פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון ספיישל ילדים

26/07/11 12:53תאור כללי

 

1. "אחד נגד מאה" (להלן: "התכנית") הוא משחק טלביזיה שבו מתחרה מתמודד (להלן: "השחקן") כנגד מאה מתחרים אחרים (להלן: "הנבחרת") בשאלות טריוויה. לשחקן ולנבחרת יחד ייקראו להלן: "המתחרים".

 

2. במהלך המשחק נשאלים השחקן והנבחרת שאלות טריוויה זהות. חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה יסיים את השתתפותו במשחק. שחקן שהשיב תשובה לא נכונה מסיים את השתתפותו במשחק וסכום הפרסים שצבר עד אותו מועד מתחלק בין חברי הנבחרת שנותרו. מטרת השחקן היא להביא לכך שכל חברי הנבחרת יסיימו את המשחק.

 

מיון המתחרים

 

3.המתחרים ייבחרו על ידי ההפקה באחת ממספר דרכים כאמור להלן:

3.1  מי שישאיר את פרטיו האישיים כנדרש במספר טלטאץ' ויעבור מבחני התאמה ומיון שיבוצעו על ידי ההפקה. ההתקשרות למספר טלטאץ' הינה בעלות 50 אג' ובתוספת זמן אויר של המפעיל (קווי/סלולר). כל החפץ בכך יכול להתקשר פעם אחת בלבד.
כל מתקשר ייחשב כמי שנתן את הסכמתו מראש לזיהוי מספר הטלפון ממנו התקשר לתיבת הטלטאץ' על ידי המערכת. למועמדים שפנו טלפונית לא תהיה כל טענה בקשר לזיהוי קו הטלפון ממנו התקשרו, לרבות לא ביחס לפגיעה בפרטיות.

3.2    מי שההפקה תפנה אליו או תבחר בדרך אחרת על מנת להשתתף בתכנית.

3.3    בכל דרך אחרת שההפקה תחליט עליה לפי שיקול דעתה, לרבות באמצעות פניה לקבוצות של מועמדים או למועמדים ספציפיים.

 

4. המועמדים ימסרו פרטים נכונים ומלאים לעניינים שיישאלו על ידי ההפקה, בכתב או בעל פה וההפקה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש במהלך התכנית.

 

5. ציוות המועמדים להיות שחקנים יחידים או כחלק מהנבחרת ייעשה לפי שיקול דעתה המוחלט של ההפקה.

 

6. היה ומועמד ייבחר להשתתף כמתחרה בתכנית, צוות ההפקה יפנה אליו טלפונית על פי המידע שישאיר המועמד. צוות ההפקה יודיע לנבחן את המועד והמקום שנקבעו להקלטת התכנית ויזמינו למשרדי ההפקה לשם מילוי וחתימה על טפסי השתתפות וכתב ויתור.

 

7. חלק מהמועמדים יוזמנו ו/או ישמשו כגיבוי (STAND BY) לפי שיקול דעת ההפקה. ההפקה תשתדל, במידת האפשר, כי מועמדים שהוזמנו ושימשו כגיבוי, יוזמנו לתכנית נוספת כמתחרים או ישחקו באחת התכניות המוקלטות באותו יום במידת האפשר, אך אינה מתחייבת לכך.

 

8. כל מתחרה יביא ליום הצילום שלושה סטים של בגדים.

 

9. הגעה למשרדי ההפקה לפני הקלטת התכנית, חתימה על טפסי השתתפות וכתב הויתור המצ"ב והמהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון, והסכמת הנבחן להגיע לצילומים בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי צוות ההפקה, הם תנאים נדרשים להשתתפות בתכנית כמתחרים. אי הסכמת הנבחן למלא אחר אחד או יותר מהתנאים הנ"ל תשלול את זכאותו להתחרות בתכנית.

 

10. עובדי רשת-נגה בע"מ, יולי אוגוסט הפקות ותקשורת בע"מ, אולפני ג.ג., משרד עורכי דין גדעון פישר ושות', כל מי שלוקח חלק בהפקת התכנית ובני משפחותיהם של האמורים לעיל לא יהיו רשאים להשתתף בתכנית.

 

ניהול המשחק

 

11. המנחה יציג לשחקן ולנבחרת שאלות טריוויה במגוון נושאים וברמות קושי שונות, לפי בחירת ההפקה, כשלכל שאלה שלוש תשובות אפשריות.

 

לאחר שהמנחה יציג את השאלה, יענו עליה חברי הנבחרת תוך פרק הזמן שייקבע על ידי ההפקה באמצעות לחיצה על לוח מקשים שלפניהם. לאחר חלוף פרק הזמן שהוקצב, שיהיה מספר שניות, יינעל לוח המקשים. חברי הנבחרת יוכלו ללחוץ לחיצה אחת בלבד והלחיצה שתקלוט המערכת הממוחשבת לפני חלוף פרק הזמן שהוקצב תהווה התשובה הקובעת. חבר נבחרת שלא ענה על השאלה במועד שנקבע, ייחשב כמי שהשיב תשובה לא נכונה.

 

12. במקרה של חוסר התאמה בין התשובה שביקש חבר נבחרת לענות לבין התשובה כפי שהתקבלה במערכת הממוחשבת, יקבע האמור במערכת הממוחשבת אך ההפקה תוכל על פי שיקול דעתה המוחלט להתחשב בתשובה האחרת.

 

13. התשובה הנכונה לשאלה תיקבע על ידי ההפקה בלבד. תשובה נכונה להלן משמעה תשובה התואמת את התשובה שנקבעה על ידי ההפקה כתשובה נכונה.

 

14. חברי הנבחרת אינם רשאים להתייעץ או לדון בשאלות או בתשובות בינם לבין עצמם לפני שכל חברי הנבחרת השיבו לשאלה. ההפקה תהיה רשאית לפסול חברי נבחרת שהפרו סעיף זה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולחברי הנבחרת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מההפקה בשל כך.

 

15. השחקן לא ידבר ו/או יתייעץ עם אף אחד מהקהל ו/או המתחרים במהלך המשחק (למעט במסגרת שימוש בעזרות). השחקן לא יעשה כל שימוש שהוא בעזרים או באמצעי תקשורת במהלך המשחק, דוגמת טלפון סלולארי או מחשב. השחקן לא יפעל בכל דרך שהיא על מנת לברר את השאלות או התשובות באורח לא הוגן. ההפקה זכאית לפסול שחקן שעבר על כללים אלה לפי שיקול דעתה המוחלט ולשחקן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מההפקה בשל כך.

 

 

16. חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה, השתתפותו במשחק תופסק. יחד עם זאת, הוא ימשיך להימצא במקומו עד לסיום המשחק.

 

17. לאחר שחלף המועד למתן תשובות על ידי הנבחרת, יתבקש השחקן על ידי המנחה להשיב לשאלה.  אם השחקן לא השיב בתוך פרק זמן שתקבע ההפקה, יבקש ממנו המנחה להשיב לשאלה. אם השחקן לא השיב תוך פרק זמן נוסף שתקבע ההפקה, ייחשב כמי שהשיב תשובה לא נכונה לשאלה.

 

18. השחקן ישיב על השאלה בקול וילחץ על המקש המתאים בלוח מקשים שלפניו. לשחקן תהיה רק אפשרות אחת לענות על השאלה באמצעות לחיצה על לוח המקשים, והוא לא יוכל להחליף או לשנות את תשובתו לאחר שלחץ על לוח המקשים. במקרה של חוסר התאמה בין התשובה שביקש השחקן לענות לבין התשובה כפי שהתקבלה במערכת הממוחשבת, יקבע האמור במערכת הממוחשבת אך ההפקה תוכל על פי שיקול דעתה המוחלט להתחשב בתשובה האחרת.

 

19. השיב השחקן נכון על השאלה שבפניו, יהיה זכאי לסכום פרס, המצטבר לסכום פרס שצבר קודם לכן, כדלקמן (ובכפוף לאמור להלן לעניין פרסים):

 

א.            שאלה ראשונה -10  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ב.            שאלה שנייה -    25 ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ג.             שאלה שלישית -50  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ד.            שאלה רביעית -75  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ה.           שאלה חמישית -100  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ו.               שאלה שישית - 150 ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ז.             שאלה שביעית -200  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ח.           שאלה שמינית -250  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

ט.            שאלה תשיעית -300  ₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

י.               שאלה עשירית - 400₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

יא.          שאלה 11 ואילך -  500₪ לכל חבר נבחרת שהשיב תשובה לא נכונה.

 

20. ההפקה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מהסכומים האמורים בסעיף 19 לעיל, בין אם לתכנית ספציפית ובין אם ככלל בהודעה שתינתן בתחילת צילומי התכנית וללא צורך בתיקון התקנון.

 

21. השיב השחקן נכון על השאלה שבפניו, ולא ענה אף חבר נבחרת נכון על השאלה (כלומר השחקן "פסל" את כל חברי הנבחרת) יהיה זכאי השחקן לפרס בסכום קבוע של 100,000 ₪ וזאת במקום (ולא במצטבר) סכום הפרס שצבר עד אותו מועד, ובכפוף לאמור להלן לעניין הפרסים.

 

22. השיב השחקן תשובה לא נכונה, הסתיים המשחק ויחולק סכום הפרס שצבר עד אותו מועד (דהיינו לפני שהשיב כאמור) בחלקים שווים בין חברי הנבחרת שנותרו ואשר השיבו תשובה נכונה על אותה השאלה שלה השיב השחקן תשובה לא נכונה, ובכפוף לאמור להלן לעניין הפרסים. למען הסר ספק, במקרה כזה השחקן לא יהיה זכאי לכל פרס.

לדוגמא: השחקן נמצא בשלב שאלת ה-200 ₪, הוא צבר עד כה 3,000 ₪, ונשארו 60 מתחרים שמשחקים מולו. הוא טועה בתשובה שהוא סימן, וגם 10 מתחרים טועים. 50 המתחרים שענו נכון מתחלקים שווה בשווה ב-3,000 ₪.

אם וככל שהפרס שנצבר עד לאותו שלב בו השחקן השיב תשובה לא נכונה יהיה נמוך מסך 50 ₪ לכל חבר נבחרת זכאי, תתרום הפקת התכנית את הפרס שנצבר כאמור לעמותה  ששמה יתפרסם בצילומי התכנית לפי  בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של ההפקה.

23. במידה וכל חברי הנבחרת והשחקן, טעו בתשובה לשאלה (דהיינו: כל המשתתפים במשחק נפסלו) יסתיים המשחק מבלי שאף אחד מהמשתתפים (האחד או המאה) יזכה בכסף.

 

24. לאחר שהשיב על ארבע שאלות נכונה, תינתן לשחקן אפשרות להודיע האם הוא ממשיך במשחק או פורש עם הפרס שצבר. האפשרות לפרוש עם הפרס קיימת מהשאלה הרביעית ואילך בכל שלב לפני שראה השחקן את השאלה הבאה ובהנחה שענה נכונה על השאלה הקודמת.

 

25. החליט השחקן לפרוש, הסתיים בכך המשחק והשחקן יהיה זכאי לסכום הפרסים שצבר עד אותו מועד בכפוף לאמור להלן לעניין פרסים. במקרה כזה חברי הנבחרת לא יהיו זכאים לכל פרס.

 

26. החליט השחקן להמשיך במשחק, תוצג לו השאלה הבאה. השחקן לא יהיה רשאי להודיע על פרישה לאחר שהוצגה לו השאלה הבאה.

 

27. הגיע השחקן לשלב בו נשארו בנבחרת 15 אנשים, והוא מתלבט אם לפרוש או להמשיך במשחק, יוצגו בפניו 3 התשובות האפשריות לשאלה הבאה, מבלי שתוצג השאלה, השחקן יחליט לפיכך האם הוא ממשיך או פורש, ורק אם החליט להמשיך והצהיר על כך, תוצג השאלה עצמה  ע"ג המסך, והמשחק ימשיך כרגיל.אפשרות זו עומדת לרשות המתמודד פעם אחת בלבד לבחירתו.

28. השחקן יודיע במפורש האם הוא ממשיך במשחק או פורש. ברגע שהודיע כאמור, הודעתו היא סופית ולא יוכל לשנותה.

 

29. במהלך המשחק, השחקן עשוי לקבל או לשמוע עצות והסברים מאחרים, לרבות המנחה, חברי הנבחרת, הקהל ביחס לתשובה לשאלה או ביחס לשאלה האם להמשיך במשחק. השאלה האם לפעול לפי עצות המנחה, חבר/י הנבחרת או הקהל היא לחלוטין לפי שיקול דעת השחקן ובאחריותו המוחלטת. השחקן מוותר על כל טענה כי הסתמך על עצת המנחה, הקהל, חבר/י הנבחרת (לרבות במסגרת העזרות) או כל גורם אחר.

 

עזרות

 

30. לאחר שחברי הנבחרת ענו את תשובותיהם, יוכל השחקן לעשות שימוש בשתי  "עזרות": "סטטיסטיקה" ו- "נכון / לא נכון". השחקן יוכל לעשות שימוש בכל אחת מהעזרות פעם אחד בלבד במהלך המשחק. השחקן יוכל להשתמש בעזרה אחת בלבד ביחס לאותה שאלה.

 

31. עשה שימוש השחקן באחת מהעזרות וענה נכונה על השאלה, יוכל להמשיך במשחק .

 

32. אם וככל שהשחקן הגיע לשאלה מספר 9 [שאלת ה-300 ₪] תינתן לו אפשרות לעשות שימוש בעזרה נוספת "הכה את המנחה", כהגדרתו בסעיף 35 להלן . השחקן יוכל להשתמש פעם אחת בלבד במהלך המשחק משאלה מספר 9 ואילך.  

 

33. אם עשה השחקן שימוש בעזרת ה"סטטיסטיקה" יבחר לקבל מידע ביחס לתשובה אחת ספציפית מבין שלוש התשובות לשאלה. המנחה יאמר לשחקן כמה מחברי הנבחרת בחרו בתשובה זו כתשובה נכונה לשאלה, אם בכלל. במידה ובחר בתשובה האמורה אחד מחברי הנבחרת או יותר,השחקן יכול לבחור אחד מחברי הנבחרת שבחרו בתשובה זו כתשובה נכונה, ולשאול אותו מדוע בחר בה כתשובה נכונה, לרבות אינפורמציה נוספת שהשחקן יבקש לקבל, לדוגמא כיצד המתחרה מכיר את התחום וכיו"ב. המתחרה ישיב לשחקן בכנות. המנחה יוכל להפסיק את השיחה בכל שלב לפי שיקול דעתו ו/או שיקול דעת ההפקה. ההפקה תוכל לקבוע על-פי שיקול דעתה כי המתחרה לא יוכל לבחור בחברים מסוימים בנבחרת במסגרת השימוש בעזרה כאמור. אם יימצא לפי שיקול דעת ההפקה כי חבר הנבחרת לא נתן הסברים כנים ו/או לא השיב בכנות לשאלות המשתתף, תהיה רשאית ההפקה לפסול אותו ו/או לקבוע כי לא יהיה זכאי לכל פרס כספי.

 

34.אם עשה השחקן שימוש בעזרת "נכון / לא נכון", ייבחרו שני חברי נבחרת על ידי ההפקה כאשר אחד מהם השיב לשאלה תשובה נכונה והאחר השיב לשאלה תשובה לא נכונה. כל אחד מחברי הנבחרת שייבחרו יסביר לשחקן מדוע בחר בתשובה שבחר. חברי הנבחרת שייבחרו יסבירו בכנות את הסיבות לכך שבחרו בתשובה. אם בחרו כל חברי הנבחרת באותה תשובה, יסביר אחד מחברי הנבחרת את הסיבה לבחירתו בתשובה והמנחה יודיע לשחקן כי כל חברי הנבחרת בחרו בתשובה זו. אם יימצא לפי שיקול דעת ההפקה כי חבר הנבחרת לא נתן הסברים כנים ו/או לא השיב בכנות לשאלות המשתתף, תהיה רשאית ההפקה לפסול אותו ו/או לקבוע כי לא יהיה זכאי לכל פרס כספי.

 

35. אם עשה השחקן שימוש בעזרת "הכה את המנחה" (סעיף 32 לעיל), יבחר לקבל את תשובת המנחה לשאלה שתוצג לפניו. המתחרה יבקש מהמנחה, לתת תשובתו בהתבסס על הידע האישי של המנחה בלבד אשר לו אין כל ידיעה מוקדמת ומראש לגבי השאלות אשר יוצגו בתכנית. יודגש כי תשובת המנחה, הינה בגדר המלצה בלבד בפני המתמודד המסתמכת על ידע אישי של המנחה בלבד. ההחלטה והלחיצה על הכפתור המייצג את התשובה, נתונה לשיקול דעתו והחלטתו הבלעדיים של השחקן.

 

משחק מהיר

 

36. ההפקה רשאית להחליט על ניהול "משחק מהיר" בהתאם לזמן הנותר לשידור התוכנית. באם תבחר ההפקה לקיים משחק מהיר, יפנה המנחה למערכת הממוחשבת שתבחר שחקן אחד מהנבחרת שיתמודד עד לתום הזמן הנותר.

משחק זה יסתיים באחת משתי הדרכים כדלקמן:

א. החלטת הפקת התוכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הסתיים הזמן הנותר וסיום התוכנית.

או

ב. ענה המתמודד הנבחר תשובה שגויה על שאלה שישאל.

יודגש כי במשחק מהיר אין ביכולתו של המתמודד לבחור לפרוש עם הסכום שצבר, בניגוד למשחק רגיל כמפורט בסעיף 24 לעיל.

 

בסיום הזמן שינתן למשחק מהיר, יושמע צליל ברור באולפן והמנחה יכריז על סיום המשחק והתוכנית. המתמודד ירוויח את סכום הכסף בו זכה עד תום הזמן.

 

סכומי הכסף בעץ הפרסים של משחק המהיר זהה לסכומי הכסף של המשחק הרגיל.

 

במשחק המהיר לא יינתנו עזרות לשחקן עד לסיום המשחק.

 

החלפת הנבחרת

 

37. במקרה שבו אחד מחברי הנבחרת לא יוכל להמשיך להשתתף במשחק, ייחשב כמי שהשיב באופן לא נכון על השאלה באותו מועד. את מקומו יתפוס אדם אחר כמחליף, אך הוא לא ישתתף במשחק ולא יהיה זכאי לכל פרס.

 

38. עם סיום המשחק, לרבות במהלך צילומי התכנית, ההפקה תהיה רשאית להחליף את חברי הנבחרת, כולם או חלקם, או להותיר אותם כחברי נבחרת מול השחקן הבא והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שאלות

 

39. כל השאלות שנעשה בהן שימוש בתכנית ייקבעו באופן מוחלט על ידי ההפקה ובכלל זאת סדר הצגת השאלות. השחקן והנבחרת יהיו צריכים לבחור בתשובה הנכונה ביותר מבין שלוש התשובות שניתנו. התשובה הנכונה היא זו שנקבעה על ידי ההפקה כתשובה הנכונה.

 

40. אם בזמן כלשהו, המנחה לא שומע או טועה בהצגת השאלה או התשובות, או בהצגת העזרות, ההפקה תהיה רשאית לעצור את המשחק, לתקן את הטעות או להחליף שאלה. אם השחקן כבר ענה על השאלה בהתבסס על הטעות כאמור, להפקה יהיה שיקול דעת מוחלט האם יש להחליף את השאלה או לעשות תיקון אחר או להתייחס לתשובה כפי שניתנה.

 

פרסים

 

41. מתחרים אשר זכו בפרסים, יהיה זכאים לפרסים אלה ובכפוף לתקנון זה, לכתבי הויתור ולכל דין, אך ורק אם התכנית תשודר בפועל בשידורי ערוץ 2. מועד תשלום הפרס יהיה תוך 90 ימים מיום שידור התכנית בפועל, והתשלום ייעשה ישירות על ידי הזכיינית רשת-נגה בע"מ.

 

42. ההפקה אינה מתחייבת לשדר תכנית כלשהי בפועל.

 

43. כל הסכומים האמורים לעיל ו/או סכומי הפרסים האמורים בתכנית הינם ברוטו וכפופים לניכוי מיסים ו/או תשלומי חובה.

 

44. הפרסים ישולמו בצ'קים לאפוטרופוסים החוקיים של הילד. כל אפוטרופוס (של ילד שזכה בכסף) חייב שיהיה לו חשבון בנק.

 

הוראות כלליות

 

45. בכל תכנית ישתתפו מספר שחקנים, בהתאם לאורך התכנית ולהתפתחות המשחק.

 

46. כל מתחרה חייב להשתתף בעצמו, לא ניתן להחליף או להעביר את ההשתתפות במשחק.

 

47. ייתכן ובתכניות מיוחדות ישתתפו שני אנשים או יותר שישמשו יחד כ"שחקן".

 

48. במהלך התוכנית יפנה המנחה לשחקן, לרבות בשאלות שיישאל (מעבר לשאלות הטריוויה). השחקן ישתף פעולה עם המנחה וישיב לשאלותיו.  כן ישתף פעולה השחקן עם דרישות ההפקה, לרבות לאחר צילומי התוכנית.

 

49. במהלך התוכנית ייתכן והמנחה יחליט לפנות לאחד המתחרים ולדבר איתו. על כל מתחרה לשתף פעולה עם המנחה.

 

50. כל מתחרה מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את תוצאות התכנית, השאלות שנשאלו, התשובות הנכונות וכל פרט אחר ביחס לתכנית, וזאת עד למועד שידור התכנית בערוץ 2 או עד שיודע לו כי אין כוונה לשדר את התכנית.

 

51. במקרה ובמסגרת הזמן של התכנית לא יסתיים משחק מסוים, יימשך המשחק מהנקודה בה הופסק המשחק בתכנית הבאה. במקרה זה, השחקן וחברי הנבחרת מתחייבים להמשיך את השתתפותם בתכנית הבאה, גם אם זו תצולם ביום צילומים אחר. היה ולא יסכים לכך מתחרה, יפסיד את כל זכויותיו עד כה (ככל שאלה נצברו) ויהיה חייב בפיצוי ההפקה בכל נזק כספי שיגרם לה בשל כך. במקרה כזה, תהיה רשאית ההפקה לבטל את המשחק כולו או לקבוע כל הוראה אחרת.

 

52. ההפקה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לרבות לאחר צילומי התכנית, לפסול כל מתחרה, לרבות שחקן וחבר נבחרת, מלהשתתף במשחק ובצילומי התכנית ו/או לפסול מתחרה מזכאות לפרסים. ההפקה תהיה רשאית לעשות כן בין השאר במקרה שמתחרה הפר הוראות התקנון.

 

53. כמו כן תהיה רשאית ההפקה, במקרה שהתקיימה הפרה משמעותית של התקנון או נסיבות אחרות שמצדיקות זאת, לפסול משחק מסוים ובמקרה זה אף אחד ממשתתפי המשחק לא יהיה זכאי לפרס.

 

54. ההפקה תהיה רשאית לשנות את כללי ותקנון התכנית מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, האמור בתקנון זה גובר על כל התחייבות או מסמך אחר שהועבר לחברי הנבחרת על ידי ההפקה, אלא אם נאמר באותו מסמך במפורש כי הוא גובר על התקנון.

 

55. ההפקה תהיה רשאית לערוך את התכנית, לגרוע ממנה ו/או להוסיף לה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

56.ההפקה כאמור בתקנון זה: חברת יולי-אוגוסט תקשורת והפקות בע"מ או מי מטעמה.

נספח אישור קריאת תקנון "אחד נגד מאה" –ספיישל ילדים

 

הריני לאשר כי קראתי את התקנון על כל סעיפיו וכי תנאיו מקובלים עליי,
ידוע לי כי עליי להקריא  ולהסביר לילדי את  כל המשמעויות לגבי השתתפותו במסגרת התכנית

 

שם הילד : _____________________  ת.ז ________________________

 

שם ההורים :_____________________                            

 

  חתימת הורי הילד : __________________________

טלפון :____________________________