תקנון הרשמה מהפכה במטבח

ברוכים הבאים ל"מהפכה במטבח" – העונה השנייה

 • שתפו את החברים -

ברוכים הבאים ל"מטבחי הגיהנום" – העונה השנייה
תנאי ההרשמה הראשונית
העונה השנייה של התכנית "מטבחי הגיהנום" (שם זמני) (להלן – "התוכנית") הינה תוכנית דוקו -ריאליטי המופקת על ידי קונסטנטין אינטרטיינמנט ישראל בע"מ (להלן – "חברת ההפקה") עבור ובשיתוף עם רשת - נגה בע"מ (להלן – "רשת") (רשת, חברת ההפקה ומי מטעמן יקראו להלן, ביחד– "ההפקה"). המשתתפים בתוכניות יהיו מסעדות ו/או בתי עסק אשר ייבחרו על ידי ההפקה במסגרת תהליך המיון לתוכנית אשר יורכב ממספר שלבים שונים (להלן – "תהליך המיון"), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
הרשמה זו מהווה את השלב הראשוני בהליך ההרשמה לתהליך המיון לתוכנית. ההרשמה הראשונית תתבצע באמצעות התקשרות למספר הטלפון המסופק ע"י ההפקה והשארת פרטים כנדרש (הכול בהתאם למפורט להלן) (להלן – "ההרשמה הראשונית"). מובהר, כי אין בביצוע ההרשמה הראשונית כדי להוות את ההרשמה לתהליך המיון. על מנת שהמועמד יסיים בהצלחה את הליך ההרשמה במלואו יהא עליו לקיים את כל שלבי ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה, כמפורט להלן ובטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון שיפורסם במועד מאוחר יותר בכל אמצעי תקשורת אשר ייבחר על ידי ההפקה לשם כך, במידה ויפורסם (להלן – "ההרשמה לתהליך המיון") (ההרשמה הראשונית והשלמת ההרשמה לתהליך המיון תכונינה, להלן, ביחד – "ההרשמה").
מובהר, כי ההרשמה הראשונית לתהליך המיון ו/או שליחת הודעת האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה הראשונית (כהגדרתה להלן) ו/או השלמת ההרשמה (ככל שתיפתח ההרשמה) ו/או הזימון לכל שלב בתהליך המיון ו/או ההשתתפות בפועל בכל שלב בו ייעשו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, וכי עצם ביצועה של ההרשמה הראשונית (לרבות מסירת הפרטים האישיים) אינה מבטיחה כי המועמד הנרשם יקבל הודעת האלקטרונית בדבר פתיחת ההרשמה (כהגדרתה להלן) ו/או יזומן לשלבי המיון הבאים.
מובהר, כי בכל מקרה שבו תיפתח השלמת ההרשמה לתהליך המיון, עצם השלמתה, במלואה, ובכלל זה מילוי והגשת טופס ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, אינה מבטיחה כי המועמד יוזמן להשתתף באילו משלבי תהליך המיון ו/או יבחרו להשתתף בתוכנית. אין ולא יהא בעצם ההזמנה של מי מהמועמדים הנרשמים להשתתף בשלב מסוים משלבי תהליך המיון כדי לחייב את ההפקה לאפשר לאותו המועמד להשתתף בשלב האמור או בשלבים אחרים של תהליך המיון, ובכלל זה, לערוך לו ראיון ו/או אודישן.
מובהר כי, אין באמור כדי לחייב את ההפקה להפיק ו/או לשדר את התכנית ו/או להפיק ו/או לשדר עונה שנייה לתוכנית בכל שלב. "רשת" תהא רשאית להחליט שלא להפיק עונה שנייה לתוכנית, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר, כי ההרשמה הראשונית ו/או השלמת ההרשמה לתהליך המיון תהא פתוחה גם למועמדים אשר לא ביצעו את ההרשמה הראשונית, וכי בנוסף, ההפקה תהא רשאית לזמן לכל שלב בתהליך המיון מתמודדים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על ההרשמה ותהליך המיון של מועמדים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
תקנון הרשמה זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו מופנה באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
ההרשמה וההשתתפות בתהליך המיון פתוחה לכל אדם שהנו הבעלים הרשומים של מסעדה, אשר מצויה בקשיים המעוניין להשתתף בתכנית במסגרתה, השף אסף גרניט ו/או שף אחר בעל שם ינחה את בעלי המסעדה ו\או מפעיליה להעלות את המסעדה לפסים של הצלחה.
ההרשמה הראשונית תהא פתוחה החל מיום 17.10.15 ועד למועד אשר ייקבע ע"י ההפקה (כולל). ההפקה תהא רשאית, לקבוע כי ההרשמה הראשונית תהיה פתוחה עד למועד מוקדם או מאוחר למועד האמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.
בכל מקרה בו ייקבע על ידי ההפקה כי השלמת ההרשמה לתהליך המיון תיפתח, השלמת הרשמה זו תהא פתוחה במועדים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ובהתאם להוראות בדבר ההרשמה אשר תימסרנה על ידי ההפקה בכל דרך שהיא, ובכלל זה ההוראות אשר תפורטנה בטופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון, במידה ויהיה כזה.
על כל מועמד המעוניין להירשם לתהליך המיון לבצע את ההרשמה הראשונית במלואה, על כל שלביה, בהתאם למפורט להלן:
(i) הרשמה ראשונית באמצעות השארה הודעה במספר שיועד לכך ע"י ההפקה, במסגרתה יידרש המועמד להעביר לחברת ההפקהאת מלוא פרטיו האישיים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה ושם המסעדה ופרטי יצירת קשר.
(ii) מבלי לגרוע מהאמור, על כל מועמד לקרוא ולהסכים לתנאי תקנון הרשמה ראשונית זה והשארת הודעה עם פרטים אישיים כמפורט לעיל, תיחשב כאילו הסכים המועמד לתנאי תקנון זה במלואם (להלן – "אישור תקנון ההרשמה");
(iii) לאחר השארת ההודעה באמצעות המועמד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, עשויים חלק מהנרשמים בהרשמה הראשונית לקבל טלפון מנציג ההפקה, אשר במסגרתה יידרש המועמד לתת פרטים לרבות פרטים אודות המסעדה שבבעלותו, ואופיים של הקשיים אשר המסעדה מצויה בהם הכוללים שם המסעדה, כתובתה המדויקת, מספר העובדים הפועלים בה, היקף ואופיים של הלקוחות וכל מידע רלוונטי נוסף העשוי לשפוך אור על מצבה הכלכלי – תפעולי של המסעדה.
(iv) על אף האמור, יובהר כי חברת ההפקה שומרת על זכותה, לחזור בכל עת ואופן למועמדים אשר נמצאו על ידה כמתאימים להמשיך את הליך המיון וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת באמצעות פניה טלפונית ו\או זימון להמשך הליך המיון בחברת ההפקה. חברת ההפקה שומרת על זכותה לבצע זימון ו\או פניה כאמור להמשך הליך המיון, בכל דרך ו\או אופן.
(v) מועד ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, במידה ויהיה, יהא נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה ויכול שיחלוף זמן לא מבוטל בין ההרשמה הראשונית לבין השלמת ההרשמה לתהליך המיון.
למניעת ספק, מובהר, כי אין באמור בתקנון הרשמה ראשונית זה לעיל, כדי לגרוע מאפשרות ההפקה לשנות, להוסיף או להוריד שלבים משלבי ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הרשמתו של מועמד תהא תקפה רק במקרה בו המועמד סיים את ההרשמה לתהליך המיון, על כל שלביו, לרבות שלב השלמת ההרשמה, ועמד בכל תנאיה, והכל בהתאם לקביעת ההפקה כאמור לעיל.
למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע ההרשמה, באופן מדויק ומלא, על כל שלביה, הינו אך ורק באחריותם של הנרשמים. להפקה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש (לרבות שיבושים ו/או הפרעות טכניות ולרבות לעניין קבלת הודעות הדואר האלקטרוני האמורות לעיל) בביצוע ההרשמה , ולנרשמים לא תקום כל זכות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי ההפקה בגין כך, לרבות במקרה בו בוצעה הרשמה חלקית לתהליך המיון ו/או לא התקבלה ההודעה בדבר פתיחת השלמת ההרשמה.
למניעת ספק, מובהר, כי מסירת כל הפרטים הנדרשים במסגרת הליך ההרשמה (הרשמה ראשונית והשלמת ההרשמה גם יחד), באופן מלא, נכון ומדויק מהווה שלב בלתי נפרד מהליך ההרשמה, לכן בעת מסירת כל פרט ו/או בעת מתן מענה על כל שאלה, יש להקפיד להשיב תשובות מלאות, נכונות, מדויקות וישרות. הרשמה ראשונית ו/או טופס השלמת ההרשמה לתהליך המיון, במידה ויהיה, שלא ימולאו/יימסרו בהם כל הפרטים באופן האמור (לרבות במקרה בו יוחסרו פרטים) יפסלו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובמקרה כאמור המועמד אשר הגישם לא יהיה זכאי להשתתף בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) ולא יהיה זכאי להשתתף בהליך המיון. מובהר כי אין בביצוע ההרשמה (לרבות הרשמה ראשונית זה ו/או טופס השלמת ההרשמה, במידה ויהיה), כנדרש, כדי להבטיח את השתתפות המועמד הנרשם בהרשמה לתהליך המיון ו/או (לפי העניין) בתהליך המיון ובכלל זה, את זימון המתמודד הנרשם לתהליך המיון.
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור את המועמד המתאים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך המועמדים אשר סיימו את הליך ההרשמה (ובכלל זה נרשמו במסגרת ההרשמה הראשונית וטפסי השלמת ההרשמה והשאלון (במידה ויהיו) ו\או העבירו לחברת ההפקה את מלוא הפרטים הנדרשים במסגרת הליכי המיון בכל אופן שהוחלט בהתאם לשיקול דעתה של חברת ההפקה ), כנדרש, ואשר הוזמנו להשתתף בתהליך המיון ומבין המתמודדים אשר תאתר ההפקה בהליך נפרד, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי ההפקה אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של מועמדים מבין הנרשמים ו/או המוזמנים לתהליך המיון, אשר ישתתפו בתוכנית.
מבלי לגרוע מהאמור בתקנון הרשמה ראשונית זה לעיל ולמניעת ספק, מובהר, כי כל ההחלטות הנוגעות להרשמה, לתהליך המיון ולתוכנית תהיינה נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של ההפקה, ובכלל זה, להפקה שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, לשליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה, למועמדים אשר יוזמנו לתהליך המיון (ככל שיוזמנו), למועמדים אשר ישתתפו בתהליך המיון ו/או ירואיינו באופן אישי ו/או ישתתפו באודישן מכל סוג שהוא (והכל, לרבות במקרה בו מי מהמועמדים יוזמנו לשלב מסוים של תהליך המיון), וכן, בנוגע לזהות המועמדים אשר יעברו כל שלב משלבי תהליך המיונים. מובהר, כי החלטות ההפקה, לרבות ההחלטות המפורטות בטופס הרשמה ראשונית זה תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
ההפקה אינה ולא תהיה אחראית להרשמה ראשונית ו/או לטופסי השלמת הרשמה (במידה ויהיו) שלא מולאו נכון ו/או לא מוענו נכון, כמו כן, ההפקה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב ו/או הטלפון, וכל נרשם בעצם ביצוע הרשמה ראשונית, פוטר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה ובגין הליך המיון וכל המשתמע מהם, ובכלל זה בגין פתיחת השלמת ההרשמה לתהליך המיון, שליחת ההודעות בדבר פתיחת השלמת ההרשמה ו/או בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתהליך המיון.
מובהר, כי לשם ביצוע ההרשמה המלאה לתהליך המיון על המועמדים לעמוד בכל תנאי הכשירות אשר יפורטו בפניהם במסגרת ההרשמה, על כל שלביה, לתהליך המיון ו/או באמצעות אמצעים אחרים אשר ייקבעו על ידי ההפקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תנאי הכשירות האמורים מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה, ואי עמידה בתנאי הכשרות, על ידי המועמדים תמנע מהם את השתתפותם בתהליך המיון ובתוכנית. עם זאת, מובהר, כי עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את השתתפות המועמד בכל שלב שהוא של תהליך המיון ו/או בתוכנית.
מובהר, כי בכל מקרה בו מי מהמועמדים הנרשמים הוזמן להשתתף בתהליך המיון (באחד או יותר משלביו), יהיה על המועמדים כאמור לעמוד בכל הדרישות שיוצגו בפניהם בשלבים השונים של ההרשמה ושל תהליך המיון (ככל שיוזמנו להשתתף בהם וככל שישתתפו בהם), וזאת על מנת לעבור לשלב המיונים הבא (ככל שיוזמן להשתתף בו), והכל עד לבחירתו של המועמדים כמתמודד בתכנית (ככל שייבחר).
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מועמד אשר נבחר על ידה להשתתף בהליך המיון ו/או לעבור לשלב מסוים של תהליך המיון ו/או להשתתף בתוכנית ו\או להשתתף בתהליך המיון ו/או מלהמשיך לשלב מסוים בתהליך המיון ו/או מלהשתתף בתוכנית מכל סיבה שהיא, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לנמק את החלטתה.
4.1 המועמד\ים נות\נים בזאת להפקה את הסכמת\ם המפורשת והבלתי חוזרת להעניק להנ"ל במסגרת תהליך המיון את מלוא המידע ו\או המסמכים הנדרשים לפי שיקול דעתם לצורך עריכת מלוא הבדיקות המקדימות לבחינת התאמתה של המסעדה להשתתפות בתוכנית, לרבות אך מבלי למעט מידע הנדרש לאמוד את מידת התאמתו של כל מועמד מטעם המסעדה בתוכנית בין היתר בהתאם לדרישות הפורמט, מבלי לגרוע מביצוע בדיקות לקבלת מלוא המידע אודות מצבה הכלכלי של המסעדה, העבר האישי של בעליה ו\או כל עניין העשוי להיות רלוונטי להשתתפות בתוכנית.
4.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המועמד מתחייב בזאת לספק להפקה ו/או למי מטעמה בכל עת, כל מידע אשר לדעתה יידרש במסגרת הליכי המיון.
4.3 המועמד מאשר לצדדים שלישיים באופן בלתי חוזר לספק כל מידע הנדרש להפקה ו/או למי מטעמה במסגרת הבדיקות המקדימות שיערכו במסגרת הליכי המיון . המועמד מאשר כי איסוף המידע הנ"ל והשימוש בו בקשר עם התכנית, שיעשו על ידי ההפקה אינם בגדר פגיעה בפרטיותו לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
4.4 המועמד מתחייב בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע שהגיב אליו אגב תהליכי המיון לתכנית לרבות במסגרת הליך ההרשמה כמפורט דלעיל.

על ידי ביצוע ההרשמה הראשונית, כל נרשם מצהיר, מסכים ומאשר, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי מסר כל מידע להפקה מרצונו החופשי; כי ידוע לו שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם תהליך ההרשמה, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף בשלבים הבאים של ההרשמה לתהליך המיון ו/או בתהליך המיון ו/או בתוכנית; כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה הראשונית (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת תהליך ההרשמה והמיון (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש לצרכי התוכנית, לרבות לצרכי תהליך המיון ולצרכי בדיקת התאמתו לתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים. כמו כן, כל נרשם מסכים בזאת לשחרר את ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה הראשונית ו/או ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בשלבים הבאים של הרשמה לתהליך המיון, בתהליך המיון ו/או בתכנית;
ההפקה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהליכי ההרשמה ומתנאיה בכל מועד שהוא, ובכלל זה, בקשר עם כל הנרשמים או חלקם, וכן, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשנות מועדים ומיקומים של ההרשמה הראשונית, השלמת ההרשמה, תהליך המיון, ראיונות ומבחני בד. ההפקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל נרשם לצורך השלמת פרטים נחוצים, ולקיים ראיון טלפוני, אם וככל שיידרש. חברת ההפקה שומרת לעצמה את הזכות שלא להפיק את התכנית, ואם וככל שתופק התוכנית, רשת אינה מחויבת לשדרה.
למניעת ספק, מובהר, כי כל הפניה בתקנון הרשמה ראשונית זה לנרשמים תוסיף ותחול גם על הנרשמים בשלבים הבאים לתהליך המיון.
הרשמה, על כל שלביה, או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי צוות ההפקה (ובכלל זה רשת), עובדיהם, שולחיהם, ובני משפחותיהם.
בעצם ביצוע הרשמה ראשונית זה ובאישורו ו/או בחתימה עליו במסגרת הליך המיון, והגשתו, מסכים כל נרשם לאמור בתקנון הרשמה ראשונית זה ולתנאיו.
כל הוראה מהוראות תקנון הרשמה ראשונית זה, אשר ייקבע בעניינה כי היא אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה בתחום רשות ריבונית כלשהי, תהיה, בנוגע לאותה רשות ריבונית, חסרת תוקף כמידת אי החוקיות, העדר התוקף או חוסר האפשרות לאכוף אותה הוראה, וזאת מבלי לפגוע בתוקף של ההוראות הנותרות, וכל אי חוקיות, איסור או חוסר אפשרות לאכוף כל הוראה כאמור בכל תחום שיפוט, לא ישללו את התוקף או את האפשרות לאכוף את ההוראה האמורה בכל תחום רשות ריבונית אחרת. שום ויתור של מי מההפקה על הוראה או תנאי אשר נכללים בטופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרשו כויתור של ההפקה על כל תנאי או הוראה אחרים, ושום ויתור של מי מההפקה על כל מחדל על פי טופס הרשמה ראשונית זה לא יתפרש כוויתור של ההפקה על כל מחדל אחר. כמו כן, מובן ומוסכם כי שום מחדל או עיכוב של צד במימוש כל זכות, כח או זכות יתרון על פי טופס הרשמה ראשונית זה, לא יפעל כוויתור עליהם, ושום מימוש בודד או חלקי של כל זכות, כח או זכות יתרון כאמור לא ימנע מימוש אחר או עתידי שלהם או מימוש של כל זכות, כח או זכות יתרון אחרים. ההפקה רשאית למחות, באופן חופשי, באופן מלא או חלקי, את זכויותיה והתחייבויותיה על פי טופס הרשמה ראשונית זה. אנו (לרבות מי מאתנו) איננו רשאים להמחות את חובותינו או זכויותינו על פי טופס הרשמה ראשונית זה.
אני, מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור בתקנון הרשמה ראשונית זה לעיל וכי אני מאשר ומסכים לכל האמור בו.

 

 

 

  

 • שתפו את החברים -

הוספת תגובה

תודה שלקחת חלק בשיח, תגובתך תפורסם בהתאם לאישור המערכת

תגובות

הוסף תגובה
 • 1

  מהפך בסירים שלנו

  אמיר דה קלו | 29/10/15 16:10

  מסכים.עם התקנון ומעוניין במהפך במטבח

  הגב להתגובה זו | סגור