פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון אפליקציה – X factor Live

21/12/13 17:18השימוש והגלישה באפליקציית Xfactor Live כפופים להוראות תקנון זה. אנא קראו את התקנון בקפידה. אם אינכם מסכימים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ו/או אינכם מאשרים אותם, אנא הימנעו מהורדה ו/או שימוש באפליקציה, שכן בעצם הורדת האפליקציה ו/או ביצוע הרישום ו/או השימוש בה, בהתאם להוראות תקנון זה, הינכם מסכימים לתנאיו במלואם. רשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתינתן על כך הודעה מפורשת, ולגולשים או מי מטעמם לא תהיה כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.

התקנון המעודכן יפורסם בדף אינטרנט זה. לכן, אנא הקפידו לחזור לדף זה מעת לעת בכדי לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של התקנון.

הגדרות

בתקנון זה יהא למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם, היינו:

אפליקציית X Factor Live  The

 

";אפליקציה";

בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות

 

 

";בני משפחה";

משתתף, אשר עמד בהוראות תקנון זה והפעילות, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, והכל לאחר שאותר, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.

 

";זוכה"; ו/או ";זוכים";

פעילות ו/או משחק אשר יוצגו על גבי האפליקציה במסגרת התכנית ";אקס פקטור"; החל מתאריך ___18/12/13___ ועד שידורו של פרק הלייב  האחרון מובהר כי המשחק עצמו יתקיים במקביל לשידורי תכניות ה";לייב"; בלבד.

 

";הפעילות"; ו/או ";המשחק";

כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן במצטבר: הוריד והתחבר לאפליקציה כנדרש; ענה נכונה על השאלות במסגרת הפעילות; מילא אחר ההנחיות הקשורות במשחק; מסר, ככל שנדרש לכך ע";י עורכת הפעילות, את פרטיו האישיים, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.

 

";היחיד ו/או הקבוצה";

משתתף בפעילות, אשר פעל בהתאם להוראות הפעילות ו/או המשחק ובכפוף למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.

 

";המועמד לזכייה ו/או המועמדים לזכייה";

פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדוייקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה של ";רשת";.

 

";הפרטים האישיים";

זן הייב בע";מ, ח.פ 514786458_, מרחוב אבא אבן 18 הרצליה

 

";חברת זנהייב";

אדם אשר הוריד את האפליקציה ו/או עושה בה שימוש כלשהו.

 

";משתתף ו/או משתתפים";

כהגדרת מונח זה להלן, ולרבות, יצירת קבוצות חברתיות ו/או משחקים ואו הצבעות ו/או כל שימוש אחר כפי שיוגדר מעת לעת.

 

";הפעולות באפליקציה";

כמוגדר בסעיף 9 להלן.

 

";הפרס";

תקנון זה על הוראותיו.

התקנון שנמצא באתר ";רשת"; בכתובתhttp://reshet.tv/Shows/The_X_Factor_Israel/About/article,9911/

 

 

";התקנון";
";תקנון הצבעות";

";אקס פקטור - ישראל";

 

";התכנית";

לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

 

";לרבות";

אתר האינטרנט שכתובתו www.facebook.com ו/או אפליקצית Facebook  המופעלת באמצעות מכשיר טלפון חכם.

 

";פייסבוק";

חברת רשת - נגה בע";מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב, אשר הינה  מפעילת אתר האינטרנט ו/או כל מי אשר פועל מטעמה.

 

";רשת";

החל מ____/18/12/13___ ועד שידור פרק הלייב האחרון.

 

 

";תקופת פעילות";

במקביל ובמהלך שידורי התכנית משלב ה";לייב";.

 

";תקופת פעילות המשחק";

 

 

 

 

פרשנות

1.                   המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2.                   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות התקנון, כפי שתעודכנה מעת לעת, לכל דבר ועניין.

3.                   כותרות הסעיפים בתקנון הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

4.                   כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף רבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה במשמע.

5.                   מובהר בזאת, כי בכל מקום בתקנון בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולגולש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.

 

כללי

6.                   מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באפליקציה. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באפליקציה.

7.                   האפליקציה מהווה, בין היתר, פלטפורמה ליצירת קשר חברתי בין המשתתפים, יצירת קבוצות פרטיות, משחקים, הצבעות וכל נושא אחר שרשת תחליט עליו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן - ";תחומי עיסוק האפליקציה";). במסגרת זו רשת רשאית לעלות לאפליקציה ו/או לשלוח תכנים ו/או מסרים ו/או שאלות, בקשר עם התכנית, הן במקביל לתכנית הן בכל תקופת הפעילויות.

8.                    המשתתף יהא רשאי להקים קבוצות פרטיות של מספר חברים, באמצעות שליחת הצעה להצטרפות לקבוצה ספציפית (להלן – ";הקבוצה";), בתוך הקבוצה, יוכלו חבריה, לשוחח ולפרסם תמונות.  לקחת חלק במשחק האפליקציה והכל בהתאם ובכפוף להוראות התקנון. כמו כן, למשתתף תהא האפשרות להצביע באמצעות האפליקציה, והכל כאמור התקנון ההצבעות. 

9.                   בנוסף, באמצעות הרישום לאפליקציה, כאמור בסעיף 13 להלן, רשאי המשתתף לקחת חלק בתחרויות נושאות פרסים כפי שיתקיימו, בין הקבוצות השונות, מעת לעת במסגרת משחקים אינטראקטיביים (להלן- ה";משחק";).

10.               הורדת האפליקציה אינה כרוכה בתשלום.

11.               המשתתף מצהיר ומתחייב כי מילוי הפרטים מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל";רשת"; לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו באתר ";רשת"; ו/או באתר הפייסבוק ו/או בטלוויזיה ו/או  בכל פלטפורמה קיימת ו/או עתידית. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

הרישום לאפליקציה

12.               עבור השתתפות בחלק מן השירותים המוצעים באפליקציה, יידרש הגולש להירשם לאפליקציה באמצעות אחת מן הדרכים המפורטות להלן:

12.1            הזנת שם המשתמש והסיסמא של הגולש בפייסבוק (להלן – ";פרופיל הגולש בפייסבוק";) וכל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש למלא באתר האינטרנט ו/או בפייסבוק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או של פייסבוק, לפי העניין. מובהר בזאת, כי הרישום לאתר האינטרנט באמצעות פרופיל הגולש בפייסבוק, כפוף גם לתנאים המפורטים בפייסבוק.

בנוסף יידרש הגולש לאשר את קריאת התקנון ולהסכים לתנאיו, והכל בהתאם להוראות אשר יפורטו בתקנון זה ו/או באפליקציה ו/או באתר רשת (להלן - ";הרישום לאפליקציה";).

13.               המשתתף  מצהיר, מסכים ומאשר בזאת , כדלקמן:

13.1             ידוע לו שלא מוטלת עליו כל חובה להוריד האפליקציה ו/או למסור את הפרטים האישיים ו/או כל מידע אחר בהליך הרישום אפליקציה ו/או בשימוש בפעולות האפליקציה והוא עושה כן מרצונו החופשי;

13.2            רשת רשאית להשתמש בפרטים האישיים ובמידע האמור למטרות מסחריות שונות לרבות לצרכי פרסום, קידום מכירות ודיוור ישיר; וכן

פעולות האפליקציה

14.               האפליקציה מאפשרת לגולשיה, לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:

14.1            להקים קבוצות פרטיות וסגורות , על ידי הזמנה מאחד מחבריה לאדם אחר אשר הוריד את האפליקציה;

14.2            לנהל שיחות (";צ'אט";) בין חברי הקבוצה;

14.3            לפרסם תמונות אשר יהיו חשופות לחברי הקבוצה בלבד;

14.4            להתחרות בין הקבוצות במסגרת המשחק, כפי שיפורט להלן;

14.5            להצביע במהלך התכנית;

 

(הפעולות המפורטות בסעיף Error: Reference source not found  לעיל, להלן - ";הפעולות באפליקציה";)

15.               מבלי לגרוע מיתר הוראות התקנון, באמצעות פרסום תמונה כל תוכן אחר ו/או מידע אחר, לאפליקציה (להלן - ";תכנים שהמשתתף פרסם באפליקציה";), מצהיר הגולש מסכים ומאשר בזאת, כדלקמן:

15.1            כל התכנים שהמשתתף פרסם באפליקציה, הינם נכונים ומדויקים;

15.2            אין בתכנים שהמשתתף פרסם באפליקציה משום הפרת הוראות כל דין או זכות צד שלישי כלשהו;

15.3            אם וככל שמופיע בתכנים שהמשתתף פרסם קטין, מתחייב המשתתף ומאשר, כי הוא האפוטרופוס החוקי של הקטין וכל אפוטרופוס חוקי אחר הביע הסכמתו להופעת הקטין בתמונה;

15.4            רשאי להשתתף בפעילות ו/או במשחק כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ";ב-1962) ו/או במידה ואינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות, קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפות בפעילות,

15.5            הינו בעל זכויות הקניין הרוחני הבלעדיות שפרסם;

15.6            אם וככל שמופיע בתכנים שהמשתתף פרסם באפליקציה אדם אחר ו/או נוסף כלשהו, המשתתף מצהיר ומאשר כי אותו אדם נתן את הסכמתו במפורש וכדין בקשר עם הפרסום וכל שימוש שייעשה בתמונה ו/או בתוכן להלן;

15.7            המשתתף, נותן בזאת לרשת את הסכמתו לביצוע שימוש בפרטים האישיים ו/או בתכנים שהמשתתף העלה הן למטרות אישיות של רשת ובכלל זה שיפור הפעילות באפליקציה ובדיקות סטטיסטיות והן למטרות מסחריות ובכלל זה דיוור ישיר (הן בקשר לאפליקציה ו/או לאתר רשת והן בקשר לאתרי אינטרנט אחרים ו/או נושאים אחרים), קידום מכירות ופרסום בטלוויזיה, ברדיו, באתרי אינטרנט נוספים, בכנסים שיווקיים ובכל מקום אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת. לא תהיה למשתתף כל טענה כלפי רשת בכל הנוגע לשימוש האמור והגולש לא יהא זכאי לכל תמורה כספית ו/או אחרת בקשר לשימוש האמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ודרישה, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ";א-1981 וכל דין אחר, בקשר עם השימוש האמור;

15.8            המשתתף מעניק לרשת רישיון חינם ולא מוגבל בזמן לעשות שימוש בתכנים שפרסם לרבות כל שימוש מסחרי;

15.9            המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת ו/או לדף הפייסבוק אלה מן התכנים הבאים:

·       כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

·       כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.

·       כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

·       כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·       כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

·       כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

·       נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

·       כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.

·       כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

·       כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

 

     המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את ";רשת"; בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

 

15.10        מובהר בזאת, כי רשת ו/או מי מטעמה תהא רשאית להסיר מהאפליקציה תכנים שהמשתתף פרסם ו/או העלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה בכל מקרה שהתכנים שפרסם עומדים בניגוד להוראות התקנון ו/או הדין, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בנושא זה.

16.               הורדת האפליקציה ו/או שימוש בה כפופות, בין היתר, גם להוראות הבאות:

16.1            אין לעשות שימוש באפליקציה למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב מאת רשת, ובכלל זה אין להציג על גבי האפליקציה ו/או במסגרת כל פעילות בה, פרסומת מסחרית למוצר ו/או שירות כלשהם;

16.2            אין להעתיק ו/או לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי בתכנים המפורסמים ו/או המועלים ו/או באפליקציה עצמה, לרבות בתכנים המפורסמים על ידי רשת ו/או מי מטעמה כולם או חלקם;

16.3            אין להציג את האפליקציה ו/או את תכניה בכל מקום אחר כלשהו ו/או באפליקציה כלשהי;

16.4            אין להעתיק תכנים ממקור אחר כלשהו, לרבות מאתר אינטרנט אחר כלשהו, ולפרסמם באפליקציה וכן

16.5            אין לקדם באמצעות האפליקציה, אפליקציה אחרת כלשהי ו/או להפנות לאתר אינטרנט אחר כלשהו ללא אישור רשת מראש ובכתב, לרבות באמצעות הפניות בלתי מורשות (Redirect), מסגרת ((Frame, טקסט מוסתר ולינקים מוסתרים.

המשחק ותוצאותיו

16.6            רשת היא עורכת הפעילות ו/או המשחק היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.

16.7            כאמור לעיל, במסגרת האפליקציה, יוכלו קבוצות המשתתפים, כפי שתיווצרנה, להתחרות האחת בשנייה, וזאת במהלך ובמקביל לשידור הלייב של התכנית. במהלך שידור התכנית, תשלחנה שאלות טריוויה שונות למשתתפים, וכל משתתף יתבקש לענות על השאלות. כל שאלה נכונה של המשתתף הבודד, תזכה אותו ב";מטבע";. שקלול כלל המטבעות אשר נאספו על ידי המשתתפים בכל קבוצה יהווה הניקוד (להלן – ";הניקוד";).

 

16.8            בסוף כל תכנית ירוכזו כלל תשובותיהם של כל אחד מהמשתתפים וכן של כל קבוצה. הקבוצה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהא הקבוצה המועמדת לזכייה ואילו המשתתפים בעלי כמות המטבעות הגבוהה ביותר בכל קבוצה כאמור, יהיו המועמדים לזכייה במשחק. 

16.9            רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי המערכת של התכנית, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים אשר יהיו מועמדים לזכייה, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר של התכנית ו/או רשת  ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

16.10        מובהר כי, אין בפרסום שמות המועמדים לזכייה טרם אישור זכייתם על ידי ";רשת";, כדי להות ראייה לזכייה בפועל. מועמד לזכייה יהא זכאי לזכות, בכפוף לבדיקת זכאותו כאמור בתקנון זה.

16.11        לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים, בהתאם להוראות תקנון זה.

16.12        שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת אשר תהא רשאית אך לא חייבת  לפרסם את שמם של המועמדים במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, ובאתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק של התכנית. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל משתתף לאמור לעיל.

16.13        להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.

16.14        רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, משתתפים, אשר לא עמדו בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות  ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות משתתף  אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר (להלן – ";משתתף פסול";).

16.15        רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המשתתפים, מענם, דבר השתתפותם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

 

הפרס

17.               בסוף כל תכנית יזכה המשתתף בעל כמות המטבעות הגדולה ביותר מתוך הקבוצה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, ואשר ענה נכונה על שאלות הטריוויה ו/או פעל בהתאם להנחיות ו/או הוראות אחרות במסגרת המשחק.

18.               הזוכה ו/או הזוכים, יזכו בשעון Swatch.

19.               יובהר כי משתתף יהא זכאי לפרס פעם אחת בלבד במסגרת הפעילות, בין היתר, ככל שמשתתף הינו חלק ממספר קבוצות, והיה זכאי לפרס במסגרת קבוצה אחת לא יהא זכאי לפרס נוסף במסגרת היותו שחקן בקבוצה אחרת. 

20.               יובהר כי הפרס נתון לשיקול הדעת הבלעדי של רשת והיא רשאית לשנותו בכל עת. ולמשתתפים,  לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

21.               מובהר בזאת, כי תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.

22.               אין רשת תישא באחריות בגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם השתתפותם בקליפ ו/או עם מימושו.

23.               מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא לממש את הפעילות ו/או פרס כולו או חלקו, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 

 

פרסומות

24.               רשת רשאית לאשר לחברות או לגופים שונים להציג מסרים מסחריים על גבי האפליקציה ובכלל זה פרסומות, הודעות, באנרים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים(";LINKS";)  (להלן -";עורך המסרים המסחריים"; ו- ";מסרים מסחריים";, בהתאמה). הגולש מתחייב בזאת לא לפגוע, לשבש, או למחוק את המסרים המסחריים.

25.               מובהר בזאת, כי פרסום המסרים המסחריים על ידי רשת אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת רשת, לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם.

26.               מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגולש ו/או למי מטעמו, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת, בגין פרסום המסרים המסחריים ו/או בקשר אליהם.

שירות לקוחות

27.               בכל פנייה, בקשה, שאלה והבהרה לגבי האפליקציה ו/או פעילותה ובכלל זה שאלות הנוגעות למידע על אופן המשחק  ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בכתובת הדואר האלקטרוני info@funordie.net.

שונות

28.               במסגרת הפעילות באפליקציה רשאית רשת, לערוך בין הגולשים, מבצעים ותחרויות נושאי פרסים. תנאי ההשתתפות והזכייה במבצעים והתחרויות האמורים, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ויפורסמו במסגרת תקנון נפרד

29.               כל אייקון (icon), וכן כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באפליקציה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, וכן אופן עריכתם והצגתם, הינם בבעלותה הבלעדית של רשת. אין לצלם, להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות כל שימוש בכל דרך שהיא בתכנים האמורים בסעיף זה לעיל, אלא אם ניתנה הסכמתה של רשת לכך מראש ובכתב.

30.               רשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באופן חד צדדי וללא כל הודעה, מראש או לאחר מעשה, את פעילות האפליקציה, כולה או חלקה. כן רשאית רשת לשנות מעת לעת את מבנה ו/או מראה האפליקציה ו/או את היקף הפעולות באתר, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.

31.               רשת תהא רשאית למנוע השתתפות גולש בפעילויות באפליקציה, כולן או חלקן, ו/או להסיר את התכנים שפרסם באפליקציה, כולם או חלקם, ולגולש ו/או למי מטעמו לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי רשת בגין כך.

32.               ";רשת";  תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות  ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה. זנהייב תהא אחראית בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.

33.               רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 29 זה לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר השתתפות בפעילות, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך השתתפות בפעילות וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).

34.               תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מי מטעמה   והכרעות רשת  בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

35.               ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ו/או זנהייב ובני משפחותיהם.

36.               רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת האפליקציה של התכנית ו/או מכל סיבה אחרת.

37.               כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 32 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק ו/או האפליקציה ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.

38.               ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת ו/או מי מטעמה לא תהיינה אחראיות לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.

39.               המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט,  ו/או מערכות הסלולר על כל מרכיביהן. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט ו/או הסלולר על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.

40.               על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, סלולר, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 35 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

41.               מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.

42.               המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת  הפעילות ו/או במסגרת מימוש הפרס.

43.               האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.

44.               רשת לא תשא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה. כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.

45.               הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

46.               הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.