פיקוד העורף התרעה במרחב

1

תקנון סודות מתוקים - מתכון מנצח

16/02/12 10:16 

 
1.      מבוא
 
1.1.   רשת נגה בע''מ (להלן: רשת) תקיים פעילות (להלן: הפעילות לפי העניין) במהלך שידור התוכנית ''סודות מתוקים'',  (להלן: התוכנית), כתוכן תומך לתוכנית.
 
1.2.   הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, החל מתאריך ה 16.2.12, תזמין את המשתתפים להכנס לפורום התוכנית באתר רשת אשר כתובתו www.reshet.tv (להלן: הפורום), ולשלוח את המתכון המנצח שלי (להלן המתכונים). המתכונים יועמדו לבחירת מערכת התוכנית ואנשי רשת ומביניהם ייבחר מדי חודש המתכון המנצח.
 
1.3.   ";רשת"; רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 
2.      זכאי להשתתף:
 
2.1.   כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ";ב-1962) ו/או במידה ואינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות, קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפות בפעילות, ואשר שלח באמצעות הפורום מתכון שהתקבל במערכת התוכנית וצירף למתכון ששלח פרטים אישיים כנדרש.
 
2.2.   ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה ";בן משפחה";- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.
 
3.      בחירת הזוכים:
 
3.1.        מבין כלל המתכונים אשר יישלחו ויתקבלו במערכת התוכנית ייבחר כל חודש מתכון אחד אשר יזכה את שולחו בפרס כמפורט להלן.
 
3.2        בחירת המתכון המנצח נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של מערכת התוכנית ואנשי ";רשת"; בלבד וזאת לפי שיקול דעתם המקצועי. למשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או שטראוס עלית ו/או מי מטעמם בנוגע לכך.
 
4.      הפרס:
 
4.1        המשתתף אשר שלח את המתכון הזוכה יקבל מארז חגיגי של שמן אבוקדו מתנת חברת מדיו.  
 
4.2        הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתף לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצראחר.
 
4.3        תיאור הפרסבתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או מדיו הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. רשת ו/או מדיו רשאים לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
4.4                    רשת אינה אחראית לטיב ו/אולאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של מדיו בלבד.
 
4.5                     האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת לא תשא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
 
4.6                    למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, יהיו רשת ו/או מדיו רשאים להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מדיו ו/או מי מטעמם בגין אי חלוקת הפרס.
 
4.7                    רשת ו/או מדיו שומרים לעצמם את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. מדיו תודיע לזוכה תוך 10 ימים על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.
 
4.8                     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
 
4.9                    מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או מדיו יהיו רשאים שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 
5.      הצהרת המשתתף:
 
5.1       המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ";ב-1962) ו/או כי במידה ואינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות, קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפות בפעילות.
 
5.2       המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת המתכון למערכת התוכנית מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל";רשת"; ו/או מדיו לעשות שימוש במתכון וכן לפרסמו באתר ";רשת"; ו/או בתוכנית באם תחליט על כך. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ";רשת"; ו/או מדיו ו/או  מי מטעמן בנוגע לכך.
 
5.3       המשתתף מצהיר כי המתכון הינו מקורי ונוצר על ידו, וכי אינו מועתק מכל גורם שהוא לרבות מספרים ו/או מגורמים שלישיים ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או כל מקור אחר; וכי לא נעשה כל שימוש שהוא בזכויות צדדים שלישיים (למעט אם אותם צדדים העבירו בכתב את הזכויות המלאות במתכון למשתתף). עוד מצהיר המשתתף כי אין בשימוש במתכון (לרבות בשידורו בטלוויזיה, הצגתו באתר האינטרנט ועוד) כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של זכויות קניין רוחני מכל סוג ומין שהוא.
 
5.4      המשתתף מצהיר ומתחייב לשפות את ";רשת"; ו/או מדיו ולשלם להן כל תשלום בו יחוייבו, לרבות הוצאות שיישאו בהן בפסק דין עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שיתפשרו בה, וכן לפצותן בגין נזק שנגרם להן, בגין זכויות יוצרים, מבצעים או כל זכות אחרת של צד שלישי, שעילתם במישרין או בעקיפין במתכון ששלח המשתתף במסגרת הפעילות.
 
 
5.5      המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית, מדיו ו";רשת"; יעשו במתכון שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, הפצה למשתתפי הפעילות, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 
5.6       המשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או מדיו ו/או מי מטעמן בגין כל שימוש שייעשה במתכון, על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, והכול מבלי לקבל הרשאה נוספת מן המשתתף בפעילות ו/או לשלם לו תמורה בגין השימוש כאמור והענקת הזכויות האמורות. ידוע למשתתף כי אין בהסכמה זו בכדי לחייב את רשת ו/או מדיו להשתמש ו/או לפרסם את המתכון.
 
5.7       המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור שליחת המתכון ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
 
5.8      המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעת הדוא";ל ובכלל זה  למתכון ששלח.   
 
5.9     מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.8. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
·        כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
·        כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
·        כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
·        כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל.
·        כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
·        כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותוו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
·        נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
·        כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
·        כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגועבמשתמשים אחרים.
·        כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את ";רשת"; בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 
5.9     המשתתף מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר את מדיו ו/או ";רשת"; מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.
 
5.10    המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכותהתקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכלסעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 
5.11    בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא אתהתקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצהלהשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 
5.12    ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.
 
5.13    כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דברהשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסםו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פיכל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתולפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרתפרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או מדיו ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כלההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 
כללי:
 
6.      רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
7.      בחירת המתכונים אשר יועלו לאתר ו/או יופיעו בתוכנית, ובחירת המתכון הזוכה שמורה למערכת התוכנית, לאנשי מדיו ולרשת בלבד. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.
 
8.      רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
 
9.      סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
 
10.  רשת ו/או מדיו ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו";ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
 
11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 
12. במקרה שבו לרשת ו/או מדיו ו/או מי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.
 
13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.