תקנון גיוס קהל

תקנון הרשמה כקהל לתוכנית "אקס פקטור" ומבצע זכייה בפרסים

  • שתפו את החברים -

תוכנית אקס פקטור – הינה תוכנית כישרונות בתחום השירה המופקת ע"י חברת "אבוט המאירי" עבור  "רשת".

 

טופס הרשמה זה מהווה הרשמה ראשונית עבור השתתפות כקהל בתוכנית ונועד לאפשר להפקה ליצור קשר עם אנשים המעוניינים להשתתף כקהל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

1.                   הגדרות

reshet.tv www.

 

"אתר"

בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות

 

"בני משפחה"

משתתף, אשר השלים את הליך ההרשמה וענה על שאלות הידע בזמן הקצר ביותר, כפי שיפורט בהמשך ואשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. 

 

"זוכה" ו/או "זוכים"

ההרשמה לשמש כקהל ומבצע הזכייה (יחדיו) נשוא תקנון זה

 

"הפעילות"

אדם המעוניין להגיע ולהשתתף כקהל בימי הצילום ואשר נרשם כמפורט בתקנון זה להלן

 

"הנרשם" ו/או "הנרשמים"

נרשם, אשר בנוסף על ההרשמה, השתתף בחידון הידע והינו זכאי, כמפורט להלן בהסכם זה, להשתתף במבצע הזכייה נשוא תקנון זה

 

"משתתף" ו/או "משתתפים"

נרשם אשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.

 

"המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"

תוכנית הטלוויזיה "אקס פקטור" המיועדת לשידור בערוץ 2 על ידי רשת.

 

"התוכנית"

מיני מקרר לשתייה מתנת "קוקה קולה", מעניקת הפרס.

 

"הפרס/ים"

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

 

"לרבות"

אבוט המאירי תקשורת בע"מ  ח.פ. 513870899 מרח' הברזל3רמת החייל, תל אביב.

 

"עורכת התחרות" ו/או "המפיקה" ו/או "ההפקה"

חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת").

 

"רשת"

החל מתאריך 16.6.13 (מועד תחילת ההרשמה) ועד 15.7.13. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את ההרשמה מוקדם יותר וזאת ללא התראה מראש

 

"תקופת הפעילות"

 

 

 

2.                   פרשנות

2.1               המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או ההרשמה, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.

2.3               כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4               כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

3.                   כללי

3.1               מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות ו/או ההרשמה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או הפקת התכנית. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע. 

3.2               הנרשמים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת הנרשם לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

3.3               בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים כל נרשם לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים הנרשם כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על נרשם שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהירשם לפעילות.

3.4               רשת ו/או הפקת התכנית שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את הסיפור בתוכנית ו/או בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.

4.                   תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1               נרשם יהא כל מי אשר:

4.1.1          הינו בן 13  ומעלה;

4.1.2          מילא את כל פרטיו האישיים במקומות המיועדים לכך בהתאם לנדרש בדף ההרשמה;

 

4.1.3          עמד בכל הוראות תקנון זה.

4.2               מובהר כי ההרשמה דרך טופס זה אינה מבטיחה בשום צורה את השתתפות הנרשם כקהל בתוכנית. אלא מהווה שלב ראשוני, בלבד. מקומות בקהל יחולקו לנרשמים בשיטת "כל הקודם זוכה" וההפקה רשאית לסגור את ההרשמה ו/או לסרב להשתתפותם של נרשמים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3               הנרשם מצהיר כי הינו מודע לעובדה שהתוכנית תופק, תצולם, תערך ותופץ על ידי המפיק ו/או "רשת", לפי שיקול דעתם המוחלט וכי התוכנית מיועדת  לשידור בטלוויזיה ובשאר אמצעי המדיה הקיימים ושיהיו קיימים.

4.4               הנרשם מסכימ(ה) בזאת כי במסגרת השתתפותו כקהל בתוכנית, במידה ויוזמן להשתתף כקהל בתוכנית, הוא עשוי להיות מצולם ו/או מוקלט בכל דרך שהיא, לפי שיקול דעת ההפקה.

4.5               המשתתף מצהיר ומתחייב כי עצם הרשמה מצדו מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" ו/או להפקה לצלמו ו/או להקליטו כאמור לעיל ולעשות שימוש  בצילומים ו/או בהקלטות אלה בכל מדיה ופלטפורמה ובכל טריטוריה, ללא הגבלה.

4.6                הנרשם מצהיר בזאת כי לא יהא זכאי לכל תמורה או טובת הנאה, בקשר עם ההופעה בתוכנית ו/או למעורבותו בה, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים, בקשר עם מעורבותו בתוכנית לא כנגד המפיק ו/או "רשת" ולא כנגד  מי מטעמם.

4.7               הנרשם מוותר/ת בזה באופן בלתי חוזר על כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות, כאמור\ אשר עילתן במעורבותו בתוכנית, בשידורה ו/או בגין אי שידורה.

5.                   מבצע הזכייה:

5.1                    משתתף במבצע הזכייה יהא כל מי אשר:

5.1.1              הינו בן 13  ומעלה;

5.1.2              מילא את כל פרטיו האישיים במקומות המיועדים לכך בהתאם לנדרש בדף ההרשמה;

5.1.3              ענה על חידון הידע המצ"ב להליך ההרשמה לעיל;

5.1.4              עמד בכל הוראות תקנון זה.

5.2                    במסגרת מבצע הזכייה יידרשו המשתתפים לענות על חידון ידע אשר יפורסם באתר במסגרת הליך ההרשמה לקהל התוכנית. המשתתף מתוך קבוצת קהל מסויימת ביום צילום מסויים, אשר ענה על מספר השאלות הנכונות הגבוה ביותר, בזמן הקצר ביותר, הוא זה יהיה מועמד לזכייה.

5.3                    שעת ההכרזה על הזוכים תפורסם במהלך היום ע"י כרוז מס' פעמים.

5.4                    במועד חלוקת הפרסים, יופיע על המסך האחורי שעל הבמה, מספר תעודת הזהות של הזוכים.

5.5                    המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים במבצע הזכייה יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או ההפקה בקשר לכך.

5.6                    קביעת זכאותו של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה, תיקבע על פי רישומי המערכת הממוחשבת ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת" ו/או ההפקה בגין כך.

5.7                    מובהר כי תנאי לזכאות לפרס הינה נוכחות המשתתף ביום הצילומים אליו נרשם. בכל מקרה בו לא יהא המשתתף נוכח ביום הצילומים תהא ההפקה ו/או רשת רשאיות להעביר את הפרס לזוכה/מועמד חליפי.

5.8                    להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.

5.9                    רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת ו/או מההפקה.

5.10                במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.

5.11                רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכים ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

5.12                למניעת ספק, מובהר, כי לקיחת חלק במשחק, ומתן פרטים אישיים ככל שיידרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת,  להפקה ו/או לאתר רשת אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו.

5.13                למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם חידון הידע ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף 9 להלן).

6.                     המפקח:

6.1                    עו"ד יוסף  ברוך, או מי מטעמו, ימונה על ידי עורכת התחרות לשמש כמפקח על ניהולה ועריכתה של התחרות  (להלן: "המפקח").

7.                     מועד הצילומים ומבצע הזכייה ומיקומם:

7.1                    ימי הצילומים יתקיימו בימים: 30.06.2013, 02.07.2013 ,16.07.2013 , 17.07.2013, 18.07.2013 בהיכל נוקיה, יגאל אלון 51 , תל אביב.

7.2                    במסגרת ימי הצילם כמפורט לעיל ייערכו בכל יום מספר מבצעי זכייה, לפי שיקול דעת ההפקה ו"רשת" ובכל מבצע זכייה יבחר מספר זוכים לפי קביעת ההפקה ו"רשת".

8.                     הפרס:

8.1                    יחידת מיני מקרר מתנת "קוקה קולה" , (אחת לכל זוכה).

9.                     מועד קבלת הפרס:

9.1                    הפרסים יישלחו לבתי הזוכים בתוך 90 יום ממועד הזכייה.

10.                 אי השתתפות מקורבים:

10.1                ההשתתפות בתחרות אסורה על המפקח, עורכת התחרות, וכן מנהליהם, עובדיהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של "רשת" והמפיקה.

11.                 שונות:

11.1                "רשת" ו/או ההפקה יהיו רשאיות להחליף את הפרס כמפורט בהסכם זה, בפרס אחר, שווה ערך, לפי שיקול דעתן הבלעדי ולמשתתפים ו/או נרשמים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת, ו/או ההפקה בגין כך.

11.2                מערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה . כמו כן, תטפל מערכת האתר בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.

11.3                תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי ההפקה ו/או רשת ו/או מערכת ההרשמה של התכנית  והכרעות רשת ו/או ההפקה בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

11.4                עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או בתחבולה ו/או בחוסר הגינות ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

11.5                ההשתתפות במבצע תהיה בהתאם לרישומים אצל עורכת התחרות בלבד. עורכת התחרות לא  תהיה אחראית לפרטים שלא נקלטו מסיבה כלשהי אצלה במערכת או שלא נרשמו על ידה.

11.6                יובהר, כי התחרות נשוא תקנון זה נערכת ומנוהלת על ידי עורכת התחרות ,כאמור בתקנון זה, וכי לרשת-נגה בע"מ (להלן: "רשת") ו/או למי מטעמה, לרבות שלוחיה, מנהליה, בעלי מניותיה ועובדיה, לא תהא כל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, בכל הנוגע ו/או הקשור לתחרות ולא תוטל על רשת ו/או על מי מטעמה כאמור כל חובה בנוגע ו/או בקשר לתחרות. בעצם השתתפותו בתחרות מסכים כל משתתף להוראות סעיף זה לעיל, ולא תהא לכל משתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ואו טענה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בכל נושא ועניין הנוגע לתחרות.

11.7                ההפקה ו/או רשת יכריעו, על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.

11.8                ההפקה ו/או רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת אתר הפייסבוק של התכנית ו/או מכל סיבה אחרת.

11.9                ההשתתפות בפעילות לרבות ההשתתפות כקהל בימי הצילומים, הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף/נרשם, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים/נרשמים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים/נרשמים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או להשתתפות בצילומים ו/או לתוצאותיהם ו/או למימושם ו/או לפרסים.

11.10             המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת ו/או המפיקה לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.

11.11             על אף מאמצי ההפקה, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט ההפקה, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

11.12             מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים בהפקה ו/או ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי ההפקה ו/או רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ההפקה ו/או רשת, ו/או מי מטעמן.

11.13             ההפקה ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.

11.14             כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.

11.15             הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.

 

בהצלחה !!!

 

  • שתפו את החברים -