תקנון הגרלה x factor

תקנון הגרלה שעורכת חברת טלטאץ' תקשורת בע"מ

  • שתפו את החברים -

1. הגדרות

1.1. "עורכת ההגרלה" או "עורכת ההצבעה" - טלטאץ' תקשורת בע"מ, ח.פ. 513194662.
1.2. "הפרס" אחד מהפרסים להלן:
א. תווי קנייה בשווי 500 ₪ לרשת חנויות Swatch מתנת רשת (כפי שמוגדר מטה).
ב. תווי קנייה בשווי 500 ₪ לרשת חנויות TOUSמתנת רשת (כפי שמוגדר מטה).
 
למען הסר ספק, באפשרות כל משתתף בהגרלה לזכות בפרס אחד בלבד מתוך הפרסים המפורטים בסעיף 1.2 לעיל.
 
1.3. "ההגרלה" או "המבצע"- הגרלת הפרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנוןזהובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוקהעונשין-1977 (להלן: "ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
1.4. "התוכנית" - תוכנית הטלוויזיה "אקס פקטור" המופקת על ידי חברת ההפקות "אבוט המאירי תקשורת בע"מ" ("ההפקה") ומשודרת בערוץ 2 על ידי זכיינית הערוץ, "רשת - נגה" ("רשת").
1.5. "ההצבעה"- בחירת מועמדים מועדפים מבין המתחרים המשתתפים בתוכנית אשר יועמדו לבחירת הקהל במהלך התוכנית או בכל דרך אחרת, בהתאם להוראות תקנון זה. במהלך כל פרק תתקיים הצבעה נפרדת, למעט בפרק הגמר בו תתקיימנה שתי הצבעות.
1.6. "המועמד" – מועמד המתחרה בתוכנית, אשר יתחרה בתוכנית ויופיע במסגרתה, והכל כפי שיקבע על ידי רשת.
1.7. "מועד ההגרלה" – תכנית הגמר של התכנית המיועדת לשידור בתאריך 5.9.2015 בשעה 21:00 (בקירוב), או בכל מועד אחר כפי שיקבע ע"י רשת.
1.8. "המפקח" - עו"ד איילת אוסקר ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6701101.
1.9. "פרק" - תוכנית כלשהי של התוכנית, במסגרתן המועמדים ישתתפו ויתחרו.
1.10."תקופת המבצע"- החל מיום 15.8.2015 בשעה 21:00 ועד שידור תכנית הגמר של התכנית המתוכנן ליום 5.9.2015 בשעה 21:00 או בכל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.
1.11."משתתף"- אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 3 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף 11 להלן), ואשר הצביע באמצעי הצבעה מסוים, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
 
2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחריםכלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנההוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכרלצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 
3. תנאי ההשתתפות במבצע ואמצעי ההצבעה
3.1. משתתף יהא כל מי אשר, במהלך תקופת המבצע, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
א. הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;
ב. עמד בכל תנאי תקנון זה; וכן,
ג. הצביע (הצבעת משתתף) בתקופת המבצע ובמועד ההצבעה (כהגדרתו להלן), עבור המועמד המועדף עליו מבין משתתפי התכנית "אקס פקטור" אשר לא הודח מהתוכנית עד למועד ההצבעה, באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההצבעה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה (לרבות, למניעת ספק, הוראות סעיף 3.2 להלן).
3.2. האמצעים באמצעותם כל משתתף יהא רשאי לבצע את הצבעת המשתתף הינם אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן ("אמצעי ההצבעה"):
א. שליחת הודעת SMS למספר 5060 ("הודעת SMS"), במסגרתה הוקלד מספר הקוד שניתן למועמד המועדף, בפרק הרלוונטי (בו השתתף המועמד המועדף) ואשר התקבלה ונרשמה בתוכנת המחשב ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים הייעודיים לפעילות, שירכזו את הצבעות המשתתפים כאמור בתקנון זה ("תוכנת המחשב"), והכל מטלפון נייד בעל מספר מזוהה ובהתאם להוראות אשר תינתנה בכל פרק הרלוונטי ("הודעה תקינה").
ב. בחירת המועמד המועדף באמצעות האפליקציה, באמצעות פייסבוק או בכל דרך אחרת ("הודעה מהאפליקציה"), בהתאם להוראות רשת (או מי מטעמה), כפי שתמסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא ואשר נרשמה ונתקבלה בתוכנת המחשב, והכל מטלפון נייד (סמארטפון נייד) בעל מספר מזוהה ("הודעה מהאפליקציה תקינה").
3.3. הצבעת משתתף באמצעות הודעה תקינה ו/או הודעה מהאפליקציה תקינה (ככל שאינן חורגות ממספר הצבעות המשתתף המותר, בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן) תכונה להלן, יחדיו - "הצבעה תקינה". למניעת ספק, הצבעה תקינה תהא אך ורק הצבעה אשר נקלטה כראוי בתוכנת המחשב.
3.4. כל הצבעה תקינה תזכה את המועמד הרלוונטי בהצבעת משתתף אחת.
3.5. למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לעורכת ההצבעה ו/או לרשת ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת הצבעת המשתתף.
4. הצבעת משתתף ומועד ההצבעה
4.1. משתתף יהא רשאי להצביע באמצעות כל אחד מאמצעי ההצבעה, וזאת עד ולא יותר ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר, כמפורט בסעיף 7 להלן, בגין כל אמצעי הצבעה. פעולת ההצבעה תתאפשר רק במהלך מועדי ההצבעה. מובהר, כי הצבעת משתתף שלא בהתאם להוראות תקנון זה, ובכלל זה הצבעת משתתף לאחר סיום מועד הצבעה מסוים ו/או הצבעת משתתף במספר הגבוהה ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר כאמור ו/או הצבעת משתתף שאינה הצבעה תקינה (לרבות שאינה ממספר טלפון נייד מזוהה כנדרש בהתאם להוראות תקנון זה ו/או עבור מתמודד שהודח מהתוכנית קודם למועד ההצבעה), תחייב את המשתתף בעלות ההצבעה (כהגדרתה בסעיף 6.2 להלן), אולם בכל מקרה לא תשוכלל במכלול הקולות.
4.2. בכל מועד הצבעה כל משתתף יהא רשאי להצביע למועמדים הרלוונטיים, אשר זהותם תיקבע על ידי רשת. מובהר, כי מועמד רלוונטי יכול להיות מועמד אשר לא השתתף בפרק בו התחיל מועד הצבעה מסוים, והשתתף בפרק הצמוד המאוחר לאותו הפרק.
4.3. מועדי ההצבעה, ייקבעו בהתאם למועדי שידור הפרקים (בהתחשב במועד שידור פרקי ההדחה) ולשיקול דעתה הבלעדי של רשת. מובהר, כי רשת רשאית לקבוע פרקי זמן שונים לכל מועד הצבעה.
4.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3 לעיל, מובהר, כי רשת תהא רשאית לשנות כל מועד הצבעה, לקצרו, להאריכו ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם מועד ההצבעה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
4.5. למניעת ספק, מובהר, כי במהלך כל תקופת הצבעה כל הצבעות המשתתפים תיצברנה, עד למועד תום תקופת ההצבעה הרלוונטית בהתאם להוראות רשת (או מי מטעמה).
 
5. הצבעות
5.1. הצבעות הקהל תספרנה ותהוונה אחוז מסוים ממשקל הקולות אשר יינתן למשתתפים בתכנית ותתווספנה להצבעת השופטים וכן קריטריונים אחרים שיכול וייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת.
5.2. עורכת ההצבעה שומרת לעצמה את הזכות לפסול ו/או לדחות חלקים מההצבעה או את ההצבעה כולה לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מתקיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי הצבעות ו/או זכאותם של מבצעי ההצבעות להשתתף בהצבעה וכן כל סיבה אחרת אשר יש בה לפסול או לדחות חלקים מההצבעה או את ההצבעה כולה, על פי דעת עורכת ההצבעה.
5.3. עורכת ההצבעה תהיה האחראית הבלעדית לעריכת ההצבעה, רשת תהיה האחראית הבלעדית לניהול התוכנית ויישום תוצאות ההצבעה ולכל משתתף לא תהיה כל תלונה ו/או טענה כלפי רשת ו/או כלפי עורכת ההצבעה ו/או כל גוף אחר המוזכר בתקנון זה.
5.4. מובהר כי המשתתף יהיה חייב בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מהצבעתו כאמור, על חשבונו, והוא פוטר בזאת את עורכת ההצבעה ו/או כל גוף אחר המופיע בתקנון זה ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. ההשתתפות בהצבעות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים, והם פוטרים את ההפקה ו/או רשת ו/או עורכת ההצבעה מכלטענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת ההצבעה.
5.5. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר את ההפקה, רשת, עורכת ההצבעה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין להצבעה ו/או לתוצאותיה.
 
6. עלות ההצבעה
6.1. מובהר כי עלות כל הצבעה מטלפון סלולארי הינה 1 (אחד) שקל חדש, כאשר עלות שליחתה של כל הודעה תקינה במסגרת ההצבעה כוללת תוספת בגין עלות זמן האוויר בהתאם לתעריף חברת הסלולר שבאמצעותה נשלחה ההודעה.
6.2. הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעה אשר תישלח.
6.3. הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS מהאפליקציה תהא כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעת SMS מהאפליקציה שתישלח, בתוספת עלות גלישה סלולארית ו/או אחרת, בהתאם לתעריף מפעיל הגלישה (ככל שתהא).
6.4. מובהר כי, משתתף לא יהא זכאי, מכל סיבה שהיא לקבלת החזר בגין עלות ההצבעה, ועלות ההצבעה תחול במלואה על כל משתתף (בהתאם להצבעות המשתתף אשר יבצע מכל אמצעי הצבעה); על רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או על מי מטעמם לא תחול, בכל מקרה, כל עלות הצבעה, מכל סיבה שהיא.
 
7. מספר ההצבעות המותר
כל משתתף יהא רשאי להצביע, מכל אמצעי הצבעה, עד ולא יותר ממספר ההצבעות המפורט להלן, וזאת בכל מועד הצבעה ולרבות במקרה בו המשתתף יבקש להצביע ממספרי טלפון שונים:
7.1. הצבעה באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות הודעה מהאפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר), ממספר סלולארי אחד או יותר - עד ולא יותר מ- 25 הצבעות;
7.2. יובהר, כי החל מההצבעה ה- 26 של כל משתתף באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות הודעה מהאפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר) בכל יום מימי תקופת ההצבעה, לא תיספרנה הצבעות המשתתף האמורות במניין ההצבעות של המועמד המועדף (כאמור בסעיף 4), ואולם הצבעות המשתתף האמורות תחייבנה את המשתתף בעלות אמצעי ההצבעה.
7.3. בכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 זה לעיל, משתתף רשאי להשתתף במספר הצבעות במהלך הפעילות (וזאת בכפוף למספר ההצבעות אשר תתקיימנה).
 
8. ההגרלה
8.1. ההגרלה תיערך במועד ההגרלה במשרדי עורכת ההגרלה באמצעות תוכנת מחשב המאפשרת בחירה אקראית ובפיקוח המפקח. מתוך כל ההתקשרויות התקינות בכל פרק של התוכנית, ואשר עמדו בתנאי תקנון זה ("המספרים הרלוונטיים"), יוגרלו 20 מספרים אשר כל אחד מהם יזכה בפרס אחד בלבד מתוך הפרסים.
8.2. בהגרלה יוגרלו סה"כ 140 זוכים בלבד, אשר עמדו בתנאי תקנון זה.
8.3. כל ההגרלות תערכנה בהתאם להיתר הכללי.
8.4. מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ולהלן, יהא המפקח רשאי להכריע על פישיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסרו/או חוסר בהירות בביצוע ההתקשרות ו/או בפרטים שמסר המשתתף וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטיתאחרת.
 
9. איתור הזוכים והענקת הפרס
9.1. במועד ההגרלה, ייבחרו מספרי טלפון באופן אקראי מתוך רשימת המספרים הרלוונטיים ("המספר הזוכה"). עם בחירתו כאמור, יתקשר נציג עורכת ההגרלה (או מי מטעמה) למספרים הזוכים, ויבקש לקבל את פרטיו האישיים המדויקים והנכונים של כל משתתף אשר ביצע התקשרות תקינה מאותו מספר זוכה, לרבות מס' ת.ז. וטלפון, והכל באופן ברור ובהיר.
9.2. רק במידה והשיחה תיענה על ידי העולה בגורל כאמור, והוא ימסור את פרטיו המדויקים להנחת דעתו של המפקח, יזכה המשתתף בפרס כלשהו בהתאם לאמור בתקנון זה ("הזוכה"). במידה ולא היה מענה מהמספר הזוכה הראשון, וזאת לאחר ניסיון התקשרות אחד בלבד מצד עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, יבוטל המספר הזוכה האמור ויוגרל מחדש מספר זוכה נוסף באופן המפורט לעיל ולהלן, וזאת עד למציאת זוכה בפרס.
9.3. במידה ויימסרו פרטים אישיים לא מדויקים או לא מלאים, שומרת לעצמה עורכת ההגרלה את הזכות לבטל את זכיית המשתתף האמור ולהעביר את הפרס לזוכה אחר אשר יוגרל באופן המפורט לעיל ולהלן.
9.4. ההגרלה תיערך בנוכחות נציג עורכת ההגרלה והמפקח על ההגרלה או מי מטעמו.
9.5. לאחר איתור הזוכה, תישלח לידיו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה.
 
10. הפרס
10.1.למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רשת חנויותTOUS ורשת חנויות Swatch יהיו האחראיות הבלעדיות למתן הפרס, טיבו ואיכותו, בהתאמה, ולזוכה לא תהיה כל תלונה ו/או טענה כלפי עורכת ההגרלה ו/או כלפי רשת כלפי ו/או המפקח ו/או כלפי כל גוף אחר המוזכר בתקנון זה, בנוגע לכך.
10.2.עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לפי החלטת המפקח ו/או בקרות אחד המקרים הבאים ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה, וזאת מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: (1) חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של המספר הזוכה הטוען לפרס; (2) סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס; וכן, (3) כל סיבה מהותית אחרת אשר יש בה לעכב או לבטל את מסירת הפרס, על פי שיקול דעת עורכת ההגרלה ו/או המפקח.
10.3.הפרס כולל אך ורק את הקבוע לעיל, ועורכת ההגרלה ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה. מובהר כי הזוכה בפרס יהיה חייב בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מזכייתו כאמור, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביטוח, הוצאות ותשלומים שונים וכן בכל חבות מס הנובעת מזכייתו כאמור על פי כל דין, והוא פוטר בזאת את עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או התכנית ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
10.4.למען הסר ספק, הזוכה יקבל את הפרס לידיו רק לאחר שיוכיח לרשת ו/או לעורכת ההגרלה ו/או לנותנת הפרס, לשביעות רצונם, כי שילם את כל התשלומים, המסים ו/או ההיטלים המוטלים עליו מכוח כל דין. לצורך כך, תספק רשת לזוכה מכתב זכייה עימו יפנה לרשויות המתאימות על מנת להסדיר כל תשלום, מס ו/או היטל קודם לקבלת הפרס.
10.5.הפרס אינו ניתן להעברה לצד שלישי כלשהו. הפרס אינו ניתן להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצראחר.
10.6.עורכת ההגרלה תמסור לזוכה את הפרס במקום ובמועד שיקבע. לא הגיע הזוכה לקבל את הפרס במועד הקבוע לכך ו/או לא מימש הזוכה את הפרס במועד, רשאית עורכת ההגרלה לבטל את הפרס ו/או להעבירו לזוכה אחר, שייבחר באמצעות הגרלה באופן המתואר בסעיף 8 לעיל.
10.7.הפרס יימסר בכפוף להצגת תעודה מזהה על ידי הזוכה, לשביעות רצון המפקח. בכפוף לאמור בסעיף 12.13 להלן, עורכת ההגרלה ו/או רשת ו/או מי מטעמה שומרות לעצמן את הזכות לפרסם את שם הזוכה בפרס, את תצלומיו ואת פרטיו, בכל אמצעי תקשורת שיבחרו ולשדר צילומים אלו ו/או ההקלטות בתכניות הטלוויזיה, בכל אופן על פי שיקול דעתן.
 
11. מפקח
11.1.בתפקיד המפקח על ההגרלה משמשת עו"ד איילת אוסקר, ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - עורכי דין, ממרכז עזריאלי 1 תל אביב מיקוד 67021.
11.2.המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה שלאי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
11.3.החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה ולתוצאותיה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשרעם הכרעת המפקח.
 
12. כללי
12.1.למען הסר ספק, האמור בהוראות תקנון זה יחול על כל אחד מהפרסים והזוכה בו, בשינויים המחויבים.
12.2.בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא אתהתקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
12.3.רשת ו/או עורכת ההגרלה ו/או המפקח אינם אחראים לטיב ו/אולאיכות הפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה שלהיצרן ו/או היבואן של כל אחד מהפרסים כאמור לעיל.
12.4.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כלדין, המפקח יהא רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכהתוך ביצוע עבירה או תוך ביצועמעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקח ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל שחולק.
12.5.המשתתפים, לרבות הזוכה, פוטרים את רשת ו/או עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכלטענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זהובמסגרת מימוש הפרס.
12.6.עורכת ההגרלה ו/או רשת שומרות לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצעאו את המבצע כולו, על פי שיקול דעתן הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן: "הודעת ביטול").
12.7.עורכת ההגרלה ו/או רשת רשאיות לשנות את מבנה, תוכן ונהלי המבצע, תקופת המבצע וסוג הפרס, על פי שיקול דעתןהמוחלט והכל בכפוף לאישור המפקח (להלן: "שינוי תנאי המבצע"). למשתתפים, לרבותלזוכים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהןתנקוט עורכת ההגרלה ו/או רשת על פי תקנון זה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
12.8.עורכת ההגרלה ו/או רשת רשאיות, על פישיקול דעתן הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחתזכותו לפרס ו/או מימוש הפרס.
12.9.המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר את רשת, עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.
12.10.המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכותהתקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכלסעד ו/או זכות ו/או תרופה.
12.11.המשתתף ו/או רוצה להשתתף מצהיר, מסכיםומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, שאינם בשליטתה של עורכת ההגרלה, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת, בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתףבמבצע ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או רשת ו/או ההפקה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעדבגינם.
12.12.ההשתתפות במבצע אסורה על עורכת ההגרלה, ההפקה, רשת, משתתפי ההפקה, המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובנימשפחותיהם.
12.13.כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי קבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמיםו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט, על פיכל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הזוכה את הסכמתוהאפריוריתלפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים. במידה ואינו מסכים לפרסומים כאמור, עליו להודיע זאת לעורכת ההגרלה, באופן מיידי, עם היוודע דבר הזכייה.
12.14.המבצע כפוף לתקנון זה, הנמצא לעיון במשרדי עורכת ההגרלה, ברח' הירקון 29, בני ברק, במשרדי המפקח, במרכז עזריאלי 1 תל אביב, במשרדי רשת, ברח' הברזל 23, תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:30 ל- 17:00, וכן בעיתון יומי ובאתר האינטרנט.
 
  • שתפו את החברים -