פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון משחק ה-X

מערכת רשת 11/05/14 21:00משחק X factor - תקנון
1. הגדרות
אתר אינטרנט שכתובתו היא: reshet.tv "אתר האינטרנט"
אפליקציית "רשת"
עמוד הפייסבוק של X factor "אפליקציה"
"פייסבוק"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"
משתתף, אשר דירג ובבחירתו קלע לטעם רוב המשתתפים ביחס לכל אחד מהביצועים של תכנית ספציפית, והכל בספירה כוללת של כל המשתתפים בפעילות, וכמפורט להלן בתקנון זה. לצורך הדירוג, יילקח בחשבון השכלול בכל תכנית. "הזוכה"
הפעילות נשוא תקנון זה. "הפעילות"
משתתף, אשר דירג ובבחירתו קלע לטעם רוב המשתתפים ביחס לכל אחד מהביצועים של תכנית ספציפית למספר המשתתפים הגבוה ביותר כמפורט להלן בתקנון זה והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‎4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר שהשתתפותם בפעילות אסורה (כאמור בסעיף ‎10.5 להלן), ואשר פרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה נקלטו בתוכנת המחשב. "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בפעילות, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון סלולארי, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף, במסגרת ההשתתפות בפעילות, כמפורט בסעיף ‎4 להלן.
"הפרטים האישיים"
כהגדרתו בסעיף ‎9.1 לתקנון זה.
"הפרס"
X factor "התוכנית"
26.10.13 "מועד התחלת הפעילות"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. "רשת"

החל מיום 26.10.2013, ועד סיום שידור הפרק האחרון לפני תחילת שלב ה"לייב" של התכנית בעונה או כל מועד אחר כפי שתקבע "רשת" וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת. דירוג המתמודד תתאפשר רק במהלך השידור הטלוויזיוני הראשוני של הביצוע בו הוא מתמודד ועד לסיום הביצוע.
"תקופת הפעילות"
2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות אתר האינטרנט), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי "רשת" תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט.
3.2 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט.
3.3 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות הזנת הפרטים האישיים, בחירת המתמודדים המועדפים, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או מבחירת המתמודדים המועדפים ומענה על השאלה.
3.5 ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
3.6 "רשת" שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמד לזכייה ו/או את פרטי הזוכה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר האינטרנט).
4. תנאי ההשתתפות בפעילות ובפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1 נכנס לאתר האינטרנט, עמוד הפייסבוק ו/או האפליקציה כנדרש, ודירג את כל המתמודדים בתכנית.
4.1.2 נרשם לפעילות באמצעות מילוי פרטיו האישיים כנדרש במקומות אשר נועדו לכך.
4.1.3 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 למניעת ספק, מובהר, כי הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא ו/או בחירת המתמודדים המועדפים, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. ל"רשת" ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת הפרטים האישיים במסגרת ההשתתפות בפעילות ו/או המתמודדים המועדפים, במסגרת ההשתתפות בפעילות.
5. מועד הפעילות; תקופות הפעילות והשתתפות:
5.1 משתתף יהא רשאי לדרג בפעילות כל אחד מהביצועים במהלך התכנית פעם אחת בכל ביצוע של התוכנית (כלומר, בכל פרק יוצגו, במהלך שידור הפרק, הביצועים הרלוונטיים לאותו פרק. משתתף יוכל לדרג כל מתמודד בסקאלה שבין "לא עובר" ועד "ביצוע X" ללא יכולת שינוי, רק פעם אחת עבור כל פרק). פעולת דירוג המתמודד תתאפשר רק במהלך השידור הטלוויזיוני של הביצוע עצמו במסגרת התכנית. ההשתתפות בפעילות תתאפשר רק במהלך תקופת הפעילות. מובהר, כי עם סיום תקופת הפעילות, המשתתפים לא יורשו להירשם לפעילות ו/או לדרג מתמודד.
5.2 מובהר, כי מועד הפעילות ייקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת". "רשת" תהא רשאית לשנות את תקופת הפעילות, לקצרה, לשנותה ו/או כל פעולה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
6. מהלך הפעילות וההשתתפות בה:
6.1 במהלך הפעילות יוזמנו הגולשים באתר/ עמוד הפייסבוק/ אפליקציה, לבצע 2 פעולות כדלקמן:
6.1.1 כניסה לאתר האינטרנט, לעמוד הפייסבוק ו/או לאפליקציה ודירוג המתמודד מכל ביצוע, מבין המוצגים בתוכנית.
 

6.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות המבצעים בביצועים הן בבעלות "רשת" הבלעדית וכי אין בהשתתפותו בפעילות כל היתר ו/או הרשאה לעשות כל שימוש בביצועי המתמודדים, לרבות הורדה, העתקה, הפצה, שידור בפומבי, ו/או כל שימוש אחר, בכל מדיה ובכל פלטפורמת שידור, בארץ ובחו"ל ללא הגבלה.

6.3 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות דירוג המתמודד, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על המשתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות הדירוג באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות שימוש באמצעי עזרים אלקטרוניים ו/או אחרים, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם, ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎10.5 להלן).
7. תוצאות הפעילות
7.1 בתום השידור הטלוויזיוני של כל פרק , ישוכלל מספר המדרגים עבור כל אחד מן המתמודדים אשר הוצגו באתר האינטרנט, עמוד הפייסבוק ו/או באפליקציה.
7.2 כמועמד לזכייה ייבחר משתתף אשר (א) דירג את כלל הביצועים באותו פרק לצורך השכלול (ב) קלע בבחירתו לדירוג של רוב המשתתפים בפעילות.
7.3 בכל מקרה בו יהיו שני מתחרים או יותר אשר (א) דירגו את כל הביצועים ו – ב) קלעו לדירוג של רוב המשתתפים בפעילות - ייבחר כמועמד לזכייה המשתתף אשר זמן הדירוג שלו היה הקצר ביותר.
7.4 בכל במקרה של שני משתתפים אשר (א) דירגו את כל המתמודדים בפרק (ב) בחרו באותו זמן את המשתתפים ייבחר כמועמד לזכייה המשתתף אשר זמן כניסתו לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה ו/או לעמוד הפייסבוק הינו המוקדם ביותר.
7.5 למניעת הספק, מובהר, כי לצורך בחירת המועמד לזכייה וקביעת זהות הזוכה בפעילות, תחייב רק בחירה אשר בוצעה כראוי ובאופן מלא ואשר נקלטה בפועל על ידי מערכת האינטרנט ו/או האפליקציה.
7.6 "רשת" תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת המועמד לזכייה ו/או הזוכה כמפורט בסעיף ‎7 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך הבחירה.
7.7 המשתתפים ו/או המועמדים לזכייה מצהירים, מסכימים ומאשרים בהשתתפות בפעילות, כי ידוע להם ש"רשת" שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או את שוויו, בכל עת.
7.8 פרטיהם של המשתתפים בפעילות (ובכלל זה של המועמד לזכייה), לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי "רשת", אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט. "רשת" תהא רשאית לפרסם את שמו של המועמד לזכייה ו/או את שם המשתמש, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בפעילות, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה "רשת" תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
7.9 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותו של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
8. אישור הזכייה ומימוש הזכייה
8.1 לאחר קביעת זהות המועמד לזכייה (בהתאם לרשימת המשתתפים), "רשת" תיצור עם המתחרה האמור (המועמד לזכייה) קשר, באמצעות מספר הטלפון הסלולארי אשר נמסר במסגרת ההשתתפות בפעילות או באמצעות הודעה לדוא"ל, וזאת תוך 30 (שלושים) ימים מתום תקופת הפעילות, על מנת ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה ועל מנת לתאם עימו מועד בו יתבקש (ובמקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים יתבקשו) להגיע למשרדי "רשת" (להלן – "מועד אישור הזכייה"). "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה (ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים, ככל שנוכחותם תידרש, כאמור).
8.2 זכאותו של המועמד לזכייה למימוש הפרס מותנית בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
8.2.1 המועמד לזכייה השלים, את הפעילות, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך באתר האינטרנט;
8.2.2 המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר במועד אישור הזכייה ל"רשת" ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור;
8.2.3 "רשת" אימתה, במועד אישור הזכייה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי "רשת"
8.2.4 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
8.3 למניעת הספק, מובהר, כי "רשת" תהא האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף ‎8.2 לעיל.
8.4 "רשת" תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‎8 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
8.5 בכל שבוע ייבחר, סה"כ, זוכה אחד (1) בפרס.
8.6 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, לא יגיע במועד אישור הזכייה ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף ‎8.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), "רשת" תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אשר דורג ברשימת המשתתפים אחרי המועמד הפסול (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
8.7 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד החלופי לזכייה.
8.8 עם הגעת המועמד לזכייה למשרדי "רשת" במועד אישור הזכייה, זכאותו לקבלת הפרס תיבדק על ידי "רשת" ו/או מי מטעמה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ‎8.2 לעיל. במידה וייקבע על ידי רשת, לאחר בדיקת זכאות המועמד לזכייה, כי המועמד לזכייה עמד בכל בתנאי הכשירות, וכי הוא זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה בפרס.
8.9 אופן קבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‎8 זה לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.
8.10 "רשת" תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של רשת ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת "רשת".
8.11 "רשת" תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם (באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט, אתר ה- Facebook ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות ו/או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע על ידי "רשת". בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. "רשת" תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
9. הפרס
9.1 מדי תכנית המשתתף הזוכה יזכה בכרטיס מתנה "GIFT CARD" של חברת ישראכרט בע"מ (להלן: "ישראכרט")בשווי של 100 ₪.
9.2 מובהר, כי ל"רשת" שיקול הדעת הבלעדי לקבלת כל החלטה בקשר עם למימוש הפרס. בכלל זה, "רשת" תקבע את מועד מימוש הפרס ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.
9.3 מובהר בזאת, כי תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של "רשת" הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את "רשת" ו/או מי מטעמה.
9.4 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את "רשת" ו/או מי מטעמה לחלק את הפרס בגין הפעילות.
9.5 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין אי מימוש הפרס כל סכום שהוא.
9.6 הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה.
9.7 האחריות על הספקת הפרס הינה על ישראכרט. תנאי מימוש כרטיס המתנה יהיו כמפורט בעלון המצורף לו. רשת ו/או ישראכרט תהיינה רשאיות להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא.

9.8 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "רשת" ו/או ישראכרט בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. "רשת" ו/או ישראכרט תהיינה רשאיות להחליף כל פרס בפרס חלופי, שווה ערך, בהתאם לקביעתה של "רשת", מכל סיבה שהיא
9.9 הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.
9.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, "רשת" תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את הפעילות ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של "רשת". למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו "רשת" תסבור, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף8 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת "רשת".
9.11 למניעת הספק, מובהר כי היה והפרס לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא נדרש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס ו/או לא לחלקו. מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של "רשת" כאמור.
10. שונות
10.1 "רשת" תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע הפעילות, פרסום תוצאות הפעילות ומימוש הפרס, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל "רשת" בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות ו/או של הפעילות.
10.2 למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ל"רשת" מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לפעילות, וכן כי "רשת" תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לפעילות, ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או הפעילות, את מועד עריכת הפעילות ואת תקופת הפעילות, את זהות המועמד לזכייה (לרבות המועמד החלופי) ואת זהות הזוכה, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בפעילות, את הפרס אשר יוענק לזוכה, את מועד מתן הפרס ואופן מימושו, וכן "רשת" תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או הפעילות, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות "רשת" כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף ‎10.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
10.3 "רשת" שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי "רשת" (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עלית הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, "רשת" תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎10.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
10.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בפעילות /או בגין כל נזק שיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בפעילות ו/או בקבלת הפרס.
10.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי "רשת".
10.6 "רשת" שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או את הפעילות ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות ו/או את מספר הפרסים שיחולקו בכל פעילות ו/או בפעילות, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הפעילות, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או מכל סיבה אחרת.
10.7 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.
10.8 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.

10.9 כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎10.5 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. "רשת" תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
10.10 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ו"רשת" ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, בחידונים ו/או בפרסים.
10.11 כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, רשת הסלולאר, ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. "רשת" לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או רשת הסלולאר ו/או אתר האינטרנט, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את הפעילות ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הביצוע ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
10.12 על אף מאמצי "רשת", עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף ‎10.11 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
10.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎10 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף ו/או המתחרה מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר האינטרנט, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: reshet@reshet.tv בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על "רשת" ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר, בפעילות הרשת הסלולארית ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר, פעילות הרשת הסלולארית או רשת האינטרנט.
10.14 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.
10.15 המשתתפים ו/או המתחרים, לרבות הזוכה, פוטרים את "רשת ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר – התוספת אינה מקובלת – שכן החלוקה באחריות ישראכרט. המשתתפים ו/או המתחרים, לרבות הזוכה פוטרים את רשת ו/או את ישראכרט ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, הפעילות ו/או במסגרת מימוש הפרס.
10.16 האחריות למימוש הפרס, היא של הזוכה. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או ישראכרט ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
10.17 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8.2.4 לעיל, בסעיף ‎9.9 לעיל ו/או בסעיף ‎10.17 זה לעיל, "רשת" תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
10.18 בכל מקרה בו יפר משתתף ו/או מתחרה או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס, "רשת" תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
10.19 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
10.20 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.