פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון התכנית The Voice– עונה 3

03/03/15 22:00The Voice of Israel
תקנון התכנית – עונה 3

כללי:

1. הגדרות:

1.1. "התכנית": The Voice of Israel עונה 3, תחרות גילויי כישרונות מוסיקליים המבוססת על הפורמט ההולנדי בשם "The Voice of Holland".

1.2. "המפיק"/"ההפקה"- חברת קונסטנטין אנטרטיינמנט ישראל בע"מ.

1.3. "הערוץ"- חברת "רשת – נגה בע"מ" המשדרת בערוץ 2 ו\או בכל ערוץ ו\או אמצעי אחר בכל פלטפורמה הקיימת ו\או אשר תהא קיימת בעתיד.

1.4. "מועמד"- כל אדם או צמד העומדים בתנאי הסף כהגדרתם להלן והמשתתפים במיון הראשוני ו/או במיון השני כהגדרתם להלן.

1.5. "משתתף"- מועמד ו/או צמד מועמדים, אשר צלח/ו את המיון הראשון ו/או השני בהצלחה ואשר עברו לשלב ה"בליינד אודישנס".

1.6. "מנטור/ים"- מוזיקאי/ם מקומי/ם מוביל/ים אשר מלווה/ים את המשתתפים ו/או המועמדים שנבחרו על ידו/ם. המנטור ילווה וידריך את המשתתפים בקבוצה, אותה הוא מרכיב, לכל אורך השתתפותם בשלבים השונים של התכנית.

1.7. "יועץ המנטור"- אנשי מקצוע מתחום המוסיקה והבידור אשר ימונו על ידי ההפקה ו/או המנטור כיועציו, לצרכי סיוע, ליווי וייעוץ הן למשתתפים הן למנטור, בהחלטותיו בקשר עם הבחירות המוסיקליות ועתידם בתכנית.

1.8. "מאמן קולי"- מאמן שירה וקול אשר ימונה על ידי ההפקה לצורך סיוע למשתתפים מעת לעת.

1.9. "מנחה" – מנחה התכנית.

1.10. "מנחה נוסף" – מנחה / כתב מטעם ההפקה אשר ילווה את המשתתפים ו/או המועמדים מאחורי הקלעים ובפעילויות נוספות.

1.11. "הלהקה/להקת התוכנית"- להקה חיה אשר תלווה את הביצועים המוסיקליים בתכנית.

1.12. "קבוצת המנטור"- קבוצת המשתתפים אשר נבחרה על ידי כל מנטור במהלך שלב הבליינד אודישנס.

1.13. "אתר האינטרנט של התכנית"-http://reshet.tv/shows/the_voice_israel/


2. תנאי סף:

2.1. רשאי להשתתף: כל אזרח ישראלי (או הזכאי לקבל אזרחות ישראלית על פי חוקי מדינת ישראל) שגילו במועד חתימת הסכם המשתתף, בין 16 ל- 50 שנים, למעט באם נתקבל אישור מפורש מהמפיק בגין החרגת גיל, בנסבות ייחודיות בלבד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק.

2.2. מועמד אשר גילו נמוך מ- 18 יהא רשאי להשתתף רק לאחר קבלת אישור בכתב מהוריו או אפוטרופסו החוקי.

3. מיון ראשוני

3.1. כל מי שמעוניין לקחת חלק, מרצונו החופשי, רשאי להגיש מועמדותו להשתתפות בתכנית, בכפוף לאמור בסעיף 2.1 לעיל, באחת מהדרכים הבאות או כפי שיפורסם מעת לעת ע"י המפיק ו/או הערוץ:

3.1.1. מי מתוך המועמדים אשר ירשמו באתר האינטרנט של התכנית.

3.1.2. מי שההפקה ו/או מי מטעמה תפנה אליו מיוזמתה ו/או תבחר בדרך אחרת על מנת להשתתף כמועמד בתכנית לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים או למועמדים ספציפיים.

3.1.3. מי שיובא לידיעת ההפקה בכל דרך אחרת עליה תחליט ההפקה לפי שיקול דעתה, לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים או למועמדים ספציפיים ו/או קבלת המלצות לגביהם מכל צד או גורם שלישי.

3.2. המועמדים לעלות לשלב המיון השני, יבחרו על ידי ההפקה על פי שיקול דעתה הבלעדי, מתוך המועמדים שהגיעו בשלב המיון הראשוני. החלטת ההפקה הנה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

4. מיון שני

4.1. המועמדים שיצלחו בהצלחה את שלב המיון הראשוני, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המפיק ו/או מי מטעמו, יוזמנו לשלב מיון שני שיתקיים מול נציגי ההפקה. במסגרת שלב זה, ייתכן ויידרש המועמד, בין היתר: לבצע ביצועים נוספים בפני צוותי מיון מטעם ההפקה וכן לקיים ראיונות רקע. ההפקה תהא רשאית להזמין מועמדים לראיונות, אודישנים חוזרים ו/או נוספים ו/או מיונים מסוגים שונים, אף במועדים מאוחרים יותר והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

4.2. מתוך מועמדי המיון השני יבחרו על ידי ההפקה כ- 120 מועמדים שיעברו לשלב הבליינד אודישנס. מספרם הסופי של המועמדים שיעברו לשלב הבליינד אודישנס נתון להחלטת ההפקה וייקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

4.3. מועמד שיצלח את שלב המיון השני, יזכה לזימון סופי לשלב הבליינד אודישנס. זימון זה להשתתפות בשלב הבליינד אודישנס, יהא מותנה בחתימת המועמד (והורהו או/ אפוטרופסו –לפי העניין) על הסכם השתתפות בתכנית על נספחיו ובנוסף על תקנון זה וכל מסמך נוסף אשר יימסר למועמד כאמור בידי ההפקה (לרבות בידי הורהו או אפטרופוסו בגין מועמד אשר גילו נמוך מ-18) וכן יידרש הנ"ל לעמוד בכלל התנאים והדרישות כפי שיימסרו לו בידי ההפקה ו\או הערוץ מעת לעת.

4.4. תשובה לגבי המשך השתתפותו של המועמד ומעבר לשלב הבליינד אודישנס תימסר בין אם בעל פה ו/או בכתב בין אם במסירה אישית ו/או בכל דרך אחרת. יכול ומסירת הודעה כאמור תצולם לצרכי שידורה ו/או לכל שימוש אחר עליו תחליט ההפקה בכל פלטפורמה קיימת ו/או עתידית וללא מגבלת זמן ו/או מקום, והמשתתף מסכים ומאשר זאת.

4.5. במסגרת הליכי המיון השני יתקיימו יום/ימי צילומי ראיונות של המועמדים או חלקם, כפי שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, במסגרתם ייתכן ויתבקשו המועמדים, אף לענות על מגוון שאלות בנושאי רקע אישי, מוזיקלי, סטיילינג וכיו"ב,. צילומים כאמור יבוצעו הן בצילומים גלויים והן בצילומי צללית והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

4.6. ההפקה שומרת על זכותה שלא לאשר את הזמנתו של המועמד לשלב הבליינד אודישנס בתוכנית אף באם הנ"ל עמד בכל הדרישות ו\או התנאים של שלבי המיון הראשון או השני כך שעמידה בכל התנאים כאמור אינה מהווה התחייבות לקבלתו של המועמד לשלב האודישנים.


4.7. החלטת ההפקה בדבר זהות המועמדים אשר יעברו לשלב הבליינד אודישנס, הנה סופית ואינה ניתנת לערעור.

5. שלב הבליינד אודישנס

5.1. החל משלב זה, מעמדו של המועמד משתנה ומעתה יכונה "משתתף".

5.2. המשתתף יתבקש לבצע שיר בליווי להקת התכנית, כאשר המנטורים ישובים כשגבם אליו.

5.3. בנקודת זמן זו, לא תיחשף דמותו של המשתתף, אלא ישמעו את ביצועו בלבד.

5.4. במהלך ביצוע השיר כולו על ידי המשתתף(ורק במהלך הביצוע עצמו), תהא לכל אחד מהמנטורים האפשרות להחליט האם ברצונו לצוות אליו את המשתתף. ככל שכך – יהא באפשרותו של המנטור ללחוץ על הלחצן הרלוונטי (לחצן ה- "אני רוצה אותך" -"I want you") אשר יביא לכך שהכסא עליו הוא יושב, להסתובב, והמנטור יראה את המשתתף אותו בחר לצוות לצוותו בפעם הראשונה. הסתובב מנטור אחד לאחר שלחץ על הלחצן כאמור, לא יהא רשאי לחזור בו. בחירתו של המנטור הינה סופית ואינה ניתנת לערעור. על ידי כך, יהפוך המשתתף לחלק מקבוצת המנטור.

5.5. ככל שבמהלך ביצוע המשתתף, אף אחד מהמנטורים לא לחץ על הלחצן הרלוונטי, יסתובבו, בתום הביצוע, כל כסאות המנטורים ולא תתאפשר בחירה במשתתף כאמור. משתתף שאף מנטור לא בחרו, ייאלץ לעזוב את התכנית. בטרם עזיבת המשתתף, יכול ויינתן לו משוב על ידי המנטורים כולם או מי מהם.

5.6. ככל שהמשתתף יבחר על ידי מנטור אחד – יהפוך המשתתף, אוטומטית, לחלק מקבוצת המנטור ויילווה על ידו לאורך תקופת השתתפותו בתכנית.

5.7. באם המועמד ייבחר על ידי יותר ממנטור אחד במהלך הביצוע, כאמור בסעיף 5.4 לעיל, זכות הבחירה ניתנת למשתתף והוא יהא רשאי להחליט עם מי מהמנטורים הוא מעוניין להמשיך בתכנית. המשתתף יתבקש להסביר בחירתו. ייתכן כי, על פי שיקול דעת ההפקה ובטרם ביצע המשתתף את בחירתו במנטור, תינתן הזדמנות למנטורים לשכנע את המשתתף להימנות עם קבוצת מנטור זו או אחרת. אולם לאחר ביצוע ההחלטה של המשתתף, תהא החלטה זו סופית ובלתי ניתנת לשינוי.

5.8. בתום תהליך הבליינד אודישנס, יעמוד כל מנטור בראש קבוצת משתתפים. שאר המשתתפים, אשר לא ישויכו לקבוצה כלשהי, יעזבו את התכנית.

5.9. מספרם הסופי של המתמודדים בכל קבוצה יקבע על ידי ההפקה. עם תום בניית הקבוצות יסתיים שלב הבליינד אודישנס. לאור מבנה תהליך בחירת הקבוצות ייתכן שקבוצה או קבוצות של מנטורים תתמלאנה בטרם תינתן הזדמנות לכל המשתתפים בשלב הבליינד אודישנס לבצע את ביצועם. משתתפים אלה יעזבו את התכנית.

5.10. קיימת אפשרות הן בשלב המיון הראשון ו/או השני והן בשלב הבליינד אודישנס, להתמודד כיחיד או בצמד. למען הסר ספק, אולם, ככל שעסקינן בצמד רשאים ההפקה ו/או המנטורים, בכל אחד מהשלבים, להחליט כי רק אחד מבני הזוג ימשיך בתכנית. הנבחר מבין השניים יהא רשאי להחליט האם ברצונו להמשיך כעצמאי או לפרוש בעקבות עזיבת בן/בת זוגו את התכנית, החלטתו של המשתתף תהא סופית ואינה ניתנת לשינוי מעת שהחליט.

5.11. ידוע למשתתף כי קיימת אפשרות כי על אף הזמנתו של המשתתף, לקחת חלק בשלב הבליינד אודישן ואף לאחר השתתפותו בכל פעילות הקשורה לתכנית, שתתקיימנה במועדים לפני שלב הבליינד אודישן, הנ"ל עשוי לא לבצע כלל, שיר במסגרת שלב ז,ה על אף הגעתו לאולפן וזאת מכל סיבה בהתאם לשיקול דעתו של המפיק. לרבות ומבלי להגביל בשל שיקולים הקושרים להפקה ו\או מניין סדר ההשתתפות בבלנייד אודישן אשר נקבע על ידי ההפקה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף מאשר ומסכים לכך ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
5.12. על המשתתפים להביא עמם לשלבי המיון השונים, אפשרויות הלבשה שונות מתוך מלתחתם. התלבושת בה יצולם המשתתף תבחר במשותף עם המלביש/ה של התכנית. הלבוש שיבחר ישמש את המשתתפים הן בימי צילום הראיונות והן בשלב הבליינד אודישנס.

5.13. המשתתפים יתבקשו להגיע לשלבים השונים כשהם מלווים בקרובים המוכנים להצטלם ולהשתתף בתכנית (בני משפחה ו/או חברים במספר שיאושר על ידי ההפקה) אשר יצפו בביצוע מאחורי הקלעים או יהוו חלק מהקהל ויכול וירואיינו על ידי המנחה או אחרים. ההפקה תהא רשאית לעשות כל שימוש בצילומים אלו ולשדרם ו/או לשלבם במסגרת התכנית ושלא במסגרתה וכן להעלותם בכל פלטפורמה קיימת ו/או עתידית וזאת ללא הגבלת מקום ו/או זמן.

5.14. העיבודים לביצועי המשתתפים בבליינד אודישנס – מסירה למתמודד: גרסאות לשירים אשר יבוצעו ע"י המתמודדים ימסרו למשתתפים מספר ימים קודם לקיום הבליינד אודישנס על גבי דיסק און קי בפורמט MP3 ו\או על כל פורמט אחסון אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפיק , על מנת לאפשר למשתתפים להתאמן על ביצועיהם כאמור.

5.15. חל איסור על המשתתף להשמיע את הגרסאות ו\או כל סקיצה שהוכנה על ידי ההפקה ו\או לעשות כל שימוש בהם אשר יחשוף אותם ו\או עשוי לחשוף אותם לצדדים שלישים.

5.16. חזרות: כיום/יומיים לפני צילומי הבליינד אודישנס, תתקיים חזרה על הסט בשיתוף הלהקה והמשתתף, במהלכה תינתן לו הזדמנות לשיר את השיר המיועד וזאת לא יותר מפעמיים. במסגרת זו יוסבר למשתתפים מהלך צילום הבליינד אודישנס, ותפקידי המשתתפים בהם. המשתתף יקבל מההפקה הנחיות לגבי העמדתו על הבמה, הופעתו, וכיו"ב.

6. שלב– הדו קרב

6.1. לשלב זה יעברו המשתתפים אשר צלחו את שלב הבליינד אודישנס בהצלחה.

6.2. המספרים הסופיים של המשתתפים בכל קבוצה ייקבעו על ידי ההפקה על פי שיקול דעתה.

6.3. כל קבוצת מנטור תחולק לזוגות בהחלטה משותפת של המנטורים, וההפקה. הזוגות ישירו שיר אחד במתכונת דו קרב (השיר יחולק ויושר על ידי זוג המשתתפים יחדיו). לאחר כל דו קרב יחליט המנטור, ייתכן ובשיתוף עם יועציו, מי מתוך שני המשתתפים ימשיך לשלב הבא בתכנית ומי לאו

6.4. בשלב זה ההפקה שומרת על זכותה לשלב מנגנוניים ייחודים אשר יאפשרו למשתתף, באמצעות מנגנוניים אלו , להמשיך את השתתפותו, בתכנית אף בנסיבות בהן הנ"ל לא צלח את שלב הדו קרב, לרבות ומבלי להגביל, מנגנונים בדמות "גלגל הצלה " וכיו"ב

6.5. בחירת השיר לדו קרב – תיעשה על ידי המנטורים ויועציהם, המנהל המוסיקלי והמאמן הקולי, כולם או חלקם ובכפוף לאישור ההפקה, השיר יחולק ככל הניתן באופן שווה בין שני המתמודדים.

6.6. לפחות שבוע קודם לצילומי שלב הדו קרב, יובא לידיעת המשתתפים למול מי יתמודדו בדו קרב,. המשתתפים מנועים מלהעלות כל טענה או דרישה בקשר עם האמור בסעיף זה.

6.7. בטרם צילומי שלב הדו קרב, ישתתפו המשתתפים, המנטורים והיועצים ביום/ ימי מפגש, חזרות וחלוקה ליחידות הדו קרב, כמו גם מפגש 1 על 1 ו/או עם יחידת הדו קרב (ככל שתקבע כשני זוגות או תלת קרב) עם המנטורים. גם פעילויות אלה יכול שיצולמו וייערכו על ידי ההפקה לצורך שידורם בכל פלטפורמה קיימת ו/או עתידית וללא הגבלת מקום ו/או זמן, והכל בכפוף לשיקול דעת ההפקה. המשתתף מאשר ומסכים לכך.

6.8. בשלב הדו קרב, המשתתפים יהיה אחראים להביא בפני המפיק מספר אפשרויות לתלבושות והמפיק יהיה בעל שיקול הדעת הסופי באשר לבחירת ההלבשה בשלב זה

7. שלב ההופעות החיות

7.1. לשלב זה יעברו משתתפים אשר צלחו את השלבים הקודמים בתכנית. שלב זה יתקיים כמופע חי בפני קהל ועשוי להיות משודר בשידור חי. יובהר כי ייתכן וחלקו של שלב זה ישודר בשידור חי ואילו חלקו יוקלט, ייערך וישודר במועד מאוחר יותר והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של המפיק ו\או הערוץ בכל ענין הקשור לאופן השימוש בצילומים ו\או אופן שידורם.

7.2. במהלך שלב ההופעות החיות ייתכן והמנטורים ישירו בעצמם ו/או עם הקבוצה כולה ו/או חלקה על פי הנחיות ההפקה.

7.3. בשלב זה יכול ותהיינה הופעות אורח של אמנים מקומיים ו/או בינלאומיים וייתכן והם ישירו בעצמם ו/או עם המשתתפים ו/או עם חלקם והכל לשיקול דעתם של האמנים ו/או ההפקה.

7.4. במסגרת התוכנית עשויה להינתן גם לקהל בבית זכות ההצבעה באשר לביצועיהם של המשתתפים במסגרת התחרות באמצעות אמצעים שונים לביצוע הצבעות, בידי הקהל, במגוון פלטפורמות ו\או מדיות, לרבות ומבלי למעט הצבעות בזירות מקוונות ו\או באמצעות ערוצים דיגיטלים ו\או בערוצי הניו מדיה, בסלולאר ו\או בכל פורמט אחר בהתאם לשיקול דעתם של המפיק ו\או הערוץ .

7.5. תקנון ההצבעות בידי הקהל הרחב יפורסם בהמשך. ההפקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית שומרת על זכותה שלא למסור נתונים לגבי מי קיבל את מירב הצבעות והמשתתף מאשר ומסכים לכך.
7.6. המשתתפ/ים הנותר/ים אשר זכו למספר ההצבעות (באשר יהיה תמהיל ההצבעות, לרבות תמהיל המשכלל את קולות המנטורים ובאמצעות מנגנונים שונים) הנמוך ביותר מתוך קבוצת כל מנטור יעזוב/ו את התכנית.
7.7. בשלב ההופעות החיות בו יוותרו משתתפי הגמר, ייתכן ויוקלט על ידי כל אחד מהם סינגל באולפן אשר יסייע כמפורט להלן בקביעת דירוגם בתכנית על פי מספר ההורדות של כל סינגל באתר האינטרנט של התכנית ו/או בכל דרך אחרת שתוחלט על ידי המפיק ו/או הערוץ והכל לשיקול דעתו הבלעדי.
7.8. ההכרעה לגבי הזוכה בתכנית מתוך משתתפי הגמר תהא על פי הצבעות הקהל ובאמצעות מנגנוני הצבעה הייעודיים , במגוון פלטפורמות וכל זאת כפי שייקבע על ידי המפיק ו \או הערוץ.

8. כללי

8.1. הוראות בדבר השתתפות בני משפחה: בני משפחה קרובה של המנטורים, יועצי המנטורים, המנחים, עובדי ההפקה המרכזיים והערוץ אינם רשאים להשתתף בתכנית. לצרכיי סעיף זה "בני משפחה קרובה" משמע אחים, הורים, בנים ובני זוג. על המועמדים / מנטורים / יועצים ועובדים כאמור להביא לידיעת ההפקה בטרם השתתפות המועמדים בבליינד אודישנס קיומם של בני משפחה כאמור ככל שהדבר מצוי בידיעתם.
8.2. ידוע למשתתף כי ביקורתם של המנטורים, במהלך התכנית, עשויה להתפרש כשלילית ו\או פוגענית והמשתתף מאשר כי לא תהא שום טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

8.3. בחירת השירים: בכל אחד משלבי התוכניות ייבחרו השירים אותם יבצע המשתתף תוך התחשבות במשתתף ותוך תיאום והסכמה בין המנטורים והיועצים, ההפקה, המנהל המוסיקלי ו/או מי מטעמו. ידוע למשתתף והינו מסכים כי שיקולים רבים ומורכבים משפיעים על בחירת השירים הנובעים מאופי התכנית, הפורמט וצרכיי ההפקה. במקרה של אי הסכמה תהא דעתו של המפיק המכרעת ואינה ניתנת לשינוי ו/או ערעור.

8.4. ידוע למשתתף ולמנטורים והינם מסכימים כי שיקולים רבים ומורכבים משפיעים על החלטות כאמור הנובעים מאופי התכנית, הפורמט וצרכיי ההפקה.

8.5. מובהר כי סדר ההשתתפות, בכל אחד,מהשלבים ייקבע על ידי ההפקה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתתף מאשר ומסכים לכך ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
8.6. לאור העובדה כי נסיבות שונות עלולות להשפיע על מהלך ההפקה והצילומים ו\או מכל סיבה נוספת או אחרת, ההפקה ו/או הערוץ יהיו רשאים לשנות ו/או להוסיף לתכנית ליינאפ ו/או לכללי התחרות ו\או שלבים נוספים ו/או אלמנטים ייחודים, הן לתקנון זה ו/או לגרוע מהם ו\או לערוך כל חלק מהם על פי שיקול דעתם הבלעדי בכל עת ומבלי חובתה לנמק את החלטותיהם. מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, ההפקה רשאית לשלב מנגנוני הצבעה ו\או חסינות ייחודיים בכל אחד משלבי התחרות אף באם מנגנונים אלו כאמור ייוחדו בהתאם להוראותיו של תקנון זה לשלבים אחרים של התחרות, לרבות ומבלי להגביל "גלגל הצלה", להחזיר משתתפים להדיחם וכיו"ב וכל זאת ללא מתן הודעה מוקדמת למשתתפים ו\או לכל גורם שיהא ולמשתתפים ו/או למועמדים לא תהא ל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
8.7. משתתפים אשר אינם מתחרים בפרק מסוים במסגרת שלב זה יהיו נוכחים בכל עת, באולפן ועשויים להתבקש לחוות דעתם על ביצועיהם של המשתתפים אשר התחרו בפרק הנ"ל.

8.8. ההפקה ו/או הערוץ שומרים על זכותם לקיים בכל אחד משלבי התוכנית (לרבות לאחר קבלת ההחלטה בדבר סיום השתתפותו של משתתף בתוכנית) צילומים מאחורי הקלעים ו\או צילומי חוץ (לרבות בביתו ו\או בעבודתו ו\או בסביבתו של המשתתף) והן עשויה לקיים ראיונות למשתתף ו\או לבני משפחתו, ו\או הקלטות קול לשילובם בעת עריכת התוכנית (פוסט סינק) בכל מועד ובכל מקום שיוחלט על ידי ההפקה ו/או הערוץ. צילומים כאמור יבוצעו הן בצילומים גלויים והן בצילומי צללית\נסתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ו/או הערוץ.
8.9. במהלך התכנית המשתתף יקבל חוות דעת, עצות והסברים מאחרים, לרבות המנטורים, היועצים, המנהל המוסיקלי, צוותי ההפקה ואחרים ביחס להופעותיו, שיריו וכיו"ב. בכל מקרה, ההחלטה הסופית בקשר עם ביצוע המשתתף ו/או בחירת השיר תהא נתונה למנהל האומנותי ו/או המפיק ו/או מי מטעמו. בנוסף, למשתתף לא תהא כל טענה כי הסתמך על ייעוץ או הנחיות כאמור מטעם הגורמים לעיל או של כל גורם אחר.

8.10. המשתתף ישמור בסודיות מוחלטת את כל כללי הפורמט ו\או על כל מידע אודותיו לרבות בכל עניין הקשור לצילומים ו\או לשלבי התחרות ותוצאותיה ולכל עניין אשר הגיע לידיעתו עקב השתתפותו בתוכנית.

8.11. המפיק שומר על זכות להודיע למשתתף אשר זומן לצילומי הבליינד אודישן כי מטעמים השמורים עם ההפקה, זימונו מבוטל ו\או נדחה למועד מאוחר יותר ו\או מתבטלת השתתפות וזאת ללא חובה מטעם המפיק לנמק את החלטתו כאמור.
8.12. המנטורים רשאים להיוועץ עם יועציו לרבות נציגי הפקה במהלך מילוי תפקידו במהלך.
8.13. ידוע למועמד ו\או למשתתף כי השתתפותו בתוכנית ו\או במסגרת התחרות בה הנה לצרכי בידור בלבד והנ"ל לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין השתתפותו בכל פעילות מכל סוג שהיא הקשורה לתוכנית לרבות ומבלי למעט במיונים לה. ולמשתתף לא תהא לכל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.
8.14. ידוע למשתתף כי השתתפות בתכנית זו עשויה להוות שינוי קיצוני באורחות חייו, לרבות ניתוק מלא או חלקי ממקורות התמיכה הטבעיים שלך ( משפחה וחברים ) ומחלק ניכר מהגירויים החיצוניים אליהם הנך מורגל. כל אלו, בנוסף על אוירה תחרותית ועל חשיפה תקשורתית, עלולים להוות גורמי דחק משמעותיים. ככאלה, הם עלולים להוות רקע להתפתחות משברים נפשיים משמעותיים, ולעיתים אף פיסיים. החלטת המועמד ו\או המשתתף לקחת חלק בתכנית מבטא את בחירתו האישית שמשמעותה הסכמה מודעת לחשיפה לסיכון זה.
8.15. המועמד ו\או המשתתף מאשר כי הפרטים שנמסרו על ידיו להפקה, בכל עניין הקשור לבריאותו ו\או לנסיבותיו האישיות הנם נכונים וכי הנ"ל הנו כשיר להשתתף בהליכי המיון ו\או בתוכנית ובפעילות הנלווית לה.
8.16. המועמד ו\או המשתתף מאשר כי נבדק בבדיקה רפואית ע"י רופא והנ"ל אישר את הפרטים בדבר כשירותו .
8.16.1. המשתתף רשאי לבקש חוו"ד רפואית מטעמו בכל שלב משלבי ההפקה.
8.16.2. מבלי לגרוע מהאמור בכל מסמך ו/או הסכם עליו נדרש המשתתף לחתום, המשתתף מודע לכך שרופא ו\או צוות רפואי המלווה את ההפקה יהא רשאי להורות על הפסקת השתתפותו של המשתתף.
8.17. כל המידע שיימסר להפקה בכל הקשור לבריאותו ו\או לנסיבותיו האישיות של המועמד ו\או המשתתף יישמרו בסודיות. מערכת התוכנית לא תפרסם מידע כאמור, מבלי לקבל את הסכמתו של המועמד ו\או המשתתף מראש.
8.18. להפקת התוכנית ו/או לערוץ יהיה שיקול דעת מוחלט, בלעדי והסופי באשר לפסילת מועמדים ו\או משתתפים, משיתוף בתוכנית, בכל שלב שהוא, בשל אי-עמידה בדרישות הפקת התכנית ו/או לערוץ , בשל הפרת תנאי התקנון ו/או של ההתחייבויות עליהן חתמו המתמודדים ו/או במקרה של אי נכונות הצהרה מהצהרותיהם בהתחייבויות אלה, בשל התנהגות או התבטאות בלתי ראויה לפי שיקול דעתה של הפקת התוכנית ו/או לערוץ או בנסיבות שיש בהן כדי לפגוע בתדמית של התוכנית ו/או של מתמודדיה מי מהפקת התוכנית ו/או המפיק ו/או הערוץ או מכל סיבה מוצדקת או סבירה אחרת, ולא תהיה לכל מתמודד ו\או משתתף כל טענה ו/או כל דרישה כלפי הפקת התוכנית ו/או הערוץ ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
8.19. ידוע למשתתף כי עליו להימנע בכל עת, במסגרת הצילומים לתוכנית, מכל התבטאות ומעשה שיש בהם פגיעה בכבודם ופרטיותם של מאן דהוא, ו/או להוציא לשון הרע ו/או לא לעשות כל מעשה העלול לפגוע בשמם הטוב של מאן דהוא, לרבות כלפי המשתתפים הנוספים המופיעים בתוכנית, המנטורים בתוכנית, ההפקה ועובדיה, וכלפי המפיק והערוץ . יובהר, כי "לשון הרע" הינה התבטאות ו/או מעשה שיש בהם להשפיל, לעשות אדם למטרה לשנאה, לבוז וללעג או לפגוע בעיסוקם. התנהגות כאמור עשויה להוות עילה להדחתו מהתכנית ו\או להטלת כל סנקציה עליו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

8.20. ידוע למשתתף כי בתוכנית בידור מסוג הנ"ל ייתכן ויפלו טעויות והמועמד ו\או המשתתף מוותרים בזאת על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה נגד המפיק ו\או הערוץ בכל הקשור להשתתפותם במיונים ו\או השתתפותם או אי השתתפותם בתוכנית לרבות בשל כל טעות כאמור.

8.21. תקנון זה כפוף להוראותיו של כל דין והנו הסכם לכל דבר ועניין בדבר הזכויות והחובות החלות על הצדדים ומחייבם בכל עניין הקשור בו.

8.22. למען הסר ספק הוראותיו של תקנון זה אינן באות לגרוע ו\או לפגוע מכל הוראה חוזית החלה על המשתתף, לרבות הסכם המשתתף ו\או כל מסמך אשר נדרש המשתתף לחתום בכל עניין הקשור לתוכנית לרבות ומבלי להגביל הליכי המיון לתוכנית ו\א הנחיות ו\או נהלים ובכל מקרה תתווספנה של תקנון זה להסכם המשתתף על נספחיו ו\או לכל מסמך מחייב נוסף הקושר להשתתפות בתוכנית.
8.23. המועמד ו\או משתתף יהיה זמין להפקה ולנציגיה ו/או לערוץ במשך כל תקופת ההפקה (לרבות ומבלי למעט בתקופת העריכה) ו\או במהלך הליכי המיון לתוכנית ויתייצב במועד שנקבע לכל פעילות הקשורה לתוכנית וזאת בנוסף למילוי כל התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראותיו של הסכם המשתתף ו\או נספחיו.
8.24. תקנון זה יפורסם באתר רשת והן עותקים ניתן יהיה לקבל במשרדי המפיק ברחוב הברזל 1 תל אביב.
9. כללי התנהגות:

9.1. כתנאי להשתתפות בתכנית בכל תפקיד או דרך מחויבים מי מהמשתתפים בתכנית ובכלל זה המועמדים, המשתתפים, המנטורים, בעלי תפקיד בהפקה ובערוץ לכללי התנהגות כדלקמן:

9.1.1. לנהוג בכל עת בדרך ארץ תוך כיבוד זכויותיהם של אחרים.


9.1.2. אין ולא ייווצר כל קשר אינטימי ו/או מקצועי לרבות ייצוג, תיווך, או השפעה על ליהוק בין מי מהאמורים לעיל. קשר מקצועי יהא לצרכיי התכנית ובמסגרתה בלבד.

9.1.3. הם ו/או מי מטעמם לא יפעלו בכל דרך בכדי להטות תוצאות ו/או הצבעות.

10. הוראות תקנון אלו באות בנוסף להוראות ההסכמים אשר נחתמו עם המשתתפים המנטורים ובעלי תפקיד אחרים בהפקה.
11. זכאות בפרסים
המשתתף מצהיר כי ידוע לו וכן כי הוא מסכים כי, ככל ויזכה בפרסים במסגרת התכנית , לרבות בפרס המקום הראשון, זכאותו לקבלת פרסים כאמור תהא כפי שיפורסמו בהתאם לתנאים ולמגבלות המפורטות להלן ו\או בהסכם המשתתף ולנהלים הנהוגים אצל הערוץ בכל הקשור לחלוקת פרסים ;

11.1.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל שאכן יינתן פרס\ים במסגרת התכנית, הנ"ל יהיה אישי ולא ניתן להחלפה, המחאה, העברה, המרה שבעוד וכיו"ב
11.1.2. ככל שאכן יינתן פרס, מקבלו מתחייב לשאת בכל חבויות המס ו/או בכל תשלום שיחולו על הענקה כאמור (במידה ויחולו).
11.1.3. ככל שאכן יוענק פרס, מועד הענקתו יקבע על ידי המפיק ו\או הערוץ בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי
11.1.4. מובהר כי לא תחול על המפיק ו\או הערוץ כל אחריות בדבר אספקת פרס ו/או ככל ויינתן פרס, בדבר נזק או חוסר שביעות רצון של המשתתף אשר יהיה זכאי לקבלו.


12. על תקנון זה תחול חובת סודיות מוחלטת.


הריני לאשר התקנון:

שם: __________________

תאריך: ___________________

חתימה: _______________