פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון התכנית "חכמים בריבוע"

מערכת רשת 11/04/11 21:00 

1. "חכמים בריבוע"הינה תכנית טלוויזיה (להלן: "התוכנית" (שמבוססת על הפורמט האמריקאיHollywood Squares.
 
2. התכנית, מופקת על ידי גיל הפקות בע"מ (להלן: "המפיק" ( עבור זכיינית ערוץ 2 רשת נגהבע"מ (להלן: "הערוץ").
 
3. במסגרת כל תכנית תתקיים תחרות )להלן: "התחרות"). בכל תחרות יתמודדו אחד מול השני 2 מתמודדים. התחרות תשודר בערוץ ובמדיות משלימות. כללי התחרות ומידע אודותיה מובא בתקנון זה.
 
.4  מטרת התחרות: מטרת כל מתמודד היא ליצור ראשון רצף של שורה המסומנת בסימון שניתן לו )שורה שלX   או שורה של O) לאורך, לרוחב או באלכסון (להלן: "רצף") ולמנוע מיריבו לעשות כן.
 
5.המתמודדים: מתמודדי התכנית נבחרים ע"י מערכת התכנית באודישנים מקדימים וע"פ שיקול דעת מערכת התכנית.
א.  זכאים להשתתף בתחרות כמתמודדים אזרחי ותושבי מדינת ישראל, שגילם למעלה מ 18- שנה וללא עבר פלילי.
ב. אינם רשאים להשתתף קרובי משפחה של המפיק ו/או הערוץ ו/או המנחה וכן עובדי ומעניקי שירותים של המפיק ו/או הערוץ.
 
6.  הסבר כללי/ תיאור המשחק/חוקי המשחק:
א.  התחרות בעיקרה מבוססת על משחק האיקס-עיגול. המתמודדים יעמדו יחד עם מנחה המשחק על במה אחת ומולם  יוצב מבנה המחולק ל 9- ריבועים  (במבנה 3X3) (להלן: "הכוורת") בכל קובייה בכוורת יושבת אשיות מוכרת )לדוגמא: קומיקאים, שחקנים, זמרים, ח"כים וכו') (להלן: "המשיבים").על המשיבים ועל הרכבם יחליט המפיק על פי שיקול דעתו הבלעדי.
ב. כל אחד מ-2 המתמודדים מיוצג ע"י צורה משלו (X או O) מתמודדים,בתורם,יבחרו את אחד הריבועים בכוורת  אשר עשויים לסייע להם לייצררצף.לאחר בחירת הריבוע,  יישאל המשיב אשר מקום ישיבתו הפיסי בכוורת הוא  בריבוע הנבחר שאלה ע"י המנחה וישיב עליה.
ג. לאחר שמיעת תשובת המשיב, יידרש המתמודד לקבוע האם תשובת המשיב היא אמת או שקר. במידה והמתמודד  צדק בהחלטתו, תסומן המשבצת בה יושב המשיב בסימן של המתמודד (X או O).
 
.7 מהלך התחרות:
א. התחרות מחולקת לארבעה שלבים וסיבוב מקדים.
ב. סיבוב מקדים:על מנת לקבוע מי יתחיל את התחרות, יישאלו המתמודדים שאלות ידע אודות המשיבים )המפורסמים(  שיושבים בכוורת. לאחר כל שאלה יידרשו 2 המתמודדים לענות האם העובדה שנאמרה היא שקר או אמת. לרשות כל  מתמודד יהיו שני כפתורים שמייצגים כל אחד אמת (כפתור ירוק) או שקר (כפתור אדום). לחיצה על כפתור אדום  מדליקה מסך אדום, לחיצה על כפתור ירוק מדליקה מסך ירוק. מתמודד שלחץ על הכפתור הנכון וענהתשובה נכונה, יזכה בנקודה היה ושני המתמודדים ענו נכונה על השאלה, יקבלו שניהם את הניקוד עבורה.  בסופו של הסיבוב )לאחר  שיעברו על כל תשע הקוביות) המתמודד שצבר את מספר הנקודות הגבוה ביותר יקבל את הזכות להתחיל ראשון את המשחק.  במידה ויושג שיווין תשאל שאלה שוברת שוויון שתקבע מי מהמתמודדים יתחיל את התחרות.  המתמודד  שילחץ ראשון את התשובה הנכונה  )אמת/שקר(  ינצח ויתחיל את המשחק.
למרות האמור לעיל, במקרה שנוצר פער נקודות בין שני המתמודדים,  שלא יכולל הצטמצם בתום 9 השאלות יתכן  והשלב ייפסק ע"י המנחה והמתמודד שמוביל בנקודות יוכרז כמנצח בסיבוב המקדים  )לדוגמא: אם בתום 5 שאלות  המתמודד מוביל בהפרש של 5 נקודות או אםבתום 6 שאלות מתמודד מוביל בהפרש של 4 נקודות ) 6-2 או 5-1 ( וכו'(.
ג. סיבוב משחק ראשון + שני:  המנצח מהסיבוב הקודם זוכה להתחיל את המשחק. כל מתמודד בתורו יבחר קובייה  אחת מהכוורות, לאחר מכן המנחה ישאל שאלה, והמשיב יענה תשובה. המתמודד צריך לקבוע האם משפט שנאמר לו הוא אמת או שקר. אם יצליח לענות נכונה, תסומן המשבצת הרלוונטית ב- X או O, בהתאם לסימן שמייצג אותו. באם  טעה המתמודד תסומן המשבצת הרלוונטית בסימנו של המתמודד השני לאחר סימון הסימן המתאים יעבור התור  ובחירת הריבוע למתמודד השני וחוזר חלילה. רק תשובתו הראשונה של המתמודד תתקבל. על כל תשובה נכונה יקבל  המתמודד מאתיים וחמישים  (250 ) ש"ח ועל השלמת רצף הוא יקבל חמשת אלפים (5000) ש"ח נוספים. המתמודד שהפסיד בסיבוב הראשון,  יחל את הסיבוב השני.
ד. סיבוב משחק שלישי: המתמודד שהפסיד בסיבוב השני, יחל את הסיבוב הזה. הסיבוב השלישי מנוהל כמו סיבובים  1+2  בהבדל אחד.  על כל תשובה נכונה יקבל המתמודד חמש מאות  (500) ש"ח והסכום בו ניתן לקבל על יצירת רצף הוא עשרת אלפים (10,000) ש"ח, כך שאם מתמודד זכה בשני הסיבובים הראשונים עדיין ישנה הזדמנות לניצחון על ידי המתמודד השני . במידה ובחישוב הזמן הכללי של המשחק נותר זמן עד סיום התכנית, יחל סיבוב רביעי, אשר משכו יקבע בהתאם לזמן שנותר  עד לסיום התכנית.
ה. המנצח: מתמודד שסיים רצף בסיבוב מסוים, יצטבר לזכותו סכום הכסף שצבר במהלך הסיבוב. מי שצבר את סכום הכסף הגבוה בתום זמן התוכנית הוא המנצח במשחק כולו  (להלן: "מנצח המשחק"). המנצח במשחק יזכה בכסף שצבר במשחק ואילו המתמודד השני יצא בידיים ריקות, גם אם, לכאורה, נזקף לזכותו  סכום כסף מסיבובי המשחק השונים.
במקרה של שיווין במשחק: במקרה שבתום המשחק נוצר תיקו בסכומי הכסף שצבר כל מתמודד, אז המתמודד בעל  מספר הריבועים הגבוה ביותר בכל שלבי המשחק גם יחד המסומנים בסימנו הוא הזוכה. אם גם אז קיים שוויון במשחק, תשאל "שאלת שובר שוויון" - אם המתמודד שתורו לשחק ידע לענות נכון - הוא ינצח במשחק כולו ואם יטעה - יזכה יריבו.
ו. סיבוב הפרס: בשלב זה ישתתף מנצח המשחק לבדו. כל משיב היושב בכוורת יחזיק במעטפת פרס. הפרסים במעטפות  יהיו שונים ומגוונים המתמודד והמשיבים אינם יודעים מהם הפרסים שהוכנסו למעטפות השונות, לרבות במעטפה  בה הם אוחזים. מנצח המשחק, בוחר באחד המשיבים. המשיב הנבחר חושף את הפרס שמופיע בתוך המעטפה ולאחר מכןישאל מנחה  התכנית את המשיב שאלה, עליה יידרש המשיב לענות ב"אמת" או "שקר". במידה והמתמודד הצליח לנחש אם  המשיב שיקר או אמר אמת בתשובתו, הוא יזכה גם בפרס הרשום במעטפה, בנוסף לפרס הכספי בו זכה. רק תשובתו  הראשונה של המתמודד תתקבל.
 
.8 פרסים:
א. הפרסים בתחרות הינם באחריותה המלאה של רשת-נגה בע"מ. המפיק לא יישא באחריות כלשהי לכל בקשר עם הפרס, קבלתו ומימושו.
ב. כל הפרסים בתחרות יינתנו לזוכה/זוכים 60 יום לאחר שידור התוכנית בה התבצעה הזכייה כנגד חתימה על אישור  קבלת פרס. במקרה ורשת תחליט שלא לשדר את התוכנית בה התבצעה הזכייה, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה  הבלעדילא יהיו המתמודדים שזכו בפרס זכאים לקבלת הפרסים ולא תהא להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
ג. מובהר בזאת, כי עובדת זכייתו של מתמודד כלשהו בתחרות ו/או בפרס עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי  התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתרי האינטרנט וכיו"ב על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפיק ו/או הערוץ ו/או נותן הפרס וכי בהשתתפותם בתחרות מביעים המתמודדים את הסכמתם לצילומם ולפרסום שמותיהם  ותמונתם במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים.
ד. כל מס ו/או אגרה ו/או תשלום חובה אחר החל על התשלום ו/או כל תמורה  אחרת אשר תוטל על הפרס ו/או על קבלתו  לרבות על פי חוק, יחול ועל המתמודדים הזוכים בלבד וישולמו על ידם ובאחריותם הבלעדית. המפיק ו/או הערוץ ו/או  מי מטעמם רשאים לנכות במקור כל סכום שחל ו/או יחול על הפרס שעל פי דין יש לנכותו, אלא אם כן ימציא  המתמודד הזוכה פטור מניכוי מס במקור.
.9 שונות:
א. יובהר כי אף על פי שהמתמודד מקבל סימון גם ע"ב טעויות המתמודד השני, הוא לא מקבל את הכסף בגין סימון  הריבוע בסימנו  (מאחר ולמעשה לא ענה תשובה נכונה(.
ב. סימון הריבוע, כמפורט בסעיף  9.א. לעיל, לא יחול במקרה בו בחר המתמודד שטעה, משבצת שמשלימה לו / למתמודד השני את הרצף. במקרה כזה, היה והמתמודד טעה בתשובתו, יישאל המתמודד השני שאלה חדשה לגבי אותה  המשבצת ורק אם ענה נכון, תסומן המשבצת בסימנו.
ג. ניתנה התשובה שלא ע"י המתמודד שנשאל (אלא ע"י הקהל ו/או המנחה ו/או אחר) תיפסל השאלה ותשאל השאלה  הבאה אחריה.
ד. השאלות אשר תשאלנה (להלן: "השאלות") תהינה לקוחות ממקורות שונים, כגון: אנציקלופדיה, אטלס, עיתונים יומייםשבועיים, חודשיים, מגזינים שבועיים, חודשיים וכד', ספרי ילדים, אגדות, חוברות עבודה לילדים, ספרים מכל סוג שהואביטאונים, קולנוע, טלוויזיה, מוצרי אודיו ומוצרים אודיו ויזואליים אחרים לרבות אינטרנט וכו'
ה. החלטות המפיק בעניין כלשהו הקשור לתכנית, תוכנה ומשתתפיה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
ו. תקנון זה כפוף לכל דין.
ז. בעצם ההשתתפות בתחרות במשחק מסכימים המתמודדים/המשיבים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את המפיק ו/או  את הערוץ ו/או את מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי הקשורה בדרך כלשהי לתחרות ו/או למשחק ו/או בקשר להשתתפותם ו/או לאי השתתפותם בתחרות ו/או במשחק ו/או במשחק האינטראקטיבי.
ח. המפיק ו/או הערוץ הינם בעלי שיקול הדעת הבלעדי ובעלי ההחלטה האחרונה לגבי מהלך ו/או עניין כלשהו הקשור  לתכנית ו/או לתחרות ו/או למשחק האינטראקטיבי. החלטות המפיק ו/או הערוץ הינן סופיות והקובעות לכל דבר  ועניין בכל סוגיה שתתעורר.
ט. המפיק ו/או הערוץ יהיו רשאים להחליט בכל עת לפסול השתתפותו של מתמודד/משיב כלשהו אשר יתנהג במהלך  התחרות בצורה שאינה ספורטיבית ו/או שאינה הולמת ו/או שימסור פרטים שאינם מלאים ו/או שאינם כולם אמת ו/או  שהמפיק ו/או הערוץ יגלו לגביו פרטים אשר לא יאפשרו את המשך השתתפותו בתכנית ו/או שהשתתפותו בתחרות ו/או נעשתה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או בניגוד להסכם ההשתתפות ו/או תוך מעשה מרמה ו/או מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או שהוא נוגד את המוסר וכל זאת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי של המפיק ו/או הערוץ. המתמודדים/משיבים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפיק ו/או הערוץ ו/או מי מטעמם בעניין  זה.
י. המתמודדים/משיבים מוותרים בזאת וויתור מוחלט וסופי על כל זכות ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי אשר  תהיה להם כלפי המפיק ו/או הערוץ ואשר כרוכה ו/או נובעת בדרך כלשהי לפגיעה ו/או לנזק ו/או להפסד רווח ו/או  הכנסה ו/או פרסום ו/או מוניטין ו/או שם טוב ו/או פרטיות ו/או זכות מוסרית מתמודדים/משיבים.
יא. המתמודדים מצהירים כידוע להם כי בתחרות מסוג זה יכול ויפלו טעויות בתום-לב, וכי בכל מקרה לא תהווה  השתתפות בתחרות ו/או אי השתתפות בתחרות עילה לתביעה או טענה או דרישה כלפי המפיק ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר בקשר עם התחרות.
יב. המפיק ו/או הערוץ יהיו רשאים לשנות את כללי התחרות ובלבד שהודיעו על כך מראש למתמודדים והמשיבים.
יג. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת כי השתתפותם היא לצורכי שעשוע.
יד. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים  ועצם ההשתתפות בתחרות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה המשתתפים  מצהירים בזאת כי ידוע להם שהחלטות הנוגעות לתכנית ו/או לתחרות עפ"י תקנון זה ניתנים על פי הכרעת המפיק  כקבוע בסעיף  33  לחוק החוזים  (חלק כללי)  תשל"ג 1973 , וכי החלטות המפיק הנן סופיות.
טו. היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות ו/או לתכנית  תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות ותגברנה על כל פרסום אחר לכל דבר ועניין. הוראה זו לא תחול בנוגע לתקנון  הכללי.
טז. עותקים מתקנון זה ניתן יהיה לקבל במשרדי המפיק בשדרות רוטשילד 136 , ת"א.
יז. שימוש בתקנון זה בלשון יחיד/זכרי תפרש גם כלשון רבים/נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.

 

לתקנון המשחק האינטרנטי לחץ כאן