תקנון כרטיסים לגמר

  • שתפו את החברים -

1. הגדרות
מתחם "הישרדות" באתר "רשת" אשר כתובתו Reshet.TV ו/או באפליקציית "רשת". "אתר"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"
פרק הגמר של התוכנית אשר יצולם במועדים ובמיקום אשר ייקבעו על ידי רשת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות כפי שאלו ישונו מעת לעת על ידי רשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. "גמר התוכנית"
משתתף, אשר מילא פרטיו כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר ואשר שלח תמונה מקורית ויצירתית, אותה יצלם המשתתף, של חפץ מביתו אותו היה לוקח לאי בודד ואשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן. "זוכה" ו/או "זוכים"
פעילות אשר תוצג בדף האתר, ואשר במסגרתה יהא על המשתתפים לשלוח את התמונות מקוריות ויצירתיות, אותה יצלם המשתתף, של חפץ מביתו אותו היה לוקח לאי בודד, החל מיום 9.2.2016 ועד ליום 18.2.2016 (להלן: "תקופת הפעילות"). "הפעילות"
כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר; שלח תמונה מקורית ויצירתית אותה יצלם המשתתף, של חפץ מביתו אותו היה לוקח לאי בודד במהלך תקופת הפעילות; צירף ומסר פרטים אישיים כמבוקש; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ואשר מסר, ככל שנדרש לכך ע"י עורכת הפעילות, את הפרטים האישיים; וכן, עמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן. "המשתתף" ו/או "המשתתפים"
התוכנית "הישרדות הונדורס" המשודרת על ידי רשת. "התוכנית"
תמונה מקורית ויצירתית, אותה יצלם כל משתתף, של חפץ מביתו אותו היה לוקח לאי בודד. "התמונה" או התמונות"
משתתף בפעילות ואשר מערכת התכנית יצרה עמו קשר באמצעות הפרטים האישיים של המשתתף, ובהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה. "המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" ועורכת הפעילות. "הפרטים האישיים"
כהגדרתם בסעיף 6 להלן. "הפרס/ים"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת – מדיה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"). "רשת"
התמונה היצירתית והמקורית ביותר, אותה יצלם המשתתף, של חפץ מביתו אותו היה לוקח לאי בודד, אשר נבחרת בהתאם לשיקול דעתה וכפי שנקבעה על רשת.
"תמונה נבחרת"

2. פרשנות
2.1 המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3 כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4 כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.


3. כללי
3.1 מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או מערכת האתר. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע.
3.2 המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי התקנון, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.3 בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות צירוף פרטיו ו/או שלח תמונה, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע משליחת תמונה ו/או צירוף פרטיו באתר.
3.4 רשת ו/או הפקת התכנית שומרות על זכותן לפרסם את פרטי הזוכים ו/או התמונה ו/או המענה ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, בדף הפייסבוק של "רשת" ו/או התוכנית, בפרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או בכל פלטפורמה אחרת, קיימת ו/או עתידית והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.


4. תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1 משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1 מעל גיל 15;
4.1.2 צירף את פרטיו האישיים כמבוקש;
4.1.3 שלח תמונה באמצעות האתר במהלך תקופת הפעילות;
4.1.4 עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2 המשתתף מתחייב שלא להעלות תכנים לאתר ו/או לאתר רשת ו/או לעמוד הפייסבוק של רשת ו/או התוכנית, לרבות התמונות ו/או להזין לאתר ו/או לאתר רשת ו/או לעמוד הפייסבוק של רשת ו/או של התוכנית איזה מן התכנים הבאים:
4.2.1 כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
4.2.2 כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
4.2.3 כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
4.2.4 כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
4.2.5 כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
4.2.6 כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
4.2.7 נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
4.2.8 כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
4.2.9 כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
4.2.10 כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
4.2.11 תמונה אשר אינה תמונה אשר צולמה על ידיו ו/או שיש בה כדי לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו, לרבות בזכויות יוצרים.
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה כאמור.
4.3 למניעת ספק, מובהר כי רשת שומרת על זכותה לפסול כל תמונה אשר נשלחה על ידי משתתף ולא לאפשר לאותו משתתף להשתתף בפעילות ולעלות תמונתו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל קביעתה של רשת כי התמונה מקיים אחר אחד או יותר מהאישורים המפורטים בסעיף 4.2 לעיל, הכל כפי שייקבע לפי שיקול דעתה של רשת, ולמשתתף לא תהא של טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בגין כך.
4.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת פרטיו האישיים ו/או שליחת השמונה מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ו/או בטריטוריה, ל"רשת" ו/או למערכת האתר לעשות שימוש בפרטיו האישיים ו/או בתמונה, וכן לפרסמם באתר ו/או באתר "רשת" ו/או בעמוד הפייסבוק של "רשת" ו/או של התוכנית ו/או בכל מדיה או פלטפורמה אחרת. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו והתמונה שישלח, יהיו גלויים באתר ו/או באתר רשת ו/או בעמוד התמונות ו/או בעמוד הפייסבוק של רשת ו/או של התוכנית, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או ההפקה ו/או מערכת האתר.
4.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים ככל וישנן בתמונה, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נדרשת כל הרשאה מכל צד ג' כלשהו אחר לשם שליחת התמונה על ידיו ו/או שימושה על ידי רשת בהתאןם למפורט בתקנון זה, וכן כי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ו/או בזכותו של כל אדם אחר, לרבות, בזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור ו/או בזכויות יוצרים שלו.
4.6 למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, למערכת האתר, האתר עמוד הפייסבוק של "רשת" ו/או התוכנית ו/או עמוד התמונות אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתמונות שנשלחו.
4.7 למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות העלאת פרטים אישיים ושליחת התמונות, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם שליחת התמונה ו/או העלאת הפרטים האישיים ו/או הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן) וכן חל איסור לעלות תמונה אשר צולמה על ידי אדם אחר שאינו המשתתף.


5. עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1 רשת היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
5.2 במהלך תקופת הפעילות יבחרו 250 תמונות, סך הכל משך כל הפעילות, כתמונות אשר עשויות לזכות את המשתתפים שהעלו / שלחו אותן בפרס ככל (ובתנאי) שיהא זכאי לפרס בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה.
רשת תהא רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מספר התמונות אשר תיבחרנה כל יום במהלך הפעילות, כאשר מספר זה יכול להשתנות מיום ליום משך תקופת הפעילות (ובכלל זאת ייתכן כי ביום או בימים מסוימים משך תקופת הפעילות לא תבחרנה כלל תמונות). כמו כן, מאגר התמונות ממנו תיבחרנה תמונות בכל מועד בו תיבחרנה התמונות, כאמור לעיל, על ידי רשת ייקבע על ידי רשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כאשר בכל מקרה יכלול רק תמונות שהועלו על ידי המשתתפים במסגרת הפעילות ובהתאם להוראות תקנון זה.
רשת ו/או מערכת התוכנית תבחרנה את התמונות המקוריות והיצירתיות, אשר צולמו על ידי משתתפים, של חפץ מביתם, אותו היה לוקח אותו משתתף לאי בודד, כאשר בכל מקרה הבחירה תהא בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. למניעת ספק, מובהר, כי ייתכן ותיבחרנה על ידי רשת ו/או מערכת האתר מספר תמונות כאמור אשר נשלחו על ידי אותו המשתתף, כאשר כל תמונה כאמור שהעלה תזכה את אותו משתתף בפרס נפרד, ככל (ובתנאי) שיהא זכאי לפרס בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד רשת בגין האמור בסעיף זה לעיל.
5.3 המערכת תיצור קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או (לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת) פרטיו האישיים האחרים של המשתתף, אותם הזין במסגרת השתתפותו בפעילות. למניעת ספק, אין בפרסום הפרטים האישיים על ידי רשת ו/או מי מטעמה כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת ו/או ההפקה ו/או מי מטעמן בקשר עם הזוכה. המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו ואימותם על ידי רשת ו/או מערכת האתר.
5.4 למניעת ספק, רק התמונות אשר ייקלטו בפועל על ידי "רשת" ואשר כתובת הדואר האלקטרוני אשר אותו משתתף אשר שלח את התמונה הזין ו/או פרטיו האישיים האחרים יאפשרו פנייה למשתתף, יחייבו לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות. המשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התכנית ו/או רשת בקשר לכך.
5.5 המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי רשת תהא ראשית לשנות (להגדיל או להקטין) את מספר הפרסין המחולקים לפי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בקשר לכך.
5.6 לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
5.7 שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת ו/או ההפקה אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, ובאתר ו/או באתר רשת ו/או בעמוד פייסבוק של רשת ו/או של התכנית. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. מערכת ההפקה ו/או רשת ו/או מי מטעמן יצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, אשר הוזנו בהתאם להוראות תקנון זה, עד לתום 10 (עשרה) ימים ממועד סיום הפעילות (כאשר מובהר כי הפנייה יכולה להיות במועד מוקדם יותר, לרבות במהלך תקופת הפעילות, הכל לפי שיקול דעתה של רשת), על מנת להודיע לו על זכייתו בפרס. במקרה בו המועמד לזכייה הינו מתחת לגיל 18, גם אפוטרופסיו החוקיים עשויים (לפי שיקול דעת רשת) להגיע למשרדי "רשת" או למקום אחר, כפי שייקבע על ידי רשת ו/או מי מטעמה לשם ביצוע אישור הזכייה (להלן – "מועד אישור הזכייה"). "רשת" אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמד לזכייה (ו/או המתאימים לאפוטרופסיו החוקיים (ככל שנוכחותם תידרש, כאמור).
5.8 במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי רשת ו/או מי מטעמה ליצירת קשר עימו וזאת תוך 48 (ארבעים ושמונה) שעות מעת השיחה או (לפי בחירת רשת) שליחת המייל על ידי "רשת" ו/או מי מטעמה ו/או ניסיונות אחרים יצירת הקשר עמו, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת ו/או מי מטעמה תהיה זכאית (אך בכל מקרה לא מחוייבת), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר אשר עמד בכל תנאי תקנון זה (להלן – "המועמד החלופי לזכייה") ולמועמד לזכייה האמור לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה בקשר עם האמור.
5.9 למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
5.10 רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
5.11 במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.
5.12 רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם, התמונות ששלחו ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, האתר ו/או אתר רשת ו/או עמוד הפייסבוק של התוכנית ו/או של רשת ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא כל תמורה וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).


6. הפרס/ים
6.1 במהלך תקופת הפעילות יחולקו סך הכל 250 הזמנות זוגיות לגמר התוכנית, בהתאם להראות תקנון זה (לעיל ולהלן: "הפרס/ים").
6.2 למניעת ספק, כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד במסגרת הפעילות.
6.3 קטין מחוייב בליווי מבוגר שהינו האפוטרופוס החוקי;
6.4 ניתן לממש את הפרס אך ורק במסגרת גמר התוכנית.
6.5 יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או ההפקה והן רשאיות לשנותו בכל עת (לרבות להקטין או להגדיל את מספר הפרסים), וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
6.6 מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
6.7 לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר או יינתן בגין הפרסים כל סכום ו/או פרס חלופי שהם היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
6.8 הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.
6.9 "רשת" לא תהא אחראית בגין הפרס ובגין כל נזק, מכל סוג שהוא, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום של הגמר. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו ו/או אי מימושו. רשת תהא רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.10 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה בו לא יתקיים הגמר, מכל סיבה שהיא ו/או בכל מקרה של של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
6.11 למניעת ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בגין פעולותיה של רשת כאמור.


7. שונות
7.1 רשת תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת והאתר, לרבות פרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל רשת בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
7.2 רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
7.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך השתתפות בפעילות ו/או משלוח התמונה ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים ו/או מתן הודעה למועמדים לזכייה, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
7.4 תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת האתר של התכנית והכרעות רשת בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
7.5 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ובני משפחותיהם.
7.6 רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים בקשר עם הפעילות ו/או לשנות את הפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם), לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת האתר ו/או מכל סיבה אחרת.
7.7 כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר ו/או בעמוד הפייסבוק של רשת ו/או של התוכנית ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.8 ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
7.9 המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
7.10 על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
7.11 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
7.12 האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת לא תישא באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
7.13 עורכת הפעילות ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
7.14 כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.
7.15 רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי כל מידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת הפעילות או כל מערכת אחרת (יועבר), וישמש, את רשת ו/או את מי מטעמה לצרכי הפעילות ו/או התוכנית, לרבות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שרשת ו/או ההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים, הכל בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של אתר רשת, בנוסף ישמש המידע לצורך פנייה למשתתפים בהצעה להשתתף בתהליכי המיון לתוכניות אחרות בעתיד ו/או לצרכי פרסום ו/או שיווק. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מלהשתתף בפעילות (לרבות משליחת תמונה ו/או מילוי פרטיו האישיים).
7.16 בנוסף ובלי לגרוע מהוראות סעיף 7.15 לעיל, "רשת" ו/או חברת ההפקה, שומרות לעצמן את הזכות להשתמש בפרטים האישיים, לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מאישור ההסכמה לדיוור במסגרת אישור התקנון.
7.17 כמו כן, כל משתתף מסכים בזאת לשחרר את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהפעילות ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בה.
7.18 הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
7.19 למען הסר ספק, אין בתקנון זה ו/או בתנאיו בו בכדי לגרוע מהקבוע ממדיניות הפרטיות כפי שמפורסמת באתר ו/או בתקנון האתר.
7.20 הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.
 

  • שתפו את החברים -

הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת

{{Data.Title}}