פיקוד העורף התרעה במרחב

פעילות צופים: מישהו לבשל איתו

מערכת רשת 28/12/11 22:00 

1.      הגדרות:
בתקנון זה, תינתן למונחים הבאים שמשמעות המצוינת לצידם, אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת:
1.1   "התוכנית" – תוכנית הטלוויזיה "משהו לבשל איתו" עם צחי בוקששתר המופקת והמשודרת ע"י "רשת".
1.2   "רשת" – חברת רשת-נגה בע"מ, ח.פ. 51-167795-7, מרחוב הברזל 23 בתל אביב.
1.3   "מובלין" – דאטומו בע"מ, ח.פ 513765115 מרחוב  אבן אבן 16 בהרצליה
1.4   "משתתף" - כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר שלח הודעת SMS תקינה עם המילה "מתכון" למספר 4000. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.
1.5   מובהר כי עלות כל הודעה מטלפון סלולארי הינה שלושה שקלים כולל מע"מ כאשר עלות שליחתה של כל הודעה תקינה במסגרת ההצבעה כוללת תוספת בגין עלות זמן האוויר בהתאם לתעריף חברת הסלולר שבאמצעותה נשלחה ההודעה.
1.6   מובהר כי שליחת SMS מהווה הסכמה והתחייבות להצטרפות לשירות המנויים של מוביקס, בערוץ המתכונים, בעלות של 3 ₪ למבזק, ע"פ תקנון שירות המנויים המצוי בכתובת
1.7   על מכשיר המשתתף להיות פתוח לשירותי חיוב הפוך (תוכן סלולרי), אין לרשת ו\או מובלין כל דרך לדעת מראש האם המשתתף פתוח או לא.
 
2.      מבוא
 
2.1.   רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) במהלך שידור התוכנית, כתוכן תומך לתוכנית.
 
2.2.   הפעילות, שתוצג במהלך התוכנית, החל מתאריך ה 13.3.2011, תזמין את המשתתפים לשלוח למערכת התוכנית, באמצעות הודעת SMS את המילה "מתכון". הפעילות תסתיים עם שידור הפרק האחרון של התוכנית בעונה זו. (להלן: "תקופת הפעילות")
 
2.3.   "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 
3.      בחירת הזוכים:
 
3.1     הזוכה יהיה המשתתף אשר שלח הודעת SMS בזמן המהיר ביותר מבין כלל המשתתפים.
 
3.2     לאורך כל תקופת הפעילות ייבחר זוכה אחד בלבד.
 
3.3      רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי מובלין בצורה תקינה, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך קביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מובלין ו/או רשת ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
 
3.4          מובלין תהא האחראית היחידה לקביעת פרקי זמן המענה של כל משתתף, לרבות, קביעת מועד קבלת הודעת ה SMS במערכת. קביעת מובלין, כאמור בסעיף זה לעיל, הינה סופית והמשתתפים מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
 
 
4.      הפרס:
 
4.1        הזוכה יקבל משקל דיגיטאלי.
 
4.2        הזוכה מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ששמו המלא, עובדת הזכייה, ופרטים מזהים נוספים אודותיו עשויים להיות גלויים באתר ו/או בתוכנית וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או "מדיו" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך
 
4.3        הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הזוכה לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצראחר.
 
4.4        תיאור הפרסבתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת ו/או "מדיו" הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותם. רשת ו/או "מדיו" רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
4.5                   רשת/מובלין אינה אחראית לטיב ו/אולאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של "מדיו" בלבד.
 
4.6               האחריות למימוש הפרסים הינה על הזוכים בלבד. רשת/ מובלין לא ישאו באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
 
4.7               למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת ו/או "מדיו" רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או "מדיו" ו/או מי מטעמן בגין אי חלוקת הפרס.
 
4.8               "רשת" ו/או "_מדיו" שומרות לעצמן את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. "מדיו" תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.
 
4.9                מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
 
4.10      מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, "רשת" ו/או "מדיו" יהיו רשאיות שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו בניגוד להוראות התקנון, במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 
5.      הצהרת המשתתף:
 
5.1      המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962).
 
5.2      בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא אתתקנון הפעילות ואת תקנון שירות המנויים וכי הוא מקבל עליו את הוראותיהם, וגם אם לא קרא את התקנונים לעיל, מסכים המשתתף ו/או הרוצהלהשתתף כי תקנונים אלה יחולו עליו ויחייבוהו לכל דבר ועניין.
 
5.3      ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנונים לעיל, כפי שהם מופיעים באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנונים ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.
 
5.4      כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דברהשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסםו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פיכל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתולפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרתפרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או "מדיו" ו/או מי מטעמן, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כלההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 
כללי:
 
6.      רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
7.      רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
 
8.      סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
 
10. רשת / מובלין ו/או "מדיו" ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהנה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
 
11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת/ מובלין עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 
12. במקרה שבו לרשת ו/או "מדיו" ו/או מי מטעמן יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.
 
13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.