פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות בנק דיסקונט

06/05/12 14:58 

1. תקנון זה בא להסדיר את ההשתתפות בפעילות התייעלות כלכלית אשר תתקיים באתר האינטרנט של רשת.
2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, לכלל הציבור. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט להלן.
3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון.

אופן הפעילות:
4. הפעילות תתנהל במקביל לעונת השידורים של הסדרה משפחה חורגת , אשר משודרת ע";י ";רשת נגה בע";מ"; (להלן: ";רשת";) בערוץ 2 בימי ראשון
5. ";רשת"; תשדר במסגרת התוכנית קטע, במהלכו יוזמנו הצופים להיכנס לאתר האינטרנט של התוכנית: reshet.tv ולשלוח טיפים התייעלות כלכלית ולזכות בפרס.
6. משתתף - כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות
7. מהות הפעילות – שליחת טיפים להתייעלות כלכלית שעוזרים לניהול תקציב המשפחה
8. ";תקופת הפעילות";- עד לסיום עונת השידור החמישית של התוכנית ";משפחה חורגת";
9. אופן העלאת הטיפ לאתר- באתר רשת ישנו עמוד פעילות שמזמין את המשתתפים להעלות טיפים, המשתתף יכנס לאתר וימלא את הטיפ ואת הפרטים הנדרשים. לצורת הבהרה, טיפ אשר לא יכיל את כל הפרטים האישיים הנדרשים לא ייחשב כמועמד לזכייה בפרס ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
10. ";הזוכה";-. מי שיעמוד בקריטריונים הבאים בצורה המיטבית עפ";י שיקול דעת ועדת הבחירה:
10.1 הטיפ שהציע לא מופיע במסגרת הטיפים המופיעים באתר האינטרנט.
10.2 יש בטיפ כדי להיטיב ולייעל את ההתנהלות הכלכלית ע";י הצרכן.
10.3 הטיפ הגיוני ולוגי ומסתמך על מידע מבוסס.
10.4 הטיפ יהיה בעל אופי צרכני וקל לישום.
10.5 הטיפ מיועד לקהל יעד צרכני רחב.
10.6 הטיפ אינו מוגבל מבחינת איזור גיאוגרפי ליישום.
10.7 הטיפ אינו פוגעני ואין בו כדי לפגוע ברשות הציבור או חלק מהם.

11. ועדת הבחירה – הטיפ הזוכה ייבחר ע";י ועדת בחירה שתורכב מאנשי רשת. ועדת הבחירה תיבחר את הטיפ עפ";י שיקול דעתה הבלעדי, ברוב קולות ובהתחשב בעמידת הטיפ בקריטריונים המפורטים לעיל. קביעת ועדת הבחירה תהיה סופית. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע להחלטת הזוכה.
12. בנק דיסקונט אינו אחראי ואין לו כל קשר לתחרות עצמה ו/או להחלטה ו/או לזוכים, והוא רק בבחינת מעניק הפרס.
13. כל התנאים שיחולו על התכנית יהיו בהתאם לנהוג בבנק בעניין זה.


הפרס
14. בסיום עונת השידורים הנוכחית של משפחה חורגת, ייבחר ע";י ועדת הבחירה מתוך כלל המשתתפים, המשתתף הזוכה, אשר יזכה פיקדון לשנה ע";ס 10,000 בריבית JUMBO (ריבית הניתנת להפקדות של מיליון ש";ח), שתהייה נהוגה בבנק בעת מתן הפרס.
15. הודעה על הזכאות לפרס תשלח לזוכה, בדואר רשום, בתוך 40 ימי עסקים מיום ההחלטה על הזכייה. במכתב תהיה הפניה לסניף דיסקונט הקרוב למקום מגוריו.
16. לקבלת הפרס יציג המשתתף הזוכה העתק תעודה מזהה המאשרת כי הוא המשתתף שנבחר ומזכה אותו בפרס, או יציג ייפוי כוח מטעם המשתתף אותו הוא מייצג.
17. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. רשת ו/או בנק דיסקונט (להלן ";הבנק";) לא יישאו באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
18. רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו
19. הפרס הינו אישי לזוכה ומשפחתו בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה.

אחריות
20. במקרה בו ישתנו מועדי שידורי התוכנית, ו/או תנאים, ו/או פרטים הנכללים בתוכנית ע";י ";רשת"; ו/או מי מטעמה, תהיה ";רשת"; רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות בהתאמה. במקרה כאמור לא תישמע כנגד ";רשת"; כל טענה ו/או תלונה.
21. רישומי ";רשת";, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
22. ";רשת"; ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, על כל מרכיביה, ולא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
23. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט ";רשת"; ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
24. ";רשת"; איננה אחראית לתקינות הפרס והאחריות בגין טיב, איכות ואספקת הפרס מוטלת כולה על שופרסל. למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד רשת בנוגע לפרס לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, איכות הפרס, מימושו, תנאיו וכדומה.
25. מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בפעילות היא לצרכי שעשוע, כי עלולה ליפול טעות בפעילות, וכי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בהם.
26. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי ";רשת";, חב' שופרסל ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות לעשות שימוש בטיפ שנשלח לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא לפרסמו, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
27. ";רשת"; רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מירמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה ונסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.
28. ";רשת"; רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיו, כולם או חלקם, הכול בהודעה אשר תתפרסם באתר התוכנית reshet.ynet.co.i. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
29. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.