פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון הרשמה לעונה החדשה

תנאי ההרשמה הראשונית

מערכת רשת 13/04/15 09:49 

"המרוץ למיליון – העונה הרביעית (להלן – "התוכנית" או "המרוץ") הינה תוכנית ריאליטי המופקת על ידי Active TV (להלן – "חברת ההפקה") עבור ובשיתוף עם רשת - נגה בע"מ (להלן – "רשת") (רשת, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– "ההפקה"). המתמודדים בתוכניות יהיו הצוותים אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

הרשמה זו מהווה את השלב הראשוני בהליך ההרשמה לתהליך המיון לתוכנית. ההרשמה הראשונית תתבצע באמצעות חתימת נציגם של 2  (שני) חברי הצוות המעוניין להירשם לתהליך המיון על טופס הרשמה ראשונית זה ומילוי הפרטים הנדרשים (הכול בהתאם למפורט להלן) (להלן – "ההרשמה הראשונית"). מובהר, כי אין בביצוע ההרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון. על מנת שצוות יסיים בהצלחה את הליך ההרשמה במלואו יהא עליו לקיים את כל שלבי ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה, כמפורט בטופס הרשמה ראשונית זה ובטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שיפורסם במועד מאוחר יותר  בכל אמצעי תקשורת אשר ייבחר על ידי ההפקה לשם כך, ואשר יהא כרוך בתשלום דמי הרשמה וטיפול (להלן – "ההרשמה לתהליך המיון") (ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה לתהליך המיון תכונינה, להלן, ביחד – "ההרשמה").

מובהר, כי ההרשמה הראשונית לתהליך המיון ו/או שליחת הודעת האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה הראשונית (כהגדרתה להלן) ו/או השלמת ההרשמה (ככל שתיפתח ההרשמה) ו/או הזימון לכל שלב בתהליך המיון ו/או ההשתתפות בפועל בכל שלב בו ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם ביצועה של ההרשמה הראשונית (לרבות מסירת הפרטים האישיים) אינה מבטיחה כי הצוות הנרשם יקבל הודעת האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה (כהגדרתה להלן).

מובהר, כי בכל מקרה שבו תיפתח השלמת ההרשמה לתהליך המיון, עצם השלמתה, במלואה, ובכלל זה מילוי והגשת טופס ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, לרבות תשלום דמי הרישום המפורטים להלן, אינה מבטיחה כי הנרשמים יוזמנו להשתתף באילו משלבי תהליך המיון ו/או יבחרו להשתתף בתוכנית. אין ולא יהא בעצם ההזמנה של מי מהצוותים הנרשמים להשתתף בשלב מסוים משלבי תהליך המיון כדי לחייב את ההפקה לאפשר לאותו הצוות להשתתף בשלב האמור או בשלבים אחרים של תהליך המיון, ובכלל זה, לערוך לו ראיון ו/או אודישן.

מובהר כי, אין באמור כדי לחייב את ההפקה להפיק ו/או לשדר את התכנית בכל שלב

מובהר, כי ההרשמה ו/או השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה גם לצוותים אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון צוותים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של צוותים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ההרשמה הראשונית, וכן טופס הרשמה ראשונית זה,  הינם זוגיים ויבוצעו או (לפי העניין) יוגשו על ידי שני חברי הצוות יחדיו; טופס הרשמה ראשונית זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.

ההרשמה וההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם מעל גיל 18 אשר רוצה לקחת חלק במרוץ מאומץ ואתגרי זה, על כל המשתמע מכך; על אף האמור, מובהר, כי ההרשמה היא לצוותים בלבד. צוות כולל 2 (שני) נרשמים שקיים ביניהם קשר והיכרות מוקדמת (לדוגמא קשרי משפחה, עבודה, חברים,  וכדומה).

ההרשמה הראשונית תהא פתוחה החל מיום 30.8.2013 ועד למועד אשר ייקבע ע"י ההפקה (כולל). ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה הראשונית תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי השלמת ההרשמה לתהליך המיון תיפתח, השלמת הרשמה זו תהא פתוחה במועדים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ובהתאם להוראות בדבר ההרשמה אשר תימסרנה על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכלל זה ההוראות אשר תפורטנה בטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון.

על כל צוות המעוניין להירשם לתהליך המיון לבצע את ההרשמה במלואה, על כל שלביה, בהתאם למפורט להלן:

(i) הרשמה ראשונית באתר האינטרנט בכתובת reshet.tv, במסגרתה יידרש כל אחד מחברי הצוות למלא את פרטיו האישיים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. מבלי לגרוע מהאמור, על כל צוות לאשר ולהסכים לתנאי טופס הרשמה ראשונית זה  באמצעות סימון "משבצת הסימון" הזוגית באתר האינטרנט, שלצידה כיתוב המציין כי כל אחד מחברי הצוות הנרשם קרא והסכים לתנאי טופס הרשמה ראשונית זה (להלן – "אישור טופס ההרשמה");

(ii) קבלת הודעת אישור, אשר תופיע בעמוד ההרשמה, במסגרת ההרשמה הראשונית, כאמור לעיל המודיעה כי ההרשמה הראשונית של הצוות נקלטה על ידי ההפקה;

(iii)  לאחר פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יקבלו הנרשמים בהרשמה הראשונית הודעת דואר אלקטרוני, אשר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הצוות, כפי שהוזנה במסגרת ההרשמה הראשונית, הכוללת קישור אינטראקטיבי  לביצוע השלמת ההרשמה לתהליך המיון (להלן – "ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה");

(iv) כניסה לקישור האינטראקטיבי, אישור טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לרבות פרק הכרויות ופרק השחרור והוויתור בו, תשלום דמי הרישום (כמפורט לעיל ולהלן) ומילוי השאלון בצורה מלאה, נכונה ומדויקת, והכל באמצעות לחיצה על הקישור או הקישורים המתאימים שיצורף או (לפי העניין) יצורפו להודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ובהתאם להוראות אשר תפורטנה בהודעה האמורה; וכן (v) שליחת השאלון, בצירוף תמונות חברי הצוות כנדרש, בהתאם להוראות אשר תפורטנה בהודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.

(v) מועד ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ויכול שיחלוף זמן לא מבוטל בין ההרשמה הראשונית לבין השלמת ההרשמה לתהליך המיון.

למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הרשמתו של צוות תהא תקפה רק במקרה בו 2 (שני) חברי הצוות סיימו את ההרשמה לתהליך המיון, על כל שלביה, לרבות שלב השלמת ההרשמה, ועמדו בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל.

בכל מקרה בו לא קיבל הצוות ו/או אחד מחבריו אישור בעמוד ההרשמה, בדבר קליטת הרשמתו הראשונית במועד ביצוע ההרשמה הראשונית על ידו, מכל סיבה שהיא, עליו לפנות להפקה בגין כך באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת  Operator@reshet.tv
למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה , ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך, ובכלל זה, לא תקום לנרשמים זכות להשבת דמי הרישום, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.

בטרם  הגשת טופס הרשמה ראשונית זה, על כל נרשם לעיין היטב בהליך הבקשה המפורט לעיל ולהלן.

למניעת ספק, מובהר, כי מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה (הרשמה ראשונית והשלמת ההרשמה גם יחד), לרבות השאלון (המהווה חלק מהשלמת ההרשמה לתהליך המיון), באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות. טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שלא ימולאו בהם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) יפסלו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובמקרה כאמור הצוות אשר הגישם לא יהיה זכאי להשתתף בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) לא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון ולא יהיה זכאי להחזר דמי הרישום (ככל ששילמם בשלב השלמת ההרשמה לתהליך המיון). מובהר כי אין בקיום תנאי טפסי ההרשמה והגשתם להפקה (לרבות טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה), כנדרש, לרבות בעצם תשלום דמי הרישום בעת השלמת ההרשמה, כדי להבטיח את השתתפות הצוות הנרשם בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) בתהליך המיון ובכלל זה, את זימון הצוות הנרשם לתהליך המיון.

למען הסר ספק, השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא כרוכה בתשלום חד פעמי של דמי רישום בסך של לכל  טופס זוגי של השלמת ההרשמה לתהליך המיון, אשר ישולמו עם ביצוע שלב השלמת ההרשמה לתהליך המיון. מובהר, כי סכום זה יכול להיות גבוה מסכום הטיפול בבקשת הרישום בפועל של כל צוות. סכום דמי הרישום, לא יוחזר לצוותים הנרשמים ו/או למי מהם, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו הצוות לא סיים את ההרשמה (על כל שלביה) לתהליך המיון בשל תקלה טכנית או בשל אי קבלת הודעה אלקטרונית מסוימת או מכל סיבה אחרת, במקרה בו הצוות לא השתתף בתהליך המיון לרבות במקרה בו הצוות לא הוזמן להשתתף בתהליך המיון ו/או לא נבחר להשתתף בתוכנית, ולרבות במקרה בו נפסל טופס ההרשמה הראשונית ו/או לטופסי השלמת ההרשמה לתהליך המיון, מכל סיבה שהיא, ולנרשמים, לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין גובה דמי הרישום ו/או אי החזרתם כאמור ו/או בגין עליות ההרשמה ותהליך המיון להפקה. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע תשלום דמי הרישום ו/או ביצוע ההרשמה הראשונית ו/או השלמת ההרשמה ו/או הגשת טפסי ההרשמה (הראשונית וההשלמה), כנדרש, לא מבטיחה את השתתפות הצוותים בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) את הזמנת הצוות להשתתף בתהליך המיון ו/או את השתתפותם בתהליך המיון (לרבות במקרה בו הוזמנו). הנרשמים יוזמנו להשתתף בתהליך המיון, וישתתפו בו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הצוותים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הצוותים אשר סיימו את הליך ההרשמה (ובכלל זה הגישו את טפסי ההרשמה הראשונית וטפסי השלמת ההרשמה והשאלון), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין הצוותים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של צוותים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לתהליך המיון, אשר ישתתפו בתוכנית.

מבלי לגרוע מהאמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, לתהליך המיון ולתוכנית תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לשליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, לצוותים אשר יוזמנו לתהליך המיון (ככל שיוזמנו), לצוותים אשר ישתתפו בתהליך המיון ו/או ירואיינו באופן אישי ו/או ישתתפו באודישן מכל סוג שהוא (והכל, לרבות במקרה בו מי מהצוותים יוזמנו לשלב מסוים של תהליך המיון), וכן, בנוגע לזהות הצוותים אשר יעברו כל שלב משלבי תהליך המיונים. מובהר, כי החלטות ההפקה, לרבות ההחלטות המפורטות בטופס הרשמה ראשונית זה תהיינה  סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.

ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה ראשונית ו/או לטופסי השלמת הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין הליך המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, שליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.

מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה המלאה לתהליך המיון על 2 (שני) חברי כל צוות לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפני הצוותים במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, לתהליך המיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשרות, על ידי 2 (שני) חברי כל צוות, או על ידי מי מהם תמנע מהצוות את השתתפותם בתהליך המיון ובתוכנית. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הצוות בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה כדי למנוע מההפקה להזמין צוות להשתתף בתהליך המיון ו/או לבחור צוות להשתתף בתוכנית, במקרה בו אחד או יותר מחבריו אינו עומד בכל תנאי הכשירות האמורים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.

מובהר, כי בכל מקרה בו מי מהצוותים הנרשמים הוזמן להשתתף בתהליך המיון (באחד או יותר משלביו), יהיה על 2 (שני) חברי כל צוות כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפני כל צוות בשלבים השונים של ההרשמה ושל תהליך המיון (ככל שיוזמנו להשתתף בהם וככל שישתתפו בהם), וזאת על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), והכל עד לבחירתו של הצוות כמתמודד בתכנית (ככל שייבחר).

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול צוות אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.

על ידי ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם מצהיר, מסכים ומאשר, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי מסר כל מידע להפקה מרצונו החופשי; כי ידוע לו שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם תהליך ההרשמה, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף בשלבים הבאים של ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון ו/או בתוכנית; כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה הראשונית (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת תהליך ההרשמה והמיון (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות לצרכי תהליך המיון ולצרכי בדיקת התאמתו לתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. כמו כן, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה הראשונית ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של הרשמה לתהליך המיון, בתהליך המיון ו/או בתכנית; וכן, כי ההפקה רשאית לעשות שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שייקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (ובכלל זה גם בדרך שקרית) כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה של התוכנית ו/או של ההפקה לרבות פרסומות ופרומואים לתוכנית ו/או להפקה, בכל מדיה קיימת או עתידית.

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל הצוותים הנרשמים או חלקם, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות מועדים ומיקומים של ההרשמה הראשונית, השלמת ההרשמה, תהליך המיון, ראיונות ומבחני בד. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.

למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בטופס הרשמה ראשונית זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים בשלבים הבאים  לתהליך המיון.

הרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.

בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה ובאישורו ו/או בחתימה עליו במסגרת הליך המיון, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בטופס הרשמה ראשונית זה ולתנאיו. במידה ומי מחברי הצוות הנרשם אינו מסכים לאמור בטופס ההרשמה ראשונית זה ו/או לתנאיו, על 2 (שני) חברי הצוות להימנע מהגשת טופס ההרשמה הראשונית, ובכלל זה להימנע מלחתום עליו.

כל הוראה מהוראות טופס הרשמה ראשונית זה, אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת. שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בטופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרש כוויתור של ההפקה על כל מחדל אחר. כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס הרשמה ראשונית זה, לא יפעל כוויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית למחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס הרשמה ראשונית זה. אנו (לרבות מי מאתנו) איננו רשאים להמחות את חובותינו או זכויותינו על פי טופס הרשמה ראשונית זה.

אנו, מצהירים כי קראנו והבנו את האמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כי היתה לנו האפשרות וניתנה לנו שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם חתימתנו עליו, וכי בחתימתנו  להלן ו/או באישור טופס הרשמה ראשונית זה אנו מסכימים לכל האמור בו.


___________       ___________       ___________      ___________       __________              
     שם פרטי             שם משפחה         מספר תעודת זהות           חתימה                  תאריך