פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הצבעות X FACTOR

11/05/14 21:00תקנון הצבעות –X Factor
1. הגדרות
כהגדרתם בסעיף ‎4.2 להלן.
"אמצעי ההצבעה"
אפליקציית רשת הניתנת להורדה למכשיר הסמארטפון. "אפליקציית רשת"
אפליקציית אקס פקטור הניתנת להורדה למכשיר הסמארטפון. "אפליקציית אקס"
אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.reshet.tv.
"אתר האינטרנט של התכנית"
בהתייחס לכל פרק, הליך בחירה על ידי המשתתפים במתמודדים אשר יקבלו חסינות (כהגדרתה להלן) או בהתייחס לפרק הגמר, גם הליך בחירת המתמודד אשר יוכרז כזוכה בתוכנית, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית, כפי שנקבעו ו/או יקבעו על ידי רשת ו/או המפיק (להלן – "כללי התוכנית"). בכל פרק תתקיים הצבעה (אחת או יותר) נפרדת. "הצבעה" או הצבעות"
בחירה על ידי משתתף, באמצעות אמצעי הצבעה, במתמודד אשר ברצונו שיעבור לשלב הבא של התוכנית (היינו, להשתתף בפרק הבא) ובהתייחס לפרק הגמר, להשתתף בהמשכו של פרק הגמר או (לפי העניין) שיוכרז כזוכה של התוכנית), וזאת מבין כל המתמודדים המתחרים על קבלת חסינות, במהלך פרק מסוים או במהלך חלק מסוים של פרק או בכל דרך אחרת, והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה (להלן – "המתמודד המועדף"). "הצבעת המשתתף" או "הצבעות המשתתפים"
אבוט המאירי תקשורת בע"מ ח.פ. 513810374 ו/או מי מטעמו. "המפיק"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‎4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף ‎10.5 להלן), ואשר הצביע באמצעות אמצעי הצבעה, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה. "המשתתף" או "המשתתפים"
פעילות ההצבעות נשוא תקנון זה. "הפעילות"
עברי לידר ו/או רמי פורטיס ו/או משה פרץ ו/או שירי מימון ו/או מוזיקאים מקומיים מובילים אחרים לבחירת רשת אשר מלווים את המתמודדים ושופטים את ביצועיהם במסגרת התוכנית. "השופט" ו/או "השופטים"
X Factor ישראל. "התוכנית"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
פרק הזמן, בו אמצעי ההצבעה יהיו פתוחים לביצוע הצבעות המשתתפים, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. כל מועד הצבעה, יקבע על ידי רשת ו/או על ידי המפיק, בין היתר, בהתאם למועד שידור הפרק הרלוונטי ובהתאם לכללי התוכנית. מובהר, כי בכל פרק עשוי להיות יותר ממועד הצבעה אחד, והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה. "מועדי ההצבעות"
החל מתאריך 18.12.13 "מועד התחלת הפעילות"
מועמד אשר משתתף בתכנית לרבות צמד מועמדים או קבוצת מועמדים. "מתמודד" או "מתמודדים"
טלטאץ' תקשורת בע"מ, ח.פ. 513194662 ו/או מי מטעמה. "עורכת ההצבעה"
אחת מן התוכניות המשודרות בשידור חי בשידורי רשת, במסגרתן המתמודדים יופיעו ויתחרו זה מול זה. "פרק"
הפרק האחרון של התוכנית (למעט פרקי סיכום, איחוד, לקט וכדומה), במהלכו ייבחר המתמודד אשר יוכרז כזוכה של התוכנית. "פרק הגמר"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), המשדרת את התוכנית ו/או מי מטעמה. "רשת"
החל מיום מועד התחלת הפעילות, עד (וכולל) למועד שידור פרק הגמר של התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת. "תקופת הפעילות"
2. פרשנות
2.1 ההגדרות בתקנון זה מהוות חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או ההצבעות (אחת או יותר), לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה במשמע.
2.5 מובהר בזאת, כי בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ייבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או ייקבעו עניין מסוים, בו מוקנית לרשת ו/או למפיק ו/או לעורכת ההצבעה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות וההצבעות בתוכנית, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של התוכנית.
3.2 מובהר, כי מטרת הפעילות וההצבעות הינה קביעת זהות המתמודדים אשר ישתתפו בפרקים המאוחרים לפרק בו תתבצע ההצבעה ובהתייחס לפרק הגמר - את זהות המנצח בתוכנית, והכל בהתאם ובכפיפות להראות תקנון זה ולכללי התוכנית.
3.3 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של התוכנית.
3.4 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות ובהצבעה (אחת או יותר), בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ועמידתו בתנאיו, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.5 בעצם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעות (אחת או יותר), מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מלהשתתף בכל הצבעה שהיא.
4. תנאי ההשתתפות בפעילות ואמצעי ההצבעה
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר, במהלך תקופת הפעילות, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
4.1.1 הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) ואם אינו בגיר על פי ההגדרה לעיל, קיבל את הסכמת אפוטרופסיו להשתתפותו בפעילות;
4.1.2 עמד בכל תנאי תקנון זה; וכן,
4.1.3 הצביע הצבעה תקינה (כהגדרתה להלן) בתקופת הפעילות ובמועד ההצבעה, עבור המתמודד המועדף עליו, באמצעות אמצעי ההצבעה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
4.2 האמצעים באמצעותם כל משתתף יהא רשאי לבצע הצבעת המשתתף, הינם אחד או יותר מהמפורטים להלן ו/או כל אמצעי אחר עליו תחליט רשת במהלך תקופת הפעילות (להלן: "אמצעי ההצבעה"):
4.2.1 בחירת המתמודד המועדף באמצעות שליחת הודעת טקסט (SMS) למס' 5060 (להלן – "הודעת SMS") המציינת את הקוד שניתן למתמודד המועדף במהלך כל פרק בהתאם להוראות שנמסרו בתוכנית, ואשר התקבלה ונרשמה בתוכנת מחשב ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים הייעודיים לפעילות, אשר ירכזו את הצבעות המשתתפים כאמור בתקנון זה (להלן – "תוכנת המחשב"), והכל מטלפון (נייד) בעל מספר מזוהה , הפועל באחת מרשתות הרט"ן של החברות פלאפון, סלקום, פרטנר, הוט מובייל או גולן טלקום (להלן - "הודעה תקינה").
4.2.2 בחירת המתמודד המועדף, באמצעות שליחת הודעת טקסט (SMS) דרך אפליקציית רשת ו/או דרך אפליקציית אקס (להלן – "הודעת SMS מהאפליקציה"), בהתאם להוראות רשת, כפי שתימסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא ואשר נרשמה ונתקבלה בתוכנת המחשב, והכל מטלפון סלולרי חכם (סמארטפון) בעל מספר מזוהה הפועל באחת מרשתות הרט"ן של החברות פלאפון, סלקום, פרטנר, הוט מובייל או גולן טלקום (להלן - "הודעת SMS תקינה מהאפליקציה").
4.2.3 בחירת המתמודד המועדף באמצעות חיוג למספר טלפון בהתאם להוראות רשת, כפי שתימסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא (להלן – "שיחה טלפונית"), במסגרתה ידרש המשתתף לבחור את המתמודד המועדף על פי ההנחיות שיימסרו בשיחה הטלפונית, ובלבד שהשיחה הטלפונית התקבלה ונרשמה במערכת ההודעות ושהיא חויגה ממספר טלפון נייח או נייד מזוהה (להלן - "שיחה תקינה").
4.2.4 בחירת המתמודד המועדף באמצעות הצבעה באתר האינטרנט של התוכנית, במקום המיועד לכך, בהתאם להוראות אשר תפורטנה בתקנון זה ובאתר האינטרנט של התוכנית, ובלבד שהמשתתף ביצע את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט של התוכנית, בהתאם ובכפיפות להוראות המפורטות בו ולהוראות תקנון שימוש אתר האינטרנט של התוכנית (להלן – "ההרשמה לאתר" ו- "ההצבעה באתר", בהתאמה) וההצבעה התקבלה ונרשמה בתוכנת המחשב (להלן –"הצבעה תקינה באתר"). מובהר, כי במסגרת ההרשמה לאתר יידרש המתמודד לחייג למספר טלפון ייעודי ולקבל קוד פעילות, אשר באמצעות, ורק באמצעותו יתאפשר ביצוע ההצבעה באתר והכל כפי שיפורט באתר האינטרנט של התוכנית (לרבות בתקנון השימוש האמור) ו/או בכל אמצעי אחר.
לאחר ביצוע ההרשמה לאתר וקבלת קוד הפעילות יהא המשתתף רשאי לבצע את ההצבעה באתר, באמצעות הזנת הקוד במקום המיועד לכך באתר האינטרנט של התוכנית.
למניעת ספק, מובהר, כי כל משתתף יידרש לבצע הרשמה לאתר פעם אחת בלבד, משך כל תקופת הפעילות, בעת הצבעתו הראשונה, וכי בכל הצבעה עוקבת יידרש להשתמש באותו קוד פעילות, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה ולהוראות אשר תפורטנה באתר האינטרנט של התוכנית (לרבות בתקנון השימוש האמור).
עוד מובהר כי בכל מקרה בו יאבד ו/או ישכח ו/או לא יוכל המשתתף להזין את קוד הפעילות שניתן לו בעבר, מכל סיבה שהיא, יידרש המשתתף להתקשר בשנית למספר הטלפון הייעודי, ולקבל קוד פעילות חדש, ולשאת בעלות קבלת הקוד החדש, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.
4.3 הצבעת משתתף באמצעות הודעה תקינה ו/או הודעת SMS תקינה מהאפליקציה ו/או שיחה תקינה ו/או הצבעה תקינה באתר (ככל שאינן חורגות ממספר הצבעות המשתתף המותר, בהתאם למפורט בסעיף ‎7 להלן), תכוננה להלן, יחדיו – "הצבעה תקינה". למניעת ספק, הצבעה תקינה תהא אך ורק הצבעה אשר נקלטה כראוי בתוכנת המחשב.
4.4 כל הצבעה אחת תקינה (עד למספר ההצבעות המקסימאלי המותר למשתתף, מכל אמצעי הצבעה, בהתאם למפורט בסעיף ‎7 להלן), תזכה את המועמד המועדף בהצבעת משתתף אחת לעניין רשימת המתמודדים (כהגדרתה בסעיף ‎8.2 להלן);
4.5 למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה, הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת הצבעת המשתתף.
5. מועד ההצבעה
5.1 מועדי ההצבעה בכל פרק יחלו עם תחילת שידור הפרק ו/או עם הודעת מנחת התוכנית על פתיחת הקווים להצבעה, לפי המאוחר מבינהם, ועד הודעת מנחת התוכנית על סגירת הקווים להצבעה הרלוונטית. האמור בסעיף זה לעיל למעט מועד ההצבעה לפרק הגמר, אשר בכל הנוגע אליו ייפתחו קווי ההצבעה החל מתום תוכנית חצי הגמר ועד למועד בו יוכרז ע"י המנחת התוכנית בפרק הגמר על סגירת הקווים.
5.2 בהתייחס לכל מועד הצבעה, משתתף יהא רשאי להצביע באמצעות כל אחד מאמצעי ההצבעה וזאת עד ולא יותר ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר, כמפורט בסעיף ‎7 להלן, בגין כל אמצעי הצבעה. פעולת ההצבעה תתאפשר רק במהלך מועדי ההצבעה. מובהר, כי הצבעת משתתף שלא בהתאם להוראות תקנון זה, ובכלל זה הצבעת משתתף לאחר סיום מועד הצבעה מסוים ו/או הצבעת משתתף במספר הצבעות הגבוה ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר כאמור ו/או הצבעת משתתף שאינה הצבעה תקינה (לרבות שאינה ממספר טלפון נייד ו/או נייח מזוהה), יכול ותחייב את המשתתף בעלות ההצבעה (כהגדרתה בסעיף ‎6 להלן), אולם בכל מקרה לא תשוכלל במכלול הקולות אשר ייזקפו לטובת המתמודד בתוכנית (כמפורט בסעיף ‎8 להלן).
5.3 מובהר, כי מועדי ההצבעה כמפורט לעיל, לרבות פרק הזמן של כל מועד הצבעה, ייקבעו בהתאם למועדי שידור הפרקים ולשיקול דעתה הבלעדי של רשת. רשת תהא רשאית לשנות כל מועד הצבעה, לקצרו, להאריכו ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם מועד ההצבעה, ולמשתתף ו/א ולמי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
6. עלות ההצבעה
כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים ומאשר, כי כל הצבעת משתתף, בכל אמצעי הצבעה, תהא כרוכה בעלויות המפורטות כדלקמן (לעיל ולהלן – "עלות ההצבעה"):
6.1 הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעת SMS אשר תישלח.
6.2 הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS מהאפליקציה תהא כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעת SMS מהאפליקציה שתישלח, בתוספת עלות גלישה סלולארית ו/או אחרת, בהתאם לתעריף מפעיל הגלישה (ככל שתהא).
6.3 הצבעת משתתף באמצעות שיחה טלפונית תהא כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל שיחה שתבוצע, בתוספת עלות זמן האוויר או עלות השיחה בהתאם לתעריף חברת הסלולר או חברת הטלפון שבאמצעותה נערכה השיחה.
6.4 הצבעת משתתף באמצעות הצבעה באתר תהא כרוכה בתשלום חד פעמי בעלות של שיחה טלפונית, לקבלת קוד הפעילות. קוד האימות האמור ישמש את המשתתף משך כל תקופת הפעילות. מובהר כי בכל מקרה של איבוד ו/או שכחה ו/או אי יכולת להשתמש בקוד מכל סיבה שהיא יידרש המשתתף להתקשר בשנית לקבלת קוד פעילות, בעלות של שיחה טלפונית.
למניעת ספק, משתתף לא יהא זכאי, מכל סיבה שהיא לקבלת החזר בגין הצבעות המשתתף ועלות ההצבעה תחול במלואה על כל משתתף (בהתאם למספר הצבעות המשתתף אשר יבצע מכל אמצעי הצבעה), וזאת גם אם ההצבעה לא נחשבה כתקינה ו/או הכילה תוכן שגוי ו/או בוצעה שלא בטווח מועדי הצבעה פתוחה ו/או נפסלה; על רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה, לא תחול כל עלות הצבעה, מכל סיבה שהיא.
7. מספר ההצבעות המותר
7.1 כל משתתף יהא רשאי להצביע, מכל אמצעי הצבעה, עד ולא יותר ממספר ההצבעות המפורט להלן, וזאת במהלך כל פרק, למעט פרק הגמר, וזאת ללא חשיבות למספר מועדי ההצבעה אשר יהיו בפרק מסוים ובכל מועד הצבעה מסוים, מכל מספר טלפון ו/או כתובת IP.
7.2 הצבעה באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות הודעת SMS אפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר), ממספר טלפון סלולארי אחד או יותר - עד ולא יותר מ- 50 הצבעות;
7.3 הצבעה באמצעות שיחה טלפונית, ממספר טלפון (נייד או נייח) אחד או יותר - עד ולא יותר מ- 25 הצבעות;

7.4 הצבעה אחת באתר (מכתובת IP אחת בלבד) בלבד.
7.5 מובהר, למען הסר ספק, כי כל משתתף יוכל להצביע עד ולא יותר מאשר 76 (שבעים ושש) פעמים במצטבר, בכל פרק ובכל מועד הצבעה (למעט פרק הגמר). כך, החל מהצבעת המשתתף ה- 51 (חמישים ואחד) באמצעות הודעה SMS ו/או באמצעות הודעת SMS מהאפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר) ו/או החל מהשיחה הטלפונית ה- 26 ו/או החל מההצבעה ה-2 באתר, לא תיספרנה הצבעות המשתתף האמורות במניין ההצבעות של המתמודד המועדף בפרק ובמועד ההצבעה הרלוונטי, ואולם הצבעות המשתתף האמורות תחייבנה את המשתתף בעלות אמצעי ההצבעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לפרק הגמר, בכל מועד הצבעה יהא רשאי כל משתתף להצביע 76 פעמים במצטבר, בכפוף להוראות סעיף ‎7.5 זה בשינויי המחויבים.
7.6 בכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף ‎7 זה לעיל, משתתף רשאי להשתתף במספר הצבעות במהלך הפעילות (וזאת בכפוף למספר ההצבעות אשר תתקיימנה).
8. תוצאות ההצבעה; חסינות; והליך הזכיה
8.1 בתום כל מועד הצבעה, ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשמות המתמודדים הרלוונטיים המתחרים בפרק שמועד ההצבעה מתייחס אליו) וישוקללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות (מכל אמצעי ההצבעה), אשר הגיעו ונקלטו בתוכנת המחשב, במסגרת אותה ההצבעה, והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן – "שקלול ההצבעות").
למניעת ספק, בשקלול ההצבעות לא תיכללנה הצבעות משתתף שלא נקלטו במערכת המחשב מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה בו נשלחו במהלך מועדי ההצבעה בהתאם להוראות תקנון זה) ו/או הצבעות שאינן הצבעות תקינות, ולמשתתף אשר שלח את אותה הצבעה (אחת או יותר) לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך כלפי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה, לרבות לעניין עלות ההצבעה.
8.2 בהתאם לשקלול ההצבעות, בכל הצבעה, ידורגו כל המתמודדים הרלוונטיים המתחרים באותו הפרק, מהמתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות התקינות הגבוהה ביותר ועד המתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר (להלן – "רשימת המתמודדים").
8.3 למניעת ספק, שקלול ההצבעות ועריכת רשימת המתמודדים, בכל הצבעה, ייעשה אך ורק בהתאם לנתוני תוכנת המחשב, אשר תיחשב כאמינה, מדויקת ומחייבת לכל דבר ועניין בקשר עם הפעילות וההצבעות, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוכנת המחשב, הנתונים אשר נקלטו בה ו/או שקלול ההצבעות ו/או רשימת המתמודדים.
8.4 רשת תהא רשאית, מעת לעת, לשנות את הליך שקלול ההצבעות ו/או הליך עריכת רשימת המתמודדים, כמפורט בתקנון זה, לרבות להוסיף או להוריד שלבים להליכים האמורים.
8.5 במהלך כל פרק שאינו פרק הגמר ואינו פרק חצי גמר או פרק הדחה כפולה, כהגדרת מונחים אלה בסעיף ‎8.6 להלן, כל המתמודדים, למעט שני המתמודדים ברשימת המתמודדים אשר זכו למספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר ואשר יהיו מועמדים להדחה, יהיו חסינים מפני הדחה באותו הפרק, ויעלו אוטומטית לשלב הבא של התוכנית (היינו, ישתתפו בפרק הבא) (לעיל ולהלן – "חסינות"). המתמודדים אשר זכו למספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר ואשר יהיו מועמדים להדחה, יתבקשו לבצע ביצוע נוסף ולאחר מכן השופטים יבחרו מבין שני המתמודדים ברשימת המתמודדים המועמדים להדחה כאמור, את המועמד שיקבל חסינות ואת המתמודד שיודח ולא ימשיך לתוכנית הבאה. במקרה של שוויון בהחלטת השופטים, המתמודד ברשימת המתמודדים אשר זכה למספר הנמוך ביותר של הצבעות תקינות יודח מן התוכנית (היינו, המתמודד האחרון ברשימת המתמודדים) והמתמודד הנותר יקבל חסינות, והכל בכפוף לכללי התוכנית ולקביעתה של רשת ולא תהיה למי מהמשתתפים כל תביעה ו/או טענה בנושא.
8.6 בהתייחס לפרק לגביו רשת תכריז כפרק אשר במהלכו שני מתמודדים יודחו מהתוכנית ולא ימשיכו להשתתף בפרק הבא שלה (להלן – "פרק הדחה כפולה"), כל המתמודדים, למעט שלושת המתמודדים ברשימת המתמודדים אשר זכו למספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר ואשר מועמדים לדחייה, יקבלו חסינות. המתמודד אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר (היינו, המתמודד האחרון ברשימת המתמודדים) יודח מהתוכנית ולא יוכל להשתתף בפרק הבא של התוכנית, ומבין שני המתמודדים הנותרים המועמדים לדחייה ואשר יתבקשו לבצע ביצוע נוסף, יבחרו השופטים את המועמד שיקבל חסינות ואת המתמודד שיודח ולא ימשיך לתוכנית הבאה. במקרה של שוויון בהחלטת השופטים, המתמודד ברשימת המתמודדים אשר זכה למספר הנמוך ביותר של הצבעות תקינות, מלבד אותו מתמודד אשר הודח קודם לכן באותו הפרק, יודח מן התוכנית (היינו, המתמודד אחד לפני האחרון ברשימת המתמודדים) והמתמודד הנותר יקבל חסינות. בהתייחס לפרק ההופעות החיות השישי (להלן: "פרק חצי הגמר"), מובהר כי בפרק זה כל המתמודדים, למעט המתמודד ברשימת המתמודדים אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר יקבלו חסינות ואילו המתמודד ברשימת המתמודדים אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר יודח באופן אוטומטי (למען הסר ספק, בפרק זה לא יתבקשו שני מתמודדים עם מספר הקולות התקינים הנמוך ביותר לבצע ביצוע נוסף ולא יועמדו שני מתמודדים להכרעת השופטים).
8.7 בהתייחס לפרק הגמר, יתקיימו שני מועדי הצבעות כדלקמן, אשר בסיומן יוכרז המתמודד המנצח בתוכנית: בתום מועד הצבעת הגמר הראשונה המתמודד אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הנמוך יודח מהתכנית (היינו, המתמודד האחרון ברשימת המתמודדים) (להלן – "מועד הצבעת הגמר הראשונה"). כמות ההצבעות המותרת במועד הצבעת הגמר הראשונה, הינה בהתאם לאמור בסעיפים ‎7.2 עד (וכולל) ‎7.4 לכל מועד הצבעת הגמר הראשונה. מובהר, למען הסר ספק, כי כל משתתף יוכל להצביע עד ולא יותר מאשר 76 (שבעים ושש) פעמים במצטבר, בכל מהלך מועד הצבעת הגמר הראשונה. בסיום מועד הצבעת הגמר הראשונה ולאחר ההדחה האמורה, רשימת המתמודדים תתאפס ויחל מועד הצבעת הגמר השנייה (להלן – "מועד הצבעת הגמר השנייה"). המתמודד אשר יקבל את מספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר (היינו, המתמודד הראשון ברשימת המתמודדים), יוכרז כזוכה של התוכנית. כמות ההצבעות המותרת במועד הצבעת הגמר השנייה הינה כמפורט בסעיפים ‎7.2 עד (וכולל) ‎7.4לעיל. מובהר, למען הסר ספק, כי כל משתתף יוכל להצביע עד ולא יותר מאשר 76 (שבעים ושש) פעמים במצטבר, במהלך מועד הצבעת הגמר השנייה.
8.8 בכפוף לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה, הודעת רשת בנוגע למתמודד או (לפי העניין) המתמודדים אשר הינו או (לפי העניין) הינם בעלי מספר ההצבעות הנמוך או הגבוה ביותר (ובהתאמה - על דירוגם ברשימת המתמודדים), תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, וההודעה האמורה תיעשה באופן אשר יקבע על ידי רשת ומבלי שתחול על רשת כל חובה לספק כל פרט מידע בקשר עם מספר ההצבעות התקינות, שקלול ההצבעות ו/או רשימת המתמודדים.
8.9 רשת תהיה רשאית לפסול הצבעות משתתפים, של משתתף אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות (המפורטים בסעיף ‎4 לעיל) ו/או לא עמד בהוראה אחרת מהוראות תקנון זה (להלן – "הצבעה פסולה"). למניעת ספק, אין בהצבעה פסולה כדי לגרוע מעלות ההצבעה בגין אותה הצבעה.
בהתאם לכללי התוכנית, בכל מקרה של הצבעה פסולה (אחת או יותר), כאמור בסעיף זה לעיל, רשת ו/או המפיק יקבעו האם יתבצע שקלול הצבעות חדש (והוראות סעיף ‎8 זה לעיל תחולנה על שקלול ההצבעות החדש האמור, בשינויים המתחייבים) (להלן – "השקלול החדש") או האם שקלול ההצבעות יהא תקף לעניין רשימת המתמודדים בלבד, על אף פסילת הצבעה פסולה (אחת או יותר), והכל בין אם ההצבעה הפסולה נפסלה לפני ההכרזה על חסינות או (לפי העניין) ההכרזה על הזוכה בתוכנית ובין אם אחרי ההכרזה כאמור. בכל מקרה בו יקבע על ידי רשת ו/או המפיק כי יתבצע שקלול חדש, אזי תוצאות השקלול החדש תחייבנה לעניין זהות המתמודדים אשר יזכו לחסינות ו/או המתמודד אשר יוכרז כזוכה התוכנית לכל דבר ועניין, לרבות לעניין קבלת כל פרס, והכל בכפוף לכללי התוכנית ולהראות תקנון זה ולמשתתפים, ו/או מי מטעמם, ולמתמודדים, ו/או מי מטעמם, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה.
8.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה (לרבות לבטל הצבעה מסוימת (אחת או יותר)), בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטת רשת ו/או עורכת ההצבעה. במקרה של ביטול הפעילות ו/או ביטול הצבעה מסוימת (אחת או יותר) קביעת זהות המתמודדים אשר יזכו בחסינות בפרק מסוים או (לפי העניין) זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה התוכנית יעשה בהתאם לכללי התוכנית ולשיקול דעת המפיק.
למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎8 זה לעיל, מובהר, כי יראו בהצבעת משתתף כהצבעה פסולה, והצבעתו תיפסל בכל מקרה בו רשת סבורה, כי המשתתף ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף ‎8.10 זה לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, ו/או במקרה בו סברה רשת כי השתתפות המשתתף נעשה תוך ניסיון לבצע מעשה שאינו כדין ו/או הטיה לא ראויה של הליך ההצבעה, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף ‎8.9 לעיל.
9. הוראות כלליות לעריכת הפעילות ולהשתתפות בה
9.1 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות ובכל הצבעה, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על כל משתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מספרי טלפון (נייח או נייד) ו/או באמצעות כתובות ,IP אשר לא שייכים לו (ובכלל זה, חל איסור על רכישתם או החלפתם של מספרי טלפון ו/או כתובות IP לצורכי הצבעת משתתף באופן האסור על פי תקנון זה), כמו כן, על כל משתתף חל איסור להשתתף בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות שימוש באמצעים או בעזרים אלקטרוניים ו/או אחרים שאינם נכללים באמצעי ההצבעה, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם.
9.2 רשת תהיה רשאית לשנות את הליך ההצבעה (לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך ההצבעה, את אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם), את המשקל שיינתן להצבעות המשתתפים, את המשקל שיינתן לכל אחד מאמצעי ההצבעה ו/או להוריד או להעלות את מספר ההצבעות המותר בכל אחד מאמצעי ההצבעה.
9.3 פרטיהם של המשתתפים בפעילות ובהצבעות, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון הכללי של אתר האינטרנט של התוכנית. רשת תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בהצבעה (ככל שהוזנו ו/או נקלטו), בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
10. שונות
10.1 רשת ו/או עורכת ההצבעה ו/או המפיק יהיו האחראים היחידים לביצוע כל שלב משלבי הפעילות וההצבעות, ובכלל זה פרסום תקנון זה, ביצוע כל הצבעה, שקלול הצבעות ופרסום תוצאות כל הצבעה, והכל כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל עורכת ההצבעה בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות ו/או של כל הצבעה.
10.2 למניעת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לכל הצבעה, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לכל הצבעה (לרבות במקרה בו העניין (או חלק מהעניין) לא מוסדר במפורש בתקנון זה, מכל סיבה שהיא), ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או כל הצבעה, את כל מועדי ההצבעות (לרבות פרקי הזמן שלהם) ואת תקופת הפעילות את זהות כל מתמודד אשר יקבל חסינות או (לפי העניין) אשר יוכרז כזוכה התוכנית, את אופן קביעת זהות המתמודדים האמורים, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בהצבעה, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת תקנון זה, ובכלל זאת לעניין הצבעות פסולות, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או כל הצבעה, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף ‎10.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
10.3 רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎10.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה.
10.5 ההשתתפות בפעילות ובהצבעות אסורה על המתמודדים (לרבות על המתמודדים אשר השתתפו בעבר בתוכנית), מנהלי ועובדי רשת, עורכת ההצבעה, המפיק ובני משפחותיהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
10.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר), ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר) ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, את מועדי ההצבעה ו/או מועדים אחרים, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הצבעה מסוימת (אחת או יותר), ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש, לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או מכל סיבה אחרת.
10.7 כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎10.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט של התוכנית ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר תחייב את המשתתפים.
10.8 למניעת ספק, המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את הפרקים, ואם וככל שהפרקים יופקו, רשת אינה מחויבת לשדרם.
10.9 ההשתתפות בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות ובהצבעות.
10.10 כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולר, ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הסלולר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה הרלוונטית (אחת או יותר) ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או הביצוע ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה.
10.11 על אף מאמצי רשת, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הסלולר, כאמור בסעיף ‎10.10 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והצבעה מסוימת (אחת או יותר), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף לפטור את רשת מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
10.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎10 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
10.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה (כולם או חלקם), אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.
10.14 המשתתפים פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר). המשתתפים פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר).
10.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות ו/או ההגרלה ו/או הפרס בגין ההגרלה יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
10.16 בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות (לרבות לעניין השתתפותו בהגרלה) או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
10.17 המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
10.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.

בברכה,

רשת נגה בע"מ