פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון לעוף עד הבית

17/07/11 08:401.                   הגדרות

בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.

 

"בני משפחה"

חברת כל מיני הפקות בע"מ מפיקת התוכנית "101 דרכים לעוף".

 

"כל מיני הפקות"

משתתף, אשר ההסבר ששלח נבחר ע"י "רשת" ו/או כל מיני הפקות כהסבר הזוכה, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.

 

"זוכה" ו/או "זוכים"

שאלה אשר תוצג למשתתפים באתר האינטרנט של התוכנית אשר כתובתו www.reshet.tv ואשר עליה יצטרכו המשתתפים להשיב.

 

"הפעילות"

כל אדם אשר עמד בתנאי ההשתתפות בפעילות, המפורטים בסעיף 4.1 להלן.

 

 

"המשתתף" ו/או "המשתתפים"

משתתף בפעילות, אשר בהתאם לקביעת נציגי "רשת" וכל מיני הפקות זכאי לזכות בפרס, והכל טרם הוכחת זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.

 

"המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"

פרטיו האישיים של המשתתף בפעילות, מדויקים, מלאים ונכונים, הכוללים שם פרטי ושם משפחה, גיל (לרבות שנת לידה), מספר תעודת זהות, מספר טלפון ו/או מספר טלפון סלולארי, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף לספק בהתאם להוראות תקנון זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת וכל מיני הפקות.

 

"הפרטים האישיים"

תוכנית הטלוויזיה "101 דרכים לעוף" המשודרת בערוץ 2 על ידי רשת.

.

 

"התוכנית"

כהגדרתו בסעיף 6 להלן.

 

"הפרס"

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

 

"לרבות"

חברת פיסגה באנג'י ח.פ. 12130121  מכתובת ת.ד 41 משגב דב מיקוד 76867.

 

"מעניקות הפרסים"

חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת")

 

"רשת"

החל מיום ב' 11.7.11 בשעה 19:00 ועד ליום א' 17.7.11 בשעה 10:00.

 

"תקופת הפעילות"

התוכן אשר ישלח המשתתף במענה לשאלה שהוצגה ואשר יהיה נתון לבחירת נציגי "רשת" ו/או כל מיני הפקות.

 

"הסבר"

 

2.                   פרשנות

2.1               המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.

2.3               כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4               כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

3.                   כללי

3.1               מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט של רשת.ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט. 

3.2               המשתתפים יוכלו לקחת חלק בפעילות, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

 

3.3               בעצם השתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות.

3.4               מובהר כי המשתתף יהיה חייב בתשלום כל הוצאה ו/או תשלומים הנובעים ו/או עלולים לנבוע מהשתתפותו בפעילות כאמור, על חשבונו, והוא פוטר בזאת את עורכת הפעילות ו/או כל גוף אחר המופיע בתקנון זה ו/או כל צד שלישי שהוא מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

 

3.5               רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי הזוכים ו/או המועמדים לזכייה בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתרי אינטרנט אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.

4.                   תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1               משתתף בפעילות יהא כל מי אשר:

4.1.1          הינו בן 18 ומעלה במועד השתתפותו בפעילות ומשקלו עומד על עד 110 ק"ג.

4.1.2          נכנס לאתר האינטרנט של הפעילות אשר כתובתו www.reshet.tv (להלן: "אתר רשת"), מילא את פרטיו האישיים כנדרש ושלח הסבר המסביר מדוע לטעמו הוא המשתתף המתאים ביותר לקבלת הפרס.

4.1.3          כל המשתתפים חייבים להיות בבריאות נפשית ופיסית טובה ותקינה. עליהם להיות מודעים לכך ולחתום על מכתבי הויתור וההסכמה, אשר יימסרו להם ככל וייבחרו כזוכים, המאשרים, כי ההשתתפות בפעילות כרוכה בסיכונים בשל אופייה. חלק מהסיכונים הם סכנת מוות, פציעות חמורות, מחלות וחוליים, העלולים להיגרם כתוצאה מהשתתפות בפעילות. מבלי לפגוע בכלליות האמור, המשתתפים מודעים לכך, כי בין היתר, הם עלולים להיות חשופים לסיכונים כדלקמן: פגם גלוי או סמוי בציוד בו יהיה שימוש בפעילות, או על ידי מפעילים בפעילות, פעולות של אנשים אחרים כולל חברי ההפקה ומפעילי הציוד, מזג אויר או תנאים טבעיים אחרים, טעויות אנוש גלויות וסמויות, תנאים פיסיים של המשתתפים, פעולות או מחדלים של המשתתף/הזוכה עצמו, קבלת עזרה ראשונה, סיוע רפואי רגיל או חירום הניתן למשתתף/זוכה, ובשל כל סיבה אחרת. המשתתף חייב להבין כי  הרשימה לעיל הינה חלקית בלבד והיא אינה שלמה או ממצה. על המשתתף להניח ולקבל את כל הסיכונים לפגיעה, מוות, מחלה, חולי או כל נזק אחר שיגרם לו ו/או לאחרים, כתוצאה מהשתתפותו בפעילות, במידה וייבחר כזוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא יראה את "רשת", כל מיני הפקות ו/או מי מטעמם כאחראים לכך.  

4.1.4          עמד בכל הוראות תקנון זה.

4.2               למניעת ספק, מובהר, כי מתן פרטים אישיים כנדרש, באופן מדויק ומלא כאמור לעיל ו/או שליחת הסבר במסגרת הפעילות, הינם אך ורק באחריותו של המשתתף. לרשת, כל מיני הפקות ו/או למי מטעמן אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים האישיים שנשלחו או בהסברים שנשלחו.

4.3               למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בפעילות, לרבות שליחת ההסבר הינה אישית בלבד, ועל המשתתפים חל איסור מוחלט להשתתף בפעילות תחת שמו של אחר, ו/או ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי הפעילות ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו משתתף בפעילות או בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות (כאמור בסעיף 7.4 להלן).

4.4               למניעת ספק, שליחת הסבר ומתן פרטים במסגרת הפעילות לא יהווה כל התחייבות מצד רשת ו/או כל מיני הפקות לזכייה בפעילות ו/או לקבלת הפרס.

4.5               המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלח.

4.6               מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:

·         כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

·         כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.

·         כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

·         כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

·         כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

·         כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

·         נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

·         כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.

·         כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

·         כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

 

המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

 

4.7               המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת ההסבר לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בהסבר וכן לפרסמו באתר "רשת". המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

4.8               המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בהסבר שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.

4.9               המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בהסבר, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.

4.10            המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת ההסבר ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.

 

5.                   עריכת הפעילות ותוצאותיה

 

5.1               מעניקות הפרסים, כל מיני הפקות בע"מ ו"רשת" הינן עורכות הפעילות הבלעדיות ו"רשת" הינה בעלת כל הזכויות בתוכנית ובפעילות כהגדרתה בתקנון זה.

5.2               במסגרת הפעילות תוצג למשתתפים שאלה אחת "מדוע דווקא לכם מגיע לעוף עם עופר שכטר?"

5.3               נציגי כל מיני הפקות ו/או "רשת" יבחרו, מבין כלל המשתתפים אשר מילאו את פרטיהם האישיים כנדרש ואשר ענו על השאלה כנדרש, משתתף אחד אשר תשובתו עונה לקריטריונים אשר קבעה כל מיני הפקות ו/או רשת ו/או מי מטעמם, ואשר שמורים עימם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מקוריות, יצירתיות, ערך הומוריסטי וכו'.

 

5.4               רק התשובות אשר ייקלטו בפועל באתר האינטרנט, תחייבנה לצורך עריכת רשימת המשתתפים הכשירים ולצורך בחירת המועמד או המועמדים לזכייה ולקביעת זהות הזוכים בפעילות, והמשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "רשת" ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

5.5                רשת ו/או כל מיני הפקות יפנו אל המועמדים לזכייה באופן טלפוני וינהלו עימם ראיון קצר אשר לאחריו ייקבע הזוכה בפעילות. בחירת הזוכה תיעשה ע"י רשת ו/או כל מיני הפקות לפי שיקול דעתן הבלעדי ומתוך שיקולים אומנותיים השמורים עימם. המשתתפים יהיו מנועים מלעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "רשת" ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

5.6               מספר הפרסים המוענקים הינו מוגבל, ונתון לשיקול דעתה הבלעדי של "רשת" ו/או כל מיני הפקות ו/או מי מטעמם. המשתתפים מאשרים ומתחייבים כי יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או כל מיני הפקות ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

5.7               שמות המועמדים לזכייה ו/או שם הזוכה, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת אשר תהא רשאית לפרסם את שמם של המועמדים לזכייה בטלוויזיה ו/א את שם הזוכה, במהלך שידור או בצמוד לאחר שידור התוכנית, ובאתר האינטרנט. בהשתתפותו בפעילות, מסכים מראש ומאשר כל מועמד לזכייה או כל זוכה לאמור לעיל.

5.8               הזוכה בפרס יידרש למלא אחר התנאים המצטברים הבאים:

5.8.1          לעמוד בכל תנאי הכשירות למשתתף בפעילות כהגדרתם בסעיף 4.1 לתקנון זה.

5.8.2          להיות זמין למימוש הפרס במועד ובמקום אשר ייקבעו ע"י "רשת" ו/או כל מיני הפקות.

5.8.3          לחתום במעמד הזכייה על תקנון זה, על טופס הסכמה לצילומים, ו/או על הצהרה רפואית ו/או על טופס וויתור וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדי של רשת, כל מיני הפקות ו/או מעניקות הפרסים. ובנוסח שייקבע על ידן.

5.9               במידה ומועמד לזכייה לא יאותר ו/או לא יעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 5.7 לעיל ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס, והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להעניק את הפרס למשתתף אחר אשר תשובתו תענה על הקריטריונים אשר קבעה מערכת התוכנית / רשת והשמורים עימה (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").

5.10            להסרת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחויבים על המועמדים החלופיים לזכייה.

 

5.11            רשת תהיה רשאית לפסול, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא עלה בידה ליצור עימו קשר ו/או לא הגיב לניסיונותיה ליצירת קשר ו/או  (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מרשת ו/או ממי מטעמה.

5.12            רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהסכמת הזוכים ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל מועמד לזכייה או כל זוכה מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

6.                   הפרסים

6.1               הפרס אשר ינתן לזוכה במסגרת הפעילות הינו כדלקמן:

6.1.1          קפיצת באנג'י ממנוף אשר יגיע למקום בקרבת מקום לביתו של הזוכה.

6.1.2  באם יקפוץ הזוכה, הוא יזכה בחופשה זוגית לאיה נאפה מתנת ארקיע.

 

6.2               מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.

6.3               לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרסים כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, במלואם או בחלקם. מובהר לזוכה כי יכול ועל מימוש הפרסים יחולו מגבלות, לפי שיקול דעתן הבלעדי של מעניקות הפרסים ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

6.4               הזכאות לפרסים הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.

6.5               מובהר בזאת, כי הפרס הינו מתנת מעניקות הפרסים ובאחריותן הבלעדית. רשת ו/או כל מיני הפקות ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בקשר לפרס, לרבות אך לא רק, לגבי טיבם ו/או איכותם, ו/או כל נזק, במישרין ו/או בעקיפין,שעלול להיגרם לזוכה ו/או למי מטעמו, ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו, לרבות נזקים בשל שינוי מועד ו/או שינוי מיקום. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת ו/או כל מיני הפקות בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרס ו/או עם מימושו. רשת תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי שווה ערך מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.6               מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא ראשית שלא למסור את הפרס ו/או לבטל את הזכייה בו, כולו או חלקו, לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמד לזכייה ו/או הזוכה, ביצע או (לפי העניין) ביצעו, במישרין או בעקיפין, מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף או למשתתפים, לרבות למועמד לזכייה ו/או לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

6.7               למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרס, לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, מרצונו החופשי, ו/או במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא מימש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של רשת כאמור.

7.                   שונות

7.1               רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון.

7.2               מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.1 לעיל, רשת תכריע, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה, בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה חשד, כי נפל פגם ו/או חוסר בהירות במסגרת הליך משלוח ההסברים ו/או בקביעת המועמד לזכייה ו/או הזוכה, וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה בעבירה על הדין או בכל סיבה רלוונטית אחרת (לרבות הפרה של הוראות התקנון).

7.3               תוצאות הפעילות כפי שתקבענה על ידי רשת ו/או כל מיני הפקות והכרעות רשת ו/או כל מיני הפקות בכל נושא ועניין, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

7.4               ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי, שותפי ועובדי רשת, כל מיני הפקות ובני משפחותיהם.

7.5               רשת שומרת על זכותה לבטל את הפעילות (כולה או חלקה) ו/או לשנות את תנאי הפעילות, ו/או לשנות את מועדי הפעילות, ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות, לרבות את מספר הפרסים שיחולקו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, או עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או בכל מיני הפקות ו/או מכל סיבה אחרת.

7.6               כל משתתף מסכים כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף 7.5 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או השינוי באתר האינטרנט ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון. להסרת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.

7.7               ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף. רשת ו/או כל מיני הפקות ו/או מי מטעמן לא תהיינה אחראיות לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או לזוכה ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ו/או לזוכים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה ו/או לפרס.

7.8               על אף מאמצי רשת ו/או כל מני הפקות, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב וסלולאר, בכל שלב משלבי הפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף לפטור את רשת, כל מיני הפקות, ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שינקטו רשת ו/או כל מיני הפקות, אם יבחרו לעשות כן על פי שיקול דעתן הבלעדי, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

7.9               מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו בפעילות מסכים כל משתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי הפעילות ו/או ההופעה, אשר אינם תלויים ברשת ו/או כל מיני הפקות, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או כל מיני הפקות ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת, כל מיני הפקות ו/או מי מטעמה.

7.10            רשת, כל מיני הפקות ו/או מי מטעמן אינם אחראים לטיבו, לאיכותו ולאספקתו של הפרס. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או כל מיני הפקות ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או כל מיני הפקות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת  הפעילות ו/או במסגרת מימוש הפרס.

7.11            האחריות למימוש הפרס, היא של הזוכה. על הזוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.

7.12            רשת ו/או כל מיני הפקות לא תשאנה בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל מכל סוג שהוא שלא נטלו על עצמן במפורש בתקנון זה.

 

7.13            כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או הפעילות, יחולו על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית.

 

7.14            הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת ו/או כל מיני הפקות, עובדיהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

7.15            הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון.