פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הצבעות - THE VOICE ישראל

06/11/14 14:44תקנון הצבעות - "; THE VOICE ישראל";, העונה השלישית
1. הגדרות
כהגדרתם בסעיף ‎4.2 להלן.
";אמצעי ההצבעה";
אפליקציית רשת הזמינה להורדה בחלק ממכשירי הסמארטפון וככל ומתאפשרת הורדה של אפליקציות. ";אפליקציה";
אתר האינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv.
";אתר האינטרנט של התכנית";
הליך בחירת המתמודדים (על-ידי המשתתפים) אשר יעלו לשלב הבא או (לפי העניין) הליך בחירת המתמודד אשר יוכרז כזוכה בתוכנית, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית, כפי שנקבעו ו/או יקבעו על ידי רשת, המפיק ו/או מי מטעמם (להלן - ";כללי התוכנית";). בגין כל פרק תתקיים הצבעה (אחת או יותר) נפרדת. ";הצבעה"; או הצבעות";
בחירת משתתף, באמצעות אמצעי הצבעה מסוים, את המתמודד אשר הוא היה רוצה שיעבור לשלב הבא של התוכנית או (לפי העניין) שיוכרז כזוכה של התוכנית, וזאת מבין המתמודדים, אשר יועמדו לבחירת המשתתפים במהלך פרק מסוים או במהלך חלק מסוים של פרק או בכל דרך אחרת (להלן - ";המתמודד הרלוונטי";), והכל בהתאם לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה (להלן - ";המתמודד המועדף";). ";הצבעת המשתתף"; או ";הצבעות המשתתפים";
חברת קונסטנטין אנטרטיינמנט ישראל בע";מ. ";המפיק";
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‎4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה (כמפורט בסעיף ‎11.5 להלן), ואשר הצביע באמצעי הצבעה מסוים, בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה. ";המשתתף"; או ";המשתתפים";
פעילות ההצבעות נשוא תקנון זה. ";הפעילות";
The Voice"; ישראל";, העונה השלישית. ";התוכנית";
לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. ";לרבות";
פרק הזמן, בו אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם) יהיו פתוחים לביצוע הצבעות על ידי המשתתפים, כפי שיובא לידיעת המשתתפים באמצעים שייקבעו על ידי רשת ובהתאם להנחיות רשת. כל מועד הצבעה, לרבות פרק הזמן של אותו מועד הצבעה, יקבע על ידי רשת ו/או המפיק, בין היתר, בהתאם למועד שידור הפרק הרלוונטי ובהתאם לכללי התוכנית. מובהר, כי בכל פרק עשוי להיות יותר ממועד הצבעה אחד וכי עשויים להיות, בהתאם לקביעת רשת, מועדי הצבעה ייעודים לאמצעי הצבעה מסוים (במסגרתו רק אמצעי מסוים יהא פתוח להצבעות המשתתפים), והכל בהתאם לכללי התוכנית. ";מועדי ההצבעות";
19.10.2014 ";מועד התחלת הפעילות";
מוזיקאים מקומיים מובילים אשר מלווים את המתמודדים שנבחרו על ידם להיות חלק מקבוצת המנטור. ";מנטור"; ו/או ";מנטורים";
מועמד אשר משתתף בתכנית לרבות צמד משתתפים. ";מתמודד"; או ";מתמודדים";
טלטאץ' תקשורת בע";מ, ח.פ. 513194662. ";עורכת ההצבעה";
פרק כלשהו של התוכנית, מהפרקים המשודרים בשידור חי (בשידורי רשת), במסגרתן המתמודדים יופיעו ויתחרו בהופעות חיות. ";פרק";
הפרק האחרון של התוכנית (למעט פרקי סיכום, איחוד, לקט וכדומה), במסגרתו ייבחר המתמודד אשר יוכרז כזוכה של התוכנית. ";פרק הגמר";
הפרק הקודם הסמוך, המשודר בשידור חי (למניעת ספק, לא כולל שידורים חוזרים ו/או פרקי לקט ו/או דוקו) לפרק הגמר, בו ישתתפו 6 מתמודדים. ";פרק חצי הגמר";
קבוצת המתמודדים אשר נבחרה על ידי כל מנטור. ";קבוצת המנטור";
חברת רשת-נגה בע";מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן - ";משרדי רשת";), המשדרת את התוכנית ו/או מי מטעמה. ";רשת";
החל ממועד התחלת הפעילות ועד למועד שידור פרק הגמר של התוכנית או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.

";תקופת הפעילות";
2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר), לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי תקנון זה.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ייבצעו דבר מסוים ו/או יחליטו בעניין מסוים ו/או ייקבעו עניין מסוים, בו מוקנית לרשת ו/או למפיק ו/או לעורכת ההצבעה, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, יפעלו רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה (או יחליטו שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתם (או אי פעולתם) של רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או מי מטעמם כאמור.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות וההצבעות בתוכנית, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של התוכנית ובאפליקציה.
3.2 מובהר, כי מטרת הפעילות וההצבעות הינה קביעת זהות חלק מהמתמודדים אשר ישתתפו בפרקים המאוחרים לפרק בו תתבצע כל הצבעה ולעניין פרק הגמר - את זהות המנצח בתוכנית, והכל בהתאם ובכפיפות להראות תקנון זה ולכללי התוכנית.
3.3 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט של התוכנית ובאפליקציה.
3.4 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר), בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ולעמידתו בתנאיו, והכל כמפורט בתקנון זה.
3.5 בעצם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה בכל הצבעה שהיא.
3.6 רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי מי מהמשתתפים בפעילות, בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט של התוכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או באפליקציה.
4. תנאי ההשתתפות בפעילות ואמצעי ההצבעה
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר, במהלך תקופת הפעילות, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
4.1.1 הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ";ב-1962) או קטין אשר קיבל את ההסכמה של אחד מהוריו או של אפוטרופוסו להשתתף בפעילות;
4.1.2 הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;
4.1.3 עמד בכל תנאי תקנון זה; וכן,
4.1.4 הצביע (הצבעה תקינה (כהגדרתה להלן)) בתקופת הפעילות ובמועד ההצבעה, עבור המתמודד המועדף עליו, באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההצבעה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה (לרבות, למניעת ספק, הוראות סעיף ‎4.2 להלן).
4.2 האמצעים באמצעותם כל משתתף יהא רשאי לבצע את הצבעת המשתתף הינם אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן ו/או כל אמצעי אחר או נוסף עליו תחליט רשת מהלך תקופת הפעילות (להלן - ";אמצעי ההצבעה";):
4.2.1 שליחת הודעת SMS למס' 5060 (להלן - ";הודעת SMS";) שכוללת את הקוד שניתן למתמודד במהלך הפרק הרלוונטי בהתאם להוראות שניתנו בתוכנית, אשר התקבלה ונרשמה בתוכנת המחשב ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים הייעודיים לפעילות, שירכזו את הצבעות המשתתפים כאמור בתקנון זה (להלן - ";תוכנת המחשב";), והכל מטלפון (נייד) בעל מספר מזוהה, הפועל באחת מרשתות הרט";ן של החברות פלאפון, סלקום, פרטנר, הוט מובייל או גולן טלקום (להלן - ";הודעה תקינה";).
4.2.2 בחירת המתמודד המועדף, באמצעות האפליקציה (להלן - ";הודעת SMS מהאפליקציה";), בהתאם להוראות רשת (או מי מטעמה), כפי שתמסרנה או שתפורסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, ואשר נרשמה ונתקבלה בתוכנת המחשב, והכל מטלפון נייד (סמארטפון נייד) בעל מספר מזוהה הפועל באחת מרשתות הרט";ן של החברות פלאפון, סלקום, פרטנר, הוט מובייל או גולן טלקום (להלן - ";הודעת SMS מהאפליקציה תקינה";).
4.3 הצבעת משתתף באמצעות הודעה תקינה ו/או הודעת SMS מהאפליקציה תקינה (ככל שאינן חורגות ממספר הצבעות המשתתף המותר, בהתאם למפורט בסעיף ‎7 להלן), אשר נעשו בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות אשר תתפרסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, תכונה להלן, יחדיו - ";הצבעה תקינה";. למניעת ספק, הצבעה תקינה תהא אך ורק הצבעה אשר נקלטה כראוי בתוכנת המחשב.
4.4 כל הצבעה תקינה אחת (עד למספר ההצבעות המותר למשתתף מכל אמצעי הצבעה, בהתאם למפורט בסעיף ‎7 להלן), תזכה את המועמד הרלוונטי בהצבעת משתתף אחת לעניין רשימת המתמודדים (כהגדרתה בסעיף ‎8.2 להלן).
4.5 למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה, הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת הצבעת המשתתף.
5. מועד ההצבעה
5.1 משתתף יהא רשאי להצביע באמצעות כל אחד מאמצעי ההצבעה, וזאת עד ולא יותר ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר, כמפורט בסעיף ‎7 להלן, בגין כל אמצעי הצבעה. פעולת ההצבעה תתאפשר רק במהלך מועדי ההצבעה. מובהר, כי הצבעת משתתף שלא בהתאם להוראות תקנון זה, ובכלל זה הצבעת משתתף לאחר סיום מועד הצבעה מסוים ו/או הצבעת משתתף במספר הגבוהה ממספר ההצבעות המקסימאלי המותר כאמור ו/או הצבעת משתתף שאינה הצבעה תקינה (לרבות שאינה ממספר טלפון נייד או נייח מזוהה), יכול ותחייב את המשתתף בעלות ההצבעה (כהגדרתה בסעיף ‎6 להלן), אולם בכל מקרה לא תשוכלל במכלול הקולות אשר ייזקפו לטובת המתמודד בתוכנית (כמפורט בסעיף ‎8 להלן).
5.2 מובהר, כי מועדי ההצבעה, לרבות פרק הזמן של כל מועד הצבעה, ייקבעו בהתאם למועדי שידור הפרקים ולשיקול דעתה הבלעדי של רשת. רשת תהא רשאית לשנות כל מועד הצבעה, לקצרו, להאריכו ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם מועד ההצבעה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
6. עלות ההצבעה
כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים ומאשר, כי כל הצבעת משתתף, בכל אמצעי הצבעה, תהא כרוכה בעלויות המפורטות כדלקמן (לעיל ולהלן - ";עלות ההצבעה";):
6.1 הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעה אשר תישלח.
6.2 הצבעת משתתף באמצעות שליחת הודעת SMS מהאפליקציה תהא כרוכה בתשלום בסך 1 שקל חדש, בגין כל הודעת SMS מהאפליקציה שתישלח, בתוספת עלות גלישה סלולארית ו/או אחרת, בהתאם לתעריף מפעיל הגלישה (ככל שתהא).
למניעת ספק, משתתף לא יהא זכאי, מכל סיבה שהיא לקבלת החזר בגין הצבעות המשתתף ועלות ההצבעה תחול במלואה על כל משתתף (בהתאם להצבעות המשתתף אשר יבצע מכל אמצעי הצבעה) וזאת גם אם ההצבעה לא נחשבה כתקינה ו/או הכילה תוכן שגוי ו/או בוצעה שלא בטווח מועדי הצבעה פתוחה ו/או נפסלה; על רשת ו/או המפיק ו/או עורכת ההצבעה ו/או על מי מטעמם לא תחול כל עלות הצבעה, מכל סיבה שהיא.
7. מספר ההצבעות המותר
7.1 כל משתתף יהא רשאי להצביע, מכל אמצעי הצבעה, עד ולא יותר ממספר ההצבעות המפורט להלן, וזאת במהלך כל אחד מהפרקים האמורים (ללא חשיבות למספר מועדי ההצבעה אשר יהיו בפרק מסוים):
7.1.1 בהתייחס לכל פרק למעט פרק הגמר - הצבעה באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות הודעת SMS מהאפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר), ממספר סלולארי אחד - עד ולא יותר מ- 25 הצבעות.
7.1.2 בהתייחס לפרק הגמר - הצבעה באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות הודעת SMS מהאפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר), ממספר סלולארי אחד - עד ולא יותר מ- 50 הצבעות.
7.2 כלומר, ולמען הסר ספק, בכל פרק ו/או (לפי העניין) בכל מועד הצבעה, למעט בפרק הגמר ו/או (לפי העניין) מועדי ההצבעה של פרק הגמר, כל משתתף יוכל להצביע עד ולא יותר מ- 25 הצבעות במצטבר, מכל אמצעי ההצבעה המנויים לעיל, יחדיו, ובפרק הגמר ו/או (לפי העניין) מועדי ההצבעה של פרק הגמר, כל משתתף יוכל להצביע עד ולא יותר מ- 50 הצבעות במצטבר, מכל אמצעי ההצבעה המנויים לעיל, יחדיו.
7.3 יובהר, כי החל מהצבעה ה- 51 בפרק הגמר, וההצבעה ה- 26 בכל אחד מהפרקים האחרים, של כל משתתף באמצעות הודעת SMS ו/או באמצעות הודעת SMS מהאפליקציה (משני אמצעי ההצבעה האמורים, יחדיו במצטבר), לא תיספרנה הצבעות המשתתף האמורות במניין ההצבעות של המתמודד המועדף בתוכנית (כאמור בסעיף ‎8 להלן), ואולם הצבעות המשתתף האמורות תחייבנה את המשתתף בעלות אמצעי ההצבעה.
7.4 בכפוף להוראות תקנון זה ובלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎7 זה לעיל, משתתף רשאי להשתתף במספר מועדי הצבעות במהלך הפעילות (וזאת בכפוף למספר ההצבעות אשר תתקיימנה).
8. תוצאות ההצבעה
8.1 בתום כל מועד הצבעה, ירוכזו, ימוינו (בהתאם לשמות המתמודדים הרלוונטיים) וישוכללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות, אשר הגיעו ונקלטו בתוכנת המחשב, במסגרת אותה ההצבעה), והכל בהתאם להוראות תקנון זה ולכללי התוכנית (להלן - ";שכלול ההצבעות";).
למניעת ספק, בשכלול ההצבעות לא תיכללנה הצבעות משתתף שלא נקלטו בתוכנת המחשב מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה שבו ההצבעות נשלחו במהלך מועדי ההצבעה בהתאם להוראות תקנון זה) ו/או הצבעות שאינן הצבעות תקינות, ולמשתתף אשר שלח את אותה הצבעה (אחת או יותר) ו/או מי מטעמו לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך, לרבות לעניין עלות ההצבעה.
8.2 בכל הצבעה, בהתאם לשכלול ההצבעות, כל המתמודדים (אשר משתתפים בהצבעה הרלוונטית, בהתאם לכללי התוכנית) ידורגו ברשימה אחת - מהמתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר ועד המתמודד אשר קיבל את מספר ההצבעות הנמוך ביותר (להלן - ";רשימת המתמודדים";).
8.3 למניעת ספק, שכלול ההצבעות ועריכת רשימת המתמודדים, בכל הצבעה, ייעשה אך ורק בהתאם לנתוני תוכנת המחשב (כאשר אך ורק ההצבעות התקינות אשר תיקלטנה בתוכנת המחשב תחייבנה לעניין זה), אשר תיחשב כאמינה, מדויקת ומחייבת לכל דבר ועניין בקשר עם הפעילות וההצבעות, ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוכנת המחשב, הנתונים אשר נקלטו בה ו/או שכלול ההצבעות ו/או רשימות המתמודדים.
8.4 רשת תהא רשאית, מעת לעת, לשנות את הליך שכלול ההצבעות ו/או הליך עריכת רשימת המתמודדים, כמפורט בתקנון זה, לרבות להוסיף או להוריד שלבים להליכים האמורים.
9. הליך עלית המתמודדים לשלב הבא בכל פרק
9.1 בהתייחס לכל אחד מהפרקים הראשון עד (וכולל) הרביעי, המתמודד או (בפרק הרלוונטי, כפי שייקבע בהתאם לכללי התוכנית) מספר מתמודדים אשר זכו למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר (היינו, המתמודד אשר דורג ראשון ברשימת המתמודדים או (לפי העניין) המתמודדים אשר דורגו גבוה ביותר ברשימת המתמודדים), יעלה או (לפי העניין) יעלו לשלב הבא של התוכנית (היינו, ישתתף או (לפי העניין) ישתתפו בפרק הבא). המתמודד המדורג אחרון ברשימת המתמודדים יודח מהתוכנית.
9.2 בהתייחס לפרק החמישי, יתקיימו שני מועדי הצבעה, כאשר לאחר תום מועד ההצבעה הראשון, חמישה מהמתמודדים, אשר זכו למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר בהצבעה הראשונה של הפרק החמישי, יעברו לפרק חצי גמר. לאחר תום מועד ההצבעה השני של הפרק החמישי, שני המתמודדים(מבין הנותרים), אשר קיבלו את מספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר, יתחרו ביניהם, והמתמודד אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר, יודח מהתכנית.
9.3 בהתייחס לפרק חצי הגמר, יתקיימו שני מועדי הצבעה כאשר לאחר תום מועד ההצבעה הראשון, שלושת המתמודדים (מבין המתמודדים אשר משתתפים בפרק חצי הגמר, בהתאם לכללי התוכנית) אשר זכו למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר בהצבעה הראשונה של פרק חצי הגמר, יעלו לפרק הגמר והמתמודד עם מספר ההצבעות הנמוך ביותר יודח מהתכנית. לאחר תום מועד ההצבעה השני של פרק חצי הגמר, המתמודד (מבין המתמודדים הנותרים בפרק חצי הגמר, בהתאם לכללי התוכנית) אשר קיבל את מספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר בהצבעה השנייה של פרק חצי הגמר, יודח מהתוכנית.
9.4 בהתייחס לפרק הגמר, יתקיימו שני מועדי הצבעה כאשר לאחר תום מועד ההצבעה הראשון, שני המתמודדים (מבין המתמודדים אשר משתתפים בפרק הגמר, בהתאם לכללי התוכנית) אשר קיבלו את מספר ההצבעות התקינות הנמוך ביותר בהצבעה הראשונה של פרק הגמר, שתחל, מסיום פרק חצי הגמר, או מתחילת פרק הגמר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, יודחו מהתוכנית. לאחר תום מועד ההצבעה השנייה של פרק הגמר, המתמודד (מבין שני המתמודדים הנותרים בפרק הגמר, בהתאם לכללי התוכנית) אשר זכה למספר ההצבעות התקינות הגבוה ביותר בהצבעה השנייה של פרק הגמר, יוכרז כזוכה של התוכנית.
9.5 במהלך הפרק הראשון, במקרה שבו, שני מתמודדים רלוונטיים או יותר ידורגו במקום זהה ברשימת המתמודדים של אותו הפרק ויעמדו בפני הדחה, לא יודח אף מתמודד באותו הפרק, ובפרק השני יודחו שני מתמודדים, וזאת בהתאם לרשימת המתמודדים של הפרק השני ועל אף האמור האחרת בסעיף ‎9.1 לעיל.
9.6 במהלך כל אחד מהפרקים השני עד (וכולל) החמישי, בכל מקרה שבו, שני מתמודדים רלוונטיים או יותר ידורגו במקום זהה ברשימת המתמודדים של אותו הפרק ויעמדו בפני הדחה, יבוצע שכלול חדש של הניקוד אותו קיבל כל מתמודד כאמור בהצבעה של אותו הפרק, ביחד עם הניקוד אשר קיבל אותו מתמודד בהצבעה של הפרק הסמוך הקודם לפרק האמור, שנערכה בהתאם לתקנון זה (להלן - ";ההצבעה הקודמת";), וזאת בהתאם לרשימת המתמודדים של הפרק האמור ולרשימת המתמודדים של פרק ההצבעה הקודמת. כלומר, במקרה של קבלת דירוג זהה כאמור, המתמודד אשר יעבור לשלב הבא של התוכנית, יהא המתמודד אשר מספר ההצבעות שקיבל בהצבעה של הפרק האמור בתוספת מספר ההצבעות שקיבל בהצבעה הקודמת, הינו הגבוהה ביותר.
9.7 במהלך כל אחת מההצבעות של פרק חצי הגמר ופרק הגמר, בכל מקרה שבו, שני מתמודדים רלוונטיים או יותר ידורגו במקום זהה ברשימת המתמודדים של אותה ההצבעה ויעמדו בפני הדחה או (לפי העניין) בפני מעבר לשלב הבא או (לפי העניין) בפני זכייה בתוכנית, יבוצע שכלול חדש של הניקוד אותו קיבל כל מתמודד כאמור באותה הצבעה, ביחד עם הניקוד אשר קיבל אותו מתמודד בהצבעה הקודמת שבה התמודד (היינו, הן לגבי ההצבעה הראשונה של פרק חצי הגמר והן לגבי ההצבעה השנייה של פרק חצי הגמר - ההצבעה הקודמת היא ההצבעה של פרק 5; וכן, הן לגבי ההצבעה הראשונה של פרק הגמר והן לגבי ההצבעה השנייה של פרק הגמר - ההצבעה הקודמת היא ההצבעה או (לפי העניין) ההצבעות של פרק חצי הגמר בהן התמודד), וזאת בהתאם לרשימות המתמודדים הרלוונטיות.
9.8 בכפוף לכללי התוכנית ולהוראות תקנון זה, הודעת רשת בנוגע למתמודד או (לפי העניין) למתמודדים אשר הינו או (לפי העניין) הינם בעלי מספר ההצבעות הנמוך או הגבוהה ביותר (ובהתאמה - על דירוגם ברשימת המתמודדים), תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. ההודעה האמורה תיעשה באופן אשר יקבע על ידי רשת, ובלי שתחול על רשת כל חובה לספק כל פרט מידע בקשר עם מספר ההצבעות התקינות, שכלול ההצבעות ו/או רשימות המתמודדים. יודגש, הסדר שבו יוכרזו שמות המתמודדים העוברים לשלב הבא של התוכנית, לא נעשה על פי, ואינו תואם בהכרח את, מיקומם של המתמודדים ברשימת המתמודדים הרלוונטית ובדירוג הצבעות המשתתפים.
9.9 רשת תהא רשאית לפסול הצבעות משתתפים אשר נעשו על ידי משתתף אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות (המפורטים בסעיף ‎4 לעיל) ו/או לא עמד בהוראה אחרת מהוראות תקנון זה (להלן - ";הצבעה פסולה";). למניעת ספק, אין בהצבעה פסולה כדי לגרוע מעלות ההצבעה בגין אותה הצבעה ומחובת המשתתף לשאת בה.
בהתאם לכללי התוכנית, בכל מקרה שבו הצבעה פסולה (אחת או יותר) תיפסל, כאמור בסעיף ‎9.9 זה לעיל, רשת ו/או המפיק יקבעו האם יתבצע שכלול הצבעות חדש (והוראות סעיפים ‎8 ו-9 תחולנה על שכלול ההצבעות החדש האמור, בשינויים המתחייבים) (להלן - ";השכלול החדש";) או האם שכלול ההצבעות יהא תקף על אף פסילת הצבעה פסולה (אחת או יותר), והכל בין אם ההצבעה הפסולה נפסלה לפני ההכרזה על המתמודדים העולים לשלב הבא או (לפי העניין) הזוכה בתוכנית ובין אם לאחר הכרזה כאמור. בכל מקרה שבו יקבע על ידי רשת ו/או המפיק כי יתבצע שכלול חדש, לאחר ביצוע השכלול החדש יקבע על ידי רשת האם, בהתאם לתוצאות השכלול החדש, זהות המתמודד או (לפי העניין) המתמודדים אשר זכה או (לפי העניין) זכו לעלות לשלב הבא או (לפי העניין) זהות המתמודד אשר הוכרז כזוכה של התוכנית, השתנתה, ותוצאות השכלול החדש תחייבנה לעניין זהות המתמודדים אשר יעלו לשלב הבא ו/או המתמודד אשר יוכרז כזוכה התוכנית לכל דבר ועניין, לרבות לעניין קבלת כל פרס.
למניעת ספק, המשתתף אשר ביצע את ההצבעה הפסולה לא יהיה זכאי לקבלת כל פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.

9.10 בלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה (לרבות לבטל הצבעה מסוימת (אחת או יותר)), בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטת רשת ו/או עורכת ההצבעה. במקרה של ביטול הפעילות ו/או ביטול הצבעה מסוימת (אחת או יותר) קביעת זהות המתמודדים אשר יעלו לשלב הבא בפרק מסוים או (לפי העניין) זהות המתמודד אשר יוכרז כזוכה התוכנית תעשה בהתאם לכללי התוכנית ולשיקול דעת המפיק.
למניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎9 זה לעיל, מובהר, כי יראו בהצבעת משתתף כהצבעה פסולה, והצבעתו תיפסל גם בכל מקרה שבו רשת תסבור, כי המשתתף ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף ‎9.10 זה לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, ו/או במקרה שבו סברה רשת כי השתתפות המשתתף נעשתה תוך ניסיון לבצע מעשה שאינו כדין ו/או הטייה לא ראויה של הליך ההצבעה, ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף ‎9.9 לעיל.
10. הוראות כלליות לעריכת הפעילות ולהשתתפות בה
10.1 למניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות ובכל הצבעה, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על כל משתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מספרי טלפון (נייד) (ובכלל זה, חל איסור על רכישתם או החלפתם של מספרי טלפון ו/או לצורכי הצבעת משתתף באופן האסור על פי תקנון זה), כמו כן, על כל משתתף חל איסור להשתתף בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות שימוש באמצעים או בעזרים אלקטרוניים ו/או אחרים שאינם נכללים באמצעי ההצבעה, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם.
10.2 רשת תהא רשאית לשנות את הליך ההצבעה (לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך ההצבעה), את אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם), את המשקל שיינתן להצבעות המשתתפים, את המשקל שיינתן לכל אחד מאמצעי ההצבעה ו/או להוריד או להעלות את מספר ההצבעות המותר בכל אחד מאמצעי ההצבעה ו/או להוסיף, לבטל, לשנות מגנונים שונים, לרבות, אפשרות מתן החסינות.
10.3 פרטיהם של המשתתפים בפעילות ובכל הצבעה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון הכללי של אתר האינטרנט של התוכנית. רשת תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בהצבעה (ככל שהוזנו ו/או נקלטו), בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידור טלוויזיוני של פרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באפליקציה ו/או באתר האינטרנט של התכנית ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
11. שונות
11.1 רשת ו/או עורכת ההצבעה ו/או המפיק ו/או מי מטעמם יהיו האחראים היחידים לביצוע כל שלב משלבי הפעילות וההצבעות, ובכלל זה פרסום תקנון זה, ביצוע כל הצבעה, שכלול הצבעות ופרסום תוצאות כל הצבעה, והכל כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל עורכת ההצבעה בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות ו/או של כל הצבעה.
11.2 למניעת ספק ובלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לכל הצבעה, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לכל הצבעה (לרבות במקרה שבו העניין (או חלק מהעניין) לא מוסדר במפורש בתקנון זה, מכל סיבה שהיא), ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או כל הצבעה, את כל מועדי ההצבעות (לרבות פרקי הזמן שלהם) ואת תקופת הפעילות, את זהות כל מתמודד אשר יעלה לשלב הבא או (לפי העניין) אשר יוכרז כזוכה התוכנית, את אופן קביעת זהות המתמודדים האמורים, את מועד התחלת וסיום השתתפות המשתתפים בהצבעה, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת תקנון זה, ובכלל זה לעניין הצבעות פסולות, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או כל הצבעה, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף ‎11.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
11.3 רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה שבו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‎11.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
11.4 בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בהצבעה.
11.5 ההשתתפות בפעילות ובהצבעות אסורה על המתמודדים, מנהלי ועובדי רשת, עורכת ההצבעה, המפיק ובני משפחותיהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
11.6 בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או הצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר), ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או הצבעה (אחת או יותר) ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות, את מועדי ההצבעה ו/או מועדים אחרים, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה שבו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הצבעה מסוימת (אחת או יותר), ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש, לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה שבו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או מכל סיבה אחרת.
11.7 כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), כי בכל מקרה שבו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‎11.6 לעיל, לא יהיו למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט של התוכנית ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר יחייבו את המשתתפים.
11.8 למניעת ספק, המפיק שומר לעצמו את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה (כולה או חלקה).
11.9 ההשתתפות בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות ובהצבעות.
11.10 כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר), מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט, רשת הטלפוניה והסלולאר ואתר האינטרנט של התוכנית, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או אתר האינטרנט של התוכנית ו/או האפליקציה ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים ו/או למי מטעמם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את ההצבעה הרלוונטית (אחת או יותר) ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל בלי שהדבר יקנה למשתתפים ו/או למי מטעמם כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או הצבעת המשתתף ו/או הביצוע ו/או מניעת השתתפותו בהצבעה.
11.11 על אף מאמצי רשת, עלולות להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף ‎11.10 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והצבעה מסוימת (אחת או יותר), מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ומסכים לכך שלא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
11.12 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎11 זה לעיל, בכל מקרה שבו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות הטכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
11.13 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות ו/או במועדי ההצבעה (כולם או חלקם), אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.
11.14 המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר). כן, המשתתפים ו/או מי מטעמם פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר).
11.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות ו/או ההצבעות יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
11.16 בכל מקרה שבו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנע על אלה אשר השתתפותם בפעילות אסורה ולרבות אם יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות או (לפי העניין) את הצבעתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) הצבעתו כאמור, וזאת בלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
11.17 המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
11.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
בברכה,

רשת-נגה בע";מ