פיקוד העורף התרעה במרחב

"הפסקה אקזוטית"

מערכת רשת 02/11/11 22:00 

1. הגדרות
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. "רשת"
מעניקת הפרסים השונים אשר יוענקו לזוכה במסגרת הביקור האישי, כהגדרתו להלן. "יפאורה""
אתר אינטרנט שכתובתו היא: reshet.tv.

ובעמוד הפייסבוק הרשמי של התוכנית שכתובתו: http://www.facebook.com/hamerotz

משתתף, אשר בהתאם להחלטת "רשת" ו/או מי מטעמה, נתן את התשובה המקורית ו/או היצירתית ביותר, לשאלה איפה המשתתף רוצה שנציגי "ספרינג", כהגדרתה מטה, יפגשו אותו, וזאת לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" ו/או מי מטעמה יהא זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "הזוכה"
הפעילות נשוא תקנון זה אשר תזמין את המשתתפים לתת תשובות לשאלה- איפה המשתתף רוצה שנציגי "ספרינג", כהגדרתה לעיל, יפגשו אותו על מנת להעניק לו פרסים מתנת "יפאורה" "הפעילות" או "תשובת המשתתף"
משתתף, אשר בהתאם מערכת התכנית ו/או נציגים מטעם "רשת", זכאי לזכות בפרס, והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה"
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף ‏4 להלן, שאינו נמנה על אלה אשר שהשתתפותם בפעילות אסורה (כאמור בסעיף ‏9.5 להלן).
"המשתתף" ו/או "המשתתפים"
כל פרט שיידרש המשתתף על מנת להיכנס למסך הפעילות באתר ה- Facebook וכן באתר האינטרנט. "הפרטים האישיים"
כהגדרתו בסעיף 8.1 לתקנון זה.
"הפרס"
"המירוץ למליון" המשודרת בשידורי "רשת" בערוץ 2
"התוכנית"
האמצעי אשר באמצעות לחיצה עליו כל משתתף תשלח תשובת המשתתף, כהגדרתו לעיל ובסעיף 8 להלן. "לחצן אינטרנטי"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
דף אינטרנטי אשר באמצעות כניסה אליו המשתתפים יוכלו להשתתף בפעילות ואשר על גביו יוכלו המשתתפים לכתוב את "תשובת המשתתף". הכניסה למסך הפעילות תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור אינטראקטיבי ייעודי לפעילות זו, אשר יופיע בעמוד ה- Facebook, ובאתר האינטרנט, והכל בהתאם להוראות אשר תינתנה למשתתפים בעמוד ה- Facebookובאתר האינטרנט. "מסך הפעילות"
החל מיום 23.10.2011, ועד  12.11.2011או מועד אחר כפי שתקבע "רשת"
וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת. "תקופת הפעילות"
לחיצה על הכפתור האינטראקטיבי על גבי מסך הפעילות, עליו יהא ניתן ללחוץ על מנת לשלוח את תשובת המשתתף.
"שליחת תשובת המשתתף בפעילות"

 


2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות אתר האינטרנט), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5 בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט ובעמוד ה- Facebook.
3.2 ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט ובעמוד ה- Facebook.
3.3 משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות הזנת הפרטים האישיים באתר ה- Facebook או באתר האינטרנט ובאמצעות לחיצה על לחצן אינטרנטי מסוים, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או מלחיצה על לחצן אינטרנטי מסוים כאמור.
3.5 ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
3.6 "רשת" שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמד לזכייה ו/או את פרטי הזוכה ו/או צילום וידאו של הביקור האישי, כהגדרתו להלן, בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים (לרבות באתר האינטרנט).
4. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1 נרשם לפעילות באתר ה- Facebook, ו/או באתר האינטרנט, באופן תקין, כאמור בתקנון זה באתר ה- Facebook ו/או באתר האינטרנט, במהלך תקופת הפעילות, ובכלל זה, הזין את פרטיו האישיים כנדרש.
4.1.2 במועד תחילת תקופת הפעילות הינו (א) מעל גיל 18, וכן, (ב) אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן ההשתתפות מותרת מגיל 14-18 כאשר אחד מההורים נוכח בזמן הפעילות ובאישורו

4.1.3 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 למניעת ספק, מובהר, כי לחיצה על לחצן אינטרנטי, הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. ל"רשת" ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בלחיצה על הלחצן האינטרנטי, במסגרת ההשתתפות בפעילות.
4.3 "רשת" שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות, לקצרה ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת תשובת המשתתף מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בתשובת המשתתף וכן לפרסמה באתר "רשת" ו/או בתוכנית ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. וכי לא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
4.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בתשובת המשתתף ו/או בצילומי הביקור האישי, כהגדרתו להלן שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באתר האינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית ו/או כל פעילות אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת".
4.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר הFacebook ו/או במסגרת כל פעילות לקידום התכנית ו/או בכל מדיה קיימת או עתידית.
4.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בתשובת המשתתף ו/או בצילומי הביקור האישי, כהגדרתם להלן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בתשובת המשתתף.
4.8 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן תשובת המשתתף ששלח.
4.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים אלה לעיל, המשתתף מתחייב שלא לשלוח או לכלול בתשובת המשתתף ששלח, אלה מן התכנים הבאים:
4.9.1 כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
4.9.2 כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
4.9.3 כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
4.9.4 כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
4.9.5 כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
4.9.6 כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
4.9.7 נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
4.9.8 כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
4.9.9 כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
4.9.10 כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
4.10 המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת" בקשר לכך.
5. מהלך הפעילות וההשתתפות בה:
5.1 במסגרת הפעילות, המשתתפים ידרשו לכתוב במסגרת מסך הפעילות את תשובתם (תשובת המשתתף, כהגדרתה לעיל) לשאלה " איפה המשתתף רוצה שנציגי "ספרינג", יפגשו אותו על מנת להעניק לו פרסים מתנת "יפאורה"
5.2 לאחר שהמשתתף לחץ על לחצן אינטרנטי, תשובתו תשלח למערכת, לבחינת "רשת" ו/או מי מטעמה.
6. תוצאות הפעילות
6.1 בתום תקופת הפעילות ירוכזו וידורגו, על ידי נציגי "רשת" ו/או מי מטעמם, תשובות המשתתפים וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי, ועל פי קריטריונים השמורים עמם. ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגדם בגין כך.
6.2 "רשת" תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המשתתפים ותהליך בחירת המועמד לזכייה ו/או הזוכה.
6.3 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי ידוע להם ש"רשת" שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או את שוויו, בכל עת.
6.4 פרטיהם של המשתתפים בפעילות (ובכלל זה של המועמד לזכייה), לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי "רשת", אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט. "רשת" תהא רשאית לפרסם את פרטיו האישיים של המועמד לזכייה ו/או את שם המשתמש (פרופיל) שלו ב-Facebook, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההרשמה לפעילות ו/או במסגרת ההרשמה באתר האינטרנט, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה "רשת" תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים ואת קטעי הוידיאו אשר צולמו במסגרת הביקור האישי של נציגי ספרינג, במהלך שידורה הטלוויזיוני של התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או באמצעי מדיה אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת".
6.5 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותו של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
7. אישור הזכייה ומימוש הזכייה
7.1 לאחר קביעת זהות המועמד לזכייה, "רשת" תיצור עם המשתתף האמור (להלן: "המועמד לזכייה") קשר, באמצעות שליחת הודעה לפרופיל ה-Facebook של המועמד לזכיה ו/או באמצעות יצירת קשר באמצעות פרטי הקשר שהזין באתר האינטרנט ו/או בדרך אחרת כפי שתבחר "רשת", וזאת תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתום תקופת הפעילות, על מנת ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה (להלן – " אישור הזכייה"). "רשת" אינה מתחייבת, כי אישור הזכייה יעשה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה.
7.2 זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנית בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
7.2.1 המועמד לזכייה הסכים לצילום מעמד הזכייה, במסגרתו יגיעו נציגי "יפאורה" להעניק לזוכה פרסים שונים (כהגדרתו בסעיף 8.1 להלן), במיקום בהתאם לתשובת המשתתף, וכן לשידור הצילום, כולו או חלקו, האמור בכל אמצעי תקשורת שהוא על ידי "רשת" ו/או מי מטעמה.
7.2.2 המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
7.3 עמד המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף 7.2 להלן – יוכרז כזוכה.
7.4 למניעת הספק, מובהר, כי "רשת" תהא האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף ‏7.2 לעיל.
7.5 "רשת" תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף 7 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
7.6 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף ‏7.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), "רשת" תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אחר מרשימת המשתתפים (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
7.7 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמד החלופי לזכייה.
7.8 אופן קבלת הפרס, כמפורט בסעיף 7 זה לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי על ידי המועמד לזכייה ו/או מי מטעמו.
7.9 "רשת" תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של "רשת" ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת "רשת" ו/או מי מטעמה.
7.10 במידה והפרס לא יידרש ו/או במידה ותבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף ‏8.15 להלן.
7.11 "רשת" תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, שם משתמש (פרופיל) שלהם ב-Facebook , מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם (ובכלל זה צילום הענקת הפרס כאמור בסעיף 7.2.1 לעיל), באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט, אתר ה- Facebook ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות ו/או לשם מטרה אחרת, כפי שייקבע על ידי "רשת", לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. "רשת" תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות אך לא רק, זכויות השידור, זכויות היוצרים וסימני מסחר).
8. הפרס
8.1 למשתתף אשר יוכרז על ידי "רשת" כזוכה בפעילות יוענק ביקור אישי, אשר ייערך על ידי נציגי "ספרינג", בביתו או במיקום אחר בהתאם לתשובת המשתתף, במועד אשר יתואם על ידי "רשת" (לעיל ולהלן – "הביקור האישי"), במסגרתו יצולם קטע וידאו של הזוכה עם נציגי "ספרינג", צוותי הצילום וההפקה מטעם "רשת" במעמד קבלת הפרסים השונים מתנת ""יפאורה", למטרות שידור באמצעי התקשורת השונים (לרבות במסגרת התוכנית), בהתאם לקביעת "רשת" (לעיל ולהלן – "הפרס"). מובהר, כי "רשת" אינה מתחייבת כי תעשה כל שימוש בצילום הביקור האישי ולזוכה.
8.2 הזוכה יידרש, במועד הביקור האישי, לחתום ולמסור ל"רשת" ו/או למי מטעמה כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי "רשת", והכל בקשר לקבלת הפרס ו/או לצילומו ו/או לשידורו;
8.3 "רשת" ו/או מי מטעמה רשאים, במועד הביקור האישי, לדרוש לבצע אימות של זהות הזוכה באמצעות תעודה מזהה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי "רשת"
8.4 אי עמידה בתנאים המפורטים לעיל בסעיפים 8.2. ו 8.3 לעיל, תשלול מהזוכה את זכאותו לפרס וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" ו/או מי מטעמה.
8.5 על זוכה ו/או על מי מטעמו חל איסור מוחלט לתעד, לרבות לצלם (צילום וידאו וצילום סטילס) ו/או להקליט את הביקור האישי בכל אמצעי ודרך שהם.
8.6 מובהר, כי ל"רשת" ו/או למי מטעמה נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבלת כל החלטה בקשר עם הענקת הפרס. בכלל זה, את מועד הענקת הפרס, את מיקום הענקת הפרס (היינו, מועד ומיקום התקיימות הביקור האישי), את הפעילות אשר תבוצע במסגרת הביקור האישי, וכן את משך ואופן ביצוע הביקור האישי, ולזוכה ו/או מי מטעמו ו/או למשתתפים בפעילות לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.
8.7 למניעת הספק, מובהר, כי "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד הענקת הפרס (היינו, מועד התקיימות הביקור האישי) יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים לזוכה ו/או כי מיקום הענקת הפרס (היינו, מיקום התקיימות הביקור האישי) יהא במיקום המתאים לזוכה, ולזוכה לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר לכך.
8.8 מובהר בזאת, כי תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של "רשת" הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את "רשת" ו/או מי מטעמה.
8.9 אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את "רשת" ו/או מי מטעמה לחלק את הפרס בגין הפעילות.
8.10 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו הביקור האישי לא יצא לפועל בשל סירוב הזוכה להתקיימותו במועד ו/או במיקום אשר נקבע על ידי רשת לשם כך.
8.11 הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה.
8.12 לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "רשת" בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. "רשת" תהא רשאית להחליף כל פרס בפרס חלופי, שווה ערך, בהתאם לקביעתה של "רשת", מכל סיבה שהיא.
8.13 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8.12 לעיל, מובהר, כי "רשת" ו/או "יפאורה" לא תהיינה אחראיות לתוכן ולמהלך הביקור האישי.
8.14 למניעת הספק, מובהר, כי "רשת" תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בקשר עם הענקת הפרס (ובכלל זה הביקור האישי וצילומו), לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
8.15 הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.
8.16 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, "רשת" תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של "רשת". למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו "רשת" תסבור כי המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת "רשת".
8.17 למניעת הספק, מובהר כי היה והפרס לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא נדרש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא "רשת" רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס ו/או לא לחלקו ו/או לחלק למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן בגין פעולותיה של "רשת" כאמור.
9. שונות
9.1 "רשת" תהיה האחראית הבלעדית על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע הפעילות, פרסום תוצאות הפעילות וחלוקת הפרס, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל "רשת" בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות.
9.2 למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ל"רשת" מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות, וכן כי "רשת" תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות, ובכלל זה "רשת" תקבע את כללי וחוקי הפעילות, את תקופת הפעילות, את זהות המועמד לזכייה (לרבות המועמד החלופי) ואת זהות הזוכה, את תקופת הפעילות, את הפרס אשר יוענק לזוכה, את מועד מתן הפרס ואופן מימושו, וכן "רשת" תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות "רשת" כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף 9.1 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
9.3 "רשת" שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי "רשת" (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, "רשת" תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‏9.3 זה, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.
9.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בגין כל נזק שיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בקבלת הפרס.
9.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי "רשת", עובדי חברת "יפאורה", קונסטנטין הפקות ובני משפחותיהם. בני משפחה לעניין זה- בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.
9.6 "רשת" שומרת על זכותה לבטל את הפעילות ו/או לשנות את הפעילות, ו/או לשנות ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות ו/או את מספר הפרסים שיחולקו בכל פעילות, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הפעילות, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או מכל סיבה אחרת.
9.7 כל משתתף מסכים בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 9.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי "רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן. "רשת" תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
9.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ו"רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, ו/או בפרסים.
9.9 כל משתתף, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. "רשת" לא תהא אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או לתקינותו של אתר האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או אתר האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור "רשת" תהא רשאית לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, לרבות בגין אי קליטת פרטיו ו/או תשובת המשתתף (כולה או חלקה) ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
9.10 על אף מאמצי "רשת", עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף ‏9.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף לפטור את "רשת", ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט "רשת", אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
9.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 9 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר ה- Facebook, ו/או באתר האינטרנט, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני:reshet@reshet.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על "רשת" ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר ה- Facebook ו/או באתר האינטרנט ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על "רשת" חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות אתר האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook.
9.12 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם ביצוע ההרשמה לפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, אך לא רק, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי "רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או "יפאורה" מי מטעמן.
9.13 המשתתפים, לרבות הזוכה, פוטרים את "רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכה פוטרים את "רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, ו/או במסגרת מימוש הפרס.
9.14 האחריות למימוש הפרס, היא על הזוכה. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. "רשת" ו/או "יפאורה" ו/או מי מטעמן לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס.
9.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏8.13 לעיל ו/או בסעיף ‏9.15 זה לעיל, "רשת" תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
9.16 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, בכל מקרה בו יפר משתתף או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס, "רשת" תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
9.17 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
9.18 הדין החל בכל הנוגע לפעילות, ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו.
9.19 במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.
9.20 למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.