תקנון הרשמה ראשונית להישרדות

 • שתפו את החברים -

ברוכים הבאים ל"הישרדות"

תנאי ההרשמה הראשונית
"הישרדות" (להלן – "התוכנית" או "הישרדות") הינה תוכנית ריאליטי אשר תופק על ידי רשת מדיה בע"מ (להלן – "רשת") ו/או על ידי חברת הפקה מטעמה ולבחירתה של רשת, עבורה ובשיתופה (להלן – "רשת") (חברת ההפקה, "רשת", ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– "ההפקה"). המתמודדים בתוכנית ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
הרשמה זו מהווה את השלב הראשוני בהליך ההרשמה לתהליך המיון לתוכנית. ההרשמה הראשונית תתבצע באמצעות חתימתו של המעוניין להירשם לתהליך המיון על טופס הרשמה ראשונית זה ומילוי הפרטים הנדרשים (הכל בהתאם למפורט להלן) (להלן, בהתאמה – "ההרשמה הראשונית" ו-"הנרשמים"). מובהר, כי אין בביצוע ההרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון. על מנת שנרשם יסיים בהצלחה את הליך ההרשמה במלואו יהא עליו לקיים את כל שלבי ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה, אשר ייקבע על ידי ההפקה וכמפורט בטופס הרשמה ראשונית זה ובטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שיפורסם במועד מאוחר יותר  בכל אמצעי תקשורת אשר ייבחר על ידי ההפקה לשם כך (להלן – "השלמת ההרשמה לתהליך המיון") (ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה לתהליך המיון תכונינה, להלן, ביחד – "ההרשמה").
מובהר, כי ההרשמה הראשונית ו/או שליחת הודעת האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה הראשונית (כהגדרתה להלן) ו/או השלמת ההרשמה לתהליך המיון (ככל שתיפתח ההרשמה) ו/או הזימון לכל שלב בתהליך המיון ו/או ההשתתפות בפועל בכל שלב בו ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם ביצועה של ההרשמה הראשונית (לרבות מסירת הפרטים האישיים).
מובהר, כי בכל מקרה שבו תיפתח השלמת ההרשמה לתהליך המיון, עצם השלמתה, במלואה, ובכלל זה מילוי והגשת טופס ההרשמה ו/או כל פרט או טופס נוסף אשר יידרשו על ידי ההפקה, לפי שיקול דעתה, והעמידה בכל תנאי ההרשמה, אינה מבטיחה כי הנרשם יוזמן להשתתף באילו משלבי תהליך המיון ו/או יבחר להשתתף בתוכנית. אין ולא יהא בעצם ההזמנה של מי מהנרשמים להשתתף בשלב מסוים משלבי ההרשמה ו/או תהליך המיון כדי לחייב את ההפקה לאפשר לאותו נרשם להשתתף בשלב האמור או בשלבים אחרים של ההרשמה ו/או תהליך המיון, ובכלל זה, לערוך לו ראיון ו/או אודישן.
מובהר כי, אין באמור כדי לחייב את ההפקה לקיים את השלמת ההרשמה ו/או תהליך המיון ו/או להפיק ו/או לשדר את התכנית בכל שלב.
מובהר, כי ההרשמה ו/או השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה גם לנרשמים אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון מועמדים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של מועמדים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ההרשמה הראשונית, וכן טופס הרשמה ראשונית זה הינם בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
ההרשמה וההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם מעל גיל 18 אשר רוצה לקחת חלק בתכנית מאומצת  ואתגרית זו, על כל המשתמע מכך.
ההרשמה הראשונית תהא פתוחה החל מיום 1.3.16 בשעה שתיקבע על ידי ההפקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועד למועד אשר ייקבע ע"י ההפקה (כולל). ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה הראשונית תהיה פתוחה החל ו/או עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי השלמת ההרשמה לתהליך המיון תיפתח, השלמת הרשמה זו תהא פתוחה במועדים אשר ייקבעו על ידי ההפקה ותכלול שלבים ותנאים כי שיקבעו על ידי ההפקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ובהתאם להוראות בדבר ההרשמה אשר תימסרנה על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכלל זה ההוראות אשר תפורטנה בטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון.
על כל מועמד המעוניין להירשם, בהרשמה הראשונית, לתהליך המיון במסגרת ההרשמה הראשונית לבצע את ההרשמה הראשונית במלואה, על כל שלביה, בהתאם למפורט להלן:
(i)     הרשמה ראשונית באתר האינטרנט בכתובת reshet.tv, במסגרתה יידרש למלא את פרטיו האישיים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מין, עיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. מבלי לגרוע מהאמור, עליו לאשר ולהסכים לתנאי טופס הרשמה ראשונית זה  באמצעות סימון "משבצת הסימון" באתר האינטרנט, שלצידה כיתוב המציין כי "הנרשם קרא והסכים לתנאי טופס הרשמה ראשונית זה" (או כיתוב דומה אחר) (להלן – "אישור טופס ההרשמה");
(ii)   קבלת הודעת אישור, אשר תופיע בעמוד ההרשמה, הראשונית במסגרת ביצוע ההרשמה הראשונית, כאמור לעיל המודיעה כי ההרשמה הראשונית של הנרשם נקלטה על ידי ההפקה;
(iii)  לאחר פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יקבלו הנרשמים בהרשמה הראשונית הודעת דואר אלקטרוני, אשר תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הצוות, כפי שהוזנה במסגרת ההרשמה הראשונית, הכוללת קישור אינטראקטיבי לביצוע השלמת ההרשמה לתהליך המיון(להלן – "ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה");
(iv)כניסה לקישור האינטראקטיבי, אישור טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לרבות פרק השחרור והוויתור בו, (כמפורט לעיל ולהלן) ומילוי השאלון בצורה מלאה, נכונה ומדויקת, והכל באמצעות לחיצה על הקישור או הקישורים המתאימים שיצורף או (לפי העניין) יצורפו להודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ובהתאם להוראות אשר תפורטנה בהודעה האמורה; וכן (v) שליחת השאלון, בצירוף תמונות/ וידיאו, בהתאם להוראות אשר תפורטנה בהודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.
(v)   מועד ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה הראשונית, יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ויכול שיחלוף זמן לא מבוטל בין ההרשמה הראשונית לבין השלמתה.
למניעת ספק, מובהר, כי אין בביצוע ההרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון וכל נרשם יידרש להשלים את השלמת ההרשמה לתהליך המיון (לאחר שזו תיפתח על ידי ההפקה, כמפורט בטופס הרשמה ראשונית זה), בהתאם ובכפיפות להוראות ההפקה.
עוד מובהר, למניעת ספק, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לחייב אותה להמשיך עם ההרשמה ו/או תהליך המיון ו/או לזמן או לכלול נרשם כלשהו בתהליך המיון. הרשמתו של הנרשם תהא תקפה רק במקרה בו הנרשם סיים את ההרשמה לתהליך המיון, על כל שלביה, לרבות שלב השלמת ההרשמה לתהליך המיון, ועמד בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
בכל מקרה בו לא קיבל הנרשם אישור בעמוד ההרשמה הראשונית, בדבר קליטת הרשמתו הראשונית במועד ביצוע ההרשמה הראשונית על ידו, מכל סיבה שהיא, עליו לפנות להפקה בגין כך באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת Operator@reshet.tv
למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה, ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון.
בטרם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה, על כל נרשם לעיין היטב בהליך הבקשה המפורט לעיל ולהלן.
למניעת ספק, מובהר, כי מילוי כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה (הרשמה ראשונית והשלמת ההרשמה לתהליך המיון גם יחד), לרבות שאלון, ככל שיהיה (ואשר יהווה חלק מהשלמת ההרשמה לתהליך המיון), באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות.טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שלא ימולאו בהם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) יפסל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובמקרה כאמור הנרשם אשר הגישם לא יהיה זכאי להשתתף בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) לא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון. מובהר, כי אין בקיום תנאי טפסי ההרשמה ו/או בהגשתם להפקה (לרבות טופס הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה), כנדרש, כדי להבטיח את השתתפות הנרשם בהשלמת ההרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) בתהליך המיון ובכלל זה, את זימון הנרשם לתהליך המיון.
למניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור בטופס הרשמה ראשונית זה, לעניין שיקול דעת ההפקה לעניין השתתפות הנרשמים בהרשמה ו/או הזמנת הנרשמים לתהליך המיון ו/או השתתפותם בו, מילוי טופס ההרשמה הראשונית ו/או טופס השלמת ההרשמה להליך המיון מספר פעמים על ידי אותו נרשם, אינו מזכה את הנרשם במספר זימונים לצורך השלמת ההרשמה לתהליך המיון ו/או להליך המיון. נרשם שנרשם וזומן על ידי ההפקה (ככל שזומן) ולאחר מכן נרשם פעם נוספת, לא יזומן פעם נוספת.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המועמדים המתאימים ביותר להשתתף בתהליך המיון. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המועמדים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הנרשמים אשר סיימו את הליך ההרשמה (ובכלל זה הגישו את טפסי ההרשמה הראשונית וטפסי השלמת ההרשמה והשאלון), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין הנרשמים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לתהליך המיון, אשר ישתתפו בתוכנית.
בלי לגרוע מהאמור בטופס הרשמה ראשונית זה ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, לתהליך המיון ולתוכנית, על כל שלביהם, תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לשליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לנרשמים אשר יוזמנו לתהליך המיון (ככל שיוזמנו), לנרשמים אשר ישתתפו בתהליך המיון ו/או ירואיינו באופן אישי ו/או ישתתפו באודישן מכל סוג שהוא (והכל, לרבות במקרה בו מי מהנרשמים יוזמנו לשלב מסוים של תהליך המיון), וכן, בנוגע לזהות הנרשמים אשר יעברו כל שלב משלבי תהליך המיונים. מובהר, כי החלטות ההפקה, לרבות ההחלטות המפורטות בטופס הרשמה ראשונית זה תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה ראשונית ו/או לטופסי השלמת הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין הליך המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, שליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.
כל נרשם, בעצם אישור טופס הרשמה ראשוני זה ו/או ביצוע ההרשמה הראשונית, מסכים ומתחייב, באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס הרשמה ראשונית זה ו/או במסגרת ההרשמה.
כמו כן, בעצם ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם משחרר באופן בלתי חוזר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה הראשונית ו/או ההרשמה ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של הרשמה לתהליך המיון, בתהליך המיון ו/או בתכנית.
מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה המלאה לתהליך המיון על הנרשם לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפניו במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, לתהליך המיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשירות, על ידי הנרשם, תמנע ממנו את השתתפותו בתהליך המיון ובתוכנית. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הנרשם בכל שלב שהוא של ההרשמה ו/או תהליך המיון ו/או בתוכנית.
בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי אין באמור בטופס הרשמה ראשונית זה כדי למנוע מההפקה להזמין נרשם להשתתף בתהליך המיון ו/או לבחור נרשם להשתתף בתוכנית, במקרה בו הוא אינו עומד בכל תנאי הכשירות האמורים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך.
מובהר, כי בכל מקרה בו מי מהנרשמים הוזמן להשתתף בהשלמת ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון (באחד או יותר משלביו), יהיה עליו לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפני כל נרשם בשלבים השונים של ההרשמה ושל תהליך המיון (ככל שיוזמן להשתתף בהם וככל שישתתף בהם), וזאת על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), והכל עד לבחירתם מי מהנרשמים כאמור כמתמודדים בתכנית (ככל שייבחרו).
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של ההרשמה ו/או תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.
על ידי ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם מצהיר, מסכים ומאשר, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כדלקמן:
(1)      כי מסר כל מידע להפקה מרצונו החופשי;
(2)     כי ידוע לו שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם ההרשמה, וכי מסירתו אינה מקנה לנרשם זכות להשתתף בשלבים הבאים של ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון ו/או בתוכנית; מובהר, כי מסירת המידע אינה חובה, אך ללא מסירת המידע לא יהא ניתן להשתתף בהליך המיון וההרשמה.
(3)     כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה הראשונית (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת תהליך ההרשמה והמיון (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ויועבר לחברת ההפקה (אם תהא) ו/או לחברה המבצעת בפועל ו/או מפעילה את ההרשמה והרישום לתהליך המיון או כל מערכת אחרת, וישמש את רשת ו/או את מי מטעמה לצרכי התוכנית ו/או ההרשמה ו/או תהליך המיון, לרבות לצרכי תהליך המיון ולצרכי בדיקת התאמתו לתוכנית, וכן לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שרשת מציעה או צד שלישי כאמור מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים, הכל בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של אתר רשת. בנוסף ישמש המידע לצורך פנייה לנרשמים בהצעה להשתתף בתהליכי המיון לתוכניות אחרות בעתיד. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מסימון אישור קבלת הודעות כאמור במסגרת ההרשמה הראשונית.
בעצם ביצוע ההרשמה הראשונית כל נרשם מאשר באופן בלתי חוזר כי ההפקה רשאית לעשות שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שייקבע על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (ובכלל זה גם בדרך שאינה תואמת באופן מלא את המציאות) כחלק מהתכנית, מערך מקדים של קידומה של התוכנית ו/או של ההפקה לרבות פרסומות ופרומואים לתוכנית ו/או להפקה, בכל מדיה קיימת או עתידית.
ההפקה ו/או צד שלישי מטעמן שומרות לעצמן את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל הנרשמים או חלקם, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות הוראות טופס הרשמה זה, מועדים ומיקומים של ההרשמה הראשונית, השלמת ההרשמה לתהליך המיון, תהליך המיון, ראיונות ומבחני בד. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
בעצם ביצוע ההרשמה הראשונית, מסכים כל נרשם כי כל הוספה ו/או גריעה /ואו שינוי מכל סוג שהוא, בתנאי ההרשמה ו/או כל תנאי עתידי ו/או טופס הרשמה ראשונית זה, כאמור לעיל, יחול עליו כלשונו וכי לא תהא לנרשם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בטופס הרשמה ראשונית זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים בשלבים הבאים  להרשמה ו/או לתהליך המיון.
הרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בתהליך המיון ו/או בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.
בעצם הגשת טופס הרשמה ראשונית זה ובאישורו ו/או בחתימה עליו במסגרת הליך המיון, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בטופס הרשמה ראשונית זה ולתנאיו. על הנרשם שלא מסכים לאמור בטופס הרשמה ראשונית זה להימנע מהגשת טופס ההרשמה הראשונית, ובכלל זה להימנע מלאשרו בכל אופן ו/או מלחתום עליו.
אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי.
אני מאשר בזאת כי אשמור על סודיות מלאה בכל הקשור להרשמה, לתהליך ההרשמה, לאודישנים, לתכנית, להפקה, לטופס הרשמה ראשונית זה ולא אעבירו לצד ג' כלשהו, לא אחשוף אותו בפני צד ג' כלשהו (לרבות בני משפחה, חברים, כל אמצעי תקשורת ו/או גורמים אחרים כלשהם) ולא אשתמש בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל צורך שהוא.
כל הוראה מהוראות טופס הרשמה ראשונית זה, אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת.שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בטופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרש כוויתור של ההפקה על כל מחדל אחר.כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס הרשמה ראשונית זה, לא יפעל כוויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס הרשמה ראשונית זה.אנו (לרבות מי מאיתנו) איננו רשאים להמחות את חובותינו או זכויותינו על פי טופס הרשמה ראשונית זה.
 
אנו, מצהירים כי קראנו והבנו את האמור בטופס הרשמה ראשונית זה לעיל, כי היתה לנו האפשרות וניתנה לנו שהות מספקת לקרוא אותו בעיון ולהתייעץ לגביו טרם חתימתנו עליו, וכי בחתימתנו להלן ו/או באישור טופס הרשמה ראשונית זה אנו מסכימים לכל האמור בו.
 
 
___________       ___________       ___________      ___________       __________              
     שם פרטי             שם משפחה         מספר תעודת זהות           חתימה                  תאריך 
 
 
 
 • שתפו את החברים -

הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת

תגובות

הוסף תגובה
 • 1

  מצחיק שנון אסטרטג ויודע להתחבר לאנשים

  ניסן רפאלוב | 18/05/16 14:05

  חלום חיי להשתתף בתכנית שלכם

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 2

  מצחיק מאוד אוהב אתגרים חדשים אסטרטג לא קטן יודע לעשות אש איפה שצריך

  ניסן רפאלוב | 19/05/16 10:05

  חלום חיי להשתתף בהישרדות אני בטוח שהרייטינג רק יעלה אם אני יכנס לתכנית הישרדות

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 3

  הרשמה

  רני כיואן | 09/05/16 11:05

  לכל הנרשמים שולחים קישור השלמת ההרשמה ??

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 4

  הישרדות אהבת חיי

  ניסן רפאלוב | 22/05/16 21:05

  אנא בבקשה אני מתחנן תקבלו אותי להישרדות לתוכנית החדשה זה בשבילי חלום אני מבקש בכל לשון של בקשה אני בטוח שאני יתן רייטינג לתוכנית ואקשן אני ממש פעיל ולא עצלן פליירים תזמינו אותי לאודישנים שלכם תודה רבה מודה לכם מאוד

  הגב להתגובה זו | סגור

 • 5

  ןמ

  נינ | 26/05/16 17:05

{{Data.Title}}