פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון תחרות השיר של נקה 7

נקה 7 מחדשת את שיר הסבון שלה

מערכת רשת 07/03/11 22:001.       מבוא

 1.1 רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) בדף האינטרנט של התוכנית "שחקו אותה בגדול" (להלן: "התוכנית"), אשר כתובתו  reshet.tv כתוכן תומך לתוכנית.
 
1.2 הפעילות, שתוצג באתר האינטרנט של התוכנית, תזמין את המשתתפים לכתוב מילים ו/או להקליט עצמם שרים את מתוך המשתתפים ייבחר בסוף העונה זוכה אחד אשר יהיה זכאי לפרס.
 
1.3 "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 
2.       זכאי להשתתף:
 
2.1 כל אדם אשר נכנס לאתר, העלה כמפורט לעיל, וצירף פרטים אישיים כנדרש.
 
2.2 ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.
 
3.       בחירת הזוכים:
 
3.1 גולשי האתר יבחרו את השיר המוצלח ביותר, מבין כלל השירים אשר הוגשו ע"י המשתתפים אשר עונים על ההגדרות כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, ומחברו ויהיה זכאי לפרס כמפורט להלן.  
 
3.2 בחירת המשתתף הזוכה תהא על פי רישומי ההצבעות כפי שיתקבלו באתר, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
 
4.       הפרס:
 
4.1 המשתתף אשר נבחר כזוכה יקבל חופשה זוגית חלומית בארץ: 2 לילות בסופש (3 ימים) במלון חמישה כוכבים באילת כולל ארוחת בוקר.
מימוש הפרס ע"ב מקום פנוי ובכפוף להיצע המקומות הפנוי בעת ההזמנה.
מימוש הפרס יהיה מוגבל לשנה מרגע הזכייה. לא ניתן לממש את הפרס בחגי ישראל או בחודשים יולי-אוגוסט. 
במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל 18 יהיה חייב הזוכה להמציא לעורך ההגרלה אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.  
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרסים יהיה בהתאם למפורט לעיל, ללא אפשרות להחלפה, שינוי או לזיכוי כספי.
צירוף נוסעים נוספים / הארכת שהיה יעשה (במידת האפשר) עפ"י מחיר מחירון ביום מימוש הפרס.
כל שינוי לאחר שריון החופשה יעשה עפ"י נהלי איסתא / בית המלון ובכפוף לחוקי ההזמנה שבוצעה וכולל עלויות ביטול / שינוי / דחייה ועוד.
הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתף לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצראחר.
 
4.2 תיאור הפרסבתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותה. רשת ו/או נקה 7 רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
4.3 רשת אינה אחראית לטיב ו/אולאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של נקה 7 בלבד.
 
4.4 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 
4.5 רשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. רשת תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.
 
4.6 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מימוש הפרס.
 
4.7 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 
5.       הצהרת המשתתף (שולח תוכן):
 
5.1 המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת השיר לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בג'ינגל וכן לפרסמו באתר ו/או באתר "רשת". המשתתף מצהיר כי ידוע לו שיכול ושמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או באתר רשת וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
 
5.2 המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי רשת תעשה בשיר שימוש לפי שיקול דעתה, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 
5.3 המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בג'ינגל, המועבר לרשת במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
 
5.4 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת השיר ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
 
5.5 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בשיר כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בג'ינגל.
 
5.6 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לג'ינגל ששלח.
 
5.7 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
·          כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
·          כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
·          כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
·          כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל.
·          כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
·          כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותוו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
·          נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
·          כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
·          כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגועבמשתמשים אחרים.
·          כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 
5.8המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכותהתקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכלסעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 
5.9 המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי מימוש הפרס עשוי לכרוך בחובו הוצאות שונות (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיסי נמל, ביטוח נסיעות וכו'). המשתתף הינו האחראי היחיד לכל הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו לו או עשויים להיגרם לו עקב מימוש הפרס. המשתתף מצהיר ומתחייב כי יישא בכל התשלומים, המיסים והאגרות אשר יחולו, באם יחולו, על הפרס, באופן בלעדי. 
 
5.10 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דברהשתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסםו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פיכל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתולפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרתפרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או מי מטעמה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כלההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 
5.11 המשתתף נושא באחריות מלאה להשתתפותו בפעילות ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין השתתפותו בפעילות ו/או בגין זכייתו בפרס, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בפרס.  
 
5.12 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא אתהתקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצהלהשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 
5.13 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.  
 
6.       הצהרות הגולשים:
6.1 הגולש מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור ההשתתפות בפעילות ו/או פעולת ההצבעה.
 
6.2 נקה 7 ו/או רשת שומרות לעצמן את הזכות לפסול ו/או לדחות את חלקים מההצבעה או את ההצבעה כולה לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם מתקיים חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי הצבעות ו/או זכאותם של הגולשים לבצע הצבעות וכן כל סיבה אחרת אשר יש בה לפסול או לדחות חלקים מההצבעה או את ההצבעה כולה, על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 
6.3 מובהר כי הגולש יהיה חייב בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מהצבעתו כאמור, על חשבונו, והוא פוטר בזאת את רשת ו/או כל גוף אחר המופיע בתקנון זה ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 
6.4 נקה 7 ו/או רשת לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב תשלומים שלא נטלה על עצמה במפורש בתקנון זה.
 
6.5 ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של הגולשים, והם פוטרים את נקה 7 ו/או רשת מכלטענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות.
 
6.6 הגולש מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר את נקה 7 ו/או רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.
 
 
כללי:
 
7.       רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
8.       רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
 
9.       סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.
 
10.  רשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
 
11.    למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
 
12.    במקרה שבו לרשת ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.
 
13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.