פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון משחק הכוסות

11/05/14 21:00
תקנון מבצע - "משחק הכוסות- אקס פקטור"


1. הגדרות
"החברה" החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ח.פ. 51-048213-6 מרחוב כהנמן 129, בני ברק, טלפון: 03-6712222; פקס: 03-6712310.

"העוזרות לחברה" (א) קיו-דיגיטל בע"מ, ח"פ 51-352819-0, מרחוב הברזל 34 מיקוד 69710 טלפון:03-5464840; פקס: 03-5464870.
(ב) סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ, ח.פ. 51-149660-6, מרח' סלומון 7, תל אביב. טלפון: 03-6119797; פקס 03-6119799.


"המשתתף"
אדם מעל גיל 13 אשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין, אשר עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מסירת פרטיו האישיים באפליקציה.

"המשחק"

 

 

"דף המותג" משחק מחשב המנוהל על-ידי העוזרות לחברה באפליקציה. במסגרת המשחק יוצגו למשתתפים שלוש כוסות שמתחת לאחת מהן מסתתר פקק של "קוקה קולה". המשתתפים יידרשו לעקוב אחר אופן ערבוב הכוסות ולגלות היכן מסתתר הפקק, שלוש פעמים ובמהירות האפשרית.

מרכז המדיה החברתית של החברה ברשת החברתית "פייסבוק", שכתובתו http://www.facebook.com/cocacola.il ובו קישור לאתר הפעילות.

"אתר הזכיינית" אתר הזכיינית רשת-נגה בע"מ, בו יהיה קישור לאתר הפעילות שכתובתו: http://reshet.tv

"אתר הפעילות" אתר אינטרנט שכתובתו http://www.facebook.com/cocacola.il שניתן לבקר בו דרך הקישורים שבדף המותג ו/או באתר הזכיינית.
"אפליקציה"
תוכנה אשר תנוהל ע"י העוזרות לחברה עבור החברה באתר האינטרנט, אשר באמצעותה ניתן, במהלך תקופת המבצע (כהגדרת מונח זה להלן), להשתתף בתחרות ולזכות בפרסים.

"יום מבצע"

"תקופת המבצע" כל יום בתקופת המבצע מהשעה 16:00 ועד השעה 15:59 ליום העוקב למחרת.

מיום 24.10.2013 החל משעה 16:00 ועד ליום 30.11.2013 עד לשעה 15:59.

כל ימי המבצע יכונו יחדיו להלן: "תקופת המבצע".

שעון העוזרות לחברה הוא השעון הקובע לעניין המבצע והמשחק.

החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריכה, לקצרה, לחלקה לחלקים, או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה באתר הפעילות, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

"מועמדים לזכייה בפרס"
או "מועמדים לזכייה"
שלושה (3) משתתפים ביום ובסך הכל מאה ושמונה (108) משתתפים בכל תקופת המבצע, אשר סיימו את המשחק בהצלחה ובזמן הקצר ביותר, הזינו פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים באפליקציה ואשר עמדו בכל תנאי תקנון זה.

"הפרס" ארבע כוסות, הזהות ל'כוסות השופטים' שמשמשות את שופטי תוכנית הטלויזיה אקס פקטור בהתאם לסקיצה המופיעה בנספח ב' לתקנון זה.

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר הפעילות.

"התקנון" או "תקנון המבצע" הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

2. כללי
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בדף המותג ו/או האתר הזכיינית ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר הפעילות. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
2.3. לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
2.4. בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
3. ההשתתפות במבצע
3.1. אדם המעוניין להשתתף במבצע, ייכנס לדף המותג או לאתר הזכייינית וילחץ על קישור מיועד שיעביר אותו לאתר הפעילות.
3.2. יובהר, כי על המשתתף לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון וירטואלית ("Check Box") אשר תופיע באתר הפעילות כי קרא תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו וכן כי מלאו לו שלוש עשרה (13) שנים.
3.3. למשתתף אשר נכנס לאתר הפעילות בתקופת המבצע יתאפשר לשחק במשחק המנוהל באפליקציה. במהלך המשחק יוצגו למשתתף שלוש כוסות שמתחת לאחת מהן מסתתר פקק של "קוקה קולה" (להלן: "הפקק"). המשתתף יידרש לעקוב אחר אופן ערבוב הכוסות ולגלות היכן מסתתר הפקק, שלוש פעמים ברצף ובמהירות האפשרית. המשתתפים שגילו נכונה שלוש פעמים במהלך אותו משחק היכן מסתתר הפקק יסיימו את המשחק, והשלושה שסיימו את המשחק בזמן הקצר ביותר באותו יום מבצע יהיה מועמדים לזכייה (להלן: "המועמדים לזכייה").
3.4. לאחר ההשתתפות במשחק כמפורט לעיל, יידרש המשתתף להזין את פרטיו האישיים, הכוללים שם מלא, מספר טלפון תקין, מען וכתובת דואר אלקטרוני תקינה (להלן ולעיל: "הפרטים האישיים"). האחריות על הזנת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו/או לעוזרות לחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים ו/או על הקלדתם באפליקציה, ולרבות בגין אי-קבלת הודעות מטעם החברה עקב כך. הקלדה שלא תכלול נתונים מלאים ו/או מדויקים תיפסל, ולא תשתתף במבצע.
3.5. יובהר, כי כל משתתף יוכל לשחק במשחק כמה פעמים שיחפוץ במהלך תקופת המבצע, ודירוגו ביום המבצע הרלוונטי יהיה על פי המשחק הבודד אותו סיים בפרק הזמן הקצר ביותר, מבין כלל המשחקים בהם שיחק ביום המבצע הרלוונטי. עם זאת יודגש, כי כל משתתף יהיה רשאי להיות מועמד לזכייה פעם אחת בלבד בכל יום מבצע, ויוכל לזכות בפרס אחד בלבד, לכל היותר, במהלך תקופת המבצע כולה, ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או The Coca-Cola Company ו/או חברות בנות שלה ו/או חברות אחרות מקבוצתה (יחדיו להלן: "קוקה-קולה הבינלאומית") בגין האמור.
3.6. במקרה בו שני משתתפים (או יותר) יסיימו את המשחק באותו פרק זמן במהלך אותו יום מבצע, משתתפים אלו ידורגו על פי מועד כניסתם לאפליקציה והשתתפותם במשחק הרלוונטי, כך שהמשתתף הראשון בזמן שנכנס לאפליקציה מתוך כל המשתתפים הללו ידורג ראשון מבניהם, המשתתף השני בזמן שנכנס לאפליקציה מתוך כל המשתתפים הללו ידורג שני מבניהם, וכן הלאה.
3.7. יובהר כי השעון הקובע בכל עניין הנוגע למבצע זה הינו שעון העוזרות לחברה.
3.8. בכל מקרה בו משתתף יפעל שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, לרבות אך לא רק, פריצה לאפליקציה ושינוי התוצאות, תהיה החברה רשאית, ועל בסיס חשד בלבד, לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם שונו (או נחשד כי שונו) כמפורט לעיל, ולמשתתף ו/או למשתתפים האחרים לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העוזרות לחברה בקשר לכך.
3.9. יובהר ויודגש, כי בחירת המועמדים לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, ובלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף.
3.10. יתכן ותתרחשנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, קליטת תוצאות המשתתף במשחק ו/או שיבוש או אי קליטתן במערכות הרלוונטיות. רק התוצאות שנקלטו בפועל באפליקציה הן אשר תחייבנה. לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליו, וקביעתה של החברה בעניין זה הינה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
4. איתור הזוכה וקבלת הפרסים
4.1. לאחר תום כל יום מבצע, ובמועדים אשר תבחר החברה או מי מטעמה על פי שיקול דעתה הבלעדי, תיצור החברה ו/או מי מטעמה קשר עם המועמד הרלוונטי לזכייה בפרס על פי הפרטים האישיים שהזין באפליקציה.
4.2. החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמד לזכייה באמצעות קיום שיחת טלפון בפועל עמם, וזאת לפחות שלוש (3) פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מארבעים ושמונה (48) שעות. הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים של שעתיים לפחות בין התקשרות להתקשרות.
4.3. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו. במועד יצירת הקשר ולאחר וידוא פרטי המועמד לזכייה, החברה ו/או מי מטעמה, תתאם, לפי שיקול דעתה, מועד למסירת הפרס למועמד לזכייה באמצעות שליח ("מסירת הפרס"). מסירת הפרס תתבצע למען שהזין באפליקציה ובלבד שמדובר במען קיים ותקין.
4.4. ככל שלא אותר המועמד לזכייה בפרס ו/או נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה לאפליקציה), ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או כי לא ניתן למסור לו את הפרס במען שהזין מכל סיבה שהיא, המועמד ייפסל, ותחתיו יבוא משתתף אשר דורג אחריו, אשר ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ויחולו לגביו ההוראות הנ"ל בהתאמה, וחוזר חלילה. מובהר כי מועמד לזכייה שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה או מי מטעמה.
4.5. מועמד לזכייה ימציא במעמד מסירת הפרס, תעודה מזהה (דרכון\תעודת זהות כולל ספח), אשר פרטיה זהים לפרטים שמסר בעת יצירת הקשר עם החברה, ויחתום על נספח א' המצורף לתקנון זה (בעצמו או באמצעות בגיר מטעמו).
4.6. מועמד לזכייה שנבצר ממנו מלהיות נוכח במעמד מסירת הפרס, רשאי לייפות את כוחו של בגיר מטעמו לייצגו לצורך המסירה, ובלבד שהמסירה תתבצע באותו מען שהוזן באפליקציה. במקרה זה נדרש מיופה הכוח להמציא במעמד הפגישה המתואמת את תעודות הזהות שלו וכן צילום תעודת הזהות של המועמד לזכייה, וכן ייפוי כוח בכתב מאת המועמד לזכייה.
4.7. יובהר, כי מסירת הפרס למועמד לזכיה מתחת לגיל שמונה עשרה (18) (להלן "הקטין") תהא רק בנוכחות מבוגר מעל גיל שמונה עשרה (18) ("המבוגר"). הוראות סעיף 4.5 יחולו הן על הקטין והן המבוגר בהתאמה.
4.8. לחילופין, תהייה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח את הפרסים הרלוונטיים (כולם או חלקם) באמצעות דואר ישראל, יובהר כי אין באמור לעיל כדי להוסיף על התחייבויות החברה בהתאם לתקנון זה, ובפרט לחייבה לשלוח פרסים כלשהם בדואר, וכן אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מאחריותו של כל מועמד לזכייה לפעול בהתאם לכל הוראות תקנון זה.
5. הפרס
5.1. במסגרת מבצע זה יחולקו מאה ושמונה (108) פרסים (כהגדרתם לעיל).
מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרסים הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה.
5.2. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס לעיל ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו באתר הפעילות, כהגדרתו לעיל.
5.3. יובהר, כי מועד אספקת הפרסים בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות אך מבלי למעט, בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.
5.4. המשתתפים מסכימים, כי בכל מקרה בו יחול שינוי במועד ו/או אופן קבלת הפרסים ו/או בכל מקרה בו תחליט החברה לשנות ו/או לבטל את הפרסים או חלק מהם, לפי העניין, לא יראו בכך כהפרה של תקנון זה ו/או כנסיבות בגינן זכאים המשתתפים במבצע לסעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, לרבות כל טענה או דרישה לפרס חלופי ו/או פיצוי כלשהו.
5.5. הפרסים שיחולקו במסגרת מבצע זה אינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

6. פטור מאחריות
6.1. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או קוקה-קולה העולמית ו/או העוזרות לחברה, ו/או מי מטעמן, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
6.2. ההשתתפות במבצע זה הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או קוקה-קולה העולמית ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע, לרבות על-ידי מי מהשליחים שיימסרו פרסים לזוכים.
6.3. יובהר, כי החברה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה ו/או מטעם קוקה-קולה הבינלאומית, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרסים או כל חלק מהם. השימוש בפרסים ומימושם יהיה באחריות הזוכים בלבד או הספק או היצרן, לפי העניין, ובהתאם להוראות כל דין, ולזוכה ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד בקשר לשימוש או מימוש הפרס בו זכה.
6.4. יובהר כי, הפעילות נשוא תקנון זה נערכת ומנוהלת על ידי החברה ו/או (לפי העניין) העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן, כאמור בתקנון זה, וכי ל"רשת – נגה בע"מ" (להלן: "רשת") ו/או למי מטעמה, לרבות שלוחיה, מנהליה, בעלי מניותיה ועובדיה, לא תהא כל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, בכל הנוגע ו/או הקשור לפעילות ו/או לפרסים ו/או למימושם ולא תוטל על "רשת" ו/או על מי לטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בכל נושא ועניין הנוגע לפעילות ו/או לפרסים ו/או למימושם.
6.5. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי מבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון זה, משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרסים ו/או מלקבל את הפרסים, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או קוקה-קולה עולמית ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
6.6. החברה ו/או קוקה-קולה עולמית ו/או העוזרות לחברה אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
6.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המבצע נסמך על האפליקציה שאינה בבעלות החברה, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. החברה ו/או קוקה-קולה העולמית אינן מתחייבות כי המבצע יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת האפליקציה כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט (לרבות אתר הפעילות, דף המותג ואתר הזכיינית) , ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור ו/או שנבעו כתוצאה מתקלה כלשהי באתר "פייסבוק" ו/או באתר הזכיינית.
6.8. בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף במבצע ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, יהיו החברה ו/או קוקה-קולה העולמית ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן פטורות מאחריות.
6.9. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
7. הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי:
7.1. כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.
7.2. בחירת הזוכים בסיום תקופת המבצע הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.
7.3. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
7.4. ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים או תשובות לשאלות אשר נשלחו במסגרת המבצע.
8. שונות
8.1. בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים, כי קרא את תקנון המבצע וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
8.2. כל אחד מהזוכים, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג, אתר הזכיינית ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות במבצע מביע הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
8.3. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לאתר הפעילות.
8.4. הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי פייסבוק. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרות לחברה ו/או למי מטעמן, ולא לפייסבוק. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך קידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי פייסבוק ו/או מי מטעמה בקשר עם מבצע זה.
8.5. ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה, הזכיינית והעוזרות לחברה.
8.6. למען הסר ספק, המבצע לפי תקנון זה אינו מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בו תלויה ביכולת ולא בגורל.
8.7. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרות לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.

 

 

 

 


נספח א'
הצהרת הזוכה בפרס
תאריך: ____________, 2013
לכבוד
החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ("החברה")

הנדון: הצהרת זוכה
אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:

במסגרת מבצע "משחק הכוסות- אקס פקטור" של החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ (להלן: "המבצע" ו-"החברה", בהתאמה) הוכרזתי כמועמד לזכייה בפרס, כהגדרתו בתקנון המבצע. הריני מצהיר כי קיבלתי את הפרס.

הנני מצהיר ומתחייב כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל, כי אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי התקנון, וכי זכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון המבצע או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראות כל דין.

ידוע לי, כי בכפוף להוראות כל דין, החברה ו/או העוזרות לחברה אינן אחראיות לאיכות ו/או טיב הפרס, ואינן אחראיות בכל צורה שהיא לגבי נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרס, וכי לא תעמוד לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפיהן בגין האמור .
ידוע לי, כי עצם זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בעיתונות ובאינטרנט, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ודבר זכייתי במסגרת הסיקורים והפרסומים כאמור, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או העוזרות לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם זכייתי, ולרבות בגין כל נזק הפסד אבדן או הוצאה אשר ייגרמו לי ו/או למי מטעמי אשר יממש את הפרס, עקב או כתוצאה ממימוש הפרס. הנני פוטר/ת את החברה ו/או העוזרות לחברה, ו/או מנהליהן ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
הזוכה אפוטרופוסו (במידה והזוכה הינו מתחת לגיל 18)
שם פרטי ומשפחה
מספר ת.ז.
תאריך לידה
כתובת מלאה
טלפון + טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
חתימה
תאריך החתימהנספח ב' - סקיצת הפרס

 

  


הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת

תגובות

הוסף תגובה
 • 1

  אז איך נרשמים אם ניתן עדיין?

  עמנואל | 31/10/13 08:10

  איך נרשמים לתכנית האודישנים לאקס פקטור אם ניתן עדיין

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 2

  בקשר למשחק הכוסות של אקס פקטור

  טל | 12/01/14 16:01

  שלום שמי טל ואני שיקחתי לפני כמה זמן במשחק הכוסות של אקס פקטור והתקשרו אליי שזכיתי ושלחו לי למיייל את הטופס שאני יחתום עליו... הדפסתי אחרי כמה ימים כי לא הייתה לי מדפסת ואז חתמתי ושלחתי להם בפקס האם קבלתם? או שמישהו ידאג ליצור איתי קשר...

  הגב להתגובה זו | סגור