פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון שנות השמונים – תחרות חיקוי

רוצים להופיע בפרק מאחורי הקלעים של הסדרה?

מערכת רשת 03/03/15 22:00
1. מבוא
1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) בפייסבוק, כתוכן תומך לתוכנית הטלוויזיה "שנות השמונים – עונה 2" (להלן: "התוכנית").
1.2. הפעילות, שתוצג בעמוד הפייסבוק של התוכנית (להלן: "עמוד הפייסבוק") תזמין את המשתתפים התוכנית להעלות לעמוד הפייסבוק קטע וידאו אשר בו הם מבצעים חיקויים של דמויות מהתוכנית (להלן "התוכן"). הקטעים ייבחנו ע"י מערכת ההפקה של התוכנית אשר תקבע את הזוכה.
1.3. תקופת הפעילות תהא כדלקמן: החל מתאריך 2.7.14 ועד 31.8.14.
1.4. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון.
2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר העלה את התוכן כהגדרתו לעיל מתוך פרופיל פייסבוק פעיל ואמיתי השייך לו.
או כל אדם אשר אינו בגיר ואשר קיבל את הסכמת הוריו ו/וא אפוטרופסיו החוקיים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה (במידה ויזכה) וכי באם יידרש לכך יציג אישורים והסכמות אלה בפני "רשת" ו/או מערכת התוכנית, כתנאי לזכייתו ו/או להשתתפותו בפעילות.

2.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- הורים, אחים וילדים.

3. בחירת הזוכים –
3.1. בחירת הזוכים תתבצע ע"י מערכת התוכנית, בהתאם לקריטריונים השמורים עימה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
4. הפרס:

4.1. הזוכים בפעילות יוזמנו להשתתף בתוכנית, במסגרת פרק "מייקינג אוף" של התוכנית (להלן: "הפרק"), ולחשוף את החיקוי בביצועם במסגרת הפרק, באופן ובהיקף אשר ייקבע ע"י מערכת התוכנית בהתאם לצרכי הפרק ושיקולי תוכן.

4.2. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

4.3. תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב. רשת ו/או מערכת התוכנית רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.4. רשת ו/או מערכת התוכנית אינן אחראיות לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או לחוויית מימושם הפרס וכן אינן מתחייבות כי הפרק ישודר במועד כלשהו, ו/או בכל הנוגע לצורת החשיפה אשר תוענק לזוכה במסגרת הפרק כאמור, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת" ו/או מערכת התוכנית בגין כך.

4.5. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. רשת, תעביר את פרטי הזוכה למערכת התוכנית אשר תזמן את הזוכה לצילומי הפרק. רשת ו/או מערכת התוכנית לא תישאנה באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

4.6. למען הסר ספק מובהר כי, היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת ו/או מערכת התוכנית רשאיות להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מערכת התוכנית ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.

4.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.

4.8. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או מערכת התוכנית תהנה רשאיות שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.


5. הצהרת המשתתף:

5.1 המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) וכי במידה ואינו בוגר, קיבל את הסכמת הוריו ו/וא אפוטרופסיו החוקיים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה (במידה ויזכה) וכי באם יידרש לכך יציג אישורים והסכמות אלה בפני "רשת" ו/או מערכת התוכנית, כתנאי לזכייתו ו/או להשתתפותו בפעילות.

5.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת התוכן לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו באתר "רשת". המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

5.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בתוכן שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

5.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

5.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בתוכן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בתוכן.

5.7 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלח.

5.8 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
• כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
• כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
• כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
• כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
• כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
• כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
• נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
• כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
• כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
• כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

5.9 המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את מערכת התוכנית ו/או רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.

5.10 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
כללי:
6. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
7. רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר תכנים אשר לדעתה עשויים להוות פגיעה בציבור הגולשים באתר ו/או תכנים אשר אינם ראויים, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
8. רשת רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
9. כל משתתף מסכים ומאשר כי "רשת" רשאית לעשות בתכנים שהעלה שימוש, הן במסגרת התכנית והן במסגרת כל פעילות לקידום התכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "רשת" וכי כתנאי להשתתפותו בפעילות קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לביצוע פרסום שכזה.
10. המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי ייתכן ששמו המלא, תמונתו, קטע הווידיאו ששלח ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
11. המשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה של "רשת" והוא מתחייב שלא לעשות בתכנים אלו כל שימוש. כן מתחייב המשתתף כי לא יעשה שימוש בשמה ו/או בסימניה המסחריים של "רשת" לכל מטרה שהיא.
12. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.


 


הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת