האינטרנט ו/או תיצור עימו קשר טלפוני, וזאת תוך פרק זמן סביר ממועד סיום הפעילות אשר לא יעלה על חודש ימים מיום סיום הפעילות. למען הסר ספק, "מועד סיום הפעילות, לצורך סעיף זה, יהווה מועד סיום הפעילות כולה ולאחר קביעת כל 5 המועמדים לזכייה בפעילות.
5.9 לאחר איתור המועמדים לזכייה, תיבדק זכאותם לזכייה בפרס בהתאם להוראות תקנון זה.
5.10 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את רשת לחלק פרס (אחד או יותר).
5.11 במקרה והזוכה לא יאותר ו/או במקרה ותבוטל הזכייה בהתאם להוראות תקנון זה, רשת תהיה זכאית להעניק את הפרס למשתתף אשר הצביע הצבעה תקינה וענה על שאלת הידע הרלוונטית בזמן הקצר ביותר במהלך תקופת הזמן לבחינת מהירות התשובה הרלוונטית, פרט לאותו מועמד לזכייה אשר לא אותר ו/או בוטלה זכייתו (להלן – "זוכה מחליף"). לא יבחר כזוכה מחליף, משתתף אשר נבחר כמועמד לזכייה ו/או כזוכה במסגרת הפעילות. למניעת ספק מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על הזוכה המחליף.
5.12 בכפוף לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה, הודעת רשת אודות השיר הנבחר והסגנון הנבחר לכל אחד מן המתמודדים וכן אודות המועמד לזכייה והזוכה בכל אחת מחמשת הפרסים, תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, וההודעה האמורה תעשה באופן אשר יקבע על ידי רשת ומבלי שתחול על רשת כל חובה לספק כל פרט מידע בקשר עם מספר ההצבעות התקינות, שקלול ההצבעות-שיר ו/או שקלול ההצבעות-סגנון ו/או מהירות ההצבעה בתקופת הזמן לבחינת מהירות ההצבעה הרלוונטית.
5.13 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את הפעילות, כולה או חלקה (לרבות לבטל הצבעות (אחת או יותר) ולא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם), בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטת רשת ולמשתתפים ולמתמודדים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
6. מימוש הזכייה
6.1 משתתף אשר "רשת" יצרה עימו קשר כמועמד לזכייה ו/או משתתף אשר הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שלו כאמור בסעיף ‎5.8 לעיל, לפיו הוא מועמד לזכייה, והמעוניין לממש את זכייתו ולקבל את הפרס, ייצור קשר טלפוני עם רשת, תוך שבעה (7) ימים ממועד הפרסום באתר האינטרנט של התוכנית או, לפי המאוחר, ממועד קבלת ההודעה האלקטרונית או ההודעה בדואר בדבר זכייתו בטלפון 03-7690000, בשעות העבודה הרגילות על מנת לתאם את אופן ומועד מימוש זכייתו כאמור בסעיף ‎6.2 להלן.
6.2 זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנה בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
6.2.1 המשתתף השלים טרם זכייתו את הליך הרישום, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך באתר האינטרנט של התוכנית;
6.2.2 המשתתף ו/או בן משפחתו לא זכו בפרס בתקופת הפעילות, לרבות זכייה בפרס עקב בחירתם כזוכה מחליף;
6.2.3 רשת אימתה, במעמד מימוש הזכייה את זהותו של המשתתף באמצעות תעודה מזהה אשר מספרה זהה למספר תעודת הזהות אשר הוקש בהליך הרישום ו/או באמצעות כל אמצעי זהות אחר ו/או נוסף, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת.
6.2.4 הזוכה עמד בכל תנאי תקנון זה.
6.3 עם הגעתו של המועד לזכייה למשרדי רשת במועד שנקבע לו כאמור בסעיף ‎6.1 לעיל, זכאותו של המשתתף לקבלת הפרס תיבדק על ידי רשת בהתאם לאמור בסעיף ‎6.2 לעיל. במידה ויקבע, לאחר בדיקת זכאות המשתתף כאמור בסעיף זה לעיל, כי המשתתף זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המשתתף כזוכה בפרס (להלן – "הזוכה") ויקבל את הפרס.
6.4 רשת תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או זוכה, אשר לא עמד בתנאי תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה שלא יצר קשר טלפוני עם רשת 7 (שבעה) ימים לאחר מועד הפרסום באתר האינטרנט של התוכנית, או לפי המאוחר, ממועד קבלת מכתב לביתו או לתיבת הדואר שלו או לא הגיע לפגישה המתואמת לקבלת הפרס, במועדים הנקובים לעיל או בכלל (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
6.5 רשת תהיה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין, בשמות הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות טלוויזיה, עיתונות ואתרי אינטרנט, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה מראש לאמור לעיל.
7. הפרסים
7.1 מובהר בזאת, כי הפרסים הינם מתנת ישראכרט בע"מ ובאחריותה הבלעדית. רשת ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות בקשר לפרסים, לרבות אך לא רק, לגבי טיבם ו/או איכותם, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם.
7.2 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב את רשת.
7.3 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בדרך כלשהי את אופן מימוש הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
7.4 רשת תהא רשאית להחליף את הפרסים בפרסים חלופיים שווי ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
7.5 כל משתתף יוכל לזכות בתקופת הפעילות בפרס אחד בלבד.
7.6 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.
8. הוראות כלליות לעריכת הפעילות ולהשתתפות בה
8.1 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות ובהצבעות, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על כל משתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או בהצבעות מסוימת (אחת או יותר) ו/או לענות על שאלת הידע באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות כתובות ,IP אשר לא שייכים לו, כמו כן, על כל משתתף חל איסור להשתתף בפעילות ובהצבעות מסוימת (אחת או יותר) ולענות על שאלת הידע באמצעות שימוש באמצעים או בעזרים אלקטרוניים ו/או אחרים שאינם כמפורט בסעיף ‎4 לעיל, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם.
8.2 רשת תהא רשאית לשנות את הליך ההצבעה לבחירת שיר ו/או הליך ההצבעה לבחירת סגנון (לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך ההצבעה, לשנות את אמצעי ההצבעה) ו/או את תקופת ההצבעה הראשונה ו/או את תקופת ההצבעה השניה ו/או את הליך בחירת הזוכה.
8.3 פרטיהם של המשתתפים בפעילות ובהצבעות, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון הכללי של אתר האינטרנט של התוכנית. רשת תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בהצבעה (ככל שהוזנו ו/או נקלטו), בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
9. שונות
9.1 רשת ו/או עורכת ההצבעה ו/או המפיק יהיו האחראים היחידים לביצוע כל שלב משלבי הפעילות וההצבעות, ובכלל זה פרסום תקנון זה, שקלול הצבעות-שיר, שקלול הצבעות-סגנון, פרסום תוצאות השיר הנבחר והסגנון הנבחר לכל מתמודד ופרסום הזוכים, והכל כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל עורכת ההצבעה בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות ו/או של ההצבעות.
9.2 למניעת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או להצבעות ו/או למענה על שאלת הידע, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או להצבעות ו/או למענה על שאלת הידע (לרבות במקרה בו העניין (או חלק מהעניין) לא מוסדר במפורש בתקנון זה, מכל סיבה שהיא), ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או את ההצבעות ו/או זהות המועמדים לזכייה ו/או זהות הזוכים וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת תקנון זה, ובכלל זאת לעניין הצבעות פסולות, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או כל הצבעה ו/או מענה על שאלת הידע, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף ‎9.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
9.3 רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎9.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
9.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר) ו/או בקשר למענה לשאלת הידע בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה ו/או מענה לשאלת הידע.
9.5 ההשתתפות בפעילות ובהצבעות אסורה על המתמודדים (לרבות על המתמודדים אשר השתתפו בעבר בתוכנית), מנהלי ועובדי רשת, עורכת ההצבעה, המפיק ובני משפחותיהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
9.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או ההצבעות (אחת או יותר) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או ההצבעות (אחת או יותר), ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר) ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, את תקופת ההצבעה הראשונה ו/או תקופת ההצבעה השניה ו/או תקופת הזמן לבחינת מהירות התשובה ו/או מועדים אחרים, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר) ו/או אשר ישפיעו על תוצאות ההצבעות (אחת או יותר), ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש, לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או מכל סיבה אחרת.
9.7 כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר), כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎9.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט של התוכנית ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר יחייב את המשתתפים.
9.8 למניעת ספק, המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את פרק חצי הגמר, ואם וככל שהפרק יופק, רשת אינה מחויבת לשדרו.
9.9 ההשתתפות בפעילות ובהצבעות (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות ובהצבעות.
9.10 כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ובמענה לשאלת הידע כפופה לזמינות ולתקינות רשת האינטרנט, ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותם של רשת האינטרנט, ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות ו/או את ההצבעות (אחת או יותר) ו/או את שאלת הידע ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו של המשתתף ו/או מניעת השתתפותו בהצבעות (אחת או יותר).
9.11 על אף מאמצי רשת, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט כאמור בסעיף ‎9.10 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, ההצבעות (אחת או יותר) ובמענה לשאלת הידע, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע מסכים כל משתתף לפטור את רשת מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
9.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎9 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעות (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעות (אחת או יותר) וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
9.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה (כולם או חלקם), אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.
9.14 המשתתפים פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע. המשתתפים פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או במענה לשאלת הידע.
9.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות ו/או הפרס יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
9.16 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות (לרבות לעניין זכאותו לפרס) או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
9.17 המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
9.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעות, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.