פיקוד העורף התרעה במרחב

1 2 3 4

תקנון פעילות החידונים כלוב הזהב

מערכת רשת 10/01/13 22:00 

 אתר אינטרנט שכתובתו היא: www.reshet.tv.
 
";אתר האינטרנט";
בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
 
";בני משפחה";
לחיצה על הלחצן האינטראקטיבי, משך תקופת המענה (כהגדרתה בסעיף 7.5 להלן) (וזאת לאחר סימון התשובה אשר הינה התשובה הנכונה לדעת המשתתף לשאלה הרלוונטית, באמצעות לחצני החיצים).
 
";בחירת תשובה";
כל אחד מהחידונים, שהפעילות נשוא תקנון זה חלה עליהם, אשר יערכו בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן.
 
";חידון"; (וביחד ";החידונים";)
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף 8.1 להלן), שנערכה בקשר לחידון מסוים, זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.
 
";זוכה"; ו/או ";זוכים";
פעילות החידונים נשוא תקנון זה.
 
";הפעילות";
התשובות אשר תוצגנה למתמודדים במסגרת פרק מסוים של התוכנית, לכל אחת מהשאלות, כאשר אחת מהתשובות תהא התשובה הנכונות לשאלה שהוצגה, ויתר החלופות תהיינה תשובות שגויות. מובהר, כי במסגרת ההשתתפות בחידונים, על כל משתתף לבחור, מבין התשובות, את התשובה אשר לדעתו הינה התשובה הנכונה (ואשר תזכה בניקוד, בהתאם להוראות תקנון זה).
 
";החלופות לתשובה";
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף 8.1 להלן), שנערכה בקשר לחידון מסוים, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.
 
";המועמד לזכייה"; ו/או ";המועמדים לזכייה";
אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בחידונים, המפורטים בסעיף 4 להלן, ובכלל זה, מי שפרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה ועל פי מסך החידון נקלטו על ידי תוכנת המחשב הייעודית לפעילות החידונים, המופעלת על ידי חברת מארס משחקים אינטראקטיביים בע";מ (להלן - ";מארס";) ו/או על ידי מי מטעמה (להלן - ";תוכנת המחשב";).
 
";המשתתף"; ו/או ";המשתתפים";
המתחרים בפרק מסוים מפרקי התוכנית.
 
";המתמודד"; ו/או ";המתמודדים";
פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בחידון, הכוללים שם פרטי ושם משפחה ו/או גיל ו/או מספר תעודת זהות ו/או מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי ו/או כתובת מגורים ו/או כתובת דואר אלקטרוני, ו/או כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש (אם וככל שיידרש) המשתתף למלא במסך הייעודי לכך, אשר יופיע לאחר מסך החידון, במסגרת ההרשמה לחידון, כמפורט בסעיף 4.1.2 להלן.
 
";הפרטים האישיים";
מכשיר טאבלט מדגם Fujicom 100
.
 
";הפרס";
קוד בן 4 (ארבע) ספרות, אשר נמסר למנוי במועד התקנת שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית, על ידי נציג חברת הוט או (ככל שהמנוי שינה את הקוד האמור, במועד המאוחר למעוד מסירתו כאמור) קוד בן 4 (ארבע) ספרות אותו בחר המנוי, ואשר משמש את המנוי לרכישות באמצעות הממיר והשלט (כדוגמת הזמנת סרטים ו/או סדרות בתשלום באמצעות הממיר).
 
";קוד המנוי";
";כלוב הזהב";, העונה הראשונה.
 
";התוכנית";
הוט - מערכות תקשורת בע";מ, ח.פ 520040072.
 
";חברת הוט";
 
 
 
הכפתור הצבוע בצבע ירוק על גבי השלט, אשר יהא פעיל לצורך פעילות זו משך תקופת ההרשמה של כל חידון (כהגדרתה בסעיף 6.2 להלן) בלבד.
 
";לחצן ההשתתפות";
כפתור השלט עליו הכיתוב ";select"; או ";OK";, בשלט של חברת הוט, , באמצעותו יבצע כל משתתף את בחירת התשובה. מובהר, כי המעבר בין התשובות השונות, עד לבחירת התשובה הרצויה על ידי המשתתף, ייעשה באמצעות 4 (ארבעת) הלחצנים בשלט, עליהם סמל של ";חץ"; (להלן - ";לחצני החיצים";).
 
";לחצן אינטראקטיבי";
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
 
";לרבות";
כל ממיר דיגיטאלי עם ערוץ חזור של חברת הוט
 
";ממיר";
מי שהינו, משך תקופת הפעילות, לקוח חברת הוט, לקבלת שירותי הטלוויזיה הרב ערוצית, בעל ממיר אחד או יותר.
 
";מנוי";
מסך התצוגה הטלוויזיוני, אשר יוצג על גבי מרקע המשתתף, לאחר לחיצה על לחצן ההשתתפות, ואשר באמצעות כניסה אליו המשתתפים יוכלו להשתתף בחידון, וזאת לאחר הזנתו של קוד המנוי (במסך האמור)
 
";מסך החידון";
משתתף אשר בחר, באופן המפורט בסעיף 7 להלן, תשובה נכונה (המזכה בניקוד), מבין התשובות אשר הוצגו לשאלה הרלוונטית.
 
";משתתף אשר ענה נכונה";
חברות מסחריות המעניקות את הפרסים אשר יחולקו לזוכים במסגרת החידונים.
 
";מעניקות הפרסים";
תוכנית כלשהי מתוכניות התוכנית.
 
";פרק";
חברת רשת - נגה בע";מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן - ";משרדי רשת";), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה.
 
";רשת";
 
 
 
שאלות הידע הכללי אשר תוצגנה למתמודדים בתוכנית, במסגרת השתתפותם בתוכנית, בדרגת קושי משתנה, ואשר עליהן יהא על המשתתפים להשיב כחלק מהשתתפותם בחידון אליו נרשמו.
 
";שאלות";
שלט חברת הוט, אשר מפעיל את הממיר, באמצעותו המשתתף משתתף בחידון.
 
";שלט";
החל מיום 4 בינואר , 2013, בשעה 21:00 ועד (כולל) לתום הפרק ה- 14 (ארבעה עשר) של התוכנית, או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.
 
";תקופת הפעילות";
תשובה המהווה מענה נכון לשאלה הרלבנטית, בהתאם לקביעת רשת.
 
";תשובה נכונה";
תשובה אשר אינה מהווה מענה נכון לשאלה הרלבנטית, בהתאם לקביעת רשת.
 
";תשובה שגויה";
2.                   פרשנות
2.1                המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2                בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או החידונים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3                כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4                כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
2.5               בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.
3.1                מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהלו החידונים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט.
3.2                ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט.
3.3                החידונים ייערכו במהלך תקופת הפעילות בלבד. משתתף יוכל לקחת חלק בחידונים, בכפוף להסכמתו לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4                בעצם השתתפותו בחידון, באמצעות הזנת קוד המנוי,במסך החידון ובאמצעות הזנת תשובות המשתתף לשאלות המרכיבות את החידון הרלוונטי, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה תחולנה עליו ותחייבנה אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בחידונים (כולם או חלקם), ובכלל זה להימנע מביצוע ההרשמה לחידון (כהגדרתה בסעיף 4.1.2 להלן) ומהזנת תשובותיו לשאלות המרכיבות את החידונים כאמור.
3.5                ההשתתפות בחידונים כרוכה בתשלום, כמפורט בסעיף 5 לתקנון זה.
3.6                רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמדים לזכייה ו/או את פרטי הזוכים בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
4.1.2          נרשם לחידון הרלוונטי, באמצעות מסך החידון, באופן תקין, כאמור בתקנון זה, במהלך תקופת ההרשמה לחידון האמור (כהגדרתה בסעיף 6.2להלן), ובכלל זה הזין את קוד המנוי ואישר את עלות החידון (כהגדרתה בסעיף 5.1 להלן), והכל בהתאם להוראות המפורטות על גבי מסך החידון (להלן - ";ההרשמה";);
4.1.3          במועד תחילת תקופת הפעילות הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן
4.1.4          עמד בכל הוראות תקנון זה.
 
4.2               למניעת ספק, מובהר, כי בחירת התשובות ו/או הקלדת קוד המנוי ו/או (לפי העניין) הפרטים האישיים הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת קוד המנוי ו/או (לפי העניין) הפרטים האישיים במסגרת ביצוע ההרשמה לחידון מסוים ו/או בחירת התשובות, במסגרת ההשתתפות בחידון מסוים.
4.3               עוד מובהר, כי על משתתף לבצע את ההרשמה לחידון לכל אחד מהחידונים בהם הוא מעוניין להשתתף.
4.4               על כל משתתף המעוניין להשתתף בחידון מסוים, לבצע את ההרשמה אותו החידון מסוים פעם אחת בלבד, באמצעות מסך החידון. בכל מקרה בו משתתף יבצע הרשמה לחידון יותר מפעם אחת מממיר מסוים, תתעלם המערכת מההרשמה הכפולה, ובמערכת תירשם אך ורק הרשמתו הראשונה שבוצעה. במקרה בו למנוי מספר ממירים, תירשם במערכת (לרבות בכל הנוגע לעריכת רשימת המשתתפים) ההרשמה הראשונה אשר תבוצע מכל ממיר כאמור, והוראות סעיף זה תחולנה על ההרשמה מממיר נוסף, בשינויים המתחייבים. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר ביצע הרשמה לחידון מסוים באמצעות ממיר מסוים יוכל להשתתף בחידון באמצעות כל ממיר הנמצא ברשותו (ככל שברשותו מספר ממירים (דיגיטאלי או (לפי העניין) תומכי VOD), וזאת מבלי שיחויב בעלות השתתפות (כהגדרתה להלן) נוספת בגין אותו החידון מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי אין באמור בסעיף 4.5 זה לעיל כדי לפגוע בזכותו של משתתף לבצע את הליך ההרשמה לכל אחד מהחידונים (בנפרד), ולהשתתף בכל אחד מהחידונים בפעילות.  
5.                   עלות ההשתתפות בכל חידון
למניעת ספק, מובהר, כי עלות ההשתתפות הכוללת אשר תיגבה מכל מנוי אשר השתתף בפעילות תהא בהתאם למספר החידונים בהם הוא או מי מטעמו השתתפו משך תקופת הפעילות.
5.2               עלות ההשתתפות תגבה מכל מנוי אשר הוא או מי מטעמו השתתף בפעילות, באמצעות החשבון החודשי של אותו מנוי בחברת הוט.
5.4               מנוי אשר הוא ו/או בני משפחתו ו/או בני ביתו ו/או מי מטעמם אישר את עלות החידון במסגרת הרשמה לחידון מסוים, מממיר שברשות המנוי, לא יהא זכאי, מכל סיבה שהיא, לקבלת החזר בגין עלות ההשתתפות ועלות ההשתתפות תחול במלואה על כל משתתף כאמור, לרבות במקרה בו המשתתף לא ביצע את הליך ההרשמה במלואו בהתאם להוראות תקנון זה; על רשת ו/או חברת הוט ו/או מארס ו/או על מי מטעמם לא תחול כל עלות השתתפות, מכל סיבה שהיא.
6.                   מועדי החידונים; תקופות הרשמה והשתתפות
6.2                בכל שבוע במהלך תקופת הפעילות אשר, במהלכו ישודר פרק אחד או יותר מפרקי התוכנית, יערך חידון חדש (בהתאם למספר הפרקים אשר שודרו באותו השבוע). ההרשמה לכל חידון (בנפרד) תהא זמינה תהא זמינה משך שידורו הטלוויזיוני של הפרק (למעט במהלך שידור פרסומות ו/או חסויות מסחריות ו/או אחרות, אשר תשודרנה במהלך הפסקות הפרסומות אשר תהיינה במהלך כל פרק בהתאם לקביעתה של רשת (להלן - ";הפרסומות";), כך שההרשמה לחידון תיפתח במועד תחילת שידור פרק מפרקי התוכנית, ותיסגר בתום שידורו הטלוויזיוני של אותו פרק (להלן - ";תקופת ההרשמה לחידון";). ביצוע ההרשמה לכל חידון (בנפרד) תתאפשר במהלך תקופת ההרשמה לחידון בלבד. למניעת ספק, מובהר, כי ההרשמה לחידון לא תתאפשרנה משך שידור הפרסומות במסגרת הפרק.
6.4                תקופת ההרשמה וההשתתפות, לרבות תחילתה וסיומה, תקבעה על ידי רשת, בהתאם למועדי שידור פרקי התוכנית, לרבות בהתאם לכל שינויים במועדי שידור פרקי התוכנית (ככל שייערך).
6.5               רשת שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות (לרבות הוספת חידונים נוספים ו/או הארכת תקופת ההרשמה וההשתתפות), לקצרה ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
7.1               כל חידון יערך באותו המועד ובמקביל לשידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים מפרקי התוכנית ויורכב משאלות החידון (כהגדרתן בסעיף 7.3 להלן).
7.2               מטרת כל משתתף בחידון הינה לצבור את מספר הנקודות הגבוהה ביותר, באופן המפורט בסעיף 7 זה להלן.
7.4               מספר זוגות המתמודדים בפרק יקבע על ידי רשת, בהתאם למשך הפרק, מספר השאלות הנכונות עליהן ענה כל זוג מתמודדים וכללי התוכנית, כאשר לכל זוג מתמודדים בפרק מסוים תוצג שאלה 1 (אחת) עד 9 (תשע) שאלות (בהתאם לכללי התוכנית), בדרגת קושי משתנה ועולה.
7.5               משתתף יהא רשאי לענות על שאלת חידון מסוימת החל מתום ההצגה הטלוויזיונית (גרפית) של השאלה ושל התשובות לה (בהתאם לכללי התוכנית) ועד למועד בו המתמודד, לו הוצגה אותה השאלה ענה עליה או (לפי העניין) עד לתום פרק הזמן אשר הוקצה למתמודד האמור לענות על אותה השאלה במסגרת הפרק או (במקרה בו המתמודד בחר להשתמש באחד מ";גלגלי ההצלה";, בהתאם לכללי התכנית או (לפי העניין) במקרה בו מתמודד יידרש לבצע משימה טרם יענה על התשובה) עד למועד הצגתה הטלוויזיונית של חסות מסחרית, והכל בהתאם לקביעתה של רשת (להלן - ";תקופת המענה";). הצגת הזמן אשר נותר לתקופת המענה לשאלה, למשתתף מסוים, תתבצע רק במקרה בו נותרו 20 (עשרים) שניות לתום תקופת המענה, והמשתתף טרם בחר בתשובה לשאלה הרלוונטית. עם סיום תקופת המענה (בגין אחת מהסיבות המפורטות לעיל) המשתתפים לא יורשו לענות על השאלה.
7.7               לאחר שהמשתתף לחץ על הלחצן האינטראקטיבי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, תשובתו תישלח לרשת, והמשתתף האמור לא יוכל לשנות את תשובתו במועד מאוחר יותר והיא תהווה את תשובת המשתתף לאותה השאלה לשם דירוג המשתתף האמור ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף 8.1 להלן).
7.8               כל משתתף אשר בחר בתשובה נכונה בגין שאלה מסוימת משאלות החידון יצבור נקודות, בהתאם לדרגת הקושי של שאלת החידון הרלוונטית ובהתאם למהירות המענה על השאלה, במהלך תקופת המענה. כל אחת מדרגות קושי תזכה את המשתתף אשר ענה נכונה על השאלה ב- 1000 נקודות, להן יצטרף ניקוד בגין מהירות המענה. כלומר, משתתף אשר ענה נכונה על השאלה הראשונה אשר הוצגה לזוג מתמודדים יצבור 1000 נקודות בתוספת ניקוד המהירות, משתתף אשר ענה נכונה על השאלה השנייה אשר הוצגה לזוג מתמודדים יזכה ב- 2000 נקודות בתוספת ניקוד המהירות, וכן הלאה.
7.9               תוספת הניקוד למהירות בחירת התשובה תיקבע על ידי רשת.
7.11            למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בכל חידון, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על המשתתף חל איסור מוחלט להשתתף בחידון מסוים, באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות שימוש באמצעי עזרים אלקטרוניים ו/או אחרים, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם, וכן, חל איסור מוחלט על המשתתפים לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם כל חידון, ובכלל זה, את שאלות החידון, כולן או חלקן ו/או את התשובות לשאלות החידון, כולן או חלקן (להלן - ";פרטי החידון";) לפני תום תקופת ההשתתפות בחידון המסוים, ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בחידון ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי החידון ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בחידון (כאמור בסעיף 11.5 להלן).
7.12            על אף האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, אשר הוא או בן משפחתו זכו בפרס במסגרת השתתפותם בחידון מסוים, לא יהיה כשיר להיות מועמד לזכייה ו/או לזכות בפרס, בכל חידון שנערך לאחר החידון האמור, גם אם בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף 8.1 להלן) של החידון המאוחר הינו זכאי להיות מועמד לזכייה ו/או לזכות בפרס.
8.2                בכל חידון ייקבעו, כמועמדים לזכייה, 3 (שלושת) המשתתפים אשר דורגו ראשון, שני ושלישי ברשימת המשתתפים, אשר זהותם תימסר על ידי מארס לרשת, לשם אישור זכייתם על ידי רשת, בהתאם להוראות תקנון זה.
8.3                לא ידורגו ברשימת המשתתפים, משתתפים אשר לא ענו נכונה על אף שאלה.
8.4                ככל שידורגו באחד מ- 3 (שלושת) המקומות הראשונים, ברשימת המשתתפים, שני משתתפים או יותר שצברו ניקוד משתתף זהה, הם ידורגו ברשימת המשתתפים בהתאם לסדר הכרונולוגי שבו נקלטה התשובה האחרונה אותה בחר כל אחד מהמשתתפים האמורים, בהתאם להוראות תקנון זה (שאינה בהכרח התשובה לשאלה האחרונה אשר הוצגה באותו הפרק) על ידי תוכנת המחשב (להלן - תשובת המשתתף האחרונה";), מתשובת המשתתף האחרונה, שנקלטה במועד המוקדם ביותר ועד לתשובת המשתתף האחרונה אשר נקלטה במועד המאוחר ביותר . למניעת ספק, מובהר, כי במקרה כאמור המועמדים לזכייה יהיו שלושת המשתתפים אשר צברו את ניקוד המשתתף הגבוהה ביותר ואשר שלחו את תשובות המשתתף האחרונות במועד המוקדם יותר (כפי שמועד זה נקלט באמצעות תוכנת המחשב), וזאת מבין כל המשתתפים אשר דורגו ב- 3 (שלושת) המקומות הראשונים ברשימת המשתתפים.
8.5                המשתתף אשר ידורג ראשון ברשימת המשתתפים יוכרז כ";אלוף המשחק לאותו החידון. מובהר, לא יהא בהכרזה על משתתף כלשהו כ";אלוף המשחק החי"; כדי לזכות את אותו משתתף בפרס, מכל מין וסוג שהם, (נוסף על הפרס). הוראות סעיף 8.4 לעיל תחולנה, בשינויים המתחייבים, על הכרזת משתתף כ";אלוף המשחק החי"; של חידון מסוים. מובהר, כי משתתף יהא רשאי לזכות פעם אחת בלבד, משך תקופת הפעילות, בתואר ";אלוף המשחק "; ומשתתף אשר הוכרז כאמור לא יוכל לזכות בתואר בפעם השנייה, גם אם ידורג ראשון ברשימת המשתתפים במועד המאוחר למועד בו זכה בתואר.
8.6                מארס תהא האחראית היחידה לביצוע רשימת המשתתפים, ובכלל זה לקביעת ניקוד המשתתף של כל משתתף, וכן לקביעת מועד קליטת תשובות המשתתפים האחרונות.
8.7                למניעת ספק, מובהר, כי לצורך עריכת רשימת המשתתפים, בחירת המועמדים לזכייה וקביעת זהות הזוכים בכל חידון (לרבות בחירת ";אלוף המשחק "; של כל חידון), תחייבנה רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי מארס באמצעות תוכנת המחשב, וכן, יחייב מועד קליטת תשובת המשתתף באמצעות תוכנת המחשב.
8.8                רשת תהיה רשאית לשנות את הליך דירוג המשתתפים ותהליך בחירת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים ו/או ";אלוף המשחק ";, כמפורט בסעיף 8 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך הדירוג ו/או הבחירה.
8.9                המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם ביצוע ההרשמה לחידונים, כי ידוע להם שרשת שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או את שוויו, בכל עת.
8.10            פרטיהם האישיים של המועמדים לזכייה, בכל אחד מהחידונים, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט. רשת תהא רשאית לפרסם את שמם ומקום מגוריהם (לרבות שמו ומקום מגוריו של ";אלוף המשחק החי";), כפי שהוזנו במסגרת ההרשמה לחידון או (לפי העניין) כפי שנמסרו לרשת מאת חברת הוט, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים מפרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים.
8.11            לאחר עריכת כל חידון תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה, וכן זכאותו של המשתתף אשר דורג במקום הראשון ברשימת המשתתפים לתואר ";אלוף המשחק החי"; לאותו החידון.
9.1                לאחר קביעת זהות המועמדים לזכייה (בהתאם לרשימת המשתתפים) רשת תיצור עימם קשר באמצעות מספר הטלפון אשר נמסר לרשת על ידי חברת הוט (כפי שזה נמסר להוט על ידי המנוי) או (לפי העניין) אשר הוזן במסגרת ההרשמה לחידון, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום השתתפות המועמד לזכייה בחידון הרלוונטי, וזאת כדי לתאם עימם מועד, בו יתבקשו המועמדים לזכייה להגיע למשרדי רשת, על מנת שתאושר זכייתם בהתאם להוראות תקנון זה (להלן - ";מועד אישור הזכייה";). רשת אינה מתחייבת, כי מועד אישור הזכייה יהיה בתאריך ו/או בשעה המתאימים למועמדים לזכייה, כולם או חלקם.
9.2                זכאותו של כל אחד מהמועדים לזכייה לקבלת הפרס מותנה בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
9.2.1          המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר במועד אישור הזכייה לרשת ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי רשת;
9.2.2          המועמד לזכייה השלים, טרם בחירת התשובות לשאלות החידון בו זכה, את הליך ההרשמה לחידון במסגרתו נקבע כמועמד לזכייה, ובכלל זה הזין את קוד המנוי ו/או (לפי העניין) מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך במסך החידון, והכל בהתאם להוראות אשר תפורטנה על גבי מסך החידון;
9.2.3          המועמד לזכייה ו/או בן משפחתו לא זכו בפרס במסגרת הפעילות, לרבות עקב בחירתם כמועמדים חלופיים לזכייה (כמפורט להלן);
9.2.4          רשת אימתה, במועד אישור הזכייה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה, אשר מספרה זהה למספר תעודת הזהות שהוזן במסגרת ההרשמה לחידון ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, כפי שיידרש על ידי רשת;
9.2.5          רשת אימתה, בהתאם לשיקול דעתה, מול חברת הוט, כי למועמד לזכייה אין, במועד אישור הזכייה, חוב, מכל מין וסוג שהוא לחברת הוט. למניעת ספק, מובהר, כי לא יראו בסעיף זה כמטיל חובה, מכל מין וסוג, שהוא, על רשת לבדוק מיוזמתה האם למשתתף חוב כאמור בחברת הוט; וכן,
9.2.6          נקבע, כי המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
9.3                למניעת ספק, מובהר, כי רשת תהיה האחראית היחידה לקביעת עמידתו של מועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף 9.2 לעיל.
9.4                רשת תהיה רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של מועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף 9 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.
9.6                בכל מקרה בו משתתף (או בן משפחתו) יוכרז כמועמד לזכייה בפרס, בהתאם להוראות סעיף 9 זה לעיל, בחידון המאוחר לחידון בו נבחר כמועמד חלופי לזכייה (להלן - ";הזכייה האחרונה";), יראו בזכייה אחרונה זו כזכייה של משתתף (או (לפי העניין) של בן משפחה של משתתף) אשר כבר זכה בפרס במסגרת הפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, וזכייתו אחרונה זו תיפסל (אולם רק אם המשתתף האמור זכה בפועל בפרס כלשהו מתוקף היותו מועמד חלופי לזכייה במועד המוקדם למועד הזכייה השנייה).
9.7                למניעת ספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה תחולנה בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
9.9                 אופן מימוש הפרס, כמפורט בסעיף 9 לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי, אלא על ידי רשת.
9.10            רשת תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בחידון ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה של רשת ליצירת קשר (להלן - ";זוכה פסול";). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.
9.11            במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 10.10 להלן.
9.12            מובהר, כי נוסף על אפשרותה של רשת לעשות שימוש בפרטי המועמדים לזכייה (לרבות הזוכים), כמפורט בסעיף 8.10 לעיל, רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בחידון, מסכים כל משתתף מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
 
10.2            מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
10.3            אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את רשת ו/או מי מטעמה לחלק פרס בגין כל חידון מחידוני הפעילות.
10.4            לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו.
10.5            הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת רשאית לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.
10.6            כל משתתף ובן משפחתו יוכלו להיות מועמדים לזכייה (ולזכות בפועל), במסגרת הפעילות, בפרס אחד בלבד.
10.7            מובהר בזאת, כי הפרסים הינם מתנת מעניקות הפרסים ובאחריותן הבלעדית.רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות אך לא רק, לגבי טיבם ו/או איכותם, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם (לרבות לעניין עלות ההשתתפות). רשת תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי, שווי ערך, מכל סיבה שהיא.
10.8            הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), תחולנה על הזוכים.
10.9            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את החידונים, כולם או חלקם, ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של רשת. למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו רשת תסבור, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 7.11 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת רשת.
10.10         למניעת ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה או עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך חידון או חידונים נוסף או (לפי העניין) נוספים לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם ו/או לחלקם למשתתפים אשר לא הוכרזו כמועמדים לזכייה או כמועמדים חלופיים לזכייה ו/או לא לחלקם כלל. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של רשת כאמור, לרבות לעניין עלות ההשתתפות.
11.2            למניעת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לחידונים, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לחידונים, ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או החידונים, את מועדי שידור הפרקים, מועדי עריכת החידונים (לרבות מועדי ההרשמה ומועדי ההשתתפות) ואת תקופת הפעילות, את זהות המועמדים לזכייה (לרבות המועמדים החלופיים) ואת זהות הזוכים, את השאלות, את התשובות הנכונות, את מועד קליטת התשובות על ידי תוכנת המחשב, את הפרס אשר יוענק לזוכים, את מועד מתן הפרס, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זה פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או החידונים, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף 11.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
11.3            רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עילת הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת ספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף 11.3 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר (לרבות לעניין עלות ההשתתפות).
11.4            מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בחידונים ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בחידונים, והכל לרבות לעניין עלות ההשתתפות.
11.6            רשת שומרתעלזכותהלבטלאתהחידונים (כולם או חלקם) ו/או את הפעילות ו/או לשנות את תנאי החידונים ו/או הפעילות ו/או לשנות את מועדי החידונים (כולם או חלקם), ו/או לדחות, להאריךאולקצראת תקופתהפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנותאתהפרס המחולק במסגרת החידונים ו/או את מספרהפרסים שיחולקו בכל חידון ו/או בפעילות,והכל לפי החלטתה של רשת ולרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בחידונים ו/או אשר ישפיעו על תוצאות החידונים, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן - ";הגורם המשבש";), לרבות עקב אילוצים התלויים או שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בחידונים ו/או מכל סיבה אחרת.
11.7            כל משתתף מסכים, בעצם השתתפותו בחידון וביצוע ההרשמה לחידון, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 11.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או (לפי העניין) שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה, לרבות לעניין עלות ההשתתפות. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
11.9            כל משתתף, בעצם השתתפותו בחידון, מסכים ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובחידונים כפופה לזמינות ולתקינות מערכת הפעילות, המופעלת באמצעות הממירים, לתקינות אספקת שירותי הטלוויזיה הרב הערוצית על ידי חברת הוט, לתקינות הממיר שברשות המשתתף והשלט, ולתקינות מסך החידון - על כל מרכיביהם (להלן - ";מערכות הפעילות";). רשת לא תהיה אחראית לתקינות מערכות הפעילות, על כל רכיביהן, ולא תישא באחריות בכל מקרה בו מערכות הפעילות, כולן או חלקן (לרבות הממיר ו/או שלט של משתתף כלשהו) לא תהיינה תקינות, וכן, רשת לא תהיה אחראית להפסקות ו/או הפרעות כלשהן הקשורות למערכות הפעילות (כולן או חלקן) ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בחידונים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה, מכל מין וסוג שהיא, רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את החידון או החידונים ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בחידונים, והכל לרבות לעניין עלות ההשתתפות.
11.10         על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות הפעילות ובמערכות תקשורת אחרות (על כל מרכיביהן), כאמור בסעיף 11.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והחידונים, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בחידונים מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד (ובכלל זה המשתתף לא יהא זכאי להחזר או תשלום כלשהו בקשר עם עלות ההשתתפות).
11.11         מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 11 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, במקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית אשר תתגלה במהלך תקופת החידון, כאמור בסעיף 11.9 לעיל, עליו לפנות לשירות הלקוחות של חברת הוט במספר *6900 או 1-801-700-700)). בפנייתו על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה וכל פרט נוסף אשר יידרש על ידי נציג השירות. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על חברת הוט ו/או רשת ו/או מי מטעמן אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית, כאמור בסעיף 11.9 לעיל, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על חברת הוט חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית כאמור
11.12         מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעצם השתתפותו בחידונים מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי החידונים ו/או בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה (לרבות לעניין עלות ההשתתפות).
11.13         המשתתפים, לרבות הזוכים, פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, החידונים ו/או במסגרת מימוש הפרס, לרבות לעניין עלות ההשתתפות.
11.14         האחריות לקבלת הפרסים בפועל מאת רשת, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לנקוט בפעולות המתחייבות לצורך קבלת הפרס, בהתאם להוראות תקנון זה ואשר תימסרנה לו על ידי רשת. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה בקבלת, ו/או בגין אי קבלת, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהם.
11.16         בכל מקרה בו יפר משתתף או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות החידונים לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס בו זכה, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור (לרבות לעניין דמי ההשתתפות), וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
11.17         הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
11.18         הדין החל בכל הנוגע לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.