פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הצבעות The Voice

מערכת רשת 22/02/13 22:001.                   הגדרות

כהגדרתם בסעיף 4.2 להלן.

 

";אמצעי ההצבעה";

אפליקציית רשת בחלק ממכשירי הסמארטפון.

 

";אפליקציה";

אתר האינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv.

 

";אתר האינטרנט של התכנית";

הליך בחירת המתמודדים אשר יקבלו חסינות (כהגדרתה להלן) או (לפי העניין) הליך בחירת המתמודד אשר יוכרז כזוכה בתוכנית, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית, כפי שנקבעו ו/או יקבעו על ידי רשת, המפיק ו/או מי מטעמם (להלן – ";כללי התוכנית";). בגין כל פרק תתקיים הצבעה (אחת או יותר) נפרדת.

 

";הצבעה"; או הצבעות";

בחירת משתתף, באמצעות אמצעי הצבעה מסוים, את המתמודד אשר הוא היה רוצה שיעבור לשלב הבא של התוכנית (הינו, להשתתף בפרק הבא או (לפי העניין) בשלב הבא של התוכנית אשר ייערך באותו הפרק) או (לפי העניין) שיוכרז כזוכה של התוכנית, וזאת מבין המתמודדים, אשר יועמדו לבחירת המשתתפים במהלך פרק מסוים או במהלך חלק מסוים של פרק או בכל דרך אחרת (להלן – ";המתמודד הרלוונטי";), והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה (להלן – ";המתמודד המועדף";).

 

";הצבעת המשתתף"; או ";הצבעות המשתתפים";

חברת קונסטנטין אנטרטיינמנט ישראל בע";מ.

 

";המפיק";

אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף 10.5 להלן), ואשר הצביע באמצעי הצבעה מסוים, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.

 

";המשתתף"; או ";המשתתפים";

פעילות ההצבעות נשוא תקנון זה.

 

";הפעילות";

The Voice"; ישראל";, העונה השנייה.

 

";התוכנית";

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

 

";לרבות";

פרק הזמן, בו אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם) יהיו פתוחים לביצוע הצבעות על ידי המשתתפים, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. כל מועד הצבעה, לרבות פרק הזמן של אותו מועד הצבעה, יקבע על ידי רשת ו/או מפיק, בין היתר, בהתאם למועד שידור הפרק הרלוונטי ובהתאם לכללי התוכנית. מובהר, כי בכל פרק עשוי להיות יותר ממועד הצבעה אחד וכי עשויים להיות, בהתאם לקביעת רשת, מועדי הצבעה ייעודים לאמצעי הצבעה מסוים (במסגרתו רק אמצעי מסוים יהא פתוח להצבעות המשתתפים), והכל בהתאם לכללי התוכנית.

 

";מועדי ההצבעות";

23/2/2013

 

";מועד התחלת הפעילות";

מוזיקאים מקומיים מובילים אשר מלווים את המתמודדים שנבחרו על ידם להיות חלק מקבוצת המנטור.

 

";מנטור"; ו/או ";מנטורים";

מועמד אשר משתתף בתכנית לרבות צמד משתתפים.

 

";מתמודד"; או ";מתמודדים";

טלטאץ' תקשורת בע";מ, ח.פ. 513194662.

 

";עורכת ההצבעה";

תוכנית כלשהי של התוכנית, מהתוכניות המשודרות בשידור חי (בשידורי רשת), במסגרתן המתמודדים יופיעו ויתחרו בהופעות חיות.

 

";פרק";

הפרק האחרון של התוכנית (למעט פרקי סיכום, איחוד, לקט וכדומה), במסגרתו ייבחר המתמודד אשר יוכרז כזוכה של התוכנית.

 

";פרק הגמר";

הפרק הקודם הסמוך, המשודר בשידור חי (למניעת ספק, לא כולל שידורים חוזרים ו/או פרקי לקט ו/או דוקו) לפרק הגמר, בו ישתתפו 8 מתמודדים.

 

";פרק חצי הגמר";

קבוצת המתמודדים אשר נבחרה על ידי כל מנטור.

 

";קבוצת המנטור";

חברת רשת - נגה בע";מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – ";משרדי רשת";), המשדרת את התוכנית.

 

";רשת";

החל מיום 23/2/2013, ועד למועד שידור פרק הגמר של התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.

 

";תקופת הפעילות";

2.                   פרשנות

2.1               המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר), לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי תקנון זה.

2.3               כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4               כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

2.5               בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ייבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או ייקבעו עניין מסוים, בו מוקנית לרשת ו/או למפיק ו/או לעורכת ההצבעה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או מי מטעמם כאמור.

3.                   כללי

3.1               מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות וההצבעות בתוכנית, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של התוכנית.

3.2               מובהר, כי מטרת הפעילות וההצבעות הינה קביעת זהות חלק מהמתמודדים אשר ישתתפו בפרקים המאוחרים לפרק בו תתבצע כל הצבעה ולעניין פרק הגמר - את זהות המנצח בתוכנית, והכל בהתאם ובכפיפות להראות תקנון זה ולכללי התוכנית.

3.3               ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של התוכנית.

3.4               משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר), בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ולעמידתו בתנאיו, והכל כמפורט בתקנון זה.

3.5               בעצם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה בכל הצבעה שהיא.

3.6               רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי מי מהמשתתפים בפעילות, בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

4.                   תנאי ההשתתפות בפעילות ואמצעי ההצבעה

4.1               משתתף בפעילות יהא כל מי אשר, במהלך תקופת הפעילות, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

4.1.1          הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ";ב - 1962);

4.1.2          הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;

4.1.3          עמד בכל תנאי תקנון זה; וכן,

4.1.4          הצביע (הצבעה תקינה (כהגדרתה להלן)) בתקופת הפעילות ובמועד ההצבעה, עבור המתמודד המועדף עליו, באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההצבעה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה (לרבות, למניעת ספק, הוראות סעיף 4.2 להלן).

4.2               האמצעים באמצעותם כל משתתף יהא רשאי לבצע את הצבעת המשתתף הינם אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן ו/או כל אמצעי אחר או נוסף עליו תחליט רשת מהלך תקופת הפעילות (להלן: ";אמצעי ההצבעה";):

4.2.1          שליחת הודעת SMS למס' 5060 (להלן – ";הודעת SMS";) שכוללת את הקוד שניתן למתמודד במהלך הפרק הרלוונטי בהתאם להוראות שניתנו בתוכנית, אשר התקבלה ונרשמה בתוכנת המחשב ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים הייעודיים לפעילות, שירכזו את הצבעות המשתתפים כאמור בתקנון זה (להלן – ";תוכנת המחשב";), והכל מטלפון (נייד) בעל מספר מזוהה (להלן - ";הודעה תקינה";).

4.2.2          התקשרות למס' הטלפון אשר יפורסם במהלך פרק אחד או יותר (להלן – ";שיחה טלפונית";), במסגרתה יידרש המשתתף לבחור את המתמודד המועדף על פי ההנחיות שיימסרו בשיחה הטלפונית, ובלבד שהשיחה הטלפונית התקבלה ונרשמה בתוכנת המחשב ושהיא נעשתה מטלפון בעל מספר מזוהה (להלן - ";שיחה תקינה";).

4.2.3           בחירת המתמודד המועדף, באמצעות האפליקציה (להלן – ";הודעת SMS מהאפליקציה";), בהתאם להוראות רשת (או מי מטעמה), כפי שתמסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, ואשר נרשמה ונתקבלה בתוכנת המחשב, והכל מטלפון נייד (סמארטפון נייד) בעל מספר מזוהה (להלן - ";הודעת SMS מהאפליקציה תקינה";).

4.2.4          הצבעה באתר האינטרנט של התוכנית, במקום המיועד לכך, בהתאם להוראות אשר תפורטנה באתר האינטרנט של התוכנית ובהתאם להוראות המפורטות בסעיף זה להלן (להלן – ";הצבעה באתר";):

4.2.4.1.             בפעם הראשונה במהלך תקופת הפעילות על המשתתף להתקשר, מטלפון (נייח או נייד) בעל מספר מזוהה, לטלמסר מספר 054-4000000 (להלן - ";הטלמסר";) ולבצע את ההוראות אשר תימסרנה למשתתף בטלמסר, ובכלל זה לקבל קוד לביצוע ההצבעה באתר (להלן - ";קוד ההצבעה";).

למניעת ספק, מובהר, כי כל משתתף רשאי לקבל קוד הצבעה אחד, אשר יהא תקף לשם ביצוע ההצבעות באתר על ידי אותו משתתף,משך כל תקופת הפעילות. על משתתף לקבל את קוד ההצבעה באמצעות התקשרות לטלמסר כאמור, לפני ההצבעה באתר הראשונה על ידי אותו משתתף. 

4.2.5          לאחר קבלת קוד ההצבעה, על  המשתתף להקליד את קוד ההצבעה ואת מספר הטלפון ממנו התקשר לטלמסר במקום המיועד לכך באתר האינטרנט ו/או לבצע כל פעולה אחרת או נוספת אשר תידרש לשם ביצוע ההצבעה באתר, והכל כפי שיפורט באתר האינטרנט ו/או בכל אמצעי אחר.

4.3               הצבעת משתתף באמצעות הודעה תקינה ו/או שיחה תקינה ו/או הודעת SMS מהאפליקציה תקינה ו/או הצבעה באתר (ככל שאינן חורגות ממספר הצבעות המשתתף המותר, בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן), אשר נעשו בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות אשר תתפרסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, תכונה להלן, יחדיו – ";הצבעה תקינה";. למניעת ספק, הצבעה תקינה תהא אך ורק הצבעה אשר נקלטה כראוי בתוכנת המחשב.

4.4               כל הצבעה תקינה אחת (עד למספר ההצבעות המותר למשתתף מכל אמצעי הצבעה, בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן), , תזכה את המועמד הרלוונטי בהצבעת משתתף אחת לעניין רשימות המתמודדים (כהגדרתן בסעיף 8.2 להלן) או (לפי העניין) רשימת הגמר (כהגדרתן בסעיף 1.1 להלן).

4.5               למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה (לרבות הורדת הביצוע הרצוי על ידי כל משתתף), הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת הצבעת המשתתף.

5.                   מועד ההצבעה

5.1               משתתף יהא רשאי להצביע באמצעות כל אחד מאמצעי ההצבעה, וזאת עד ולא יותר ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר, כמפורט בסעיף 7 להלן, בגין כל אמצעי הצבעה. פעולת ההצבעה תתאפשר רק במהלך מועדי ההצבעה. מובהר, כי הצבעת משתתף שלא בהתאם להוראות תקנון זה, ובכלל זה הצבעת משתתף לאחר סיום מועד הצבעה מסוים ו/או הצבעת משתתף במספר הגבוהה ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר, כאמור ו/או הצבעת משתתף שאינה הצבעה תקינה (לרבות שאינה ממספר טלפון נייד או נייח מזוהה), יכול ותחייב את המשתתף בעלות ההצבעה (כהגדרתה בסעיף 6.1 להלן), אולם בכל מקרה לא תשוכלל במכלול הקולות אשר ייזקפו לטובת המתמודד בתוכנית (כמפורט בסעיף 8 להלן).

5.2               מובהר, כי מועדי ההצבעה, לרבות פרק הזמן של כל מועד הצבעה, ייקבעו בהתאם למועדי שידור הפרקים ולשיקול דעתה הבלעדי של רשת. רשת תהא רשאית לשנות כל מועד הצבעה, לקצרו, להאריכו ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם מועד ההצבעה, ולמשתתף ו/א ולמי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

6.                   עלות ההצבעה

כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים ומאשר,כי כל הצבעת משתתף, בכל אמצעי הצבעה, תהא כרוכה בעלויות המפורטות כדלקמן (לעיל ולהלן – ";עלות ההצבעה";):

6.1               הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעה אשר תישלח.

6.2               הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS מהאפליקציה תהא כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעת SM SMS S מהאפליקציה שתישלח, בתוספת עלות גלישה סלולארית ו/או אחרת, בהתאם לתעריף מפעיל הגלישה (ככל שתהא).

6.3               הצבעת משתתף באמצעות שיחה טלפונית תהא כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל שיחה שתבוצע, בתוספת בגין עלות זמן האוויר או עלות השיחה בהתאם לתעריף חברת הסלולר או חברת הטלפון שבאמצעותה נערכה השיחה.

6.4               הצבעת משתתף באמצעות אתר האינטרנט תהא כרוכה בתשלום, בגין עלות זמן האוויר או עלות השיחה שתבוצע לטלמסר, בהתאם לתעריף חברת הסלולר או חברת הטלפון שבאמצעותה נערכה השיחה.

למניעת ספק, משתתף לא יהא זכאי, מכל סיבה שהיא לקבלת החזר בגין הצבעות המשתתף ועלות ההצבעה תחול במלואה על כל משתתף (בהתאם להצבעות המשתתף אשר יבצע מכל אמצעי הצבעה); על רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או על מי מטעמם לא תחול כל עלות הצבעה, מכל סיבה שהיא.

7.                   מספר ההצבעות המותר

 כל משתתף יהא רשאי להצביע, מכל אמצעי הצבעה, עד ולא יותר ממספר ההצבעות המפורט להלן, וזאת במהלך כל פרק (ללא חשיבות למספר מועדי ההצבעה אשר יהיו בפרק מסוים וללא חשיבות למספר רשימות המתמודדים (כהגדרתן בסעיף 8.2 להלן) שתערכנה בגין אותו מועד הצבעה) ו/או (לפי העניין) בכל מועד הצבעה מסוים, ולרבות במקרה בו המשתתף יבקש להצביע או (לפי העניין) לקבל קוד הצבעה ממספרי טלפון (נייד או נייח) שונים ו/או כתובות IP שונות:

7.1               הצבעה באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות הודעת SMS אפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר),, ממספר סלולארי אחד או יותר - עד ולא יותר מ- 25 הצבעות; 

7.2               הצבעה באמצעות שיחה טלפונית, ממספר טלפון (נייד או נייח) אחד או יותר - עד ולא יותר מ- 25 הצבעות;

7.3                  הצבעה באתר: הצבעות בגין כל פרק למעט פרקי חצי הגמר (וכולל פרק הגמר) עד ולא יותר מהצבעה אחת (וזאת באמצעות קוד הצבעה אחד בלבד לכל משתתף) משך שידור הפרק הרלוונטי; הצבעות בגין פרקי חצי הגמר: עד ולא יותר מהצבעה אחת (וזאת באמצעות קוד הצבעה אחד בלבד לכל משתתף) בכל יממה משך מועד ההצבעה הרלוונטי (של כל פרק חצי גמר).

7.4               כלומר, ולמען הסר ספק, כל משתתף יוכל להצביע עד ולא יותר מ- 50 הצבעות במצטבר בכל פרק ו/או (לפי העניין) בכל מועד הצבעה, מכל אמצעי ההצבעה המנויים בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל, יחדיו, וזאת נוסף על ההצבעות באמצעות ההצבעה באתר, כאמור בסעיף 7.3 לעיל.

1.1                         

7.5               יובהר, כי החל מהצבעה ה- 26 של כל משתתף באמצעות הודעה SMS ו/או באמצעות הודעת SMS  מהאפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר) ו/או החל מהשיחה הטלפונית ה- 26 ו/או ההצבעה השנייה באתר משך כל פרק (שאינו פרק חצי הגמר) או (לפי העניין) החל מההצבעה באתר השנייה בכל יממה אחת משך מועד הצבעה מסוים , לא תיספרנה הצבעות המשתתף האמורות במניין ההצבעות של המתמודד המועדף בתוכנית (כאמור בסעיף 8 להלן), ואולם הצבעות המשתתף האמורות תחייבנה את המשתתף בעלות אמצעי ההצבעה.

7.6               בכפוף להוראות תקנון זה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7 זה לעיל, משתתף רשאי להשתתף במספר מועדי הצבעות במהלך הפעילות (וזאת בכפוף למספר ההצבעות אשר תתקיימנה).

 

8.                   תוצאות ההצבעה

 

8.1               בתום כל מועד הצבעה, ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשמות המתמודדים הרלוונטיים) וישוכללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות (מכל אמצעי ההצבעה (כאשר אמצעי ההצבעה של הורדת ביצוע ירוכז, ימוין וישוכלל רק במועד ההצבעה של פרק הגמר), אשר הגיעו ונקלטו בתוכנת המחשב, במסגרת אותה ההצבעה), והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן – ";שיכלול ההצבעות";).

למניעת ספק, בשכלול ההצבעות לא תיכללנה הצבעות משתתף שלא נקלטו במערכת המחשב מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה בו ההצבעות נשלחו במהלך מועדי ההצבעה בהתאם להוראות תקנון זה) ו/או הצבעות שאינן הצבעות תקינות, ולמשתתף אשר שלח את אותה הצבעה (אחת או יותר) לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך, לרבות לעניין עלות ההצבעה.

8.2               בהתאם לשכלול ההצבעות, בכל הצבעה, למעט ההצבעה פרק הגמר, ידורגו כל המתמודדים הרלוונטיים, המשתייכים לקבוצת מנטור מסוימת אשר השתתפו בפרק או (לפי העניין) בשלב הרלוונטי של הפרק, מהמתמודד (המשתייך לקבוצת מנטור כאמור) אשר קיבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר ועד המתמודד (המשתייך לאותה קבוצת מנטור) אשר קיבל את מספר ההצבעות הנמוך ביותר (להלן – ";רשימות המתמודדים";). כלומר, בתום כל מועד הצבעה (בתום כל פרק או (לפי העניין) בתום השלב הרלוונטי של הפרק, וזאת למעט בתום מועד ההצבעה בגין פרק הגמר) תהיינה מספר רשימות מתמודדים כמספר קבוצות המנטורים אשר התחרו באותו הפרק או (לפי העניין) באותו השלב, כך שתהא רשימת מתמודדים אחת למתמודדים של מנטור מסוים.

8.3               בפרק הגמר כל המתמודדים (אשר משתתפים בפרק הגמר, בהתאם לכללי התוכנית) ידורגו ברשימה אחת - מהמתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר ועד המתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הנמוך ביותר (להלן – ";רשימת הגמר";).

8.4               למניעת ספק, שכלול ההצבעות ועריכת כל אחת מרשימות המתמודדים או (לפי העניין) רשימות הגמר, בכל הצבעה, ייעשה אך ורק בהתאם לנתוני תוכנת המחשב (כאשר אך ורק ההצבעות התקינות אשר תיקלטנה בתוכנת המחשב תחייבנה לעניין זה), אשר תיחשב כאמינה, מדויקת ומחייבת לכל דבר ועניין בקשר עם הפעילות וההצבעות, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוכנת המחשב, הנתונים אשר נקלטו בה ו/או שכלול ההצבעות ו/או רשימות המתמודדים או (לפי העניין) רשימות הגמר.

8.5               רשת תהא רשאית, מעת לעת, לשנות את הליך שיכלול ההצבעות ו/או הליך עריכת רשימות המתמודדים ו/או רשימות הגמר, כמפורט בתקנון זה, לרבות להוסיף או להוריד שלבים להליכים האמורים.

8.6               במהלך כל פרק (למעט בפרק הגמר, אך כולל בפרקי חצי הגמר), המתמודד או (בפרק הרלוונטי, כפי שייקבע בהתאם לכללי התוכנית) שני המתמודדים, בכל קבוצת מנטור אשר זכה או (לפי העניין) זכו למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר (הינו, המתמודד אשר דורג ראשון ברשימת המתמודדים או (לפי העניין) המתמודדים אשר דורגו ראשון ושני ברשימת המתמודדים של אותו מנטור), יהא חסין או (לפי העניין) יהיו חסינים מפני הדחה באותו פרק בגינו נערכו רשימת המתמודדים הרלוונטית, ויעלה או (לפי העניין) יעלו אוטומטית לשלב הבא של התוכנית (היינו, ישתתפו בפרק הבא) (לעיל ולהלן – ";חסינות";). המתמודד הנותר, אשר לא זכה למספר הצבעות תקינות המזכה אותו בחסינות, הכל כאמור בסעיף זה לעיל ובהתאם לכללי התוכנית, יעזוב את התוכנית ולא ימשיך להשתתף בה.

8.7                [**למניעת ספק, מובהר, כי בפרק חצי הגמר הסמוך לשידור פרק הגמר (כלמור, פרק חצי הגמר השני), זהות המתמודד מקבוצת כל מנטור (שתכלול שני מתמודדים), אשר יעלה לשלב הגמר של התוכנית (הינו שישתתף בפרק הגמר), תקבע על בסיס ההצבעות התקינות בלבד , והכל בהתאם לכללי התוכנית ולקביעתה של רשת

8.8               במהלך פרק הגמר המתמודד (מבין המתמודדים אשר משתתפים בפרק הגמר, בהתאם לכללי התוכנית) אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר (הינו, המתמודד אשר דורג ראשון ברשימת הגמר) יוכרז כזוכה של התוכנית.

8.9               במהלך כל פרק (למעט בפרקי חצי הגמר ופרק הגמר) בכל מקרה בו, בקשר עם קבוצת מנטור מסוימת, שני מתמודדים רלוונטיים או יותר (מאותה קבוצת מנטור) יקבלו ניקוד זהה,  יקבע המנטור (של קבוצת המנטור אליה משתייכים אותם מתמודדים) את זהות המתמודד אשר יעזוב את התוכנית ולא ימשיך להשתתף בה (והמתמודד או (לפי העניין) המתמודדים האחרים,  שלא נבחר או (לפי העניין) לא נבחרו על ידי המנטור, יעלה או (לפי העניין) יעלו לשלב הבא של התוכנית).

 

8.10            במהלך בפרקי חצי הגמר, בכל מקרה בו, בקשר עם קבוצת מנטור מסוימת, שני מתמודדים רלוונטיים או יותר (מאותה קבוצת מנטור) יקבלו ניקוד זהה, יבוצע שיכלול חדש של הניקוד אותו קיבל כל מתמודד כאמור באותו פרק של חצי הגמר, ביחד עם הניקוד אשר קיבל אותו מתמודד בפרק הסמוך הקודם, בו השתתף המתמודד ואשר בגינו נערכה רשימת מתמודדים (הינו פרק בו נערכו הצבעות בהתאם לתקנון זה) (להלן - ";הפרק האחרון הרלוונטי";), וזאת בהתאם לרשימת המתמודדים של פרק חצי הגמר הרלוונטי ולרשימת המתמודדים של הפרק האחרון הרלוונטי, כלומר, במקרה של קבלת ניקוד זהה כאמור, זהות המתמודד מקבוצת המנטור הרלוונטית, אשר יקבל חסינות ויעבור לשלב הבא של התוכנית, יהא המתמודד אשר מספר הצבעות שקיבל פרק חצי הגמר בו השתתף בתוספת מספר ההצבעות שקיבל בפרק האחרון הרלוונטי, הינו הגבוהה ביותר.

8.11            במהלך פרק הגמר, בכל מקרה בו, שני מתמודדים רלוונטיים (אשר משתתפים בפרק הגמר, בהתאם לכללי התוכנית) או יותר יקבלו ניקוד זהה,  יבוצע שיכלול חדש של הניקוד אותו קיבל כל מתמודד כאמור בפרק הגמר, ביחד עם הניקוד אשר קיבל אותו מתמודד בפרק האחרון הרלוונטי (הינו, פרק חצי הגמר בו השתתף אותו מתמודד), וזאת בהתאם לרשימת הגמר ולרשימת המתמודדים של הפרק האחרון הרלוונטי. כלומר, במקרה של קבלת ניקוד זהה כאמור, זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה של התוכנית יהא המתמודד אשר מספר הצבעות שקיבל פרק הגמר בתוספת מספר ההצבעות שקיבל בפרק האחרון הרלוונטי (הינו, פרק חצי הגמר בו השתתף אותו מתמודד), הינו הגבוהה ביותר.

8.12            בכפוף לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה, הודעת רשת בנוגע למתמודד או (לפי העניין) המתמודדים אשר הינו או (לפי העניין) הינם בעלי מספר ההצבעות הנמוך או הגבוהה ביותר (ובהתאמה - על דירוגם ברשימת המתמודדים או (לפי העניין) ברשימת הגמר), תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור., וההודעה האמורה תיעשה באופן אשר יקבע על ידי רשת, ומבלי שתחול על רשת כל חובה לספק כל פרט מידע בקשר עם מספר ההצבעות התקינות, שיכלול ההצבעות ו/או רשימות המתמודדים ו/או רשימות הגמר.

8.13            רשת תהיה רשאית לפסול הצבעות משתתפים  אשר נעשו על ידי משתתף אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות (המפורטים בסעיף 4 לעיל) ו/או לא עמד בהוראה אחרת מהוראות תקנון זה (להלן – ";הצבעה פסולה";). למניעת ספק, אין בהצבעה פסולה כדי לגרוע מעלות ההצבעה בגין אותה הצבעה ומחובת המשתתף לשאת בה.

בהתאם לכללי התוכנית, בכל מקרה בו הצבעה פסולה (אחת או יותר) תיפסל, כאמור בסעיף זה לעיל, רשת ו/או המפיק יקבעו האם יתבצע שיכלול הצבעות חדש (והוראות סעיף 8 זה לעיל תחולה על שכלול ההצבעות החדש האמור, בשינויים המתחייבים) (להלן – ";השכלול החדש";) או האם שכלול ההצבעות יהא תקף לעניין רשימת מתמודדים או (לפי העניין) רשימת הגמר הרלוונטית בלבד, על אף פסילת הצבעה פסולה (אחת או יותר), והכל בין אם ההצבעה הפסולה נפסלה לפני ההכרזה על חסינות או (לפי העניין) ההכרזה על המתמודדים אשר ישתתפו בשלב השני של פרק הגמר או (לפי העניין) הזוכה בתוכנית ובין אם לאחר הכרזה כאמור. בכל מקרה בו יקבע על ידי רשת ו/או המפיק כי יתבצע שכלול חדש, לאחר ביצוע השכלול החדש יקבע על ידי רשת האם, בהתאם לתוצאות השכלול החדש, זהות המתמודד או (לפי העניין) המתמודדים אשר זכה או (לפי העניין) זכו בחסינות או (לפי העניין) המתמודדים אשר ישתתפו בשלב השני של פרק הגמר או (לפי העניין) זהות המתמודד אשר הוכרז כזוכה של התוכנית השתנתה (למול רשימת המתמודדים או (לפי העניין) רשימת הגמר הרלוונטית), ותוצאות השכלול החדש תחייבנה לעניין זהות המתמודדים אשר יזכו לחסינות ו/או המתמודד אשר יוכרז כזוכה התוכנית לכל דבר ועניין, לרבות לעניין כל קבלת כל פרס.

למניעת ספק, המשתתף אשר ביצע את ההצבעה הפסולה לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.

8.14            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה (לרבות לבטל הצבעה מסוימת (אחת או יותר)), בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטת רשת ו/או עורכת ההצבעה. במקרה של ביטול הפעילות ו/או ביטול הצבעה מסוימת (אחת או יותר) קביעת זהות המתמודדים אשר יזכו בחסינות בפרק מסוים או (לפי העניין) זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה התוכנית יעשה בהתאם לכללי התוכנית ולשיקול דעת המפיק.

למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 זה לעיל, מובהר, כי יראו בהצבעת משתתף כהצבעה פסולה, והצבעתו תיפסל בכל מקרה בו רשת תסבור, כי המשתתף ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 8.14 זה לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, ו/או במקרה בו סברה רשת כי השתתפות המשתתף נעשה תוך ניסיון לבצע מעשה שאינו כדין ו/או הטייה לא ראויה של הליך ההצבעה, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף 8.13 לעיל.

9.                   הוראות כלליות לעריכת הפעילות ולהשתתפות בה

9.1               למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות ובכל הצבעה, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על כל משתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מספרי טלפון (נייח או נייד) ו/או באמצעות כתובות IP אשר לא שייכים לו (ובכלל זה, חל איסור על רכישתם או החלפתם של מספרי טלפון ו/או כתובות IP לצורכי הצבעת משתתף באופן האסור על פי תקנון זה), כמו כן, על כל משתתף חל איסור להשתתף בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות שימוש באמצעים או בעזרים אלקטרוניים ו/או אחרים שאינם נכללים באמצעי ההצבעה, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם.

 

9.2               רשת תהיה רשאית לשנות את הליך ההצבעה (לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך ההצבעה, את אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם), את המשקל שיינתן להצבעות המשתתפים, את המשקל שיינתן לכל אחד מאמצעי ההצבעה ו/או להוריד או להעלות את מספר ההצבעות המותר בכל אחד מאמצעי ההצבעה.

 

9.3               פרטיהם של המשתתפים בפעילות ובכל בהצבעה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון הכללי של אתר האינטרנט של התוכנית. רשת תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בהצבעה (ככל שהוזנו ו/או נקלטו), בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט של התכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

 

10.               שונות

10.1            רשת ו/או עורכת ההצבעה ו/או המפיק ו/או מי מטעמם יהיו האחראים היחידים לביצוע כל שלב משלבי הפעילות וההצבעות, ובכלל זה פרסום תקנון זה, ביצוע כל הצבעה, שיכלול הצבעות ופרסום תוצאות כל הצבעה, והכל כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל עורכת ההצבעה בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות ו/או של כל הצבעה.

10.2            למניעת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לכל הצבעה, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לכל הצבעה (לרבות במקרה בו העניין (או חלק מהעניין) לא מוסדר במפורש בתקנון זה, מכל סיבה שהיא), ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או כל הצבעה, את כל מועדי  ההצבעות (לרבות פרקי הזמן שלהם) ואת תקופת הפעילות, את זהות כל מתמודד אשר יקבל חסינות או (לפי העניין) אשר יוכרז כזוכה התוכנית, את אופן קביעת זהות המתמודדים האמורים, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בהצבעה, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת תקנון זה, ובכלל זאת לעניין הצבעות פסולות, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או כל הצבעה, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף 10.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

10.3            רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף 10.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.

10.4            מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה.

10.5            ההשתתפות בפעילות ובהצבעות אסורה על המתמודדים (לרבות על המתמודדים אשר השתתפו בעבר בתוכנית), מנהלי ועובדי רשת, עורכת ההצבעה, המפיק ובני משפחותיהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

10.6            מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר), ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר) ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, את מועדי ההצבעה ו/או מועדים אחרים, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הצבעה מסוימת (אחת או יותר), ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש, לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או מכל סיבה אחרת.

 

10.7            כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 10.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט של התוכנית ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר יחייבו את המשתתפים.

10.8            למניעת ספק, המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה (כולה או חלקה).

10.9            ההשתתפות בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות ובהצבעות.

10.10        כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולאר ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה הרלוונטית (אחת או יותר) ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או הביצוע ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה.

10.11        על אף מאמצי רשת, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף 10.10 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והצבעה מסוימת (אחת או יותר), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

10.12        מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.

10.13        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה (כולם או חלקם), אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.

10.14        המשתתפים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר). כן המשתתפים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר).

10.15        כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.

10.16        בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנע על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.

 

10.17        המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

10.18        הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה,  ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.

בברכה,

 

רשת נגה בע";מ