פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הורדת שירי דה ווייס לסלולר

11/05/14 21:001. הגדרות
1.1 בתקנון זה, תינתן למונחים הבאים המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
1.2. "השירותים" - אספקה ו/או הצגה ו/או השמעה ו/או שידור ו/או מתן גישה ו/או מתן אפשרות שימוש ו/או מתן אפשרות הורדה ו/או ביצוע פעולות בתכנים והכול בין שאלו נעשים באחת או יותר מהפלטפורמות של IVR, PDA, WAP, MMS, XHTML, SMS, אינטרנט, באתר או בכל דרך אחרת שתוצע על ידי רשת מעת לעת.
1.3. "מכשיר קצה" - מכשיר סלולארי ו/או כרטיס SIM ו/או כל מכשיר טלפון נייח ו/או מחשב PC ו/או כל מכשיר אחר על גביו ניתן להשתמש בשירותים ו/או בתכנים.
1.4. "מפעיל סלולארי" – תאגיד בעל רישיון מפעיל רדיו טלפון נייד ישראלי, אשר רשת מציעה ללקוחותיו לקבל שירותים וכן כל תאגיד אשר בעתיד יהיה בעל רישיון מפעיל ישראלי כאמור ואשר רשת תציע ללקוחותיו לקבל שירותים.
1.5. "רשת" – חברת רשת-נגה בע"מ, ח"פ 511677957, מרחוב הברזל 23 בתל אביב.
1.6. "תכנים" - טקסט, גרפיקה, צלמיות, תמונות, צילומים, וידאו, קול, צלילים, צלצולים, מנגינות וכל שילוב בין הנ"ל אשר הינם חלק מן השירותים.

2. פרשנות
2.1. המבוא לתקנון, ההגדרות שבו והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירותים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר ולרבות התנאים המיוחדים (כהגדרתם להלן) (אלא אם יצוין אחרת), תגברנה הוראות תקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת.
2.3. הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.
2.4. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3. כללי
3.1. רשת הינה הבעלים של השירות ותפעילו בעצמה או באמצעות מי מטעמה.
3.2. מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יסופקו השירותים ואת תנאי השימוש בהם. תקנון זה מכיל את התנאים הכלליים לשימוש בשירותים אך בנוסף לו, ומעת לעת, עשויים לחול על שירותים מסוימים תנאי שירות נוספים המיוחדים לשירות ספציפי ("תנאים מיוחדים"). התנאים המיוחדים יוצגו באתר והנם בנוסף לתנאי תקנון זה, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ואינם גורעים ממנו.
3.3. רשת רשאית לשנות את התנאים המיוחדים כמו גם את תנאיו של תקנון זה ו/או הנספחים לו, מעת לעת, והמשתמש נדרש לעיין בתקנון זה ו/או בתנאים המיוחדים מעת לעת כדי להכיר את התנאים העדכניים. המשתמש מסכים, כי בכל עת יהיה מחויב בתנאים העדכניים של התקנון והתנאים המיוחדים.
3.4. השימוש בשירותים אליהם מתייחס תקנון זה ו/או שמיעה ו/או הורדה, מהווים את הסכמתו המלאה של המשתמש לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן את הסכמתו המלאה של המשתמש כי הוראות תקנון זה יחולו על המשתמש ויחייבו אותו. על משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלעשות שימוש במוצרים ובשירותים ו/או מהאזנה ו/או מהורדה.

4. שימוש בשירותים
רשאי להשתמש בשירותים ו/או באתר רק לקוח של מפעיל סלולארי אשר ברשותו מכשיר קצה התומך בשירותים או בחלקם כמתואר בנספח א' לתקנון זה או מיופה כוחו של האחרון ("משתמש"). בעצם השימוש בשירותים ו/או באתר, המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא בעליו של מכשיר הקצה באמצעותו נעשה השימוש האמור או שהוא מיופה כוחו של האחרון.

5. תשלום עבור השירותים
5.1. תעריפי השימוש בשירותים הנם כאמור בנספח ב' לתקנון זה ויפורסמו באתר מעת לעת תעריפי השימוש כאמור משתנים בהתאם לסוג השירותים, סוג הפלטפורמה, לפי העניין, זהות המשתמש, חבילת הגלישה שנרכשה על ידו (אם נרכשה), וסוג מכשיר הקצה באמצעותו נצרכים/מתקבלים השירותים.
5.2. רשת רשאית לשנות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר באתר. בכל מקרה, התעריף הקובע הינו התעריף המעודכן באתר בעת צריכת השירות.
5.3. בנוסף לחיוב בגין השימוש בשירותים כמפורט לעיל, יתכן והמפעיל הסלולארי הרלוונטי יגבה מהמשתמש תשלום נוסף, והכול בהתאם להסכמות המסחריות בין המשתמש למפעיל הסלולארי. על כן, המשתמש נדרש, בטרם ישתמש בשירותים, לברר עם המפעיל הסלולארי שלו את קיומם ותעריפם של התשלומים הנוספים כאמור. למשתמש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי רשת בגין תשלום שגבה המפעיל הסלולארי בנוסף לתשלום בגין השירותים.
5.4. החיוב בגין השימוש בשירותים יבוצע על ידי המפעיל הסלולארי באמצעות החשבון העיתי של מכשיר הקצה הרלוונטי (ויועבר על ידי המפעיל הסלולארי לרשת ו\או באמצעות מי מטעמה) או בכל דרך אחרת אשר תיבחר על ידי רשת בעתיד. במכשירי קצה במסלול של תשלום מראש (כגון, טוקמן), החיוב יבוצע באמצעות חיוב יתרת המכשיר בעת רכישת השירות וקבלת כל פריט תוכן.
5.5. במידה ולא ישולמו החיובים בגין השימוש בשירותים, או כל חלק מהם, או מכל סיבה שהיא אחרת על פי שיקול דעתה של רשת ובכפוף לכל דין, רשאית רשת להגביל את שימוש המשתמש בשירותים, או כל חלק מהם, לרבות חסימת היכולת של המשתמש מלהשתמש בשירותים או כל חלק מהם, והכל מבלי לגרוע מזכויות המפעיל הסלולארי כלפי המשתמש בהתאם להסכמים שביניהם.
5.6. יכולת המשתמש להשתמש בשירותים מסוימים ו/או בתכנים מסוימים עשויה להיות תלויה בסוג מכשיר הקצה של המשתמש. על כן, המשתמש נדרש, בטרם ישתמש בשירותים, לוודא היטב כי מכשיר הקצה ממנו בכוונת המשתמש להשתמש בשירותים ובתכנים ומכשיר הקצה אליו המשתמש מייעד את השירותים ו/או התכנים תומכים באותם השירותים ו/או התכנים כמפורט בנספח א לתקנון זה. במקרים מסוימים, עשוי להיות חיוב בתשלום גם אם לא הצליח המשתמש להשתמש בשירות משום שמכשיר הקצה אליו הם מיועדים לא תומך בהם. רשת לא תזכה ו/או לא תשפה את המשתמש בגין חיוב כאמור.

6. היקף השירותים המוצעים
6.1. רשת רשאית להפסיק את הפעלתם של השירותים ו/או חלק מהם, לצמיתות ו/או לתקופה מוגבלת, בכל עת, ללא צורך במתן הודעה מראש. כמו כן, רשת רשאית לשנות את מבנה השירותים (ובכלל זה הפסקה ו/או שינוי גישה לתכנים מסוימים), אופן פעולתם, ממשק המשתמש שלהם, סוגי מכשירי הקצה התומכים בהם וכל אפיון אחר של השירותים ללא צורך במתן הודעה מראש.
6.2. מספר השירותים שניתן לקבל, אופיים ואופן קבלתם עשוי להשתנות ממכשיר קצה אחד למשנהו. ביכולת המשתמש לבקש מהמפעיל הסלולארי, כי השימוש בשירותים מסוימים יהיה חסום ממכשיר הקצה של המשתמש. החסימה הינה אפשרית אף לגבי חלק מהשירותים בלבד וכפופה, בין היתר, למגבלות טכניות של מכשיר הקצה ושל המערכות הטכנולוגיות הרלוונטיות. בכדי לחסום את מכשיר הקצה לשירות מסוים, על המשתמש ליצור קשר עם המפעיל הסלולארי הרלוונטי. חסימת השירותים תתבצע על ידי המפעיל הסלולארי הרלוונטי ובאחריותו. רשת לא תהיה אחראית בעניין זה כלפי המשתמש ולמשתמש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי רשת.

7. זכויות קניין רוחני
7.1. התכנים הכלולים בשירותים ו/או באתר הינם קניינם של ספקי תוכן שונים ו/או של רשת וככאלה מוגנים מכוח דינים שונים. בנוסף לאמור בסעיף "תנאי השימוש באתר" אשר להלן, הינך מתחייב כי לא תעתיק, תשכפל, תשדר, תשנה, תפיץ, תפרסם, תציג ו/או תשמיע את התכנים וכן לא תשתמש בשירותים ובתכנים למטרות מסחריות ו/או לשם הפקת רווח כספי ו/או אחר. כמו כן, העברת התכנים, אשר התקבלו במסגרת צריכת השירותים, למכשירי קצה אחרים, אסורה.
7.2. כל שימוש בתכנים בניגוד להוראות אשר בתקנון זה ו/או על פי כל דין, יזכה את רשת ו/או את ספקי התוכן לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה, ובכלל זה חסימה של שימוש המשתמש בשירותים, העברת פרטי המשתמש לצדדים שלישיים וכדומה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות רשת ו/או ספקי התוכן על פי כל דין.

8. הגבלת האחריות
8.1. השירותים והתכנים המסופקים במסגרתם מסופקים על ידי רשת ”as is“. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין אי התאמת השירותים ו/או התכנים למטרותיו.
8.2. אספקת השירותים והתכנים, או כל חלק מהם, מתבצעת על גבי הרשת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים, ועשויה להתבצע גם באמצעות רשת האינטרנט. רשת לא תהא אחראית לפעילותם התקינה של השירותים ו/או התכנים וכן לא תשא באחריות כלשהי לתקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים כלשהם בשירותים או בתכנים, שמקורם בתקלות ו/או בעיות ברשתות הסלולאריות ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכוח עליון.
8.3. כמו כן, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי קבלת השירותים כפופה, בין היתר, לזמינות ותקינות של רשת האינטרנט ולזמינות, תקינות והיקף הכיסוי של רשת התקשורת הסלולארית של המפעילים הסלולאריים. רשת לא תהא אחראית לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט או הרשתות הסלולאריות וכן לא תשא באחריות כלשהי לתקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים כלשהם ברשת האינטרנט או ברשתות הסלולאריות. לפיכך, המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי רשת כל טענה או דרישה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד בגין כל טעות, תקלה, או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה או כשל ברשת האינטרנט או ברשת התקשורת הסלולארית של מי מהמפעילים הסלולאריים.
8.4. חלק מהתכנים הכלולים בשירותים, עשויים להיות בוטים, גסים, סאטיריים, מתריסים ו/או פרובוקטיביים. תכנים שכאלו, מסופקים למטרות שעשוע ובידור אינם מתכוונים לפגוע ו/או להשפיל ו/או להלבין פניו של אדם כלשהו ואין לייחס להם כל משמעות מעבר לכך.
8.5. מבלי להגביל את האמור בס' ‎8. לעיל, רשת לא תישא בכל אחריות בגין אי יכולתו של משתמש להשתמש בשירותים ו/או בתכנים מסוימים מחמת אחת או יותר מהסיבות שלהלן: תיבת ההודעות במכשיר הקצה מלאה, מכשיר קצה כבוי ו/או מחוץ לאזור הכיסוי של המפעיל הסלולארי. במקרים אלו, ובכפוף לתנאי השירות הרלוונטי, המשתמש יחויב בהתאם להוראות תקנון זה, ולא יהיה זכאי להשבת התשלום מחמת אי יכולתו להשתמש בשירות.
8.6. על אף כל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש מכל סיבה שהיא, אחריותה הכוללת של רשת ומי מספקיה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו משימוש בהם, כמו גם תרופתו הבלעדית של המשתמש, תהיינה מוגבלות לסכום ששילם המשתמש בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו באמצעות השירותים ושגרמו את הנזק. בכל מקרה לא תהיה רשת אחראית לכל נזק עקיף, כלכלי, תוצאתי או מיוחד, לרבות אובדן מידע.
8.7. חלק מהתכנים שיוכל המשתמש להוריד למכשיר הקצה במסגרת קבלת השירותים עשויים להישמר במכשיר הקצה ו/או בכרטיס ה – SIM, בהתאם למאפייני המכשיר והגדרות המשתמש. במקרים בהם יחליף המשתמש את מכשיר הקצה ו/או את כרטיס ה – SIM, עשויים תכנים אלו להימחק ללא יכולת לשחזרם. רשת לא תישא באחריות כלשהי בגין אובדן של המידע הנ"ל, שיבושו או מחיקתו מכל סיבה שהיא ולא תשפה ו/או תפצה את המשתמש בגין נזק או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה מכך.

9. שירות לקוחות ותמיכה טכנית
9.1. רשת אינה מתחייבת לספק בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה שירות לקוחות ו/או תמיכה טכנית לשירותים ו/או לכל חלק מהם. בכל מקרה, שירות לקוחות ו/או תמיכה טכנית לא מהווים חלק מהשירותים אשר מספקת רשת.
9.2. במידה ורשת תמסד, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, שירות לקוחות ו/או התמיכה טכנית, האופן בו יסופקו שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית וסוג השירותים לגביהם יינתנו, יקבעו על ידי רשת בלבד מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9.3. אופן הפנייה לשירות הלקוחות ו/או לתמיכה הטכנית (אם וככל שהללו ימוסדו) יפורט באתר.
9.4. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית אם וככל שהללו ימוסדו על ידי רשת. רשת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף שיגרמו למי מהמשתמשים בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית.
9.5. בכל מקרה, רשת לא תספק תמיכה עבור שירותי המפעיל הסלולארי ו/או שירותי צד ג'. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית עבור שירותי המפעיל הסלולארי ו/או שירותי צד ג'. רשת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף שיגרמו למי מהמשתמשים בקשר עם שירות הלקוחות ו/או התמיכה הטכנית עבור שירותי המפעיל הסלולארי ו/או שירותי צד ג'.

10. תנאי שימוש באתר
10.1. רשת אינה מתחייבת כי השימוש בשירותים יהיה תקין ורציף בכל עת ורשת רשאית למנוע גישה לשירותים ו/או כל חלק מהם לתקופות בלתי קצובות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
10.2. על המשתמש חל איסור מוחלט לבצע בשירותים ו/או בתכנים, או בכל חלק מהם, אחד או יותר מן השימושים הבאים:
• להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, להדפיס, לשבט, לשדר, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול באתר ו/או בסיסמאות ו/או כל סימן מסחר רשום או בלתי רשום של רשת ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של רשת ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר ו/או בכל חלק ממנו;
• לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו;
• בכל מקרה בו יפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש בשירותים השונים ו/או יבצע אחת או יותר מן הפעולות האסורות לעיל, שומרת לעצמה רשת את הזכות להעביר לרשויות החוק או כל גורם הפועל על פי דין, כל מידע שנמצא אצלה אודות השימוש של המשתמש באתר בכלל ובאופנים אסורים כאמור לעיל בפרט וכן למנוע מאת המשתמש את השימוש ו/או הצפייה באתר והכל מבלי לפגוע בכל תרופה ו/או זכות אחרת המוקנית לרשת על פי כל דין ולא תהיה למשתמש כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בגין ביצוע מי מהפעולות דלעיל.
10.3. למניעת ספק, כל ההוראות המפורטות בסעיף ‎8. לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, על השימוש באתר.

11. דין וסמכות שיפוט
11.1. הדין החל על תקנון זה ועל השימוש בשירותים ו/או באתר הנו הדין הישראלי בלבד והכול בין שצריכת השירותים ו/או השימוש באתר נעשו בישראל ובין שמחוצה לה.
11.2. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם השירותים ו/או האתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

12. פיצוי ושיפוי
12.1. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו לרשת ו/או הבאים משמה ומכוחה של רשת, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, קבלניה, שלוחיה, נציגיה וכל הפועלים עבורה, מטעמה או בשיתוף עימה מי מטעמה, ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה מכל הפרה ו/או אי קיום של תקנון זה מצידו של המשתמש ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש תוך כדי, עקב או בקשר עם השימוש באתר, בתכנים או בשירותים אחרים.
12.2. מבלי לגרוע ו/או לשחרר את המשתמש מהתחייבות כלשהי על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין, המשתמש יפצה את רשת וכל הבאים משמה ומכוחה של רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, קבלניה, שלוחיה, נציגיה וכל הפועלים עבורה, מטעמה או בשיתוף עימה ("זכאי רשת"), מיד עם דרישתם הראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שיגרמו להם, ואשר המשתמש אחראי להם כאמור בתקנון זה ו/או על פי כל דין, וכן ישפה את זכאי רשת, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל סכום שמי מבין זכאי רשת ישלם ו/או יחויב לשלם (על פי פסק דין, פסק בורר ו/או פשרה שהמשתמש הסכים לה), בעקבות ו/או בקשר עם דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד מי מזכאי רשת ואשר האחריות בגינן מוטלת על המשתמש על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות בגין הפרת זכויות של כל אדם, לרבות זכויות קניין רוחני), וכן כל טענה, תביעה ו/או דרישה בגין אחריותו של המשתמש על פי תקנון זה, לרבות הפרת ההתחייבויות וההצהרות של המשתמש, ובכלל זה ישפה המשתמש את זכאי רשת בגין כל הוצאה שיוציאו ו/או יחויבו להוציא במסגרת הגנתם מפני דרישה ו/או תביעה כאמור (לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים).
12.3. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה לעיל כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריותו של המשתמש על פי תקנון זה ו/או כל דין, ו/או כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים המוקנים לרשת על פי הוראות תקנון זה ו/או על פי כל דין.
12.4. סעיף ‎‎זה על סעיפיו הקטנים אינו מוגבל בזמן ויחול גם במקרה של ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.

קראתי את התקנון. באישורי את תקנון זה ו/או בשימושי בשירותים אני מסכים להוראותיו.


נספח א' – מכשירים תומכים
על המנוי ומכשירו להתאים לכל המפורט:
אינו חסום לקבלת שירותי תוכן;
מאפשר שליחת מסרון למספרי תוכן;
מאפשר קבלת הודעות תוכן באמצעות מסרונים ולרבות כאלה המכילים קישורים (Links) לאתרי WAP ו/או הורדת קבצים;
בעל חבילה המאפשרת גישה לאינטרנט בגלישה סלולארית;
המכשיר תומך בהורדת והשמעת קבצים בפורמט 3MP ;
ומאפשר שימוש בקבצים אלה כצלצולים ו/או רינגטונים במכשיר.
נספח ב' - עלויות
בשימוש בשירות לקבלת שיר / טרוטון / רינגטון / צלצול / מנגינה - יש לשלוח דרישה לקבלת התוכן באמצעות הודעת טקסט (מסרון) עם הקוד הייחודי של התוכן המבוקש כמפורסם.
למכשיר השולח תוחזר הודעה ועם קבלתה יחול חיוב של 7 ש"ח .
בהודעה תופיע קישורית (Link) המאפשרת גישה להורדת התוכן באמצעות גלישת נתונים סלולארית.
משתמש במכשיר טוקמן ברשת אורנג' יחויב בחצי שקל יותר מהמחירים הנקובים לעיל.

רשת רשאית לשנות, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, את תעריפי השירותים השונים והודעה על כך תימסר באתר. בכל מקרה, התעריף הקובע הינו התעריף המעודכן באתר בעת צריכת השירות.