פיקוד העורף התרעה במרחב

ג'סטין ביבר- חכמים בריבוע

11/04/11 21:00 

1.                   הגדרות
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.
 
"בני משפחה"
הודעת SMS אשר תישלח ע"י המשתתף, בעלות של 1 ₪ להודעה (להלן: "עלות הודעה"), למספר 5060 (להלן: "המספר הייעודי").  כל משתתף רשאי לשלוח אך ורק הודעת SMS אחת לכל שאלה שתוצג במסגרת הפעילות (להלן: "מספר הודעות מקסימלי"). כל הודעה שתישלח מעבר למספר ההודעות המקסימלי – תחייב את המשתתף בעלות הודעה אולם לא תיספר במניין התשובות, בהתאם למפורט בסעיף 4.3.עלות שליחתה של כל הודעה תקינה במסגרת הפעילות כוללת תוספת בגין עלות זמן האוויר בהתאם לתעריף חברת הסלולר שבאמצעותה נשלחה ההודעה.
 
 
"הודעת SMS"
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף 5.3 להלן) ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.
 
"זוכה" ו/או "זוכים"
פרק הזמן, כפי שנמדד על ידי עורכת הפעילות באמצעות תוכנת מחשב, ממועד הצגת השאלה בשידור. משך זמן המענה המהיר ביותר של משתתף מסוים, בהשוואה למשך זמן המענה של שאר המשתתפים אשר ענו נכונה על אותה שאלה, יכונה להלן "משך זמן המענה הקצר ביותר".
 
"משך זמן המענה"
שאלות ידע אשר יוצגו לצופים במסגרת התוכנית שתתקיים בתאריך ה-08.03.11.
 
"הפעילות"
כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר: שלח הודעת SMS אשר הגיעה ליעדה ("הודעה תקינה")ובהודעה התקינה הצביע מטלפון בעל מספר מזוהה או באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ואשר מסר, ככל שנדרש לכך ע"י עורכת הפעילות, את הפרטים האישיים  וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.
 
 
"המשתתף" ו/או "המשתתפים"
משתתף בפעילות, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.
 
"המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"
 
 
 
פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ועורכת הפעילות.
 
"הפרטים האישיים"
תוכנית הטלוויזיה "חכמים בריבוע" המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת.
.
 
"התוכנית"
כהגדרתם בסעיף 6 להלן.
 
"הפרסים"
רגע חשיפת השאלה הראשונה במסגרת התוכנית.
 
"התחלת הפעילות"
רגע סגירת הקווים למשלוח הודעות SMS כפי שיוכרז במהלך התוכנית.
 
"סיום הפעילות"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
 
"לרבות"
טלטאץ' תקשורת בע"מ,  ח.פ. 513194662.
 
"עורכת הפעילות" או "טלטאץ"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת")
 
"רשת"
החל מרגע התחלת הפעילות ועד רגע סיום הפעילות.
 
"תקופת הפעילות"
כל אחת משאלות הידע הכללי בנושא ג'סטין ביבר אשר תוצגנה לצופים במסגרת תקופת הפעילות ואשר עליהן יהא על המשתתפים בפעילות לענות נכונה.
 
"שאלה"
התשובה אשר נקבעה על ידי רשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כתשובה אשר מספקת את המענה הטוב ביותר לשאלה, ואשר על בסיסה ייקבע מספר השאלות בפעילות עליהן ענה כל משתתף בפעילות נכונה.
 
"תשובה נכונה"
 
2.                   פרשנות
2.1                המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2                בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3                כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4                כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
3.                   כללי
3.1                מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של רשת.ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט. 
3.2               המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
 
3.3                בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות שליחת הודעת SMS, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע משליחת הודעות SMS למספר הייעודי.
3.4               ההשתתפות בפעילות כרוכה בשליחת הודעות SMS בעלות של 1 ₪ לכל הודעה. מובהר כי המשתתף יהיה חייב בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מהצבעתו כאמור, על חשבונו, והוא פוטר בזאת את עורכת הפעילות ו/או כל גוף אחר המופיע בתקנון זה ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 
3.5                רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
 
4.                   תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1                משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1          שלח הודעה תקינה, כאמור בתקנון זה ולפי ההנחיות שיינתנו בתוכנית, במהלך תקופת הפעילות (כהגדרתה לעיל). למען הסר ספק, הודעת תקינה תכיל את הספרה המסמלת את התשובה הנכונה לשאלה שהוצגה, בלבד.
4.1.2          ענה על כל השאלות במסגרת הפעילות, ושלח את תשובותיו הסופיות, למספר הייעודי, באמצעות הודעה תקינה ובהתאם להנחיות שינתנו בתוכנית (לעיל ולהלן – "שליחת התשובות").
4.1.3          עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2                למניעת ספק, מובהר, כי משלוח הודעת SMS תקינה, ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל ו/או מתן מענה על כל השאלות במסגרת הפעילות, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בתשובות שנשלחו.
4.3                כל משתתף זכאי לשלוח את תשובותיו לכל אחת מן השאלות המרכיבות את הפעילות פעם אחת בלבד. בכל מקרה, משתתף אשר ישלח את תשובותיו לשאלה משאלות הפעילות יותר מפעם אחת, תתעלם המערכת (כהגדרתה להלן) מתשובותיו הכפולות, ובמערכת תירשמנה אך ורק תשובתו הראשונה לכל שאלה ושאלה, וכן, משך זמן המענה הראשון שנקלט במערכת. למען הסר ספק, המשתתף מכיר בכך כי יכול ויחויב בעלות הודעה גם בעבור הודעות אשר נשלח מעבר למספר ההודעות המקסימלי וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או טלאטץ בגין כך.
4.4                למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות שליחת התשובות לשאלות, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם כל שאלה, ובכלל זה, את התשובות לשאלות הפעילות, כולן או חלקן (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף 7.5 להלן). בנוסף, נאסר על המשתתפים לעשות שימוש בכל תוכנה, script, או אמצעי טכנולוגי אחר הנועד לקצר את זמן המענה.
 
5.                   עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1                טלטאץ היא עורכת הפעילות היחידה והבלעדית ורשת הינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
5.2                במסגרת הפעילות יוצגו למשתתפים 3 שאלות ידע כללי בנושא כוכב הפופ ג'סטין ביבר.
5.3                לאחר סיום תקופת הפעילות ירוכזו וידורגו, על ידי טלטאץ', באמצעות תוכנת מחשב (להלן – "המערכת"), פרטי המשתתפים ברשימה, וזאת על בסיס מספר קריטריונים: קריטריון ראשון, מספר השאלות עליהן ענה כל משתתף נכונה (ממספר השאלות הגבוה ביותר ועד למספר השאלות הנמוך ביותר),  קריטריון שני, משך זמן המענה (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר) (לעיל ולהלן – "רשימת המשתתפים"). רשימת המשתתפים של הפעילות תסודר כך, שבראשהידורג המשתתף שענה נכונה על המספר הגדול ביותר של שאלות, מבין כל משתתפי הפעילות, במשך זמן המענה הקצר ביותר, לאחריו ידורגו כל שאר המשתתפים בפעילות אשר ענו נכונה על אותו מספר שאלות, ככל שישנם, בהתאם למשך זמן המענה (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר). בהמשך הרשימה, אחרי המשתתפים האמורים, ידורגו, המשתתפים אשר ענו נכונה על מספר השאלות השני בגובהו, בהתאם למשך זמן המענה (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר) , וכן הלאה, כך, שבתחתית הרשימה ידורג המשתתף אשר ענה נכונה על מספר השאלות הנמוך ביותר במשך זמן המענה הארוך ביותר.
5.4                המועמדים לזכייה יקבעו בהתאם לסדרם ברשימת המשתתפים ובהתאם למספר הפרסים אשר יחולקו בפעילות, כך שהמועמדים לזכייה יהיו המשתתפים אשר דורגו ראשונים ברשימת המשתתפים של הפעילות.
5.5                לא ידורגו ברשימת המשתתפים של הפעילות, משתתפים אשר לא ענו נכונה על אף שאלה.
5.6                רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי טלטאץ', תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טלאטץ' ו/או רשת ו/או מי מטעמן בקשר לכך.
5.7                טלאטץ' תהא האחראית היחידה לקביעת פרקי משך זמן המענה של כל משתתף, לרבות, קביעת מועד קבלת הודעת ה SMS במערכת. קביעת טלאטץ, כאמור בסעיף זה לעיל, הינה סופית והמשתתפים מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
5.8                המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, כי חלוקת הפרסים על פי רשימת המועמדים לזכייה הינה עד גמר מלאי הפרסים וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
5.9                לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
5.10            שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי טלאטץ ו/או רשת אשר תהנה רשאיות לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, ובאתר האינטרנט. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. טלטאץ תיצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות הודעת SMS חוזרת, תוך 1 ימים מיום שידור הפרק הרלוונטי, המודיע לו על זכייתו בפרס ודורשת ממנו לשלוח הודעת SMS נוספת, מאותו מכשיר סלולארי ואותו מספר אשר ממנו נשלחו התשובות לשאלון, בה יפרט את שמו, כתובתו והמיקוד.  רשת תשלח את הפרסים לזוכים באמצעות דואר רשום בלבד, 10 ימים לאחר קבלת הודעת ה SMS עם פרטי הזוכה.
5.11            במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ישיב הודעת SMS עם פרטיו האישיים כנדרש ו/או לא ידרוש את דבר הדואר הרשום שנשלח לו ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אשר דורג ברשימת המשתתפים אחרי המועמד הפסול (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
5.12            להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
5.13            רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר ו/או  (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת ו/או מטלאטץ'.
5.14            במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.
5.15            רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכים ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
6.                   הפרסים
6.1                הפרסים אשר יחולקו במסגרת הפעילות הינם 50 כרטיסים להופעתו של הזמר ג'סטין ביבר אשר תיערך ביום 14.4.11 בשעה 20:00 בגני יהושע, תל אביב.  
 
6.2                מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
6.3                לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
6.4                הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.
6.5                מובהר בזאת, כי הפרסים הינם מתנת מעניקות הפרסים ובאחריותן הבלעדית. רשת ו/או טלאטץ ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרסים, לרבות אך לא רק, לגבי טיבם ו/או איכותם, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין,שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם, לרבות נזקים בשל ביטול ההופעה, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או טלאטץ בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. רשת תהא רשאית להחליף את הפרסים בפרסים חלופיים שווי ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.6                מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
6.7                למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של רשת כאמור.
7.                   שונות
7.1                טלאטץ' תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל טלטאץ בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
7.2                רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
7.3               מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.27.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח התשובות ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
7.4                התשובות לשאלות בפעילות ותוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או טלאטץ והכרעות רשת ו/או טלאטץ בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
7.5                ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת, גיל הפקות בע"מ ובני משפחותיהם.
7.6                רשת שומרתעלזכותהלבטלאתהפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריךאולקצראת תקופתהפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנותאתהפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם),לרבותאת מספרהפרסים שיחולקו,והכל לפישיקולדעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או בטלאטץ' ו/או מכל סיבה אחרת.
7.7                כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.8                ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, טלטאץ, רשת ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
7.9                המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת הסלולאר, על כל מרכיביה. רשת ו/או טלאטץ' לא תהינה אחראיות לתקינותה של רשת הסלולאר על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי הסלולאר ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת ו/או טלאטץ' תהינה רשאיות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או טלאטץ' ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
7.10            על אף מאמצי רשת ו/או טלאטץ, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב וסלולאר, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, טלאטץ, ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שינקטו רשת ו/או טלאטץ, אם יבחרו לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
7.11            מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לsupport@teletouch.co.il- לפרט את פרטי התקלה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על טלטאץ, רשת ו/או מי מטעמן אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או טלאטץ חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר.
7.12            מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת ו/או טלאטץ, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
7.13            רשת, טלטאץ ו/או מי מטעמן אינם אחראים לטיב, לאיכות ולאספקתם של הפרסים. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת  הפעילות ו/או במסגרת מימוש הפרס.
7.14            האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
7.15            עורכת הפעילות ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
 
7.16            כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.
7.17            הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את טלטאץ, רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
7.18            הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.