פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הורדות ביצועים – THE VOICE

11/05/14 21:00
1. הגדרות:


"אמבוקס" חברת "אמבוקס" ח.פ 513559864 מרחוב בן גוריון 2, רמת גן


"האתר" – אתר האינטרנט שכתובתו__reshet.tv__

"מכשיר" – מחשבו האישי או מכשיר הסלולר האישי של המשתמש

"מחשב אישי" - כל מכשיר קצה שמאפשר גישה וגלישה ברשת האינטרנט

"מכשיר סלולר" - כל מכשיר קצה שתומך בהורדת והפעלת האפליקציה (יישום) של השירות, לרבות בגלישה סלולארית ובגלישה באמצעות WiFi

"סינגלים" – השירים המקוריים של המשתתפים בתכנית אשר עלו לגמר ואשר הורדתם מהווה הצבעה עבורהמשתתפים.

"פרטי המשתמש" - הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לאתר ו/או במסגרת השימוש באתר וכן כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות המשתמש שהגיע ו/או יגיע לידיעת רשת במסגרת השימוש באתר.

"רשת" – חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב.

"תכנים" - ביצועי "קאבר" של המתמודדים (לרבות, אך לא רק של מתמודדי הגמר) מתוך התכנית The Voice שיעלו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת".

"תקופת הפעילות" - "תקופת הפעילות" - החל מ מתאריך 28/3/2012 (מועד תחילת הפעילות) ועד תאריך 31/3/2012 (מועד סיום הפעילות).

"תקנון הצבעות" – כפי שמפורסם באתר רשת reshet.tv ומגדיר באופן מפורש ונרחב את אופן לדרכי ההצבעה ותקינותם למתמודדים בתכנית The Voice

Streaming"" - העברת הקלטה כקובץ קולי בשיטה טכנולוגית שמאפשרת האזנה לקובץ כמות שהוא (As-Is), בד בבד עם משלוחו משרת פלאפון למחשבי משתמשי הקצה, מבלי שבמחשב של משתמש נוצר עותק הניתן לשמירה של הקובץ האמור.

 

2. כללי:


2.1 השימוש באתר, במידע, בתכנים ובמוצרים /שירותים המוצעים בו, לרבות רכישת מוצרים, כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן. הגלישה והשימוש באתר תיחשב כהסכמה לתנאי שימוש אלה, והנך מאשר ומצהיר כי קראת את התקנון וכי אתה מקבל את הוראותיו והוא יחייבך לכל דבר ועניין. כמו כן, הנך מתחייב שלא להפר הוראה מהוראות תקנון מפעילת האתר.


2.2.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראותיו של תקנון זה, אלא אם צויין במפורש אחרת.


2.3 החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר - תקף גם לנקבה.


3. המוצר / השירות

חנות מוזיקה וירטואלית באתר האינטרנט של רשת, אשר בה כל משתמש יהיה רשאי לרכוש רישיון שימוש אישי, מוגבל בזמן ולא בלעדי בתכנים, מתוך התכנית THE VOICE, כפי שיוצעו באתר מעת לעת. עבור השירותים הבאים בלבד: הורדה חוקית, ישירות אל מחשבו האישי של המשתמש לשימושו האישי, ו/או באמצעות הזרמה (סטרימינג) למכשיר טלפון נייד של המשתמש אשר מהווה פעולה מקדימה ונדרשת לצורך הורדה, וזאת לשימושו האישי.


4. אופן רכישת השירות / המוצר

כל רכישה של מוצר/שירות באמצעות האתר, כפופה להוראות שלהלן:


4.1 רכישה/הורדה של התכנים כאמור תיעשה בהתאם למחיר כל פריט תוכן ספציפי, כפי שיעודכן באתר מעת לעת. מחיר רכישת שיר בודד נכון ליום 28.3.12 הינו 4 ₪ (ארבעה שקלים חדשים). רשת תהא רשאית מעת לעת לשנות את תעריפי התכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולהביא זאת לידיעתהמשתמשים, ותעריפים אלו יחולו על כל רכישה חדשה של תכנים שתתבצע לאחר מועד העדכון כאמור. בכל מקרה, התעריף הקובע הינו התעריף המעודכן באתר בעת צריכת השירות.


4.2 רכישה/הורדה של הסינגלים, כפי הגדרתם בתקנון זה, כאמור תיעשה בהתאם למחיר כל פריט תוכן ספציפי, כפי שיעודכן באתר מעת לעת. מחיר רכישת סינגל בודד נכון ליום 28.3.12 הינו 5 ₪ (חמישה שקלים חדשים). רשת תהא רשאית מעת לעת לשנות את תעריפי התכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולהביא זאת לידיעת המשתמשים, ותעריפים אלו יחולו על כל רכישה חדשה של תכנים שתתבצע לאחר מועד העדכון כאמור. בכל מקרה, התעריף הקובע הינו התעריף המעודכן באתר בעת צריכת השירות.


4.3 על אף האמור לעיל, הורדה של הסינגלים, כהגדרתם בתקנון זה, באמצעות חברות הסלולאר – "פלאפון" ו- "סלקום" – תעשה בחינם וללא כל עלות, בהתאם להחלטה של המפעילות הסלולאריות. מובהר ומוסכם כי האחריות בגין הורדה ו/או כל שימוש אחר בקשר עם הסינגלים, מוטלת על המפעילות הסלולאריות בלבד, ול"רשת" אין ולא תהיה אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הדבר הנובע במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הסינגלים מחירם והורדתם ו/או כל שימוש אחר באמצעות המפעילות הסלולאריות "פלאפון" וסלקום". ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בעניין זה.


4.4 מובהר כי הורדת סינגל כאמור, מהווה הצבעה בעבור המתמודד הלוונטי. הצבעה באמצעות הורדת הסינגל תזכה, את המועמד הרלוונטי בשתי הצבעות משתתף (כהגדרתן בסעיף ‎8.2 לתקנון ההצבעות הממוקם ב _________).


4.5 בנוסף לחיוב בגין השימוש בשירותים כמפורט לעיל, יתכן והמפעיל הסלולארי הרלוונטי יגבה מהמשתמש תשלום נוסף, והכול בהתאם להסכמות המסחריות בין המשתמש למפעיל הסלולארי. על כן, המשתמש נדרש, בטרם ישתמש בשירותים, לברר עם המפעיל הסלולארי שלו את קיומם ותעריפם של התשלומים הנוספים כאמור. למשתמש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי רשת בגין תשלום שגבה המפעיל הסלולארי בנוסף לתשלום בגין השירותים ו/או בגין הורדות הסינגלים.


4.6 החיוב בגין השימוש בשירותים יבוצע באחד מהאמצעים הבאים:

תשלום באמצעות כרטיס אשראי; חשבון PAYPAL; תשלום באמצעות חיוב סלולרי (משלוח sms), או בכל דרך אחרת אשר תיבחר על ידי רשת בעתיד ו/או על ידי מפעילות הסלולר.


4.7. המשתמש מצהיר כי כרטיס האשראי שבאמצעותו מבקש הוא לשלם עבור המוצר/השירות, הינו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

במידה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי רשת כי השימוש בכרטיס האשראי הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, וכי המשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את רשת באופן מיידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס האשראי כאמור.


4.8 המשתמש מתחייב בזאת כי כל הפרטים אותם הזין במהלך ההרשמה לביצוע הרכישה יהיו נכונים, מדויקים, מעודכנים ומלאים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.


5. תמיכה טכנית

במקרה של תקלה בשירות, למעט במצבים המוזכרים בסעיף 7 להסכם זה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת המייל info@reshet.tv

כמו כן, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של חברת אמבוקס במספר הטלפון: 03-7554488

באשר להורדות הסינגלים דרך חברות הסלולאר," פלאפון" ו"סלקום" – המשתמש יפנה לשירות הלקוחות של חברות "פלאפון" ו"סלקום" לצורך תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה בקשר עם ההורדות כאמור.

 

6. חובות המשתמש

השימוש באתר ובתכנים כפוף לתנאים הבאים:

6.1 הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו

האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. המשתמש מתחייב כי לא יעתיק, ישכפל, ישדר, ישנה, יפיץ, יפרסם, יציג ו/או ישמיע בפומבי את התכנים וכן לא ישתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי. כמו כן, העברת התכנים, אשר התקבלו במסגרת צריכת השירותים, למכשירי קצה אחרים, אסורה.


6.2 המשתמש מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתנאי השימוש, המשתמש יימנע מלאגור תכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים הכלולים באתר ברבים באופן מסחרי או לכל מטרה אחרת.


7. הגבלת אחריות
7.1 שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.(AS IS) השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. המשתמש מאשר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין השירות.


7.2 המשתמש מאשר כי הוא מודע למגבלת רשת האינטרנט בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את רשת ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים כפופה, בין היתר, לזמינות ותקינות של רשת האינטרנט ולזמינות, תקינות והיקף הכיסוי של רשת התקשורת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים. רשת לא תהא אחראית לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט או הרשתות הסלולאריות וכן לא תשא באחריות כלשהי לתקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים כלשהם ברשת האינטרנט או ברשתות הסלולאריות. המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי רשת כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית של מי מהמפעילים הסלולאריים.


7.3 ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי רשת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

8. הגבלת שימוש פרטי ואישי בלבד באתר

8.1 ידוע למשתמש, כי זמינות השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר כפופה להסכמים של רשת ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים בעלי זכויות הקניין הרוחני בתכנים המוצעים באתר וכי רשת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר תוכן ספציפי ו/או להפסיק מתן השירות כולו באתר, לרבות משירות הסטרימינג של המשתמשים, באופן מיידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.


8.2 ידוע למשתמש כי שימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות. היה ובחר משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס לעשות שימוש באתר, יראו את שימוש המשתמש הנ"ל באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס לעשות כן.


9. פיצוי ושיפוי

המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו לרשת ו/או מי מטעמה, ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל הפרה ו/או אי קיום של תקנון זה מצידו של המשתמש ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש תוך כדי, עקב או בקשר עם השימוש באתר, בתכנים או בשירותים אחרים.


10. פרטיות


10.1 רשת לא תמסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין רשת; (ג) אם תועלה טענה כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ברשת ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.(ד) לפי האמור בסעיף 10.2.3 להלן.


10.2"רשת" תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת הירשמות ו/או הצטרפות לשירותי האתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר רשת או בנתונים שהוזנו ע"י המשתמש (לרבות באמצעותCOOKIES ) במקרים הבאים:

10.2.1 לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר רשת ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל המשתמשים ו/או חלקם.

10.2.2 על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש הן על ידי רשת והן על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה תהא רשת רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות כתובת דואר אלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש.

10.2.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות הגופים המשתמשים במערכת.

10.2.4 ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך.

10.2.5 לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר רשת.

10.2.6. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר רשת, בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

10.2.7. רשת תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. רשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות מעת לעת במגבלות הדין המותרות


10.3 רשת תנקוט בכל הצעדים האפשריים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. יחד עם זאת מובהר בזאת כי רשת אינה יכולה לדאוג לאבטחת מידע מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות למערכת של רשת ו/או עקב כך משימוש אסור של צדדים שלישיים במידע הרישום. לכן, רשת לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הרישום הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או ממחדלים אשר אינם בשליטתה.

 

11. קניין רוחני

11.1כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, באתר זה, בשירותים המוצעים בו ובמידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות וקוד מחשב, הינם של רשת בלבד או של צד שלישי, שרשת קיבלה מהם רישיון שימוש כדין, והם מוגנים מכוח חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות נוספות.

11.2 הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר לפי התנאים שבאתר בלבד. התכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרסם, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה, כולו או חלקו, וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של רשת, בכתב ומראש.

זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בבעלותה של רשת ו/או בעלי זכויות הקניין הרוחני, לפי העניין.


12. שונות

רשת תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצובו ומראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.


13. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ועל השימוש בשירותים ו/או באתר הנו הדין הישראלי בלבד והכול בין שצריכת השירותים ו/או השימוש באתר נעשו בישראל ובין שמחוצה לה.

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם השירותים ו/או האתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.