פיקוד העורף התרעה במרחב

1

תקנון פייסבוק

פעילות רוקדים עם כוכבים - עונה 6

מערכת רשת 08/02/11 22:001. מבוא

1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) באתר הפייסבוק של התוכנית "רוקדים עם כוכבים", (להלן: "התוכנית"), אשר כתובתו http://www.facebook.com/reshet.rokdim כתוכן תומך לתוכנית.

1.2. הפעילות, שתוצג באתר הפייסבוק של התוכנית, החל מתאריך ה2.1.2011 , תזמין את המשתתפים לבחור ב"זוג המנצח של רוקדים עם כוכבים" (להלן: "הזוג הנבחר"). תוצאות הבחירה יתפרסמו באחוזים בדף הפייסבוק . מבין המשתתפים ייבחר זוכה אשר יהיה זכאי לפרס.

1.3. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אדם אשר הצטרף כחבר לדף הרשמי של רוקדים עם כוכבים בפייסבוק, אישר את האפליקציה וביצע בחירה ב"זוג המנצח של רוקדים עם כוכבים" מבין הזוגות אשר עדיין מופיעים בתוכנית, בצירוף פרטים אישיים כנדרש.

2.2. לאחר השלמת ההצבעה, יקבל המשתתף הודעה המודה לו על השתתפותו ותציע לו את האפשרות להעלות את הצבעתו לקיר בדף הפייסבוק שלו, ולשתף את חבריו בבחירתו.

2.3. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.

3. בחירת הזוכים:

3.1. מבין כלל המשתתפים אשר הצביעו ל "זוג המנצח של רוקדים עם כוכבים" כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, ייבחר משתתף אחד, המשתתף ה-168 במספר, אשר יהיה זכאי לפרס כמפורט להלן. תוצאות ההצבעה יפורסמו באחוזים הן בדף הפייסבוק של התוכנית והן בתוכנית בשידור חי.

3.2 רשת תיצור קשר עם המשתתף הזוכה, למחרת השידור החי של התוכנית בתאריך 13.1.2011, באמצעות דף הפייסבוק של המשתתף, ובאמצעות הפרטים האישיים אותם נתן המשתתף בעת ההצבעה.

3.3 בחירת המשתתף הזוכה תהא על פי רישומי המערכת הממוחשבת בלבד ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

4. הפרס:

4.1 המשתתף אשר נבחר כזוכה יקבל הזמנה עבורו ועבור חמישה חברים או בני משפחה, לתוכנית הגמר ביקור מאחורי הקלעים בתוכנית. הזוכה ומלוויו יוסעו בלימוזינה מפוארה לאולפני הצילום בנווה אילן, שם יהיו נוכחים ביום הצילום של התוכנית, יילקחו לסיור מאחורי הקלעים, ייפגשו עם כוכבי התוכנית (לפי זמינות משתתפי התוכנית והחלטת רשת לפי שיקול דעתה הבלעדי), ויקבלו מקומות VIP במהלך שידור התוכנית בשידור חי. היה הזוכה קטין, יחוייב כי אחד מחמשת המוזמנים יהיה הורהו או אפוטרופוס אחראי אחר בצירוף תעודה מזהה/יפוי כח כנדרש.

4.2 במידה ומקום מגורי הזוכה הינו במרכז הארץ (איזור ראשון לציון עד הרצליה) תאסוף הלימוזינה את הזוכה מביתו. במידה ומקום מגורי הזוכה הינו מחוץ לאזור המצויין לעיל, יתואם עם הזוכה מקום איסוף באיזור המרכז מבעוד מועד.

4.3 הזוכה רשאי למנות נציג אחר מטעמו אשר יהא זכאי לקבל את הפרס תחתיו. במידה והמשתתף לא יוכל לממש את הפרס מכל סיבה שהיא ויודיע על כך לרשת, תהא רשת רשאית לבחור כזוכה חלופי במקומו את המשתתף הבא בתור ברשימת המשתתפים.

4.3 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותה. רשת רשאית לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.4 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר כמפורט לעיל או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

4.5 רשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. רשת תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.


4.6 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מימוש הפרס.

4.7 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5. הצהרת המשתתף:


5.1 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או מי מטעמה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.


5.6 המשתתף נושא באחריות מלאה להשתתפותו בפעילות ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין השתתפותו בפעילות ו/או בגין זכייתו בפרס, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בפרס.

5.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור השתתפותו בפעילות ו/או פרסום דבר זכייתו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.9 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

5.10 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

כללי:

6. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

7. רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

8. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

10. רשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

12. במקרה שבו לרשת ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.