פיקוד העורף התרעה במרחב

טופס ויתור התחייבות - The Voice

מערכת רשת 13/11/13 08:34לכבוד
קונסטנטין אנטרטיינמט ישראל בע";מ (";המפיק";)
רשת – נגה בע";מ (";גורם השידור";)

הנדון: טופס ויתור והתחייבות (אודישנים)
1. אני הח";מ ________ ת.ז. ________________ מרח' __________________ טל': ____________________ כתובת דוא";ל: ____________________נבחן מרצוני כמשתתף פוטנציאלי בתוכנית The Voice of Israel המיועדת בין היתר לשידור בטלוויזיה ובכלל זה במדיות ובפלטפורמות נוספות (להלן: ";התוכנית";).

2. הריני מצהיר כי נולדתי ביום ה- ________________.

3. הנני מאשר את הסכמתי להצטלם ולהשתתף בצילומים שיבוצעו במהלך הראיונות והאודישנים (להלן: ";הצילומים"; ו";הליכי המיון"; בהתאמה) לתוכנית ולשימוש בהם, בין היתר, לתוכנית מקדימה ו/או כל תכנית אחרת או נגזרת כמפורט להלן.

4. הנני מאשר כי לא אהיה זכאי לכל תמורה, כספית או אחרת, בגין השתתפותי בהליך המיון ו/או בעבור שימוש בצילומים כמפורט להלן וכי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות בקשר לכך, ובכלל זה, בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או מבצעים כלשהן, בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש בהם או בכל חלק מהם או בתוכנית, , בתוכנית מקדימה ו/או כל תכנית אחרת או נגזרת ו/או במסגרת קדימונים ו/או כל תכנית וכל שימוש אחר, בכל מדיה, פלטפורמה או פורמט ובכל זמן ותדירות ללא הגבלה, לרבות העדר כל שימוש בהם ו/או בכל חלק מהם לפי שיקול דעתם הבלעדי של המפיק ו/או גורם השידור.

5. הריני מסכים בזאת כי כל זכויות הקניין הרוחני בצילומים ו/או ו/או בתוכנית, בתוכנית מקדימה ו/או כל תכנית אחרת ו/או נגזרת ו/או בכל חלק מהם הינן בבעלות המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם לרבות זכויות כספיות, קנייניות וכן זכויות, העריכה, השידור, הביצוע הפומבי, ההפצה וזכויות המסחור של התכנית ו/או תכניה ו/או הדמויות הכלולות בה ו/או של הצילומים או כל חלק מהם בכל דרך, בכל פורמט, מוצר, טכנולוגיה ופלטפורמה שהיא ללא הגבלת זמן, מדיה, תדירות ומקום. ידוע לי והריני מצהיר כי אין כל מניעה כי במסגרת פלטפורמות השידור השונות ישולבו פרסומות במהלך השידור / שימוש.

6. הנני מאשר למפיק ו/או לגורם השידור ו/או מי מטעמו לערוך את הצילומים ו/או חלקים מהם בתוכנית ו/או בכל תוכנית ו/או מוצר אחרים, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי וידוע לי כי יכול ולא יעשה שימוש בהם או בכל חלק מהם כלל. המפיק ו/או גורם השידור אינם מחויבים לעצם הפקת ו/או שידור התוכנית ו/או ביצוע הצילומים או כל חלק מהם, ואינם מחויבים לעצם שידורם של תוצרי הצילומים כולם ו/או חלקם (לרבות חלקים כלשהם בהשתתפותי), ואף אינם מחויבים לעצם ו/או למועד שידור התוכנית ו/או החומרים כולם או חלקם.

7. מוסכם כי במסגרת הצילומים אבצע יצירה מוסיקלית וזכויות השימוש בביצוע כאמור תהיינה נתונות למפיק ו/או לגורם השידור ו/או מי מטעמם באופן בלעדי ובלתי מוגבל לשימוש בכל מדיה ובכל זמן ללא הגבלה לפי שיקול דעתם הבלעדי של המפיק ו/או גורם השידור . מובהר כי ככל ואבצע במסגרת הצילומים יצירה מוסיקלית מקורית הרי שלמפיק ו/או לגורם השידור תהיינה זכויות שימוש בלתי מוגבלות ביצירה ובביצועה לשימוש בכל מדיה ובכל זמן ללא הגבלה לפי שיקול דעתם הבלעדי של המפיק ו/או גורם השידור.

8. הנני מאשר כי אין מניעה שבמהלך התוכנית ו/או תוכנית מקדימה ו/או אחרת ו/או נגזרת ו/או הצילומים (וכל שימוש בהם), יינתנו פרשנויות ו/או חוות דעת מכל מין וסוג שהוא ובכל אופן מפורש או משתמע לגבי הצילומים ו/או חלקים מהם והופעתי ו/או ביצועי ו/או יצירותיי ו/או תפקידי ו/או התנהגותי ו/או דבריי בהם ולא תהיינה כל טענות בגין כך. ידוע לי כי יכול ותוצרי הצילומים ו/או כל חלק מהם ו/או פרשנות ו/או חוות דעת כאמור ישולבו בתכנית קומית ו/או ביקורתית ו/או תכנית אחרת אשר יכולה להתפרש כפוגענית לכאורה וכי אין לי ולא תהא לי כל טענה ו/או התנגדות בגין כך.

9. הנני מאשר כי מלוא הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות השידור, המסחור וההפצה של הצילומים והתוכנית בכל פורמט, פלטפורמה ומדיה שקיימים היום ו/או יהיו בעתיד יהיו בבעלותו הבלעדית של המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם אשר יהיו רשאים להביא לשידורם או הפצתם במלואם או בחלקם, בין אם בעצמם ו/או באמצעות אחרים, בכל פורמט, פלטפורמה ומדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים ושימושים ובכלל זה לצרכיי קידום, יח";צ ושיווק לצילומים ו/או לתכנית ו/או למפיק ו/או לגורמי השידור ו/או למשתמשים אחרים בהם. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי כל דרישות ו/או זכויות ובכלל זה לקבלת תשלומים ו/או תמלוגים מאיזה סוג שהוא בקשר לכך וכי בחרתי מרצוני החופשי להשתתף בהליך המיון ובצילומים וליתן למפיק ו/או לגורם השידור ו/או למי מטעמם את מלוא הזכויות כאמור בידיעה ברורה כי לא אהיה זכאי לזכויות ו/או לתשלומים ו/או תמלוגים מכל סוג בגין השתתפותי בצילומים ובתכנית וכל שימוש שיעשה בהם אם בכלל. בכלל זה אני מאשר כי המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לעשות בצילומים, בשמי, דמותי, קולי, תמונתי ביצועי ויצירותיי שימושים כאמור כמו גם שימוש לצרכיי קידום, שיווק ויח";צ כאמור לעיל.

10. הריני מאשר ומסכים כי השתתפותי בהליך המיון ובצילומים אינה מהווה כל הבטחה ו/או התחייבות מצד המפיק ו/או הגורם המשדר להשתתפותי בתוכנית וכי למפיק ו/או גורם השידור שיקול הדעת המוחלט והבלבדי ביחס לשאלת עצם ו/או המשך השתתפותי בתוכנית אם בכלל ובכלל זה לעניין אופן השתתפותי ו/או תפקידי ולא תהיינה לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג בקשר לכך. ידוע לי כי המשך השתתפותי בתכנית, ככל שהמפיק ו/או גורם השידור יהיו מעוניינים בכך על פי קביעתם, תהא מותנית בין היתר בחתימת הסכם השתתפות מלא בנוסח הנהוג אצל המפיק. מובהר כי לא יהא באי חתימה על הסכם השתתפות כאמור או באי השתתפות בהמשך התוכנית מכל סיבה שהיא בכדי לגרוע מאילו מהזכויות הנתונות למפיק ו/או לגורם השידור על פי כתב התחייבות זה. מובהר כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של משתתפים מבין הנרשמים ו/או המשתתפים באודישנים.

11. הריני מאשר כי ככל ואבחר להשתתף בתכנית כאמור לעיל אהיה זמין להשתתפות בתכנית, צילומיה ובכל פעולות נלווית לכך על פי קביעת המפיק ללא כל הגבלה במהלך החודשים ינואר 2013 – ספטמבר 2014
12. הנני מאשר ומסכים כי במסגרת השימוש בצילומים ו/או בתכנית כמפורט לעיל ולהלן המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים האישיים אותם אמסור לבקשת המפיק בהתאם לשאלון המצורף או בכל פרט אחר שאמסור ואני מוותר על כל טענה או תביעה בעניין. אני מתחייב כי הפרטים שאמסור כאמור לעיל יהיו אמת.

13. ידוע לי כי במסגרת השתתפותי בצילומים יהא רשאי צוות צילום והקלטה מטעם המפיק להתלוות אלי בכל מועד ובמסגרת כל פעילות וכן יהא רשאי המפיק לצלם ולהקליט את אותי בכל עת כאמור בכל מקום על פי קביעת המפיק אף ללא נוכחות צוות צילום ו/או כל נציג אחר של המפיק (להלן: ";הצילומים";). הריני מאשר, כי הוסבר לי וכי הנני יודע, מודע ומסכים לכך, שלא בכל עת תהיינה המצלמות גלויות וכי יכול ודברי מוקלטים גם כאשר אינני מצולם.

14. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הריני מצהיר כי ידוע לי כי אין המפיק מתחייב להודיע לי באילו מועדים הנני מצולם או מוקלט בין אם בנוכחות צוות הצילום וההקלטה ובין אם צילום והקלטה באמצעים נסתרים. הריני מצהיר בזאת כי הינני מוותר על כל טענה או דרישה בגין צילומים / הקלטות נסתרים כאמור והדבר לא יהווה האזנת סתר במשמעותה בחוק.

15. הריני מאשר כי לא השתתפתי בצילומים לכל תוכנית או מוצר המיועדים לשידור בכל מדיה טרם השתתפותי בהליך המיון ובצילומים וכי לא אשתתף בהליך מיון ובצילומים לכל תכנית בידור דומה במהלך תקופה בת 6 חודשים ממועד השתתפותי בהליך המיון ובצילומים נשוא כתב התחייבות זה.

16. הריני מתחייב לשמירת סודיות כדלקמן:

16.1. לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, להעביר, ו/או לעשות שימוש כלשהו ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, כל ידע, מידע, ידיעה, מסמך ו/או חומר שהוא, לרבות כתוב ו/או שאינו כתוב ובכלל זה, אך לא רק, רעיונות ו/או תפיסות ו/או תסריטים ו/או מאפייני התוכנית ו/או המשתתפים ו/או פרטי ו/או תכני ו/או מרכיבי הצילומים ו/או התכנית ו/או המשתתפים בהם ובהפקתם ו/או סדרי הפקה ו/או פרטי התקשרויות ו/או שמות לקוחות ו/או ספקים ו/או פרטיהם ו/או נתונים הנוגעים להם וכן כל מידע הקשור לכך ו/או לצילומים ו/או תוצרי הצילומים בהם אשתתף ככל שאשתתף ובכלל זה עצם השתתפותי בהם, וכל מידע אחר אשר יגיעו לידיעתי בכל דרך שהיא ו/או בכל עת שהיא ובכלל זה באמצעות המפיק ו/או באמצעות מי מטעמו ו/או הקשור אליו ו/או מאת כל צד שלישי (להלן: ";המידע";).

16.2. הריני מסכים ומאשר כי המידע הסודי הוא בעל ערך רב למפיק וכי עשיית שימוש בלתי מורשה במידע ו/או גילוי המידע הסודי לצדדים שלישיים יסב למפיק ולגורם השידור נזק רב אשר פיצוי כספי אין די בו כדי לרפא אותו במלואו ולכן יהיו המפיק ו/או גורם השידור רשאים, בכל עת ומבלי לגרוע מזכותם לכל סעד נוסף או אחר, לקבל סעד זמני או קבוע למניעת הגילוי ו/או השימוש בו ו/או על מנת להגן על זכות כלשהי שלהם אשר עלולה לדעתם להיפגע.

16.3. הנני מתחייב לא להשתמש בכל דרך שהיא ו/או להעביר ו/או לגלות ו/או לפרסם בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין ולכל מטרה שהיא, מידע כאמור כולו ו/או חלקו אלא באישורכם המפורש ובכתב.

16.4. הריני מתחייב לא למסור לאחרים ולא לאפשר לאחרים לעשות שימוש כל שהוא במידע כאמור אלא בהסכמת המפיק בכתב. האמור יחול אף על כל ראיון לתקשורת על סוגיה בין אם ביוזמתי ובין אם ביוזמת התקשורת ו/או אחרים. מובהר כי לא אהיה רשאי ליתן כל ראיון לתקשורת בקשר לצילומים ו/או לתכנית ו/או לעצם השתתפותי בהם ו/או למידע ללא אישור המפיק מראש ובכתב.

16.5. ידוע לי כי אהיה אחראי כלפי המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג שהוא אשר יגרמו לה, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבות הסודיות כאמור בכתב התחייבות זה.

16.6. כל המסמכים ו/או המידע ו/או החומרים שיועברו אלי או למי מטעמי או אשר ייווצרו על פיהם ואף אם ייווצרו על ידי יהיו בכל עת ויישארו בבעלותו הבלעדית של המפיק.

16.7. הריני מתחייב לשמור בחזקתי ולמסור למפיק בכל עת לפי דרישתו הראשונה וללא כל תנאי את כל פריט מידע שיהיה ברשותי או בשליטתי אף אם הוכן על ידי אלא אם יאשר המפיק אחרת מראש ובכתב.

16.8. לא יהיו לי שום רישיון או זכות, במפורש או במרומז, או בדרך של מניעות או באופן אחר כלשהו, לפרסם, לייצר, להעתיק, להכין עבודות נגזרות המבוססות על המידע, ו/או להפיץ עותקים ו/או להציג בציבור חומרים כלשהם.

16.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנני מתחייב בזאת לשמור בסודיות ולא להביא לידיעת כל גורם שהוא ולכל מטרה שהיא את המידע ו/או את עצם קיומו, תוכנם ומהותם של הצילומים ו/או התכנית ו/או פרויקטים אחרים ו/או את מעורבותי בהם, ככל שתהא כזו, וכן לא לעשות כל שימוש בעובדות אלו או מידע כאמור בכל דרך שהיא לצרכים פרסומיים או אחרים מבלי לקבל את אישור המפיק המפורש בכתב.

16.10. למען הסר ספק מובהר כי אין באמור לעיל בכדי לחייב אתכם לגלות כל מידע שהוא וכן אין בהעברת מידע כאמור בכדי להוות כל התחייבות להתקשרות או התחייבות עתידית כלשהי כלפי.

16.11. ידוע לי כי כל מידע כאמור אשר יימסר לי, ככל שיימסר, יימסר לי בהסתמך על התחייבותי זו וכי ידוע לי שנזק רב עלול להיגרם לכם באם תופר הוראה מהוראות התחייבויותיי לסודיות.

17. הריני מאשר כי כל התחייבויותיי דלעיל והזכויות המוענקות למפיק ו/או לגורם השידור ו/או מי מטעמם הינן מוחלטות ובלתי חוזרות ותישארנה בתוקפה ללא הגבלת זמן.

18. למען הסר ספק מובהר כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות כנגד המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם בגין השתתפותי בצילומים ו/או השימוש או העדר השימוש בצילומים ו/או בדמותי ו/או בקולי ו/או בכל פרט הקשור אלי ו/או בכל חלק מהם.

19. ידוע לי כי המפיק ו/או גורם השידור ו/או נעבריהם ו/או נמחיהם רשאים להמחות ו/או להעביר את זכויותיהם על פי כתב ויתור והתחייבות זה ו/או כל חלק מהן לכל צדדים שלישיים ובכלל זה העברות חלקיות או חוזרות.

20. הריני מתחייב ומצהיר כי אני רשאי לחתום על כתב ויתור זה וכי אין בחתימתי על כתב ויתור זה כדי להפר התחייבות כלשהי שלי כלפי צד ג' כלשהו.

21. הריני מאשר כי קראתי את כל הכתוב בכתב זה וכי הבנתי את תוכנו, וכי אדאג לקיים את כל האמור בו. אני מאשר ומצהיר כי הנני חותם על התחייבויותיי אלו מרצוני החופשי, ומאשר כי מובנות לי כל ההגבלות, הויתורים וההתחייבויות שהנני נוטל על עצמי.

22. לא יהא תוקף לכל שינוי בכתב התחייבות זה אלא אם אושר ונחתם מראש על ידי המפיק.

23. הריני מצהיר ומאשר בזה כי כתב ויתור זה מגבש, מסכם וממצה את כל המוסכם ביני לבין המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם וכי לא יהיה כל תוקף לכל הסכמה ו/או התחייבות אשר לא באו כלל לידי ביטוי בכתב ויתור זה, אפילו אם נדונו ביני לבין המפיק ו/או גורם השידור ו/או מי מטעמם ו/או הועלו על הכתוב בכל מסמך כתוב קודם.

24. ידוע לי כי התחייבותי לעיל הינה תנאי להשתתפותי בצילומים באודישנים ובהליך המיון וכי אלמלא התחייבותי דלעיל המפיק ו/או גורם השידור היו נמנעים משימוש בצילומים ומוותרים על השתתפותי בצילומים ו/או בהליך המיון ו/או בתכנית כמפורט לעיל.

ולראייה באתי על החתום:

שם:___________________ ת.ז.: _________________ חתימה: ________________

תאריך: _________________________