28.2 פותחים עונה

תקנון אתגר האוכל

  • שתפו את החברים -

 

1.                  הגדרות
"אתר" - אתר "רשת" אשר כתובתו Reshet.tv, אפליקצית רשת וכן הפלטפורמות השונות המשתתפות בפעילות: פייסבוק ואינסטגרם
"בני משפחה" - בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.
"זוכה" ו/או "זוכים" - משתתף, אשר מילא פרטיו כמפורט בתקנון זה וכפי שיפורסם באתר ואשר השלים את המשימה כמפורט באתר ובקטעי וידאו המשימות, ואשר בהתאם למספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.
"הפעילות" - פעילות אשר תוצג באתר "רשת" החל מתאריך 24.1.2016 ועד 10.2.2016.
"המשתתף" ו/או "המשתתפים" - כל אדם אשר עמד בתנאים שלהלן, במצטבר; השלים משימה כמפורט באתר ובקטעי וידאו המשימות; צירף פרטים אישיים כמבוקש; על המשתתף להיות ניתן לזיהוי באמצעות פרט מזהה אחר שיידרש להמציא לפי העניין, ואשר מסר, ככל שנדרש לכך ע"י עורכת הפעילות, את הפרטים האישיים  וכן, כל מי שעמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.
"המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה" - משתתף בפעילות ואשר מערכת האתר יצרה עמו קשר באמצעות הפרטים האישיים של המשתתף, ולמספר הפרסים שיחולקו במסגרת הפעילות, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.
"הפרטים האישיים" - פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל, מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ועורכת הפעילות.
"התוכנית" - התוכנית "משחקי השף" המשודרת ו/או המיועדת לשידור במסגרת שידורי "רשת"
"הפרס/ים" - כהגדרתם בסעיף 6 להלן.
"לרבות" - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.
"רשת" - חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת").
"תקופת הפעילות" - החל מתאריך 24.1.2016 (מועד תחילת הפעילות) הפעילות ועד 10.2.2016 (מועד סיום הפעילות).
"קטעי הוידאו של המתמודדים" - קטעי וידאו או תמונות של המשתתפים בפעילות אשר הועלו ע"י המשתתפים בפלטפורמות המשתתפות בפעילות, ואשר בהן מוצגים המשתתפים כאשר הם ממלאים אחר המשימות שהוצבו ע"י השפים במסגרת קטעי וידאו המשימות + תמונה (וידאו או תמונת סטילס) של התוצר המוגמר.
קטעי הוידאו של המתמודדים אינם מוגבלים בזמן, למעט קטעי הוידאו המועלים לפלטפורמת האינסטגרם המוגבלים בזמן מכוח מגבלות הפלטפורמה.
"קטעי וידאו המשימות" - קטעי וידאו, אשר בהם מוצגים השפים, כאשר הם מציגים בפני המשתתפים בפעילות משימות.  
2.                  פרשנות
2.1              המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2              בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.
2.3              כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.
2.4              כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להיפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.
3.                  כללי
3.1              מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר רשת. ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או הפקת התכנית. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר רשת והוא יהיה הנוסח המחייב והקובע. 
3.2              המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.
 
3.3              בעצם השתתפותו בפעילות, באמצעות קטע הוידאו של המתמודד, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות, ובכלל זה להימנע משליחת סיפור לאתר.
3.4              רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה ו/או את התמונה ו/או קטע הוידאו בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.
4.                  תנאי ההשתתפות בפעילות
4.1              משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:
4.1.1          הינו בעל 15 שנים ומעלה;
 
4.1.2          העלה קטע וידאו אשר בו מבצע את המשימות ו/או המשימות המוצגות בקטעי וידאו המשימות או תמונה של המשימה לאחת מהפלטפורמות המשתתפות בפעילות כמפורט להלן:
 
4.1.2.1    לעמוד הפייסבוק של התוכנית ו/או הפעילות מתוף פרופיל פעיל וכן סיפק מספר טלפון בהודעה פרטית לפי דרישת "רשת";
4.1.2.2    לפרופיל האינסטגרם תוך תיוג קטע הוידאו "אתגר_משחקי_השף" וכן סיפק מספר טלפון בהודעה פרטית לפי דרישת "רשת";
4.1.2.3    באתר "רשת" תוך שליחת פרטים אישיים כנדרש באתר
 
4.1.3          צירף את פרטיו האישיים כמבוקש ו/או פעל מתוך חשבון רשת חברתית פעיל;
 
4.1.4          עמד בכל הוראות תקנון זה.
 
4.2              המשתתף מתחייב שלא להעלות תכנים לאתר רשת ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
·       מתכונים אשר מהווים הפרה של זכויות היוצרים של כל צד ג' אחר באשר הוא. למען הסר ספק, מובהר כי על המתכונים בהם עושים המתמודדים שימוש במסגרת השלמת המשימות להיות מקוריים, פרי יצירתם, ובבעלותם הבלעדית.
·       כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
·       כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
·       כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
·       כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל.
·       כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
·       כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותוו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
·       נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
·       כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
·       כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגועבמשתמשים אחרים.
·       כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 
     המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 
4.3              המשתתף מצהיר ומתחייב כי שליחת קטעי הוידאו של המתמודדים מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" ו/או להפקה לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו על גבי המסך ו/או באתר "רשת" ו/או בעמוד הפייסבוק ו/או בכל מדיה ופלטפורמה אחרת והכל ללא הגבלת זמן ומקום. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר ו/או באתר הפייסבוק וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין כך.
4.4              המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני בקטעי הוידאו של המתמודדים, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
4.5              למניעת ספק, מובהר, כי עצם ההשתתפות בפעילות, ומתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת ו/או למערכת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בסיפורים שנשלחו.
4.6              למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות מילוי הפרטים, הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם הפעילות (להלן – "פרטי הפעילות"), ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בפעילות ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף ‎7.5 להלן).
5.                  עריכת הפעילות ותוצאותיה
5.1              רשת היא בעלת הפעילות היחידה והבלעדית והינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.
5.2              בתום תקופת הפעילות יבחרו כזוכים, אשר שלחו את קטע וידאו של המתמודד הטוב ו/או המקורי ביותר, על פי קביעת מערכת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט להלן בסעיף 6.1.
5.3              מערכת האתר תיצור קשר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון אותה הזין המשתתף בפלטפורמה ו/או באמצעות הפרטים האישיים אשר צרף. למען הסר ספק, אין בפרסום קטע הוידאו של המתמודד ו/או הפרטים האישיים כדי להוות ראיה בקשר עם הזוכה ו/או משום הצהרה מאת רשת בקשר עם הזוכה. למען הסר ספק, המועמד לזכייה יוכרז ככזה אך ורק לאחר אישור פרטיו על ידי מערכת האתר.
5.4              למען הסר ספק, רק קטעי וידאו של המתמודדים אשר ייקלטו בפועל על ידי מערכת "רשת" ואשר כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרופיל הרשת החברתית אשר הוזנה איתם פעילה, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מערכת התכנית ו/או רשת בקשר לכך.
5.5              המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם השתתפותם בפעילות, כי מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, וכי לא כל המשתתפים בפעילות יהיו זכאים לפרס. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בקשר לכך.
5.6              לאחר עריכת הפעילות תיבדק זכאותם של המועמדים לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.
5.7              שמות המועמדים לזכייה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת ו/או ההפקה אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה, ובאתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק של התכנית ו/או בעמוד האינסטגרם של התכנית ו'או בעמוד אינסטה-ישראל. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל. מערכת האתר ו/או רשת ו/או ההפקה ייצרו קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות דוא"ל ו/או טלפון, תוך שבוע לכל היותר ממועד סיום הפעילות, המודיע לו על זכייתו בפרס.
5.8              במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא ייצור קשר ו/או לא ישיב למאמצי רשת ליצירת קשר עימו וזאת תוך תוך 72 שעות מעת שליחת המייל על ידי "רשת" ו/או נסיונות יצירת הקשר עמו, יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").
5.9              להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.
5.10          רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת.
5.11          במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף 6.8 להלן.
5.12          רשת ו/או ההפקה תהיינה רשאיות לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).
6.                  הפרס/ים
6.1              בתום תקופת הפעילות יבחרו כזוכים, אשר שלחו את קטעי הוידאו של המתמודדים הטובים ו/או המקוריים ביותר, על פי קביעת מערכת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט להלן בסעיף 6.1. ואלה יזכו כדלקמן:
6.1.1          60 זוכים סה"כ יזכו להשתתף בסדנאות אצל השפים. 20 זוכים לכל סדנא.
6.1.2          הסדנאות יתקיימו בתאריכים 21.2.16 – 23.2.16 בבית ניופאן במלון מנדרין בתל אביב. על הזוכים להגיע לסדנא באופן עצמאי, ולשאת בכל ההוצאות אשר עשויות לנבוע מהשתתפותם בסדנא כאמור.
6.2              למען הסר ספק, מובהר כי המשתתפים בפעילות רשאיים לשלוח לפעילות יותר מקטע וידאו יחיד, לרבות קטעי וידאו שונים למשימות שונות במסגרת הפעילות, אולם, כל משתתף בפעילות יהא רשאי לזכייה בפרס יחיד בלבד.
 
6.3              למען הסר ספק, מובהר כי הסדנאות ייקבעו במועדים ובמקומות לפי קביעת "רשת" ובהתאם לצרכיה, וכי "רשת" אינה מתחייבת כי המועד שייקבע למפגש יתואם עם הזוכים ו/או יהיה בשעה ו/או במקום המתאים להם. בכל מקרה בו זוכה לא יוכל להשתתף בסדנאות כאמור, תהא "רשת" רשאית להעביר את זכייתו למשתתף אחר ולזוכה שזכייתו נפסלה, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד "רשת" בגין כך.
 
6.4              יובהר כי הפרס נתון לשיקול דעתה הבלעדי של רשת ו/או ההפקה והן רשאיות לשנותו בכל עת. ולמשתתפים, לרבות הזוכים, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 
 
6.5              מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.
6.6              לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם.
6.7              הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים.
6.8               "רשת" לא תהא אחראית בגין הפרס ובגין כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין, שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל ביטול, שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6.9              מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרסים ו/או לבטל את הזכייה בהם, כולם או חלקם, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמדים לזכייה ו/או לזוכים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
6.10          למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בגין פעולותיה של רשת כאמור.
7.                  שונות
7.1              מערכת האתר תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות באמצעות המערכת ורשת תהא האחראית לפרסום תקנון זה, פרסום תוצאות הפעילות ומשלוח הודעות הזכייה כאמור בתקנון זה . כמו כן, תטפל מערכת האתר בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים הפעילות.
7.2              רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.
7.3              מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.2 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח הודעות התוכן ו/או בקביעת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).
7.4              תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או מערכת האתר והכרעות רשת של התכנית בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.
7.5              ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת ובני משפחותיהם.
7.6              רשת שומרתעלזכותהלבטלאתהפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריךאולקצראת תקופתהפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנותאתהפרסים המחולקים במסגרת הפעילות (כולם או חלקם),לרבותאת מספרהפרסים שיחולקו,והכל לפישיקולדעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או מערכת אתר הפייסבוק של התכנית ו/או מכל סיבה אחרת.
7.7              כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר הפייסבוק ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.
7.8              ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, רשת לא תהא אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, בגין ההשתתפות בפעילות ו/או בגין הזכייה בפרס, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרסים.
7.9              המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט, על כל מרכיביה. רשת לא תהא אחראית לתקינות רשת האינטרנט על כל רכיביהם ולא תישאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת הפעילות בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות ו/או לשנות את מועדיה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת הפרטים האישיים ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בפעילות.
7.10          על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ואינטרנט, כאמור בסעיף 7.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.
7.11          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, ו/או מי מטעמה.
7.12          האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת לא תישא באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.
7.13          עורכת הפעילות ו/או רשת לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.
 
7.14          כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים בלבד ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.
 
7.15          רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות והמשתתף בעצם השתתפותו בפעילות זו, מצהיר, מסכים ומאשר, כי ידוע לו כי המידע שמסר או ימסור במהלך ההרשמה ו/או הפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו על ידי התחקות אחר השימוש במערכת ההרשמה או בנתונים שהוזנו במסגרת השתתפותו בפעילות (לרבות באמצעות COOKIES), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או צד שלישי המפעיל מטעמה את מערכת ההרשמה או כל מערכת אחרת, וישמש, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שההפקה או הצד השלישי מציעים ו/או יציעו, וכן לצרכים סטטיסטיים.
7.16          רשת ו/או צד שלישי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להשתמש בפרטים האישים בטופס ההרשמה אשר הוכנסו ע"י המשתמש במסגרת פעילות זו לצרכי פרסום ו/או הפצה ו/או שיווק ו/או משלוח דואר רגיל, בדואר אלקטרוני, SMS ובין בדרך אחרת.
 
7.17          הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמן  בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.
7.18          הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מסויימת מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.
 
 
  • שתפו את החברים -