תקנון הצבעות: השורד האהוב

  • שתפו את החברים -

 

1.                הגדרות
1.1              בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם משמעות זו אינה מתיישבת עם הקשר הדברים והדבקם:
1.2              "אמצעי ההצבעה" -כהגדרתם בסעיף 4.2 להלן.
1.3              "אפליקציה" - אפליקציית רשת הזמינה להורדה בחלק ממכשירי הטלפון הסלולארי החכם.
1.4               "אתר רשת" -אתר האינטרנט אשר כתובתו היא : http://reshet.tv
 
1.5              "האתר הסלולארי של רשת" - אתר רשת אשר מותאם לשימוש במכשיר טלפון סלולארי.
1.6               "המשתתף" ו/או "המשתתפים" -אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4 להלן.
1.7              "הפעילות" - פעילות ההצבעות נשוא תקנון זה.
1.8                "הצבעה" או "הצבעות" -בחירת משתתף את השורד המועדף עליו מבין השורדים, באמצעות אמצעי הצבעה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות תקנון זה, כפי שנקבעו ו/או יקבעו על ידי רשת ("השורד המועדף").
1.9                "הצבעה תקינה" - הצבעה תקינה בעמוד הפייסבוק של התוכנית (כהגדרתה בסעיף 4.2.1)(באמצעות אתר רשת ו/או האתר הסלולארי של "רשת")  ו/או הצבעה תקינה באפליקציה (כהגדרתה בסעיף 4.2.2), אשר נעשו בהתאם להוראות התקנון ולהוראות שתתפרסמנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא.
1.10            "התוכנית" - תוכנית הטלוויזיה "הישרדות" הונדורס, המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת.
1.11            "עמוד הפייסבוק של התוכנית" -      עמוד הפייסבוק של התוכנית באתר האינטרנט שכתובתו www.facebook.com ו/או אפליקצייתFacebook  המופעלת באמצעות מכשיר טלפון סלולארי חכם.
1.12            "פרק הגמר של התוכנית" - הפרק האחרון של התוכנית (למעט פרקי סיכום, איחוד, לקט וכד'), במסגרתו ייבחר השורד אשר יוכרז כזוכה של התוכנית, ואשר מועד שידורו מתוכנן ליום 1.3.2016
1.13            "שורד" או "שורדים" -       מועמד אשר משתתף או השתתף בתוכנית, והכל כפי שיקבע על ידי רשת.
1.14            "רשת" - חברת רשת מדיה בע"מ (מס' חברה 51-167795-7), מרחוב הברזל 23 רמת החייל, תל אביב-יפו ("משרדי רשת"), אשר עורכת את הפעילות, ו/או מי מטעמה, לרבות כל חברת בת של רשת.           
1.15            "תקופת הפעילות" - הפעילות תחל ביום 21.2.2016 תמשך עד מועד שידור פרק הגמר של התוכנית או במהלכו, או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
2.                   פרשנות
2.1               ההגדרות בתקנון זה מהוות חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר רשת, לרבות האתר הסלולארי של רשת ו/או באפליקציה ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי תקנון זה.
2.3               כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4               כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5               בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
3.                   כללי
3.1               מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת, לרבות באתר הסלולארי של רשת, בעמוד הפייסבוק של התוכנית ובאפליקציה.  
3.2               מובהר, כי מטרת הפעילות הינה קביעת זהות השורד שיזכה בתואר "השורד האהוב – בחירת הגמר", והכל בהתאם ובכפיפות להראות תקנון זה.
3.3               ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת, לרבות באתר הסלולארי של רשת, בעמוד הפייסבוק של התוכנית ובאפליקציה.
3.4               משתתף יוכל לקחת חלק בפעילות בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה ועמידתו בתנאיו, והכל כמפורט בתקנון זה.
3.5               בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. למניעת ספק, מובהר כי על משתתף שאינו מעוניין להשתתף בפעילות ו/או אינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם, להימנע מלהשתתף בפעילות.
3.6               ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.
4.                   תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1               ההשתתפות בפעילות תותר למי אשר, במהלך תקופת הפעילות, עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
4.1.1          הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לפעולות משפטיות (בהתאם למפורט בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962) ואם אינו בגיר כאמור, קיבל את הסכמת אפוטרופסו להשתתפות בפעילות;
4.1.2          הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין;
4.1.3          הצביע, במהלך תקופת הפעילות, הצבעה תקינה, באמצעות אחד או יותר מאמצעי ההצבעה, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות התקנון; וכן
4.1.4          עמד בכל תנאי תקנון זה.
4.2               האמצעים באמצעותם כל משתתף יהא רשאי לבצע את ההצבעות הינם אחד או יותר מהאמצעים המפורטים להלן ו/או כל אמצעי אחר או נוסף עליו תחליט רשת במהלך תקופת הפעילות ("אמצעי ההצבעה"):
4.2.1          בחירת השורד אשר הינו לדעת המשתתף "השורד האהוב – בחירת הגמר" באמצעות הצבעה דרך כניסה לדף הפעילות באתר רשת ו/או האתר הסלולארי של רשת, אשר ממנו תהא הפנייה לעמוד הפייסבוק של התוכנית, בו תתבצע ההצבעה , במקום המיועד לכך, בהתאם להוראות רשת כפי שתמסרנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, , וההצבעה התקבלה ונרשמה בתוכנת המחשב ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים הייעודיים לפעילות, אשר ירכזו את ההצבעות, כאמור בתקנון זה ("תוכנת המחשב"), והכל בכפוף לכך שלמשתתף פרופיל פייסבוק פעיל בעל פרטים נכונים בהתאם לתנאי השימוש של פייסבוק ("הצבעה תקינה בעמוד הפייסבוק של התוכנית").
כל משתמש בעצם השתתפותו בעילות וביצוע ההצבעה מסכים ומאשר, באופן בלתי חוזר כי פרטיו מהפייסבוק יועברו לרשת ו/או לתוכנת המחשב. משתתף שלא מסכים לאמור להימנע מלהשתתף בפעילות דרך הפייסבוק של התוכנית ו/או האתר של רשת ו/או האתר הסלולארי של רשת.
4.2.2          בחירת השורד המועדף באמצעות הצבעה דרך האפליקציה, במקום המיועד לכך, בהתאם להוראות רשת כפי שתמסרנה על ידי רשת בכל אמצעי שהוא, ואשר נרשמה ונתקבלה בתוכנת המחשב, והכל מטלפון נייד בעל מספר מזוהה ("הצבעה תקינה באפליקציה").
4.3               מובהר כי ייתכן כי אמצעי ההצבעה ישונו במהלך תקופת הפעילות, ובכלל זאת ייתכן כי יוסרו ו/או יוספו אמצעי הצבעה.
4.4               מובהר כי ביצוע ההצבעה בכל אמצעי יהא בהתאם להוראות ולהנחיות אשר ימסרו על ידי רשת, לפי שיקול דעתה (לרבות כפי שישונו, מעת לעת), וזאת לרבות ההנחיות אשר יפורטו באתר רשת", לרבות האתר הסלולארי של "רשת" ו/או באפליקציה.
4.5               למניעת ספק, מובהר, כי הצבעה תקינה, הינה אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש במסגרת ההצבעות.
5.                    ההצבעה
5.1               מספר ההצבעות שרשאי כל משתתף להצביע מוגבל לעד 10 (עשר) הצבעות בכל יום משך הפעילות בכל אמצעי הצבעה, כאשר מובהר כי אתר רשת והאתר הסלולארי של רשת ייחשב לצרכי תקנון זה כאמצעי הצבעה אחת (הינו כל משתתף יוכל להצביע עד 20 הצבעות סה"כ משני אמצעי ההצבעה המפורטים בתקנון זה לעיל, ובלבד שיהיו  2 (שני) אמצעי הצבעה האמורים פעילים משך תקופת הפעילות (ומובהר כי במקרה בו יוסר אמצעי הצבעה כלשהו במהלך תקופת הפעילות תשתנה הגבלת סך ההצבעות בהתאם למספר אמצעי ההצבעה הפעילים מהן יהא ניתן להצביע), כאשר בכל מקרה יש הגבלה של 10 הצבעות מכל אמצעי). למניעת ספק, מובהר כי ההצבעה באמצעות אתר רשת והאתר האינטרנטי של רשת והפייסבוק של התוכנית ייחשב לצרכי תקנון זה כאמצעי הצבעה אחד.
5.2               ההצבעות תתאפשרנה רק במהלך תקופת הפעילות. מובהר, כי הצבעה שלא בהתאם להוראות תקנון זה, ובכלל זה הצבעה לאחר סיום תקופת הפעילות ו/או הצבעה שאינה הצבעה תקינה (לרבות שאינה ממספר טלפון נייד בעל מספר מזוהה ו/או שלא באמצעות פרופיל פייסבוק פעיל) לא תשוכלל במכלול הקולות אשר ייזקפו לטובת השורד אליו הצביע המשתתף כ"שורד האהוב" מבחינתו (כמפורט בסעיף 6 להלן).
5.3               ככל שיתבקש לכך על ידי רשת, יהא עלהמשתתף למלא פרטים אישיים, ובכלל זה, שם מלא ו/או טלפון ו/או כתובת ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או כל פרט אחר המתבקש באתר רשת, אתר הסלולארי של רשת ו/או האפליקציה. מובהר ומוסכם כי פרטי זיהוי המשתתף המופעים בעמוד הפייסבוק שלו, יירשמו בכל מקרה על ידי רשת כפרטים אישיים של המשתתף.
6.                   תוצאות ההצבעה
6.1               בתום תקופת הפעילות, ירוכזו וישוקללו, באמצעות תוכנת המחשב, כל ההצבעות התקינות (מכל אמצעי ההצבעה), אשר הגיעו ונקלטו בתוכנת המחשב, כאשר כל הצבעה תקינה אחת תזכה את השורד לו הצביעו המשתתפים בקול אחד, והכל בהתאם להוראות התקנון ("שקלול ההצבעות"). למניעת ספק מובהר כדלקמן:
6.1.1              שקלול ההצבעות ייעשה אך ורק בהתאם לנתוני תוכנת המחשב, אשר תיחשב כאמינה, מדויקת ומחייבת לכל דבר ועניין בקשר עם הפעילות, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוכנת המחשב, הנתונים אשר נקלטו בה ו/או שקלול ההצבעות.
6.1.2              בשקלול ההצבעות לא תיכללנה הצבעות שלא נקלטו במערכת המחשב מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה בו נשלחו במהלך תקופת הפעילות בהתאם להוראות התקנון) ו/או הצבעות שאינן בהתאם להוראות התקנון, ובכלל זה הצבעות שאינן תקינות, ולמשתתף אשר שלח את אותה הצבעה (אחת או יותר) לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך כלפי רשת.
6.1.3              רשת שומרת לעצמה את הזכות, לאורך כל תקופת הפעילות (לרבות במועד המאוחר למועד תחילת הפעילות, ובכלל זאת לאחר שמשתתפים החלו להצביע בהתאם למפורט בתקנון זה), להחליט, כי לא ניתן יהיה להצביע (או (לפי העניין) להמשיך להצביע) בהצבעה לשורד ו/או שורדים מסוימים ו/או כי הקולות שנצברו עבור שורד ו/או שורדים מסוימים לא ישוקללו בשקלול ההצבעות, ובהתאם, תישלל זכותו של אותו שורד ו/או שורדים להיות השורד הנבחר (כהגדרתו להלן), וכן לקבל כל הטבה נלווית להכרזה כאמור, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לשורדים ו/או מי מטעמם לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
6.2               רשת תהיה רשאית לפסול הצבעות של משתתף לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מתקיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי הצבעות ו/או זכאות של משתתף להשתתף בהצבעה וכן כל סיבה אחרת אשר יש בה כדי לפסול או לדחות את ההצבעה ("הצבעה פסולה").
6.3               בכל מקרה של הצבעה פסולה (אחת או יותר), כאמור בסעיף זה לעיל, רשת תקבע האם יתבצע שקלול הצבעות חדש ("השקלול החדש"). בכל מקרה בו יקבע על ידי רשת כי יתבצע שקלול חדש, אזי תוצאות השקלול החדש תחייבנה לעניין זהות השורד הנבחר (כהגדרתו להלן), והכל בכפוף להראות התקנון, ולמשתתפים, ו/או מי מטעמם, ולשורדים, ו/או מי מטעמם, לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת.
6.4               השורד אשר קיבל את מספר ההצבעות הגבוה ביותר, בהתאם לשקלול ההצבעות ו/או השקלול החדש, יוכרז בפרק הגמר של התוכנית כ"שורד האהוב" ("השורד הנבחר").
6.5               בכל מקרה בו שני שורדים או יותר יקבלו מספר שווה של הצבעות תקינות במועד סגירת ההצבעות, שיהיה גבוה ממספר ההצבעות התקינות שקיבל כל אחד מיתר השורדים, תפתח ההצבעה ותחודש הפעילות וזאת מועד שייקבע על ידי "רשת", אשר יהא סמוך למועד בו התברר כי קיים שוויון בהצבעות כאמור (במהלך התוכנית או במועד אחר, כפי שייקבע על ידי "רשת"), ולמספר דקות שייקבע על ידי "רשת", והשורד הנבחר יהא זה אשר יקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בהצבעה הנוספת כאמור. למניעת ספק, מובהר כי "רשת" תהא המחליטה היחידה לעניין הקביעה כי אכן היה שיוויון בהצבעות כאמור בסעיף זה לעיל, חידוש ההצבעה, משך זמן ההצבעה וכל עניין אחר ו/או נוסף הנוגע לכך.   
6.6               השורד הנבחר יהא זכאי לקבלת פרס, בהתאם לקביעת רשת ולשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל התנאים אשר ייקבעו לעניין זה על ידי רשת. על אף האמור לעיל מובהר, למניעת ספק, כי עצם הענקת הפרס (או אי הענקתו), גובהו וטיבו יהיו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת (ובכלל זאת תהא רשת ראשית לבטל את מתן הפרס ו/או לבטל את הזכייה בפרס ו/או לשנות את הפרס שיוענק) ולא תהא למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לשורד ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
6.7               מובהר ומוסכים כי המשתתפים בפעילות לא יהיו זכאים לכל פרס, מכל מין וסוג שהוא, ולמשתתפים לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כך.
6.8               בכפוף להוראות תקנון זה, הודעת רשת בנוגע לשורד הנבחר תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, וההודעה האמורה תיעשה באופן אשר יקבע על ידי רשת ומבלי שתחול על רשת כל חובה לספק כל הסבר, אסמכתא ו/או פרט מידע אחר בקשר עם מספר ההצבעות התקינות ו/או שיכלול ההצבעות.
6.9               מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, לא להכריז על השורד הנבחר ו/או לשנות את תנאי הפעילות ו/או לשנות את מועדי הפעילות ו/או לדחות, להאריךאולקצראת תקופתהפעילות או מועדים אחרים בקשר עם הפעילות ו/או לשנותאתהפרס המחולק לשורד הנבחר,לרבותאת מספרהפרסים שיחולקו,זהות השורד הנבחר, והכל לפישיקולדעתה הבלעדי, לרבות (אך לא רק) בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, או כל אדם אחר (לרבות מי מהשורדים ו/או מי מטעמם), במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם הפעילות נשוא תקנון זה) ו/או במקרה בו יתברר או יעלה החשד, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי החלטת רשת.
6.10            למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 6 זה לעיל, מובהר, כי יראו בהצבעה של משתתף כהצבעה פסולה, וההצבעה תיפסל, בכל מקרה בו רשת תסבור, כי בוצעה פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 6.9 זה לעיל ו/או כי השתתפות מי מהמשתתפים לא הייתה השתתפות אישית, ו/או במקרה בו סברה רשת כי השתתפות המשתתף נעשתה תוך ניסיון לבצע מעשה שאינו כדין ו/או הטייה לא ראויה של הפעילות (לרבות במקרה בו נעשה איזה שיתוף פעולה, מכל מין וסוג, קשר על מי מהשורדים ו/או מי מטעמם בקשר עם הפעילות ו/או ביצוע הצבעה באמצעות תוכנת מחשב ו/או אמצעי אלקטרוני אחר) ובמקרה כאמור תחולנה הוראות סעיף 6.2 לעיל.
7.                   הוראות כלליות לעריכת הפעילות ולהשתתפות בה
7.1                   על כל משתתף להשתתף בפעילות ולהצביע באופן עצמאי ואישי, לרבות ללא שיתוף פעולה עם כל גורם שהוא, ובכלל זאת חל איסור להצביע תוך שיתוף פעולה, ישיר או עקיף עם מי מהשורדים ו/או מי מטעמם. במקרה בו יתגלה לרשת או יעלה החשש כי מצביע פעל שלא בהתאם למפורט לעיל, תהא רשת רשאית לפעול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לאחת או יותר מהוראות סעיף 6 לעיל.
7.2                   למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על כל משתתף חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשירי טלפון נייד ו/או באמצעות כתובות IP אשר לא שייכים לו (ובכלל זה, חל איסור על רכישתם או החלפתם של מכשירי טלפון נייד ו/או כתובות IP לצורכי הצבעה באופן האסור על פי תקנון זה), כמו כן, על כל משתתף חל איסור להשתתף בפעילות ובהצבעה מסוימת (אחת או יותר) באמצעות שימוש באמצעים או בעזרים אלקטרוניים ו/או אחרים שאינם נכללים באמצעי ההצבעה, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם. במקרה בו יתגלה לרשת או יעלה החשש כי מצביע פעל שלא בהתאם למפורט לעיל, תהא רשת רשאית לפעול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לאחת או יותר מהוראות סעיף 6 לעיל
7.3                   רשת תהיה רשאית, בכל מועד במהלך תקופת הפעילות, לשנות את הליך ההצבעה, ובכלל זה להוריד או להוסיף שלבים בהליך ההצבעה ו/או לשנות את אמצעי ההצבעה (כולם או חלקם), לשנות את המשקל שיינתן לכל אחד מאמצעי ההצבעה ו/או לשנות את מספר ההצבעות המותר בכל אחד מאמצעי ההצבעה.
7.4                   לרשת שמורה הזכות לשמור אתפרטיהם של המשתתפים בפעילות יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון הכללי של אתר רשת. בכפוף לכל דין, רשת תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים, כפי שהוזנו ו/או נקלטו במסגרת ההשתתפות בהצבעה, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה באתר רשת, לרבות באתר הסלולארי של רשת, ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או באפליקציה.
8.                   שונות
8.1                   רשת תהא האחראית היחידה לביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום תקנון זה, שיכלול ההצבעות ופרסום תוצאות ההצבעה, והכל כאמור בתקנון זה. כמו כן, רשת תטפל בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של הפעילות.
8.2                   למניעת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות (לרבות במקרה בו העניין (או חלק מהעניין) לא מוסדר במפורש בתקנון זה, מכל סיבה שהיא), ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ואת תקופת הפעילות, את זהות השורד הנבחר, את אופן קביעת זהות השורד הנבחר, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת תקנון זה, ובכלל זאת לעניין הצבעות או פעולות פסולות, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, וכאמור בסעיף זה תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים והשורדים.
8.3                   מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות.
8.4                   ההשתתפות בפעילות אסורה על השורדים, מנהלי ועובדי רשת ובני משפחותיהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות), אלא אם ייקבע על ידי רשת אחרת לגבי מי מהמפורטים לעיל.
8.5                   מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה רשת שומרתעלזכותהלבטלאתהפעילות ו/או לשנות את תנאי הפעילות (לרבות לשנות את זהות השורדים להם המשתתפים יצביעו בהתאם לפעילות זו) ו/או לשנות, לדחות, להאריךאולקצראת תקופת הפעילות ו/או מועדים אחרים, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בפעילות ו/או אשר ישפיעו על תוצאות הצבעה מסוימת (אחת או יותר), ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש, לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בפעילות ו/או מכל סיבה אחרת.
8.6                   כל משתתף מסכים בעצם ההשתתפות בפעילות כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 8.5 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה, כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר רשת ו/או באפליקציה ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון זה אשר יחייבו את המשתתפים.
8.7                   למניעת ספק, רשת שומרת לעצמה את הזכות שלא לשדר את התוכנית ו/או לא לעשות כל שימוש בתוצאות פעילות זו.
8.8                   ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות.
8.9                   כל משתתף, בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינות האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה, ובכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או האפליקציה ו/או אתר רשת, לרבות האתר הסלולארי של רשת, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותם של האמצעים האלקטרוניים באמצעותם מופעלים אמצעי ההצבעה (בכללם רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או האפליקציה ו/או אתר רשת, לרבות האתר הסלולארי של רשת), על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או רשת הטלפוניה והסלולאר ו/או האפליקציה ו/או אתר רשת, לרבות האתר הסלולארי של רשת ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת ההצבעה ו/או מניעת ההשתתפות בהצבעה.
8.10                על אף מאמצי רשת, עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב, רשת האינטרנט ורשת הטלפוניה והסלולאר, כאמור בסעיף 8.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף לפטור את רשת מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת (או שלא תנקוט), אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, והמשתתף לא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
8.11                מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בכל אחד מאמצעי ההצבעה, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: info@reseht.tv. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) ו/או בכל אחד מאמצעי ההצבעה, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית האמורה.
8.12                מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בעצם ההשתתפות בפעילות ו/או בהצבעה מסוימת (אחת או יותר) מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת.
8.13                רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי כל מידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת הפעילות או כל מערכת אחרת (יועבר), וישמש, את רשת ו/או את מי מטעמה לצרכי הפעילות ו/או התוכנית, לרבות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שרשת ו/או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים, הכל בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של אתר רשת, בנוסף ישמש המידע לצורך פנייה למשתתפים בהצעה להשתתף בתהליכי המיון לתוכניות אחרות בעתיד ו/או לצרכי פרסום ו/או שיווק. על נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מלהשתתף בפעילות.
8.14                בנוסף ובלי לגרוע מהוראות סעיף 8.13 לעיל, "רשת" ו/או חברת ההפקה, שומרות לעצמן את הזכות להשתמש בפרטים האישיים, לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת. נרשם שלא מסכים לאמור לעיל להימנע מאישור ההסכמה לדיוור במסגרת השתתפותם בפעילות.
8.15                המשתתפים פוטרים את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר בפעילות שנגרם להם או לרכושם במסגרת השתתפותם בפעילות.
8.16                כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעילות יחולו (ככל שיחולו) על המשתתפים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים.
8.17                בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, לרבות במקרה בו יתברר כי השתתפותו נעשתה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות (ואת הצבעתו), בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול (או אי ביטול) ההשתתפות ו/או ההצבעה, והכל מבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
8.18                המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
8.19                הדין החל בכל הנוגע לפעילות, להצבעה ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, להצבעה, ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון (שאינן חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך).
 
בברכה,
רשת מדיה בע"מ
  • שתפו את החברים -

הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת

{{Data.Title}}