פיקוד העורף התרעה במרחב

1 2 3 4

תקנון הרשמה כלוב הזהב

09/07/13 16:57תנאי ההרשמה

";כלוב הזהב"; (להלן – ";התוכנית"; או ";כלוב הזהב";) הינה שעשועון המופק על ידי ";האולפנים המאוחדים בע";מ";  (להלן – ";חברת ההפקה";) עבור רשת - נגה בע";מ (להלן – ";רשת";) (רשת, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– ";ההפקה";). המתמודדים בתוכניות יהיו הצוותים אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – ";תהליך המיון";), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תקנון הרשמה זה, וטופס ההרשמה אותו יש למלא בנוסף לו, הינם השלב הראשוני בתהליך המיון ונועדו לאפשר להפקה לבחור את הצוותים אשר יוזמנו להמשך תהליך המיון.

מובהר, כי הזימון לכל שלב בתהליך המיון ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם מילוי והגשת טופס ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, המפורטים להלן,  אינה מבטיחה כי הנרשמים יוזמנו להשתתף בהמשך תהליך המיון ו/או יבחרו להשתתף בתוכנית.

מובהר, כי ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון צוותים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של צוותים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

תקנון הרשמה זה וטופס הרשמה,  הינם זוגיים ויוגשו על ידי שני חברי הצוות יחדיו.

תקנון הרשמה זה והשאלון הינם בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינם מופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.

ההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם מעל גיל 18 אשר רוצה לקחת חלק בתכנית, על כל המשתמע מכך.

ההרשמה לתהליך המיון היא לצוותים בלבד. צוות כולל 2 (שני) נרשמים  שקיים ביניהם קשר והיכרות מוקדמת  (לדוגמא קשרי משפחה, עבודה, חברים,  וכדומה). ההרשמה תהא פתוחה עד ליום 30.7.2013.  ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

ההרשמה לתהליך המיון תהא תקפה רק במקרה בו 2 (שני) הנרשמים המרכיבים את  הצוות סיימו את הליך ההרשמה ועמדו בכל תנאיו.

בעת מילוי השאלון, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות וישרות. טופס הרשמה שלא ימולאו בו כל הפרטים באופן מלא וישיר ו/או יהיו חסרים בו פרטים, יפסל, והצוות אשר הגישו לא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון. מובהר כי אין בקיום תנאי טופס ההרשמה והגשתו להפקה, כנדרש, כדי להבטיח את זימון הצוות הנרשם לתהליך המיון.

ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הצוותים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הצוותים אשר הגישו את טופס ההרשמה, כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין הצוותים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של צוותים  מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לימי המיון אשר ישתתפו בתוכנית.

ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים , לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם בעצם הגשת טופס ההרשמה פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין  הליך הרישום והמיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.

בעצם הגשת טופס ההרשמה ובחתימה עליו ו/או אישורו במסגרת הליך המיון, לרבות פרק השחרור וויתור, והגשתו, מסכים כל מתמודד לאמור בתקנון הרשמה זה ולתנאיו. במידה ומי מחברי הצוות הנרשם אינו מסכים לאמור בטופס ההרשמה זה ו/או לתנאיו, על 2 (שני) חברי הצוות להימנע מהגשת טופס ההרשמה, ובכלל זה להימנע מלחתום עליו.

תנאי כשירות

עמידה בכל תנאי הכשירות המפורטים להלן על ידי 2 (שני) חברי הצוותים הינה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. מובהר כי אי עמידה בתנאי הכשרות המפורטים להלן על ידי 2 (שני) חברי צוותים, או על ידי מי מהם תמנע מהצוות את השתתפותם בתהליך המיון ובתוכנית , עם זאת, עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות הצוות בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את הצוותים אשר ישתתפו בתהליך המיון וכן את הצוותים המתאימים ביותר מתוך הצוותים המתמיינים אשר ישתתפו בתוכנית (לרבות מבין הצוותים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

תנאי הכשרות:

1.       2 (שני)  חברי הצוות חייבים להיות בני 18 ומעלה

2.       לכל נרשם חייב שיהיה חבר צוות נוסף שנרשם יחד איתו. כל אחד מחברי הצוות חייב למלא את חלקו בטופס. ההרשמה מסתיימת רק כאשר 2 (שני) חברי הצוות עמדו בכל דרישות ההרשמה.

3.       חלק מהנרשמים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, יוזמנו לתהליך המיון ו/או לימי מיונים הכוללים ראיונות של נציגי רשת ו/או חברת ההפקה . הראיונות יצולמו בוידאו, וההפקה תהייה זכאית לבצע כל שימוש בראיונות המצולמים ובכלל זה לכלול אותם בפרק של התוכנית, ככל שייערך ו/או ישודר, וזאת בין אם הצוות המצולם בראיון ייבחר על ידי ההפקה להשתתף בתוכניות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובין אם לאו. הנרשמים לא יקבלו כל תמורה עבור השתתפותם בתהליך  המיון ו/או בתכנית (ככל שייערך ו/או ישודר) ו/או פיצוי עבור כל הפסד כספי שיגרם להם מנכחותם בהם ו/או בגין אי השתתפותם בתהליך המיון.

4.       כל הנרשמים חייבים להיות בבריאות נפשית ופיסית טובה ותקינה.

5.       על כל נרשם וכל חבר צוות של הנרשם להשלים את הליך ההרשמה במלואו על מנת שיהיה זכאי לזימון לשלב הבא של תהליך המיון. למניעת הספק, מובהר, כי השלמת הליך ההרשמה על ידי 2 (שני) חברי הצוות לא מקנה להם זכות כי ההפקה תזמן אותם להשתתף בכל שלב של תהליך המיון וכי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בזכות ההפקה לזמן לתהליך המיון צוותים אשר ההפקה איתרה בתהליך נפרד. במידה והנרשם הוזמן להשתתף בתהליך המיון ו/או באחד או יותר משלביו, יהיה על כל נרשם כאמור  לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניו בשלבים השונים של תהליך המיון (ככל שיוזמן להשתתף בהם) על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), עד לבחירתו כמתמודד בתכנית (ככל שייבחר). להלן חלק מהדרישות בהם יהיה על הנרשם האמור לעמוד: חתימה על טופסי הרשאה וויתור, חתימה על תקנון התכנית, חתימה על הצהרת בריאות ועל הסכם סודיות. כל המסמכים שעל הנרשמים לחתום יומצאו למתמודדים על ידי ההפקה, ויוחזרו לה (כפי שתורה לנרשמים) לאחר חתימת הנרשמים עליהם. בהסכמת הנרשם לתנאי הסודיות, עליו לנהוג (ולהיות אחראי לכך שכל מי מטעמו ינהג) במידע הכרוך בתכנית, במסמכים ובציוד שיועברו לו, בסודיות מוחלטת, ויאסר עליו כל גילוי של מידע לצד שלישי והוא יהיה אחראי לתוצאות כל גילוי כאמור, בין שנעשה על ידיו ובין שנעשה על ידי קרוביו ו/או מי מטעמו. מבלי שזכותה של ההפקה לדרוש את חתימת הנרשמים ו/או מי מטעמם על אישורים נוספים מהנרשמים תיפגע, כל הפרה של הסכם הסודיות על ידי מי מהנרשמים, תוביל לחבות כספית, כפי שתוגדר בהסכם הסודיות..

6.       הנרשמים חייבים בגילוי מלא לגבי עבר ו/או רישום פלילי או מנהלי, אם היה כזה. וכן, עליהם לגלות אם היה או עומד נגדם צו הגבלה מכל סוג שהוא. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול נרשם על בסיס זה.  

7.       כל הנרשמים חייבים להסכים לשתף פעולה עם ההפקה ועם כל אנשי הצוות מטעם ההפקה.  

8.       הרשמה או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.

9.       על פי בקשת ההפקה, כל הנרשמים יתנו הסכמתם לחתימה ויחתמו על מסמכי ויתור או הרשאה, כפי שתראה לנכון מעת לעת.

10.   כל הנרשמים חייבים לעמוד בכל כללי  תהליך המיון, בשלביו השונים, על מנת שיוכלו להיבחר כמשתתפים בתוכנית (אך עמידתם בתנאים כאמור אינה מקנה להם זכות להשתתף בכל שלב של תהליך המיון ו/או להיבחר כמתמודדים בתוכנית). לאחר, וככל שיבחרו להשתתף בתוכנית כמשתתפים, עליהם לעמוד בכל הכללים בעת הצילומים ולאחריהם, כפי שימסרו להם על ידי ההפקה בכל דרך שהיא.

11.   ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי הרישום ומתנאיו, ובכלל זה, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות מועדים ומיקומים של תהליך המיון, ראיונות ומבחני בד. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש.  חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.

12.   ההפקה אינה ולא תהיה אחראית לטופסי הרשמה שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, או לכל השחתה, איבוד או גניבה של טפסי ההרשמה. כל טופסי ההרשמה לרבות תמונות וקטעי וידאו יהיו רכושם הבלעדי של ההפקה. להפקה הזכות להשתמש בטפסי ההרשמה, בתמונות ובוידאו שיצולמו, ובכלל זה בצילומי שלבי המיון, בכל דרך ובכל מדיה שתראה להם, ללא כל התחייבות כלפי הנרשמים, לרבות שילובם בפרק האודישנים.

13.   כל ההחלטות הנוגעות לתהליך המיון ולתכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקים, תנאי כשירות, מיונים, הפקה, חוקי המשחק, משימות, הדחת משתתפים, חלוקת פרסים וכדומה, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וההחלטות האמורות תהיינה  סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.

14.   ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול צוות אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ולהתחרות במסגרתה, מלהשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.

15.   על ידי השלמת הליך ההרשמה והחתימה על טופס הרשמה זה, ובכללו פרק  תנאי הכשירות ופרק השחרור והויתור, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהליך ההרשמה ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתהליך המיון ו/או בתכנית, וכן, כל נרשם מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו להפקה לנכון כחלק מהתכנית, מערך מקדים של  קידומה לרבות פרסומות ופרומו לתוכנית, בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, והכל, בין היתר, כמפורט בתקנון הרשמה זה להלן.

16.   למניעת ספק, כל הפניה בתקנון הרשמה זה לנרשמים תתפרש ככוללת גם את המשתתפים בתוכנית ותוסיף ותחול על נרשמים אלה במידה ויבחרו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, כמשתתפים בתוכנית. בהתאם, כל הצהרה או התחייבות בטופס זה של הנרשמים תחול עליהם כמשתתפים.

שחרור וויתור

אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i) מסרתי את המידע האמור בטופס הרשמה, כמו גם כל מידע נוסף אשר יתבקש ממני או יסופק על ידי במהלך תהליך המיון, ככל שאוזמן על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בו, לתוכנית,, מרצוני החופשי, (ii) ידוע לי שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם מיון נרשמים לתוכנית, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף בתהליך המיון (iii) המידע שמסרתי או שאמסור במהלך ההרשמה ותהליך המיון לתוכנית (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלי על ידי התחקות אחר השימוש שלי במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו על-ידי במסגרת תהליך המיון (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות תהליך המיון לתוכנית ובדיקת התאמתי לתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.            רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע";י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.

אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי  (i)השבתי (ואשיב) על כל השאלות שיוצגו לי כחלק מתהליך המיון והקבלה לתוכנית (ככל שאשתתף בהם), מרצוני החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתי ויכולתי; (ii) ידוע לי כי אם יתברר כי מידע כלשהו שמסרתי להפקה אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לסילוקי מתהליך המיון והקבלה לתוכנית ו/או מהתוכנית עצמה אפילו אם אבחר בסופו של דבר להיות אחד המשתתפים בתוכנית; (iii) אני עומד בתנאי הכשירות המפורטים לעיל, ולמרות זאת, ידוע לי כי ההפקה לא  חייבת לאפשר לי להשתתף בתהליך המיון, ובכלל זה, לראיין אותי ו/או לבחור בי להיות משתתף בתוכנית; (iv) ידוע לי כי גם אם אבחר להיות משתתף בתוכנית, חברת ההפקה אינה חייבת להפיק את התוכנית ורשת אינה חייבת לשדר את התוכנית, אפילו אם התוכנית תופק בסופו של דבר; (v) ידוע לי כי במקרה שהתוכנית תבוטל או במקרה שהתוכנית לא תשודר מסיבה כלשהי, ההפקה או רשתות שידור טלוויזיה אחרות לא יהיו חייבים להעניק פרס או גמול כלשהו; (vi) ידוע לי כי כל ההחלטות של ההפקה בקשר לתוכנית, ובכלל זה בקשר לתהליך המיון ולבחירת המשתתפים, וכן בקשר עם עניינים אחרים, הן בשיקול דעתה הבלעדי, הינן סופיות ואינן כפופות לערעור או קריאת תגר בדרך אחרת; ו – (vii) ידוע לי כי ההפקה הינה הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני, וההפקה רשאית לבצע כל שימוש והיא אינה חייבת להחזיר או לשמור (והיא רשאית להשמיד), כל חומר שיוגש כחלק מהבקשה שלי (ובכלל זה, בין השאר, תצלומים וקלטות וידיאו) בין אם אבחר להשתתף ובין אם לא.

 

לצורך שחרור זה, ה";הפקה"; פירושה החברה המפיקה ורשת, לרבות, כל חברת אם, מקבל רישיון, נעבר, חברת בת וחברות קשורות, כל מחלקה שלהן והחטיבות העסקיות, גופים קשורים, חליפים ונעברים, והדירקטורים, נושאי המשרה, הנציגים והעובדים, של כל אחד מאלה, בהתאמה.

 

בעצם הגשת טופס הרשמה ואישורי את תקנון הרשמה זה ובעצם מועמדותי להשתתפות בתוכנית, אני מסכים בזאת להקלטה, לשימוש, לשימוש חוזר על ידי ההפקה, בקולי, מעשיי, דמותי, שמי, כינויי, המראה שלי והחומר הביוגראפי שלי (להלן – ";דמות/י";) בכל אמצעי תקשורת אשר ידוע כיום או יפותח בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל הגרסאות הקיימות כיום או שיפותחו בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות) במסגרת התוכנית או בקשר אליה (לרבות פרק האודישנים), וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי או למי מטעמי.

 

אני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי ההפקה תשתמש בדמותי או בכל חלק ממנה, לכל עניין שהוא, וכי היא תהיה רשאית לשנות או לעדכן או דמותי, בין אם אני ניתן לזיהוי או לא, וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא ליו/ או למי מטעמי. כמו כן, אני מסכים, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי להפקה תהיה הבעלות הבלעדית של כל הזכויות, זכויות הקניין והאינטרסים בכל החומרים של התוכנית, לרבות, מבלי להגביל, כל החומרים (לדוגמה, מידע מכל סוג שהוא, קלטות וידיאו, תצלומים וכדומה) שצרפתי לבקשתי להשתתף בתוכנית או בקשר להשתתפותי בתוכנית וכל צילום או קלטת וידאו או הקלטה מכל סוג שהמפיקים יצלמו אותי, או את בני משפחתי או מכריי, בקשר לתוכנית ו/או במהלכה ובקשר לבקשתי להשתתף (לרבות מתהליך המיון) ו/או להשתתפותי בפועל בתוכנית (להלן, ביחד – ה";חומר"; או ה";חומרים";) וכל הזכויות בחומרים אלה וכלפיהם, לרבות, מבלי להגביל, הזכות להשתמש בחומר ולנצל את החומר ואת דמותי בכל אופן ובכל אמצעי התקשורת המוכרים כיום או אשר יפותחו בעתיד, בכל רחבי העולם, לעולם ועד, בכל גרסה אשר ידועה כיום או תפותח בעתיד (לרבות גרסאות דיגיטאליות), וכל זאת ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.

 

מבלי להגביל את האמור לעיל, אני מסכים עוד, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי ההפקה תהיה רשאית להשתמש בדמותי ובחומר בקשר לקידום מכירות, פרסום, שיווק, מתן פומבי לתוכנית, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות דיבוב, ללא צורך בקבלת כל הסכמה נוספת ממני ו/או מי מטעמי וללא כל תמורה שהיא לי ו/או למי מטעמי.

 

 

אני משחרר בזאת את ההפקה, באופן מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות שתצמח מהשימוש שלהם בדמותי ו/או בכל חומר (ובכלל זה, בין השאר, כל תביעה כי שימוש זה מפלה, פולש לכל או פוגע בכל זכות לפרטיות ו/או לפרסום, וכל תביעה אשר מבוססת על פגיעה בפרטיות, הפלייה, לשון הרע, סילוף או השמצה או הצגה באור שקרי), ובעצם חתימתי על טופס ההרשמה אני מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שיכולה להיות לי ו/או למי מטעמי כנגד ההפקה בגין האמור בפרק זה לעיל, כולו או חלקו.

 

אני מצהיר ומתחייב כי יש לי זכות מלאה ובלעדית להעניק ולהעביר את הזכויות אשר מועברות בכתב שחרור זה.

 

אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי ההפקה לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות וההתחייבויות האמורות בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה לעיל על ידי ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל שלי ו/או של מי מטעמי.

 

הנני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר לפצות את ההפקה ו/או מי מטעמה בגין כל פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ואשר אני אחראי להם כאמור בטופס ההרשמה, לרבות בפרק שחרור וויתור זה, ו/או על פי דין, וכן אשפה את ההפקה ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שתשלם או תחויב לשלם בעקבות או בקשר עם דרישה או תביעה שתוגש כנגדה ואשר האחריות בגינה מוטלת עלי כאמור בטופס ההרשמה, לרבות בפרק וויתור שחרור זה, ו/או על פי דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בגין הפרת זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות הפרת זכויות קניין רוחני), ובכלל זה אשפה את ההפקה בגין כל הוצאה שתוציא או שתחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כאמור.

 

יראו את תקנון ההרשמה ואת טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, כאילו נחתם בעיר תל אביב, ויחול עליו והוא יתפרש לפי דין מדינת ישראל בלבד. כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לטופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, ו/או בנוגע לתהליך המיון ו/או בנוגע להופעתי או להשתתפותי בתוכנית יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו, ואני מסכים בזאת כי בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לגבי ועל המחלוקת שתידון בכל הליך כזה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או להגבילו, כל הוראה מהוראות טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת. שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בטופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה לא יתפרש כויתור של ההפקה על כל מחדל אחר. כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה, לא יפעל כויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית להמחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה. אני איני רשאי להמחות את חובותיי או זכויותיי על פי טופס ההרשמה, לרבות פרק שחרור וויתור זה.