פיקוד העורף התרעה במרחב

בא לחדש לכם - תקנון הרשמה

מערכת רשת 03/03/15 22:00 

1. הגדרות
אתר אינטרנט שכתובתו היא: Reshet.tv "אתר האינטרנט"
בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות. "בני משפחה"
משתתף, אשר מילא את פרטיו האישיים כנדרש בטופס ההרשמה באתר ואשר נבחר ע"י "רשת" ו/או ההפקה להשתתף בתוכנית. "המשתתפים הנבחרים" ו/או "המשתתפים בתוכנית"
אדם (למעט תאגיד), המעוניין להשתתף בתוכנית ואשר עמד בתנאי ההשתתפות בתוכנית, המפורטים להלן, לרבות שאינו נמנה על אלה אשר שהשתתפותם בתוכנית אסורה (כאמור להלן), ואשר פרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה נקלטו באתר האינטרנט בהצלחה. "נרשם" ו/או "הנרשמים"
פרטיו האישיים הנרשם, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון סלולארי, כתובת דוא"ל, מידע על הבית/דירה (גודל במ"ר, מס חדרים, בעלות בנכס, בעיות תשתית קיימות) וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף, במסגרת ההשתתפות בתוכנית, כמפורט להלן. "הפרטים האישיים"
"בא לחדש לכם – עונה 4" "התוכנית"
שמיים הפקות ותוכן "מערכת התוכנית" ו/או "ההפקה"
החל מחודש אוקוטובר 2013 ועד לתאריך יוני 2014. "תקופת ההרשמה"
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. "לרבות"
חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. "רשת"

1. התוכנית
התוכנית הינה תוכנית עיצוב ביתית אשר במסגרתה מגיע מנחה התוכנית לביתו של המשתף הנבחר ומבצע, בעזרת צוות מומחים, עיצוב מחדש וחידוש של בית מגוריו של המשתתף הנבחר.
המשתתפים בפעילות יידרשו להירשם באתר האינטרנט ולשלוח באמצעים המפורטים להלן פרטים אישיים כנדרש להלן. מבין המשתתפים אשר יירשמו להשתתפות בתוכנית, ייבחרו המשתתפים הנבחרים אשר בביתם ייערך השיפוץ ו/או העיצוב מחדש במסגרת צילומי התוכנית (להלן: "הצילומים").
מובהר, כי בחירת המשתתפים בתוכנית ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" ו/או ההפקה, וכי עצם ההרשמה והעמידה בכל תנאי ההרשמה, אינה מבטיחה כי המשתתפים יוזמנו להשתתף בתוכנית.
מובהר, כי "רשת" ו/או ההפקה תהא רשאית לכלול בתוכנית משתתפים נבחרים אשר יאותרו על ידה בתהליך נפרד, ויתכן כי על הרשמתם של משתתפים נבחרים אלה יחולו כללים שונים ו/או נוספים, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של "רשת" ו/או ההפקה.
טופס זה הינו בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינם מופנים באופן שווה לגברים ונשים כאחד, וכן, כל האמור בלשון יחיד אף ברבים משתמע, ולהפך.
הרשמה מלאה לתוכנית תכלול הן את מילוי פרטיו האישיים של הנרשם באתר האינטרנט של "רשת". הרשמה שלא ימולאו בה כל הפרטים באופן מלא, תפסל, והנרשם לא יהיה זכאי להיות מזומן להשתתף בתוכנית. מובהר כי אין בהרשמה כדי להבטיח את זימון הנרשם להשתתף בתוכנית.
"רשת" ו/או ההפקה שומרות לעצמן את הזכות לבחור את המשתתפים המתאימים ביותר להשתתף בתוכנית מתוך הנרשמים באתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי "רשת" אינה מתחייבת לבחור מספר כלשהו של משתתפים נבחרים מבין הנרשמים באתר.
"רשת" ו/או ההפקה אינן נושאות ולא יישאו בכל אחריות באשר למחיקה, אובדן או שיבוש פרטי הנרשמים, לרבות כתוצאה מכשל במערכת המחשוב, וכל נרשם פוטר את "רשת" ו/או ההפקה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ההרשמה וכל המשתמע ממנה, ובכלל זה בגין הזמנתם או אי-הזמנתם להשתתף בתוכנית.
בעצם ההרשמה במסגרת מסמך זה, מסכים כל נרשם לאמור בתקנון הרשמה זה ולתנאיו.
2. תנאי כשירות והתחייבויות משתתף בתוכנית
2.1 עמידה בכל תנאי הכשירות המפורטים להלן הינה תנאי הכרחי להרשמה לתוכנית. מובהר כי אי עמידה בתנאי הכשרות המפורטים להלן, תמנע מהנרשם את השתתפותו בתוכנית. עם זאת, עמידה בתנאי הכשירות אינה מבטיחה את זימונו ו/או בחירתו של הנרשם להשתתף בתוכנית.
2.2 תנאי הכשרות:
2.2.1 כל המשתתפים בתוכנית ו/או הנרשמים חייבים להיות בני 18 ומעלה .
2.2.2 כל נרשם חייב למלא את כל הפרטים הנדרשים באתר האינטרנט של "רשת", לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתובת דוא"ל תקינה.
2.2.3 כל נרשם חייב לקבל את הסכמת כל דיירי הבית להשתתפותם בתוכנית ולחשיפה הכרוכה בכך טרם מילוי פרטיו האישיים במסגרת טופס ההרשמה.
2.2.4 בכל מקרה בו הנרשם אינו בעל הנכס אשר בו הוא מעוניין שייעשה החידוש, חובה על הנרשם להשיג את אישורו של בעל הנכס טרם מילוי טופס ההרשמה.
2.2.5 על הנרשם להתגורר בפועל, הן בעת מילוי טופס ההרשמה והן בזמן הצילומים, בנכס המיועד לחידוש. מערכת התוכנית לא תבצע חידוש בבית שטרם מתגוררים בו בפועל או בנכס המיועד להשבחה לצורך מכירה לגורם אחר.
2.2.6 על הנרשם להתגורר באיזור המרכז רבתי (גדרה עד חדרה).
2.3 הרשמה או השתתפות בתכנית אסורה על כלל אנשי "רשת" ו/או מערכת התוכנית, עובדיהם, שלוחיהם, ובני משפחותיהם.
2.4 "רשת" ו/או הפקת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מההרשמה לתוכנית, וכן לפנות לכל משתתף לצורך השלמת פרטים נחוצים ו/או השלמת הצילומים, אם וככל שיידרש.
2.5 "רשת" אינה ולא תהיה אחראית להרשמה שלא בוצעה נכון ו/או להרשמה חסרה.
2.6 כל ההחלטות הנוגעות להשתתפות בתוכנית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לחוקים, תנאי כשירות, קביעת המשתתפים הנבחרים, חוקי הההשתתפות, יהיו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" ו/או מערכת התוכנית, וההחלטות האמורות תהיינה סופיות ולא ניתנות לערעור מכל סיבה שהיא.
2.7 על פי בקשת "רשת" ו/או מערכת התוכנית, כל המשתתפים הנבחרים, וכן כל בני ביתם, לרבות בעלי הנכס (במידה ואלה אינם הנרדם או בני ביתו) יתנו הסכמתם לחתימה ויחתמו על מסמכי ויתור או הרשאה, כפי שתראה לנכון מעת לעת.
2.8 המשתתף הנבחר, וכן בני ביתו המשתתפים בתוכנית, מתחייבים כי יהיו זמינים עבור מערכת התוכנית לצורך קים תחקירי רקע, קיום תחקירי עומק, מדידות ע"י בעלי מקצוע טרם הצילומים וכן כל פעילות אחרת ו/או בדיקה אחרת אשר תידרש ע"י מערכת התוכנית לצורך קיום הצילומים. מועדי הפעילויות כמפורט לעיל יתואמו עם המשתתפים הנבחרים בהתאם לצרכי ההפקה, והמשתתפים הנבחרים מתחייבים כי יעשו כל העולה בידם על מנת להתאים את עצמם ללו"ז שייקבע ע"י ההפקה.
2.9 מערכת התוכנית תהא רשאית להפסיק ו/או לדחות ו/או לבטל כליל את השתתפותם של משתתפים נבחרים בתוכנית, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין אי עמידת המשתתפים הנבחרים בלו"ז ההפקה כמפורט אף בסעיף 2.8 לעיל, ו/או אי עמידתם באילו מהתחייבויותיהם על פי תקנון הרשמה זה. הופסקה השתתפותו של משתתף נבחר, תהא מערכת התוכנית רשאית להכניס לתוכנית משתתף אחר במקומו ואין היא מחוייבת לאפשר למשתתף הנבחר שהשתתפותו בוטלה, להשתתף בתוכנית במועד חליפי.
2.10 בעצם ההרשמה לתוכנית, מסכים בזאת כל נרשם ו/או משתתף נבחר, לשחרר את "רשת" ו/או מערכת התוכנית מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מההרשמה ו/או ההשתתפות בתוכנית (לרבות בגין החידוש בנכס עצמו) וכן, כל משתתף נבחר מסכים בזאת לאפשר שימוש בשמו, קולו, תמונתו וכדומה, בכל אופן שיראו ל"רשת" ו/או למערכת התוכנית לנכון כחלק מהתוכנית ו/או קידומה בכל מדיה קיימת וידועה וכל מדיה עתידית, והכל, בין היתר, כמפורט בטופס זה להלן.
3. שחרור וויתור
הינך מתבקש לקרוא כתב שחרור זה להלן. כל משתתף נבחר יידרש לחתום על העתק מטופס זה, לרבות כתב השחרור וויתור להלן במועד הצילומים. אי חתימה על טופס זה, לרבות כתב השחרור וויתור להלן, תפסול משתתף נבחר משתתפות בתוכנית.
3.1 אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i) מסרתי את המידע האמור במסגרת ההרשמה באינטרנט וכי אמסור כל מידע נוסף אשר יתבקש ממני, ככל שאוזמן על ידי "רשת" ו/או מערכת התוכנית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתתף בתוכנית, מרצוני החופשי, (ii) ידוע לי שהמטרה שלשמה מבוקש המידע האמור הינה לשם מיון משתתפים לתוכנית, וכי מסירתו אינה מקנה לי זכות להשתתף בתוכנית (iii) המידע שמסרתי או שאמסור במהלך ההרשמה והפעילות (וכן כל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלי על ידי התחקות אחר השימוש שלי באתר ההרשמה או בנתונים שהוזנו על-ידי במסגרת ההרשמה (לרבות באמצעות COOKIES)), ישמר במאגרי המידע של רשת ו/או מערכת התוכנית וישמש לצרכי התוכנית, לרבות מיון ובדיקת התאמתי להשתתפות בתוכנית, לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים ש"רשת" מציעה ו/או תציע, וכן לצרכים סטטיסטיים.
3.2 אני מאשר בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי (i)השבתי (ואשיב) על כל השאלות שיוצגו לי כחלק מתהליך המיון והקבלה לתוכנית, מרצוני החופשי, ביושר, בדיוק וכמיטב ידיעתי ויכולתי; (ii) ידוע לי כי אם יתברר כי מידע כלשהו שמסרתי ל"רשת" ו/או למערכת התוכנית אינו נכון או מלא, הדבר יהווה צידוק לפסילת ו/או ביטול השתתפותי בתוכנית; (iii) אני עומד בתנאי הכשירות המפורטים לעיל, ולמרות זאת, ידוע לי כי "רשת" ו/או מערכת התוכנית לא חייבת לאפשר לי להשתתף בתוכנית; (iv) ידוע לי כי גם אם אבחר להיות משתתף נבחר, "רשת" ו/או מערכת התוכנית אינה חייבת לצלם ו/או לשדר את התוכנית בהשתתפותי; (v) ידוע לי כי במקרה שתבוטל השתתפותי בתוכנית או במקרה שהצילומים בהשתתפותי לא ישודרו מסיבה כלשהי, "רשת" ו/או מערכת התוכנית לא תהינה חייבות להעניק לי פרס או גמול כלשהו; (vi) ידוע לי כי כל ההחלטות בקשר להשתתפות בתוכנית, ובכלל זה בקשר להרשמה ולבחירת המשתתפים הנבחרים, וכן בקשר עם עניינים אחרים, הן בשיקול דעתן הבלעדי של "רשת" ו/או מערכת התוכנית, והינן סופיות ואינן כפופות לערעור או קריאת תגר בדרך אחרת; ו – (vii) ידוע לי כי "רשת" ו/או מערכת התוכנית הינן הבעלים של כל הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני, ורשאיות לבצע כל שימוש במידע שאתן במסגרת ההרשמה ו/או בצילומים בהשתתפותי בין אם אבחר להשתתף בפעילות ובין אם לא.
3.3 מובהר לי כי מערכת התוכנית בוחרת את המשתתפים הנבחרים בהתאם לקריטריונים השמורים עימה, העשויים לכלול בין היתר, מיקום גיאוגרפי, גודל הנכס, מצב תשתיות בנכס, ממצאי תחקירי העומק, מגבלות ליהוק ותוכן שונות וכיוצ"ב, וכי לא תהא לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מערכת התוכנית בגין בחירתי ו/או אי בחירתי להשתתף בתוכנית.
3.7 אני משחרר בזאת את "רשת" ו/או מערכת התוכנית, באופן מוחלט ובלתי חוזר, מכל אחריות שתצמח מהשימוש שלהם בדמותי ו/או בכל חומר (ובכלל זה, בין השאר, כל תביעה כי שימוש זה מפלה, פולש לכל או פוגע בכל זכות לפרטיות ו/או לפרסום, וכל תביעה אשר מבוססת על פגיעה בפרטיות, הפלייה, לשון הרע, סילוף או השמצה או הצגה באור שקרי), ובעצם הרשמתי לפעילות זה אני מוותר באופן סופי ובלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה שיכולה להיות לי ו/או למי מטעמי כנגד "רשת" ו/או מערכת התוכנית בגין האמור בפרק זה לעיל, כולו או חלקו.
3.8 אני מצהיר ומתחייב כי יש לי זכות מלאה ובלעדית להעניק ולהעביר את הזכויות אשר מועברות בכתב שחרור זה.
3.9 אני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר להיות אחראי כלפי "רשת" לתוצאות כל פגיעה, אבדן ו/או נזק שייגרמו למי ממנה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהפרת או אי קיום ההצהרות, המצגים, ההסכמות המפורטים במסמך זה ו/או כתוצאה מהשתתפותי בפעילות, על כל שלביה.
3.10 הנני מסכים ומתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר לפצות את "רשת" ו/או מי מטעמה בגין כל פגיעה, אבדן, נזק, הוצאה ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או למי מטעמה ואשר אני אחראי להם על פי תקנון הרשמה זה ו/או על פי דין, וכן אשפה את "רשת" ו/או מי מטעמה בגין כל סכום שתשלם או תחויב לשלם בעקבות או בקשר עם דרישה או תביעה שתוגש כנגדה ואשר האחריות בגינה מוטלת עלי כאמור תקנון ההרשמה, ו/או על פי דין (לרבות, למניעת ספק, דרישות ו/או תביעות ו/או טענות בגין הפרת זכויות צד שלישי כלשהו, לרבות הפרת זכויות קניין רוחני), ובכלל זה אשפה את "רשת" בגין כל הוצאה שתוציא או שתחויב להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כאמור.

על תקנון הרשמה זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה, הליך משפטי או התדיינות משפטית בנוגע לפעילות ו/או לתקנון הרשמה זה יוגשו רק במחוז תל-אביב - יפו, ואני מסכים בזאת כי בתי המשפט של מחוז תל-אביב - יפו, יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לגבי ועל המחלוקת שתידון בכל הליך כזה.