פיקוד העורף התרעה במרחב

משחק אינטרנטי חכמים בריבוע

מערכת רשת 11/04/11 21:00 

1.                   הגדרות
 אתר אינטרנט שכתובתו היא: reshet.ynet.co.il
 
"אתר האינטרנט"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.
 
"בני משפחה"
כל אחד מהחידונים, שפעילות זו חלה עליהם, אשר יערכו כמפורט בסעיף 5 להלן.
 
"החידון" (וביחד "החידונים")
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף 5.4 להלן) ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת החידון שבגינו נערכה הרשימה האמורה, זכאי לעלות לשידור, ובמהלך השידור ענה נכונה כמפורט בסעיף 6.5  והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.
 
"זוכה" ו/או "זוכים"
פרק הזמן, כפי שנמדד על ידי רשת באמצעות תוכנת מחשב, ממועד התחלת חידון מסוים על ידי משתתף ועד מועד סיום החידון האמור על ידו. משך זמן המענה הקצר ביותר של משתתף מסוים, בהשוואה למשך זמן המענה של שאר המשתתפים אשר ענו נכונה על אותו מספר שאלות באותו חידון, יכונה להלן "משך זמן המענה הקצר ביותר".
 
"משך זמן המענה"
פעילות החידונים נשוא תקנון זה במסגרתה ייבחרו מדי שבוע מספר משתתפים אשר יועלו לתוכנית בשידור ויידרשו לענות על שאלה.
 
"הפעילות"
משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים שנערכה בקשר לחידון מסוים ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת אותו חידון, זכאי לעלות לשידור בפרק התוכנית המשודר באותו יום, בהתאם למפורט בתקנון זה.
 
"המועמד לעלייה לשידור" ו/או "המועמדים לעלייה לשידור"
כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בחידונים, המפורטים בסעיף 4 להלן, ובכלל זה, מי שפרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה ועל פי אתר האינטרנט, וכן תשובותיו לשאלות החידון, נקלטו באתר האינטרנט.
 
"המשתתף" ו/או "המשתתפים"
אמן ו/או אדם מן השורה, המשתתף בפרק בתוכנית, ומעניק את שירותיו כמתמודד בתוכנית.
 
"המתמודד" ו/או "המתמודדים"
פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בחידון, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף למלא באתר האינטרנט במסגרת ההרשמה לחידון, כמפורט בסעיף 4.1.1 להלן, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת.
 
"הפרטים האישיים"
"חכמים בריבוע", העונה הראשונה.
 
"התוכנית"
רגע חשיפת השאלות המרכיבות את החידון בפני המשתתף. שעת התחלת החידון כפי שתרשם במחשבי רשת, תכונה לעיל ולהלן "מועד התחלת החידון".
 
"התחלת החידון"
שליחת תשובות המשתתף לרשת, כאמור בסעיף 4.1.2 להלן, לכל השאלות המרכיבות את החידון. שעת סיום החידון כפי שתירשם במחשבי רשת תכונה לעיל ולהלן "מועד סיום החידון".
 
"סיום החידון"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
 
"לרבות"
חברות מסחריות המעניקות את הפרסים אשר יחולקו לזוכים במסגרת התוכנית.
 
"מעניקות הפרסים"
כל אחד מהפרסים, אשר יחולקו בפועל למועמד לעלייה לשידור אשר עלה לשידור בפועל וענה נכונה על שאלה במהלך השידור.
 
"פרס" ו/או "פרסים"
תוכנית כלשהי מתוכניות התוכנית.
 
"פרק"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת")
 
"רשת"
החל מיום 15.2.2011, בשעה 15:30 ועד (כולל) ליום 22.3.2011, בשעה 21:30, או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.
 
"תקופת הפעילות"
כל אחת משאלות הידע הכללי בנושא שעשועונים וטלוויזיה אשר תפורסמנה באתר האינטרנט, במסגרת כל חידון, ואשר עליה יהא על המשתתפים בחידון הרלוונטי לענות.
 
"שאלה"
התשובה אשר נקבעה על ידי רשת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כתשובה אשר מספקת את המענה הטוב ביותר לשאלה, ואשר על בסיסה ייקבע מספר השאלות בחידון הרלוונטי עליהן ענה כל משתתף באותו חידון נכונה.
 
"תשובה נכונה"
2.                   פרשנות
2.1                המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2                בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות והחידונים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3                כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4                כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
3.                   כללי
3.1                מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהלו החידונים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט.
3.2                ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט. 
3.3                החידונים ייערכו במהלך תקופת הפעילות בלבד. המשתתפים יוכלו לקחת חלק בחידונים, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
3.4                בעצם השתתפותו בחידון, באמצעות הזנת הפרטים האישיים לאתר האינטרנט ובאמצעות הזנתן לאתר האינטרנט של תשובות המשתתף לשאלות המרכיבות את החידון בו הוא משתתף, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בחידונים, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או מהזנת תשובותיו לשאלות המרכיבות את החידונים לאתר האינטרנט.
3.5                ההשתתפות בחידונים אינה כרוכה בתשלום.
3.6                רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמדים לזכייה ו/או את פרטי הזוכים בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
4.                   תנאי ההשתתפות בחידונים
4.1                משתתף בכל חידון מסוים יהא כל מי אשר:
4.1.1          נרשם לחידון הרלוונטי באתר האינטרנט, באופן תקין, כאמור בתקנון זה ובאתר האינטרנט, במהלך תקופת ההשתתפות בחידון הרלוונטי (כהגדרתה בסעיף 4.7 להלן), ובכלל זה הזין את פרטיו האישיים כנדרש (להלן – "ההרשמה לחידון");
4.1.2          ענה על כל 5 (חמש) השאלות המרכיבות את החידון הרלוונטי, ושלח את תשובותיו הסופיות, לרשת, באמצעות לחיצה על הכפתור האינטראקטיבי "שלח תשובות" ובהתאם לאמור באתר האינטרנט (לעיל ולהלן – "שליחת התשובות").
4.1.3          במועד תחילת תקופת ההשתתפות בחידון הרלוונטי (כהגדרתה בסעיף 4.7 להלן) הינו (א) מעל גיל 18, וכן, (ב) אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן
4.1.4          עמד בכל הוראות תקנון זה.
4.2                משתתף אשר שלח את תשובותיו לחידון הרלוונטי, כאמור בסעיף 4.1.2 לעיל, לא יהא זכאי לשנות את התשובות האמורות במועד המאוחר לשליחתן, ובהתאם להן בלבד ייקבע מספר השאלות עליהן ענה נכונה במסגרת החידון הרלוונטי.
4.3                ההרשמה לחידון הרלוונטי, וכן זכאותו של משתתף כי פרטיו יועבדו על ידי רשת במסגרת דירוג המשתתפים ובחירת המועמד לעלייה לשידור או המועמדים לעלייה לשידור, כאמור בסעיף 5.4 להלן, תושלם או (לפי העניין) תתגבש, עם הופעתה של הודעה על גבי הדף האלקטרוני הרלוונטי במסגרת החידון, בסיום המענה על השאלות המבשרת על השלמת החידון וקליטת פרטי המשתתף במערכת.
4.4                למניעת ספק, מובהר, כי הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל ו/או מתן מענה על כל השאלות המרכיבות את החידון הרלוונטי, ו/או שליחת התשובות, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת הפרטים האישיים ו/או בהקלדת המענה לשאלות המרכיבות את החידון הרלוונטי באתר האינטרנט במסגרת ההרשמה לחידון הרלוונטי.
4.5                כל משתתף זכאי לבצע את ההרשמה לחידון מסוים וכן לשלוח את תשובותיו לשאלות המרכיבות את החידון האמור מספר בלתי מוגבל של פעמים וזאת על מנת להגביר את סיכוייו לעלות לשידור. כניסותיו של המשתתף לחידון ייכנסו למאגר בדירוג לפי זמן המענה המהיר ביותר. כמו כן, יהא זכאי המשתתף לבצע את הליך ההרשמה לכל אחד מהחידונים (בנפרד), ולהשתתף מספר בלתי מוגבל של פעמים בכל אחד מהחידונים.
4.6                למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בכל חידון, לרבות הזנת התשובות לשאלות החידון, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם כל חידון, ובכלל זה, את שאלות החידון, כולן או חלקן ו/או את התשובות לשאלות החידון, כולן או חלקן (להלן – "פרטי החידון"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בחידון ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי החידון ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בחידון או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בחידון (כאמור בסעיף 8.5 להלן). בנוסף, נאסר על המשתתפים לעשות שימוש בכל תוכנה, script, או אמצעי טכנולוגי אחר הנועד לקצר את זמן המענה. למען הסר ספק, רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול כל זמן מענה אשר לטעמה, מעיד על שימוש בתוכנה, script ו/או כל אמצעי טכנולוגי אחר הנועד לקצר את זמן המענה כאמור לעיל.
4.7                בכל שבוע במהלך תקופת הפעילות תפרסם רשת חידון חדש. מועדי פתיחת וסגירת כל חידון יפורסמו באתר האינטרנט.
4.8                סדר החידונים ותקופת ההשתתפות בחידונים, לרבות תחילתם וסיומם, עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת, לרבות בהתאם לשינויים במועדי שידור פרקי התוכנית, ותקנון זה יעודכן בהתאם. רשת שומרת לעצמה את הזכות, להאריך את תקופת הפעילות (לרבות הוספת חידונים נוספים ו/או הארכת תקופת ההשתתפות של החידונים או של חידון מחידוני הפעילות), לקצרה ו/או לעשות בה כל שינוי, וכן לשנות את סדר החידונים, והכל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
4.9                על אף האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, אשר הוא או בן משפחתו עלו לשידור, בין אם זכה בפרס, ובין אם לא זכה בפרס, לא יהיה כשיר לזכות ו/או להיות מועמד לעלייה לשידור, בכל חידון שנערך לאחר העלייה לשידור כאמור, גם אם בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף 5.4 להלן) של החידון המאוחר הינו זכאי להיות מועמד לעלייה לשידור.
5.                   עריכת החידונים ותוצאותיהם
5.1                במהלך תקופת הפעילות, יערכו 5 (חמישה) חידונים, בתאריכים ובשעות כפי שיפורט באתר. מובהר, כי תאריכי החידונים האמורים נקבעו בהתאם למועדים הצפויים לשידורם של פרקי התוכנית באופן שתקופת ההשתתפות בכל חידון מיועדת להסתיים ביום שידורו של כל פרק מפרקי התוכנית, (לפני כל אחד מהפרקים יערך חידון אחד)). מועדי שידור הפרקים האמורים יכולים להשתנות מעת לעת לפי שקול דעתה של רשת, ובכל מקרה של שינוי כאמור ייערך גם שינוי בהתאמה במועד החידון הרלבנטי, ותקנון זה יעודכן בהתאם.
5.2                רשת היא עורכת החידונים היחידה והבלעדית.
5.3                בכל חידון יוצגו למשתתפים 5 (חמש) שאלות ידע כללי.
5.4                בתום תקופת ההשתתפות של כל חידון ירוכזו וידורגו, על ידי רשת, באמצעות תוכנת מחשב, פרטי המשתתפים ברשימה, וזאת על בסיס מספר קריטריונים: קריטריון ראשון, מספר השאלות עליהן ענה כל משתתף נכונה (ממספר השאלות הגבוה ביותר ועד למספר השאלות הנמוך ביותר),  קריטריון שני, משך זמן המענה (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר) (לעיל ולהלן – "רשימת המשתתפים"). רשימת המשתתפים של כל חידון תסודר כך, שבראשהידורג המשתתף שענה נכונה על המספר הגדול ביותר של שאלות, מבין כל משתתפי החידון, במשך זמן המענה הקצר ביותר, לאחריו ידורגו כל שאר המשתתפים בחידון אשר ענו נכונה על אותו מספר שאלות, ככל שישנם, בהתאם למשך זמן המענה (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר). בהמשך הרשימה, אחרי המשתתפים האמורים, ידורגו, המשתתפים אשר ענו נכונה על מספר השאלות השני בגובהו, בהתאם למשך זמן המענה (ממשך זמן המענה הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הארוך ביותר) , וכן הלאה, כך, שבתחתית הרשימה ידורג המשתתף אשר ענה נכונה על מספר השאלות הנמוך ביותר במשך זמן המענה הארוך ביותר.
5.5                המועמד או המועמדים לעלייה לשידור בכל חידון יקבע או (לפי העניין) ייקבעו בהתאם למספרם הסידורי ברשימת המשתתפים ובהתאם לצורכי הפקת התוכנית עפ"י מספר הפריצות לשידור (כלומר, מספר הפעמים בהן במנחה התוכנית פונה לאנשים מקהל הצופים ונותן בפניהם את ההזדמנות לזכות בפרס) אשר יתקיימו באותו פרק, כך שהמועמד או המועמדים לעלייה לשידור בחידון מסוים יהיו המשתתפים אשר דורגו ראשונים ברשימת המשתתפים של אותו חידון (לדוגמא, אם בחידון מסוים מתקיימות 2 פריצות לשידור, יהיו המועמדים לעלייה לשידור באותו חידון אותם משתתפים אשר מדורגים בשני המקומות הראשונים של רשימת המשתתפים של אותו חידון).
5.6                לא ידורגו ברשימת המשתתפים של החידון, משתתפים אשר לא ענו נכונה על אף שאלה.
5.7                ככל שיהיו קיימים בחידון מסוים שני משתתפים או יותר שענו נכונה על אותו מספר שאלות ומשך זמן המענה של כל אחד מהם היה זהה, הם ידורגו ברשימת המשתתפים על פי הסדר הכרונולוגי שבו סיימו את החידון, בהתאם למועד קליטת תשובותיהם על ידי המערכת.
5.8                ככל שקיימים בחידון מסוים שני משתתפים או יותר אשר: (i) ענו נכונה על אותו מספר שאלות בחידון האמור; (ii) משך זמן המענה של כל אחד מהם בחידון האמור היה זהה; (iii) שעת קליטת תשובותיהם בחידון האמור על ידי המערכת הינה זהה; וכן, (iv) דירוגם ברשימת המשתתפים של החידון האמור הינו במיקום המקנה להם את הזכות להיות מועמדים לעלייה לשידור כאמור, אזי, רשת תקבע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מי מבין השניים יעלה לשידור ראשון ומי יעלה לשידור שני ולמשתתפים או למועמדים לעלייה לשידור או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין סדר העלייה לשידור כאמור בסעיף זה לעיל.
5.9                רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי רשת באמצעות תוכנת המחשב, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לעלייה לשידור והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
5.10            רשת תהא האחראית היחידה לקביעת פרקי זמן המענה של כל משתתף, לרבות, קביעת מועד התחלת החידון על ידי כל משתתף, מועד סיום החידון על ידיו ומועד קליטת התשובות. קביעת רשת, כאמור בסעיף זה לעיל, הינה סופית והמשתתפים מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
5.11            רשת תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת המועמדים לעלייה לשידור ו/או הזוכים כמפורט בסעיף 5 זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך הבחירה. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בגין כל שינוי כאמור.
5.12            כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר בביצוע ההרשמה לחידונים, כי ידוע לו, כי יכול ובמסגרת הפעילות יחלקו לזוכים פרסים שונים בעלי ערך השונה זה מזה. קביעת סוג הפרסים אשר עומדים לזכייה במהלך התוכנית, נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת, בכפוף להוראות תקנון זה, והמשתתפים ו/או המועמדים לעלייה לשידור ו/או הזוכים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בקשר לכך
6.                   עלייה לשידור וזכייה בפרס
6.1                לאחר עריכת כל חידון תיבדק זכאותם של המועמדים לעלייה לשידור, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם לצרכי הפקת התוכנית.
6.2                רשת ו/או מי מטעה תיצור קשר עם המועמד לעלייה לשידור טרם שידור התוכנית ותוודא את זמינותו לעלייה לשידור. המועמד לעלייה לשידור, מתחייב כי יהא זמין לעלייה לשידור. המועמד לעלייה לשידור מתחייב ליידע את רשת על כל קושי או בעיה העלולים לפגוע בזמינותו כפי שיתואם.
6.3                רשת ו/או מי מטעמה יוודאו מול המועמד לעלייה לשידור את פרטיו האישיים, כפי שהוזנו במסגרת המענה על החידון (שם, כתובת, גיל, וכל פרט אחר לפי דרישת רשת ו/או מי מטעמה)
6.4                במידה ומועמד לעלייה לשידור לא יאותר, לא יהא זמין לעלייה לשידור במועד שנקבע לו ע"י רשת ו/או מי מטעמה ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לעלות לשידור, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעלות לשידור את המשתתף הבא בתור ברשימת המשתתפים (להלן – "המועמד החלופי לעלייה לשידור")
6.5                מנחה התוכנית, יתקשר אל המועמד לעלייה לשידור, במהלך התוכנית, ויציג בפניו שאלה. המועמד שעלה לשידור יבחר מי מבין המשתתפים כעוני שאלות בתוכנית יספק תשובה לשאלה. לאחר מתן התשובה ע"י המתמודד שנבחר, יבחר המועמד שעלה לשידור, האם התשובה שנתן המתמודד הינה תשובה נכונה או לא. תשובה נכונה, תזכה את המועמד שעלה לשידור בפרס.
6.6                על השאלה המוצגת בפני המועמד שעלה לשידור במסגרת התוכנית, ועל המענה לה, יחולו כל הוראות תקנון התוכנית הניתנים לצפייה בכתובת הזו. למען הסר ספק, למועמד לעלייה לשידור תוצג שאלה אחת בלבד. כל סעיפי תקנון התוכנית המתייחסים לתחרות בין 2 מתמודדים – לא יחולו לעניין זה.
6.7                בכל מקרה בו משתתף יוכרז כמועמד פסול, בהתאם להוראות סעיף 5 זה לעיל, יהא זה רשאי להשתתף בכל חידון מאוחר לפסילתו ובמידה ויצלח בידו למלא את החידון בזמן המענה הקצר ביותר, יהא זכאי להיות מועמד לעלייה לשידור ללא קשר לפסילתו הקודמת.
6.8                מועמד אשר עלה לשידור, בין אם זכה ובין אם לאו, בין אם כמועמד לעלייה לשידור ובין אם כמועמד החלופי לעלייה לשידור, לא יהא רשאי להיות מועמד לעלייה לשידור ו/או מועמד חלופי לעלייה לשידור, בכל חידון מאוחר יותר.
6.9                להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
6.10            מועמד לעלייה לשידור יהא מיועד לתכנית מסויימת ע"פ שיקול דעת ההפקה ואי זמינותו מכל סיבה שהיא לא תקנה לו זכות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בקשר עם מועד חלופי ו/או בכל הקשר אחר..
7.                   אישור הזכייה ומימוש הזכייה
7.1                במידה והמועמד שעלה לשידור, ענה נכון על השאלה שהוצגה לו (כמפורט בסע' 6.5 לעיל) ונקבע כי הינו מועמד לזכייה, תיצור עימו רשת קשר תוך 60 יום מיום שידור התוכנית הרלוונטית, ורק במידה והתוכנית שודרה, באמצעות טלפון ו/או דוא"ל, על מנת לתאם את עימו את מעמד אישור הזכייה ומתן הפרס.
7.2                זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנה בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:
7.2.1          המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר במועד אישור הזכייה לרשת ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי רשת לפי שיקול דעתה הבלעדי;
7.2.2          המועמד לזכייה השלים, טרם שליחת התשובות לשאלות החידון בו זכה, את הליך הרישום, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך באתר האינטרנט;
7.2.3          המועמד לזכייה ו/או בן משפחתו לא היו מועמדים לזכייה ו/או מועמדים לעלייה לשידור בחידון אחר במסגרת הפעילות, לרבות עקב בחירתם כמועמדים חלופיים לעלייה לשידור (אולם זאת רק אם זכו בפועל בפרס מתוקף היותם מועמדים חלופיים לעלייה לשידור כאמור);
7.2.4          רשת אימתה, במועד אישור הזכייה את זהותו של המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה אשר מספרה זהה למספר תעודת הזהות שהוזן באתר האינטרנט במסגרת ההרשמה לחידון ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף, וכן כל פרט מזהה אחר לפי בחירת רשת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת;
7.2.5          המועמד לזכייה שילם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן המועמד לזכייה המציא לרשת אישור מאת פקיד השומה הרלבנטי, להנחת דעתה של רשת, לפיו רשת לא חייבת בניכוי מס במקור בגין הענקת הפרס למועמד לזכייה;
7.2.6          המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.
7.3                עם קבלת שובר הזכייה, על הזוכה יהי לפנות את מעניקת הפרס אשר שמה מצוין על גבי אישור הזכייה, במען ובטלפון המצוינים על גבי אישור הזכייה, לשם קבלת הפרס, והכול לאחר שתואם מועד לקבלת הפרס, מראש, עם נציג מעניקת הפרס, על ידי הזוכה.
7.4                אופן מימוש הפרס, כמפורט בסעיף 6 לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.
7.5                רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בחידון ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר ו/או שלא הסכים לצילום מעמד אישור הזכייה ו/או אשר לא הסכים לחתום על כתב קבלה וויתור  (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהא בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
7.6                במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 7.11 להלן.
7.7                רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בחידון, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
8.                   הפרסים בתכנית
 
8.1                מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
8.2                כל פרס יוענק לזוכה עד 60 יום מיום שידור התוכנית בפועל. היה והתוכנית לא שודרה, מכל סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, לא יהא הזוכה זכאי לכל פרס בגין השתתפותו בפעילות, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.
8.3                לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
8.4                הזכאות לפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכה. עם זאת, רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.
8.5                כל משתתף ובן משפחתו יוכלו להיות מועמדים לזכייה (ולזכות בפועל), במסגרת הפעילות, בפרס אחד בלבד.
8.6                מובהר בזאת, כי הפרסים הינם מתנת מעניקות הפרסים ובאחריותן הבלעדית. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרסים, לרבות אך לא רק, לגבי טיבם ו/או איכותם, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין,שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. רשת תהא רשאית להחליף את הפרסים בפרסים חלופיים שווי ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
8.7                הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.
8.8                מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את החידונים, כולם או חלקם, ו/או את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לעלייה לשידור ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לעלייה לשידור או זוכה יפסל בכל מקרה בו רשת תסבור, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 4.6 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות. קביעתה של רשת כאמור תהא סופית ולמשתתפים, למועמדים לעלייה לשידור או לזוכים לא תהא כל זכות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך
8.9                למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך חידון או חידונים נוסף או (לפי העניין) נוספים לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של רשת כאמור.
9.                   שונות
9.1                רשת תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע החידונים, העלאת המועמדים לעלייה לשידור לתוכנית וחלוקת הפרסים, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל רשת בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של חידון כלשהו בפעילות ו/או של הפעילות.
9.2                רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
9.3               מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך ההרשמה לחידון ו/או בקביעת המועמדים לעלייה לשידור ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
9.4                תוצאות החידונים וכן התשובות לשאלות המוצגות במסגרת התוכנית, כפי שתקבענה על ידי רשת והכרעות רשת בנושאים המפורטים בסעיפים 8.2 ו-8.3 לעיל, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
9.5                ההשתתפות בפעילות ובחידונים אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת, גיל הפקות בע"מ, ומשרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות', ובני משפחותיהם.
9.6                רשת שומרת על זכותה לבטל את החידונים (כולם או חלקם) ו/או את הפעילות ו/או לשנות את תנאי החידונים ו/או הפעילות, ו/או לשנות את מועדי החידונים (כולם או חלקם), ו/או לדחות, להאריךאולקצראת תקופתהפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנותאתהפרסים המחולקים במסגרת החידונים (כולם או חלקם),לרבותאת מספרהפרסים שיחולקו בכל חידון ובפעילות,והכל לפישיקולדעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בחידונים או בפעילות, לרבות באתר האינטרנט או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מכל סיבה אחרת.
9.7                כל משתתף מסכים בביצוע הליך הרישום, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 8.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
9.8                ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, בחידונים ו/או בפרסים.
9.9                המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובחידונים כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או לתקינותו של אתר האינטרנט, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או בפעילות אתר האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות ו/או החידונים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות או את החידון או החידונים ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בחידונים
9.10            על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף 8.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והחידונים, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתה הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
9.11            מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר האינטרנט, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: reshet.game.show@gmail.com . בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה באתר האינטרנט ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר האינטרנט ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר.
9.12            מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי החידונים ו/או בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
9.13            רשת ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטיב, לאיכות ולאספקתם של הפרסים. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת  הפעילות, החידונים ו/או במסגרת מימוש הפרס.
9.14            האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
9.15            כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או החידון, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ובסעיף 6.2.6 לעיל, רשת תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכים ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
9.16            בכל מקרה בו יפר משתתף או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הינו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות החידונים לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס בו זכה, תהא רשת רשאית לבטל את השתתפותו או זכייתו, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.
9.17            הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
9.18            הדין החל בכל הנוגע לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.