פיקוד העורף התרעה במרחב

1

תקנון פעילות – קרליין

תקנון פעילות – רוקדים עם כוכבים - קרליין

מערכת רשת 08/02/11 22:001. מבוא

1.1. רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) בדף האינטרנט של התוכנית "רוקדים עם כוכבים", (להלן: "התוכנית"), אשר כתובתו reshet.tv כתוכן תומך לתוכנית.

1.2. הפעילות, שתוצג באתר האינטרנט של התוכנית, החל מתאריך ה 7.11.10, תזמין את הגולשים לבחור מידיי שבוע את הזוג "הכי 10" (להלן: "הזוג הנבחר"). מתוך המשתתפים ייבחר בסוף העונה זוכה אשר יהיה זכאי לפרס מתנת קרליין.

1.3. "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

2. זכאי להשתתף:

2.1. כל אדם אשר לכל אורך תקופת הפעילות הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ואשר הצביע באתר וצירף להצבעתו פרטים אישיים כנדרש.

2.2. ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- בן זוג, הורים, אחים ואחיות וילדים.

3. בחירת הזוכים:

3.1. מבין כלל המשתתפים אשר עונים על ההגדרות כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, ייבחר בסוף העונה משתתף אחד, המשתתף אשר הצביע את המספר הרב ביותר של הפעמים, ויהיה זכאי לפרס כמפורט להלן. הזוכה יבחר בתום תקופת שידור התכנית "רוקדים עם כוכבים".

3.3 בחירת המשתתף הזוכה תהא על פי רישומי המערכת הממוחשבת בלבד ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

4. הפרס:

4.1 המשתתף אשר נבחר כזוכה יקבל טיסה זוגית למולדת הפלמנקו ספרד, לעיר ברצלונה.
הטיסה אינה כוללת מלון או אירוח, מימוש הפרס ע"ב מקום פנוי ובכפוף להיצע המקומות הפנוי בעת ההזמנה.
חובה על 2 הנוסעים/ות לצאת יחד מת"א ולחזור יחד לת"א.
הזכייה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה, הפרסים אינם ניתנים להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר
במידה והמשתתף אשר זכה בפרס הינו קטין מתחת לגיל 18 יהיה חייב הזוכה להמציא לעורך ההגרלה אישור חתום מהוריו, או מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מימוש הפרסים יהיה בהתאם למפורט לעיל, ללא אפשרות להחלפה, שינוי או לזיכוי כספי.
צירוף נוסעים נוספים / הארכת שהיה יעשה (במידת האפשר) עפ"י מחיר מחירון ביום מימוש הפרס.
כל שינוי לאחר שריון החופשה יעשה עפ"י נהלי איסתא / חברת התעופה / ספק התיירות ובכפוף לחוקי הכרטיס שהוזמן וכולל עלויות ביטול / שינוי / דחייה ועוד.
דרכונים וויזות - באחריות הזוכה להציג ויזה תקפה לאתרי הביקור (במידה ויש צורך בכך) בעת בואו לממש את הזכייה + דרכון בר תוקף ל- 6 חודשים לפחות מיום הטיסה.


4.2 מימוש הפרס יהיה מוגבל לשנה מרגע הזכייה. לא ניתן לממש את הפרס בחגי ישראל או בחודשים יולי-אוגוסט.

4.3 הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המשתתף לא יהא זכאי להמיר את הפרס, לא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

4.4 תיאור הפרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב אותה. רשת ו/או חברת קרליין רשאית לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

4.5 רשת אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרס ו/או השירות הקשורים לפרס והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של חברת קרליין בלבד.

4.6 למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה רשת רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי או שלא להעניקו כלל. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

4.7 רשת שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. רשת תודיע לזוכה על קביעת זמן למימוש הפרס כאמור, בטרם עת.


4.8 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מימוש הפרס.

4.9 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

5. הצהרת המשתתף:


5.1 המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי מימוש הפרס עשוי לכרוך בחובו הוצאות שונות (לרבות, אך מהלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיסי נמל, ביטוח נסיעות וכו'). המשתתף הינו האחראי היחיד לכל הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו לו או עשויים להיגרם לו עקב מימוש הפרס. המשתתף מצהיר ומתחייב כי יישא בכל התשלומים, המיסים והאגרות אשר יחולו, באם יחולו, על הפרס, באופן בלעדי.

5.2 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בפעילות עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רשת ו/או מי מטעמה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.


5.6 המשתתף נושא באחריות מלאה להשתתפותו בפעילות ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין השתתפותו בפעילות ו/או בגין זכייתו בפרס, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בפרס.

5.7 המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור השתתפותו בפעילות ו/או פרסום דבר זכייתו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

5.9 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

5.10 ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לאמור בתקנון, כפי שמופיע באתר רשת. המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.

כללי:

6. רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.

7. רשת רשאית להפסיק ו/או להאריך את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתפים לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.

8. סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או בלשון נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.

10. רשת ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

11. למען הסר ספק, לאף משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט רשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

12. במקרה שבו לרשת ו/או מי מטעמה יש חשד שמשתתף ו/או אדם אחר חדר למערכת הפעילות, ו/או ביצע שינוי כלשהו במסד הנתונים במערכת הפעילות ו/או פעל בכל דרך אחרת שלא על פי תנאי תקנון זה, תהיה רשת רשאית לפסול אדם ו/או משתתף ו/או לשנות כל תנאי מהוראות תקנון זה. משתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה כאמור לעיל.

13. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כפעילות כהגדרתה בסעיף 244 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.