פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות תמונות

28/01/14 08:48תקנון פעילות - ";המירוץ למיליון – עונה רביעית";
1. הגדרות
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. ";בני משפחה";
משתתף, אשר שלח את התמונה הזוכה, כהגדרתה להלן, ואשר עומד בתנאי הכשירות כמפורט להלן, ואשר בהתאם למספר הזוכים אשר נקבע לפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. ";זוכה"; ו/או ";זוכים";
פעילות אשר תוצג בפייסבוק ובאינסטגרם התכנית, במהלך תקופת הפעילות כהגדרתה להלן ואשר במסגרתה יתבקשו המשתתפים לשלוח לעמוד הפייסבוק ולעמוד האינסטגרם של התוכנית תמונות בהם מוצג המשתתף במקום כלשהו ברחבי העולם (לרבות ישראל) בצירוף שלט ";גם אני רוצה לרוץ למיליון";. ";הפעילות";
אתר הפייסבוק של התוכנית אשר כתובתו היא: https://www.facebook.com/hamerotz?fref=ts
ו/או עמוד האינסטגרם של התוכנית בלינק: http://instagram.com/theamazingraceisrael
";האתר"; או ";אתר האינטרנט";
מקום פרסום תקנון זה, אשר כתובתו: http://reshet.tv/
";אתר רשת";
כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר: שלח תמונה כנדרש וכמפורט בתקנון זה; שלח את התמונה מתוך פרופיל מזוהה ופעיל אשר דרכו ניתן לזהותו וכן ליצור עימו קשר בחוזר, וכן כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.
";המשתתף"; ו/או ";המשתתפים";
משתתף בפעילות, אשר התמונה ששלח נבחרה כ";מקורית ביותר"; ובכפוף למספר הזכיות שייקבעו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות באודישן, והכל טרם הוכחת זכאותו לזכייה, בהתאם למפורט בתקנון זה. ";המועמד לזכייה"; ו/או ";המועמדים לזכייה";
תמונה אשר ישלח המשתתף אשר בה מוצג המשתתף במקום כלשהו ברחבי העולם (לרבות ישראל) בצירוף שלט ";גם אני רוצה לרוץ למיליון";. ";התמונה"; ו/או ";התוכן";
פרופיל המשתתף בפייסבוק ו/או פרופיל המשתתף באינסטגרם, אשר הינו פרופיל כשיר, המזוהה עם המשתתף, אינו שייך לאחר, ואשר דרכו ניתן לזהות את המשתתף ו/או ליצור עימו קשר. ";הפרופיל האישי";
תוכנית הטלוויזיה ";המירוץ למיליון – עונה רביעית"; המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת.
. ";התוכנית";
כהגדרתה וכמפורט בסעיף 6 להלן. ";הזכייה"; או ";זכאות לזכייה";
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. ";לרבות";
חברת רשת - נגה בע";מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – ";משרדי רשת";) ";רשת";
החל מתאריך 28.1.2014 (מועד תחילת הפעילות) הפעילות ועד ל1.5.2014 (מועד סיום הפעילות). ";תקופת הפעילות";
התמונה, אשר נבחרה ע";י מערכת האתר כ";מקורית ביותר"; ו/או כ";מעניינת ביותר"; על פי שיקול דעת מערכת האתר ו/או ";רשת";, לפי שיקול דעתם הבלעדי ועל פי קריטריונים השמורים עימם. ";התמונה הנבחרת"; ו/או ";התמונה המנצחת";

2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט/אפליקציות אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת.
3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות שליחת התמונה, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע מלקיחת חלק כלשהו בפעילות.
3.4 רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את תמונתם ו/או את התמונה ששלחו הזוכים ו/או המשתתפים בפעילות בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, ו/או בדף הפייסבוק שלהן והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל משתתף ו/או מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
4. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1 שלח תמונה מקורית, אשר צילם בעצמו ו/או אשר בה הוא מופיע, ובה הוא מופיע במקום כלשהו בעולם (לרבות ישראל) כשהוא מניף ו/או מציג שלט ועליו המילים ";גם אני רוצה לרוץ למיליון";. מובהר כי חומר שיתגלה כמועתק ממקור כלשהו ו/או תמונה אשר תתגלה כערוכה (לרבות photoshop) ו/או לא מקורית תפסול את ההשתתפות ו/או הזכאות לפרס של המשתתף שהעלה אותה לאתר;
4.1.2 שלח את התמונה מפרופיל אישי כהגדרתו לעיל
4.1.3 עומד בתנאי הכשירות להרשמה למיוני התוכנית כפי שהינם מפורטים בתקנון ההרשמה לתוכנית הנמצא בכתובת http://reshet.tv/

4.2 המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר המפר זכויות קניין רוחני של אחר לרבות זכויות יוצרים.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את ";רשת"; בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

4.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת התמונה מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל";רשת"; לעשות שימוש בתמונה וכן לפרסמה באתר רשת ו/או בדף הפייסבוק של רשת ו/או במסגרת התכנית ו/או בכל פרסום אחר של ";רשת"; (לרבות עלונים, פליירים וכדומה). המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או באתר הפייסבוק של רשת ו/או במסגרת התכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתמונה וכן בכל אלמנט הקשור בפעילות שיעלה לאתר, הן בבעלותו הפרטית, וכי הוא רשאי לעשות בהן שימוש בלתי מוגבל במסגרת הפעילות וכי אין בשימוש שיעשה בזכויות אלה במסגרת הפעילות כדי לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים, לרבות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות. בנוסף המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
4.5 למניעת ספק, מובהר, כי שליחת התמונה עצמה ושליחת באמצעות פרופיל אישי כהגדרתו לעיל, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למערכת האתר ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו.
4.6 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות שליחת התמונה, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם התמונה שלהם ו/או הפעילות (להלן – ";פרטי הפעילות";), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן).
5. עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1 רשת היא עורכת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
5.2 בתום הפעילות ייבחר ע";י מערכת האתר ו/או ";רשת";, על פי שיקול דעתה, מתוך כלל התמונות אשר יישלחו דרך האתר, התמונה המקורית ביותר ו/או המעניינת ביותר, כתמונה המנצחת..
5.3 רק התמונות אשר ייקלטו בפועל על ידי מערכת האתר, יחייבו לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת האתר ו/או רשת ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
5.4 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הזכיות הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לזכייה. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
5.5 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
5.6 שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת אשר תהיה רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, ובאתר רשת ו/או באתר כהגדרתו לעיל. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. מערכת האתר ו/או רשת תיצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות הפרופיל האישי, תוך 60 ימים ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו.
5.7 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ישיב למאמצי רשת ו/או מערכת האתר ליצירת קשר עימו תוך 72 שעות, ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי להיות מזומן לאודישן, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – ";המועמד הפסול";), רשת ו/או מערכת התוכנית, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, לזמן לאודישן משתתף אחר בפעילות (להלן – ";המועמד החלופי לזכייה";).
5.8 להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
5.9 רשת תהא רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או בתנאי הכשירות להשתתפות בתוכנית ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיהם ליצירת קשר ו/או (להלן – ";זוכה פסול";). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
5.10 רשת תהיה רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכים ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהא בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
6. הזכייה והזימון לאודישן
6.1 התמונה המנצחת תזכה את שולחה בזימון לאודישן כמשתתף בתוכנית, וזאת ללא שיידרש לשלם את דמי ההרשמה לאודישנים כמפורט בתקנון ההשתתפות לתוכנית המפורסם באתר ";רשת";.

6.2 מובהר כי היה ומשתתף יוכרז כמנצח בפעילות, ויזומן לאודישן לתוכנית, יידרש המשתתף להביא עימו לאודישן חבר צוות נוסף אשר עימו קיים לו קשר והיכרות מוקדמת (לדוגמא קשרי משפחה, עבודה, חברים, וכדומה) ואשר עונה אף הוא על תנאי הכשירות להשתתפות בתוכנית, כמפורט בתקנון ההשתתפות לתוכנית המפורסם באתר ";רשת";.

6.3 מובהר כי עצם זימון הזוכה בפעילות לאודישן, אינה מבטיחה את השתתפותו בתוכנית, וכי הזימון לכל שלב בתהליך המיון ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה. עצם זכייתו של הזוכה ו/או מימוש זכייתו והשתתפותו באודישן והעמידה בכל תנאי ההשתתפות בתוכנית, אינה מבטיחה כי הזוכה יוזמן להשתתף בהמשך תהליכי המיון ו/או באודישנים נוספים ו/או יבחר להשתתף בתוכנית.

6.4 מובהר כי הזוכה ו/או חבר הצוות שיביא עימו לא יקבלו כל תמורה בגין השתתפותם בתהליך המיון ו/או בגין שימוש באודישן בהשתתפותם בתוכנית ו/או פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנוכחותם באודישן.

6.5 מרגע בו הודיעה ";רשת"; ו/או מערכת האתר לזוכה על הזכייה, הזוכה נושא באחריות המלאה והבלעדית לגבי מימוש זכאותו לאודישן ולכל המתרחש במהלך האודישן עצמו. ";רשת"; ו/או מערכת האתר ו/או מערכת הליהוק של התוכנית לא יקבעו מועד חלופי ו/או יתאמו אודישן נוסף למתמודד אשר לא הגיע במועד שתואם עימו ו/או אשר לא הגיע מוכן לאודישן (לרבות בליווי חבר צוות נוסף) ו/או אשר לא צלח את האודישן שבוצע לו.

6.6 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את זכאותו לאודישן, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
6.7 הזכאות לזכייה הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת ו/או מערכת האתר רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.
6.8 רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למימוש הזכייה, לרבות אך לא רק, לגבי מועד האודישן, תוכנו, כל המתרחש בו, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין,שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם מימוש הזכייה ו/או אי מימושה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם מימוש זכאותו לפרס.
6.9 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא לאפשר את מימוש הזכייה ו/או לבטל את הזכייה, כולה או חלקה, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמד לזכייה ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
7. שונות
7.1 מערכת אתר התכנית תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעת הזכייה כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל מערכת אתר התכנית בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
7.2 רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
7.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לזכייה, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח התמונה ו/או בקביעת המועמד לזכייה ו/או הזוכה, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
7.4 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת האתר של התכנית והכרעות רשת ו/או מערכת אתר התכנית של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
7.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ובני משפחותיהם.
7.6 רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות (כולו או חלקו), לרבות את מספר הזכיות שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת אתר הפייסבוק של התכנית ו/או מכל סיבה אחרת.
7.7 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימוש הזכאות לזכייה.
7.9 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהיה אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרופיל האישי ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
7.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
7.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
7.12 המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר בכל הנוגע למימוש הזכאות לזכייה. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מימוש הזכאות לזכייה.
7.13 האחריות למימוש הזכייה, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש זכאותו לזכייה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הזכאות לזכייה מסיבות שאינן תלויות בהן.
7.14 רשת לא תשא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה.

7.15 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם מימוש הזכייה ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.
7.16 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
7.17 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.