פיקוד העורף התרעה במרחב

101 דרכים לעוף מהבית - אופליין

תקנון משחק אופליין

28/12/11 22:00 

1.                   הגדרות

 אתר אינטרנט שכתובתו היא: reshet.tv.

 

"אתר האינטרנט"

דף ה- Facebook של התוכנית, שכתובתו היא:       

 http://www.facebook.com/#!/reshet101ways (לרבות במקרה בו המשתתף נכנס אתר ה- Facebook באמצעות כניסה ראשונית לאתר האינטרנט ולחץ על הקישור ל- אתר ה- Facebook).

 

"אתר ה- Facebook"

בן זוג, הורים, ילדים אחים ואחיות.

 

"בני משפחה"

כל מקרה בו משתתף צבר 3 (שלוש) פסילות, במסגרת השתתפותו בחידון מסוים (ללא חשיבות לשלב בו צבר כל אחת מהפסילות) או לא שלח תשובה לאחת משאלות החידון (לרבות במקרה בו אותו משתתף לא צבר קודם לכן פסילות).

 

"הדחה"

כל אחד מהחידונים, שהפעילות חלה עליהם, אשר יערכו בהתאם למפורט בסעיף ‏5 להלן.

 

"החידון" (וביחד "החידונים")

משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‏8.1 להלן), שנערכה בקשר לכל החידונים אשר התקיימו בשבוע פעילות מסוים, זכאי לזכות בפרס, והכל, לאחר שאותר, ושהוכח כי הוא עומד בתנאי הזכאות לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה להלן.

 

"זוכה" ו/או "זוכים"

פעילות החידונים נשוא תקנון זה.

 

"הפעילות"

משתתף, אשר בהתאם לדירוגו ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‏8.1 להלן) שנערכה בקשר לכל החידונים אשר התקיימו בשבוע פעילות מסוים, זכאי לזכות בפרס, והכל טרם אותר ו/או טרם הוכחה זכאותו לפרס, בהתאם למפורט בתקנון זה.

 

"המועמד לזכייה" ו/או "המועמדים לזכייה"

אדם (למעט תאגיד) שעמד בתנאי ההשתתפות בחידונים, המפורטים בסעיף ‏4 להלן, ובכלל זה, מי שפרטיו האישיים, הנדרשים על פי הוראות תקנון זה ועל פי אתר האינטרנט או (לפי העניין) אתר ה- Facebook נקלטו על ידי תוכנת המחשב הייעודית לפעילות החידונים, המופעלת על ידי רשת ו/או מי מטעמה (להלן – "תוכנת המחשב").

 

"המשתתף" ו/או "המשתתפים"

פרטיו האישיים של המעוניין להשתתף בחידון, הכוללים שם פרטי ושם משפחה,  מספר תעודת זהות  וכתובת דואר אלקטרוני או (בהתאם לאתר בו יבוצע הליך ההרשמה לחידון) שם משתמש (פרופיל) של המשתתף ב-Facebook, וכן, כל פרט נוסף ו/או אחר שיידרש המשתתף למלא באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook, במסגרת ההרשמה לשבוע פעילות מסוים, כמפורט בסעיף ‏4.1.1 להלן.

 

"הפרטים האישיים"

500 (חמש מאות) שקלים חדשים.

 

"הפרס" (וביחד "הפרסים")

"101 דרכים לעוף משעשועון", העונה הראשונה.

 

"התוכנית"

פרק הזמן, המצטבר, שבו ענה משתתף מסוים, על כל שאלות החידונים בהם השתתף במהלך שבוע פעילות מסוים (קרי, חיבור משך זמן המענה של כל אחת מהשאלות עליהן ענה המשתתף במסגרת כל חידון בו השתתף). זמן המענה בגין כל שאלה יימדד החל ממועד התחלת תקופת המענה ועד מועד שליחת התשובה על ידי המשתתף וקליטתה על ידי תוכנת המחשב.

 

"זמן המענה הכולל"

האמצעי אשר באמצעות לחיצה עליו כל משתתף יבחר את התשובה אשר לדעתו מהווה את התשובה הנכונה. כל לחצן אינטרנטי יסמן את אחת התשובות (באמצעות כיתוב אותה התשובה על גבי הלחצן האינטרנטי הרלוונטי). לחצן אינטרנטי אשר עליו לא יהא ניתן ללחוץ כאמור (מאחר ותקופת המענה לא החלה או הסתיימה או מאחר והתשובה אותה מסמל הלחצן האינטרנטי לא זמינה למשתתף, בשל היותה תשובה אשר נבחרה על ידי משתתף אחר), יכונה בתקנון זה להלן "לחצן אינטרנטי שאינו פעיל". 

 

"לחצן אינטרנטי"

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

 

"לרבות"

הדף האינטרנטי באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook אשר באמצעות כניסה אליו המשתתפים יוכלו להשתתף בחידון מסוים.

 

"מסך החידון"

משתתף אשר נכנס לאתר האינטרנט או לאתר ה- Facebook וטרם החל את השתתפותו בחידון מסוים. מובהר, כי לא יראו כמשתתף זמין חבר Facebook זמין (כהגדרתו בסעיף ‏7.6 להלן). 

 

"משתתף זמין"

תוכנית כלשהי מתוכניות התוכנית.

 

"פרק"

חברת רשת - נגה בע"מ, ח.פ. 511677957, מרחוב הברזל 23, בתל אביב (להלן – "משרדי רשת"), אשר הינה עורכת הפעילות נשוא תקנון זה. 

 

"רשת"

החל מיום 17 במאי 2011, בשעה 22:00 ועד (כולל) ליום 15 לאוגוסט 2011, בשעה 22:00, או כל מועד אחר כפי שתקבע רשת וכפי שיעודכן בתקנון זה מעת לעת.

 

"תקופת הפעילות"

השאלות אשר תוצגנה למשתתפים בחידון מסוים, במסגרת השתתפותם בחידון, ואשר עליהן יהא על המשתתפים להשיב כחלק מהשתתפותם בחידון האמור.

 

"שאלות"

פרק זמן, המהווה חלק אחד מחלקי תקופת הפעילות, בן 7 (שבעה) ימים, אשר תחילתו מיד עם תום שידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים מפרקי התוכנית, ביום שלישי בשעה 22:00, וסיומו , ביום שלישי שלאחר מכן, בשעה 20:45, רבע שעה לפני תחילת שידורו הטלוויזיוני של הפרק שישודר בשבוע העוקב (שלאחר שידורו הטלוויזיוני של הפרק האמור). מובהר, כי מועד תחילת וסיום שבועות הפעילות, כולם או חלקם, עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לקביעתה של רשת, לרבות בהתאם לשינויים במועדי שידור פרקי התוכנית, ותקנון זה יעודכן בהתאם. 

 

"שבוע הפעילות"

אחד מ- 3 (שלושת) החלקים המרכיבים כל חידון מחידוני הפעילות.

 

"שלב"

בחירת תשובה על ידי משתתף מסוים, במהלך תקופת המענה, באמצעות לחיצה על לחצן אינטרנטי מסוים, על ידי אותו משתתף .

 

"שליחת תשובה"

כהגדרתה בסעיף ‏5.8 לתקנון זה.

 

"תקופת המענה"

התשובות אשר תוצגנה למשתתפים לכל שאלה, במסגרת חידון מסוים, מהן יהא על כל משתתף לבחור את התשובה אשר מהווה לדעתו תשובה נכונה לשאלה, כאשר מבין התשובות שתוצגנה תשובה אחת (או יותר, בהתאם לקביעת רשת) תהיה תשובה שגויה ויתר התשובות תהיינה תשובות נכונות.  

 

"תשובות"

תשובה, מבין התשובות אשר הוצגו למשתתפים, המהווה מענה נכון לשאלה הרלבנטית. למניעת ספק, מובהר כי לרשת שיקול דעת בלעדי בקביעה האם תשובה הינה תשובה נכונה.

 

"תשובה נכונה"

תשובה, מבין התשובות אשר הוצגו למשתתפים, אשר אינה מהווה מענה נכון לשאלה הרלבנטית. למניעת ספק, מובהר כי לרשת שיקול דעת בלעדי בקביעה האם תשובה הינה תשובה שגויה.

 

"תשובה שגויה"

2.                   פרשנות

2.1               המבוא לתקנון זה וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2.2               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ו/או החידונים, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, כפי שתעודכנה מעת לעת, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון.

2.3               כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

2.4               כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים משתמע, וכן להפך, וכל האמור בו בלשון זכר, אף מין נקבה משתמע.

2.5               בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי רשת תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית לרשת, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים ו/או להחליט בעניין מסוים ו/או לקבוע עניין מסוים, תפעל רשת (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של רשת כאמור.

3.                   כללי

3.1               מטרתו של תקנון זה הינה להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם יתנהלו החידונים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון יפורסם באתר האינטרנט ובאתר ה- Facebook  של התכנית.

3.2               ייתכן, ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר האינטרנט ובאתר ה- Facebook  של התכנית.

3.3               החידונים ייערכו במהלך תקופת הפעילות בלבד. המשתתף יוכל לקחת חלק בשבוע פעילות מסוים ובחידונים, בכפוף להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והכל, כמפורט בתקנון זה.

3.4               בעצם השתתפותו בחידון, באמצעות הזנת הפרטים האישיים באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook ובאמצעות שליחת תשובות המשתתף לשאלות המרכיבות את חידון מסוים, מסכים כל משתתף (וככל שהמשתתף קטין אפוטרופסיו הטבעיים) לתנאי תקנון זה במלואם, לרבות כל שינוי שיעשה בהם, וכן כי הוראות תקנון זה יחולו עליו ויחייבו אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בשבוע הפעילות ובחידונים, ובכלל זה להימנע מהזנת הפרטים האישיים ו/או משליחת תשובותיו לשאלות המרכיבות את החידונים כאמור.

3.5               ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום.

3.6               רשת שומרת על זכותה לפרסם את פרטי המועמדים לזכייה ו/או את פרטי הזוכים בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה-  Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

4.                   תנאי ההשתתפות בפעילות ובחידונים

4.1               משתתף בשבוע פעילות מסוים יהא כל מי אשר:

4.1.1          ביצע הרשמה לאותו שבוע פעילות באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook, באופן תקין, כאמור בתקנון זה באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook, במהלך תקופת ההשתתפות בשבוע פעילות מסוים (כהגדרתה בסעיף ‏6.1 להלן), ובכלל זה הזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו או (בהתאם לאתר בו יבוצע הליך ההרשמה לחידון) שם המשתמש (פרופיל) שלו ב- Facebook, וכן הזין את פרטיו האישיים כנדרש (להלן – "ההרשמה");

 

4.1.2          במועד תחילת תקופת ההשתתפות בשבוע הפעילות הרלוונטי (כהגדרתה בסעיף ‏6.1 להלן) הינו (א) מי שבמועד הפעילות הרלבנטית מלאו לו 12 שנים, ובאישור אפוטרופסיו הטבעיים, וכן, (ב) אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין; וכן

4.1.3          עמד בכל הוראות תקנון זה.

4.2               למניעת ספק, מובהר, כי הקלדת הפרטים האישיים, באופן מדויק ומלא ו/או שליחת התשובות, הינם אך ורק באחריות המשתתף. לרשת ו/או למי מטעמה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בהקלדת הפרטים האישיים במסגרת ביצוע ההרשמה לשבוע פעילות מסוים ו/או בשליחת התשובות במסגרת ההשתתפות בחידון מסוים.

4.3               ההרשמה לשבוע פעילות מסוים יכולה להתבצע באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות אתר ה- Facebook. מובהר, כי כל משתתף זכאי לבצע את ההרשמה לשבוע פעילות מסוים פעם אחת בלבד, וזאת באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות אתר ה- Facebook. בכל מקרה בו משתתף יבצע הרשמה לשבוע פעילות מסוים יותר מפעם אחת (ללא חשיבות אם ההרשמה השנייה נעשתה באמצעות אותו אתר (אתר האינטרנט או אתר ה-Facebook ) או באמצעות אתרים שונים), תתעלם המערכת מההרשמה הכפולה, ובמערכת תירשם אך ורק הרשמתו האחרונה שבוצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי אין באמור בסעיף ‏4.3 זה לעיל כדי לפגוע בזכותו של משתתף לבצע את הליך ההרשמה לכל אחד משבועות הפעילות  (בנפרד). למניעת הספק, מובהר, כי מי שלא ביצע את ההרשמה לשבוע הפעילות מסוים, לא יורשה להשתתף בחידונים אשר ייערכו במסגרת אותו שבוע פעילות, וזאת גם במקרה בו ביצע את ההרשמה לשבוע פעילות אחר.

4.4               מובהר, כי על משתתף אשר יהא מעוניין להשתתף בפעילות באמצעות אתר ה- Facebook להיות בעל חשבון Facebook, וכן עליו להיות מחובר לחשבון ה- Facebook האמור.

4.5               לאחר ביצוע ההרשמה, כל משתתף יידרש, לפני שיורשה להשתתף בחידונים אשר יתקיימו באותו שבוע הפעילות במועד מאוחר למועד ההרשמה, להזין את מספר תעודת הזהות שלו, במקום המיועד לכך.

 

5.                   כללי ומהלך החידונים

5.1               בכל חידון יתחרו 4 (ארבעה) משתתפים (או כל מספר אחר של משתתפים, כפי שיקבע על ידי רשת).

5.2               כל חידון יורכב מ- 3 (שלושה) שלבים. בכל שלב תוצגנה למשתתפים באותו השלב (היינו, המשתתפים אשר לא הודחו בשלבים הקודמים של אותו חידון) תשובות אפשריות (כמספר המשתתפים באותו השלב) לשאלה הרלוונטית וכן תוצג השאלה (בהתאמה).

5.3               כל שלב (בכל חידון) יורכב ממספר שאלות משתנה, אשר יקבע בהתאם למועד הדחת משתתף מסוים מהחידון, במסגרת אותו השלב, כך שבמהלך כל שלב תוצגנה למשתתפים שאלות, עד שמשתתף אחד יודח מהחידון. המשתתפים שלא הודחו במסגרת השלב הראשון או השני יעלו לשלב הבא (לשלב השני או (לפי העניין) לשלב השלישי). המשתתף שלא הודח במסגרת השלב השלישי (האחרון) יוכרז כמנצח החידון. למניעת הספק, מובהר כי אין בקביעה כי משתתף הינו מנצח בחידון מסוים כדי להשליך על קביעת הזוכה באותו שבוע פעילות. במקרה בו 2 (שני) המשתתפים אשר עלו לשלב השלישי הודחו באותו המועד (בגין אותה השאלה) (הינו, במקרה בו 2 (שני) המשתתפים האמורים לא שלחו תשובותיהם לשאלה או במקרה בו משתתף אחד בחר בתשובה השגויה והמשתתף השני לא שלח תשובתו) לא ייקבע בגין אותו החידון מנצח.

5.4               השאלות אשר תוצגנה למשתתפים בשלב הראשון תהיינה שאלות בדרגת קושי קלה. כל תשובה נכונה בשלב הראשון תזכה את המשתתף אשר בחר בה ב- 100 (מאה) נקודות; השאלות אשר תוצגנה למשתתפים בשלב השני תהיינה שאלות בדרגת קושי בינונית. כל תשובה נכונה בשלב השני תזכה את המשתתף אשר בחר בה ב- 500 (חמש מאות) נקודות; השאלות אשר תוצגנה למשתתפים בשלב השלישי תהיינה שאלות בדרגת קושי קשה. כל תשובה נכונה בשלב השלישי תזכה את המשתתף אשר בחר בה ב- 1000 (אלף) נקודות. מובהר, כי רשת תהא בעלת הסמכות הבלעדית לסיווג השאלות אשר תוצגנה למשתתפים בכל אחד מחידוני הפעילות ולקביעת רמת הקושי של כל שאלה.

5.5               במסגרת השתתפותו בחידון, על כל משתתף, לבחור, במהלך תקופת המענה, את התשובה אשר לדעתו הינה תשובה נכונה לשאלה המוצגת וללחוץ על הלחצן האינטרנטי המסמל את התשובה הרצויה על ידי אותו משתתף. מובהר, כי משתתף לא יוכל לבחור בתשובה אשר נבחרה במועד מוקדם יותר על ידי משתתף אחר לשאלה מסוימת, באותו החידון. המשתתפים יהיו זכאים לבחור את התשובות בהתאם למהירות המענה (היינו, סדר בחירת התשובות על ידי המשתתפים לא יקבע מראש).

5.6               לאחר שמשתתף לחץ על הלחצן האינטרנטי כאמור בסעיף ‏5.5 לעיל, תשובתו תישלח לרשת, שמו של אותו משתתף יופיע תחת אותו לחצן אינטרנטי, אשר יהפוך ללחצן אינטרנטי שאינו פעיל.

5.7               למניעת הספק, מובהר, כי לאחר שתשובת משתתף נשלחה לרשת המשתתף האמור לא יוכל לשנות את תשובתו במועד מאוחר יותר והיא תהווה את תשובת המשתתף לאותה השאלה, לשם קבלת הניקוד וכן לשם דירוג המשתתף האמור ברשימת המשתתפים (כהגדרתה בסעיף ‏8.1 להלן). כמו כן, מועד שליחת התשובה על ידי המשתתף, כאמור, כפי שיקבע על ידי רשת באמצעות תוכנית המחשב, ישמש לשם קביעת משך זמן המענה הכולל של אותו משתתף.

5.8               משתתף יהא רשאי לענות על שאלה מסוימת החל ממועד הצגת השאלה על גבי מסך החידון ועד תום 15 (חמש עשרה) שניות מהמועד האמור (לעיל ולהלן – "תקופת המענה"). תקופת המענה תימדד בגין כל שאלה באמצעות שעון אלקטרוני (או אמצעי מדידה דומה אחר) אשר יופיע על גבי מסך החידון ואשר יראה את מועד תחילת תקופת המענה, את התקדמותה של תקופת המענה ואת מועד סיומה של תקופת המענה. עם סיום תקופת המענה המשתתפים לא יורשו לענות על השאלה וכל הלחצנים האינטרנטיים יהפכו ללחצנים אינטרנטיים שאינם פעילים.  על אף האמור בסעיף זה לעיל, מובהר, כי בכל מקרה בו כל המשתתפים בחידון מסוים ישלחו את תשובותיהם לפני תום תקופת המענה בהתאם לאמור בסעיף ‏5.8 זה לעיל, תקופת המענה תסתיים.

5.9               בתום תקופת המענה תוצגנה על גבי מסך החידון התשובות הנכונות והתשובה השגויה (באופן ובסדר שיקבע על ידי רשת). משתתף אשר בחר בתשובה נכונה יקבל ניקוד בגין בחירתו (בהתאם לשלב במסגרתו הוצגה השאלה, כמפורט בסעיף ‏5.4 להלן). המשתתף אשר בחר בתשובה השגויה יצבור פסילה. למניעת הספק, מובהר, כי האמור בסעיף ‏5.9 זה לעיל, יחול בין אם התשובה הנכונה או (לפי העניין) התשובה השגויה נבחרה על ידי משתתף מסוים מבין מספר תשובות שלא נבחרו קודם לכן על ידי המשתתפים באותו החידון ובין אם התשובה הנכונה או (לפי העניין) התשובה השגויה נבחרה על ידי המשתתף האמור בשל היותה התשובה האחרונה אשר ניתן היה לבחור בה. משתתף אשר יצבור 3 (שלוש) פסילות יודח מהחידון ולא יורשה להמשיך להשתתף בו.

5.10            משתתף אשר לא שלח תשובה לאחת משאלות החידון במהלך תקופת המענה יודח מהחידון, ללא חשיבות למספר הפסילות אשר צבר (ככל שצבר) עד לאותו מועד. 

5.11            החל ממועד הצגת התשובות הנכונות והתשובה השגויה לשאלה הראשונה אשר הוצגה למשתתפים בחידון מסוים, תינתן לכל משתתף האפשרות להשתמש באמצעי "מחיקת הפסילה", באמצעות לחיצה על הכפתור האינטראקטיבי "מחיקת פסילה", אשר יגרור את מחיקת אחת הפסילות אותה צבר משתתף במהלך השתתפותו בחידון (להלן – "כפתור מחיקת פסילה"). כל משתתף, במסגרת השתתפותו בחידון מסוים, רשאי ללחוץ פעם אחת על כפתור מחיקת הפסילה, ובלבד שהפעיל אותו טרם הודח מהחידון (הינו, משתתף לא יורשה להשתמש בכפתור מחיקת הפסילה במקרה בו הוא צבר 3 (שלוש) פסילות או במקרה בו הוא לא שלח תשובה לאחת משאלות החידון). לאחר שמשתתף ישתמש בכפתור מחיקת הפסילה הכפתור האמור יהפוך לבלתי פעיל.

5.12            במהלך שבוע פעילות מסוים משתתף יצבור את הניקוד אשר קיבל על כל שאלה בגינה שלח תשובה נכונה, במסגרת השתתפותו בחידונים באותו שבוע פעילות, וזאת אף אם לא הוכרז כמצח של החידונים האמורים, כולם או חלקם.

6.                   מועדי החידונים; תקופת ההרשמה וההשתתפות

6.1               ההרשמה וההשתתפות בכל שבוע פעילות (בנפרד) תיפתח בכל יום שני במהלך תקופת הפעילות, בשעה 22:00 (קרי מיד עם תום שידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים מפרקי התוכנית) ותיסגר ביום שני שלאחר מכן, בשעה 20:45 (קרי, רבע שעה לפני שידור הפרק העוקב לפרק האמור). (לעיל ולהלן – "תקופת ההשתתפות בשבוע הפעילות"), והכל, בהתאם למפורט בסעיף ‏6.2 להלן. ביצוע ההרשמה לשבוע פעילות (בנפרד) וההשתתפות בחידונים אשר ייערכו באותו שבוע פעילות תתאפשרנה במהלך התקופות האמורות בסעיף זה לעיל  בלבד.

 

6.2               תקופת ההשתתפות בכל שבוע פעילות (בנפרד) תהיינה כדלקמן:

6.2.1.1.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות הראשון תחל ביום 17 למאי 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 24 למאי 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.2.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות השני תחל ביום 24 למאי 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 31 למאי 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.3.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות השלישי תחל ביום 31 למאי 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 7 ליוני 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.4.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות הרביעי תחל ביום 7 ליוני 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 14 ליוני 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.5.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות החמישי תחל ביום 14 ליוני 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 21 ליוני 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.6.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות השישי תחל ביום 21 ליוני 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 28 ליוני 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.7.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות השביעי תחל ביום 28 ליוני 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 5 ליולי 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.8.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות השמיני תחל ביום 5 ליולי 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 12 ליולי 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.9.            תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות התשיעי תחל ביום 12 ליולי 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 18 ליולי 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.10.      תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות העשירי  תחל ביום 18 ליולי 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 25 ליולי 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.11.      תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות האחד עשר תחל ביום 25 ליולי 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 1 לאוגוסט 2011, בשעה.

6.2.1.12.      תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות השניים עשר תחל ביום 1 לאוגוסט 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 8 לאוגוסט 2011, בשעה 20:45.

6.2.1.13.      תקופת ההשתתפות לשבוע הפעילות השלוש עשר תחל ביום 8 לאוגוסט 2011, בשעה 22:00 ותסתיים ביום 15 לאוגוסט 2011, בשעה 20:45.

6.3               בכל מקרה בו חידון מסוים התחיל במהלך תקופת ההשתתפות בשבוע פעילות רלוונטי ולא הסתיים עד למועד תום תקופת ההשתתפות האמורה, אותו החידון יופסק והמשתתפים בו יצברו את הנקודות אשר קיבלו במהלך השתתפותם בו (בגין בחירת תשובות נכונות), עד להפסקת החידון כאמור והם לא יהיו זכאים להמשיך את השתתפותם בחידון האמור ו/או לניקוד שונה מזה שצברו כאמור בסעיף ‏6.3 זה לעיל.

6.4               תקופות ההשתתפות בשבועות הפעילות, לרבות תחילתן וסיומן של התקופות האמורות, עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לקביעתה של רשת, לרבות בהתאם לשינויים במועדי שידור פרקי התוכנית, ותקנון זה יעודכן בהתאם. רשת שומרת לעצמה את הזכות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות (ו/או לעשות בה כל שינוי, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.

6.5               מובהר, כי תקופות ההשתתפות בכל שבוע פעילות נקבעו בהתאם למועדים הצפויים לשידורם של פרקי התוכנית (באופן שתקופת ההשתתפות בכל שבוע פעילות מיועדת להתחיל במועד סיום שידורו הטלוויזיוני של כל פרק מפרקי התוכנית ולהסתיים עם תחילת שידורו הטלוויזיוני של הפרק העוקב). מועדי שידור הפרקים האמורים יכולים להשתנות מעת לעת לפי קביעתה של רשת, ובכל מקרה של שינוי כאמור ייערך גם שינוי מתאים במועדי תקופת ההשתתפות בשבוע הפעילות הרלבנטי, ותקנון זה יעודכן בהתאם.

מובהר כי תקופות ההשתתפות בכל שבוע פעילות ייקבעו בהתאם למועדי שידור פרקי התוכנית (באופן שתקופת ההשתתפות בכל שבוע פעילות מיועדת להתחיל במועד סיום שידורו הטלוויזיוני של כל פרק מפרקי התוכנית ולהסתיים רבע שעה לפני תחילת שידורו הטלוויזיוני של הפרק העוקב). בכל מקרה של שינוי מועדי שידור הפרקים האמורים, בכל מועד שהוא  לפי קביעתה של רשת, ייערך גם שינוי מתאים במועד החידון הרלבנטי .

7.                   עריכת החידונים וההשתתפות בהם

7.1               בכפוף לאמור בסעיף ‏7.2 להלן, אין הגבלה על מספר החידונים בהם רשאי כל משתתף להשתתף.

7.2               חידון יתקיים, במהלך שבוע פעילות מסוים בכל מקרה בו: (i) מערכת המחשב תזהה לפחות 4 (ארבעה) משתתפים זמינים, כך שבמקרה בו, במועד מסוים במהלך שבוע פעילות, מערכת המחשב תזהה 4 (ארבעה) עד 7 (שבעה) משתתפים זמינים יתקיים חידון אחד, במקרה בו, במועד מסוים במהלך שבוע פעילות, מערכת המחשב תזהה 8 (שמונה) עד 11 (אחד עשר) משתתפים זמינים יתקיימו 2 (שני) חידונים, וכן הלאה, והכל בהתאם למפורט בסעיף ‏7.4 להלן; וכן, (ii) מערכת המחשב תזהה לפחות  4 (ארבעה) חבריFacebook  זמינים (כהגדרתם בסעיף ‏7.6 להלן).

7.3               מובהר, כי בכפוף לסעיף ‏7.2 לעיל, מספר החידונים אשר יתקיימו בו-זמנית במועד מסוים שבוע הפעילות, וכן מספר החידונים הכולל אשר ייערכו בשבוע פעילות מסוים, אינו מוגבל.

7.4               בכל מקרה בו, במועד מסוים, מערכת המחשב תזהה מספר משתתפים זמינים אשר גדול ממספר המשתתפים שיכול להשתתף בחידון אחד או יותר (קרי, במקרה בו מספר המשתתפים הזמינים יהיה 5 (חמישה) משתתפים זמינים, 9 (תשעה) משתתפים זמינים וכן הלאה), המשתתפים הזמינים אשר ישתתפו בחידון ייקבע בהתאם למועד כניסתם לאתר האינטרנט ולאתר ה-Facebook, כך שהמשתתפים הזמינים אשר נכנסו אחרונים לאתר האינטרנט ולאתר ה-Facebook לא ישתתפו באותו החידון או (לפי העניין) באותם החידונים. מובהר, כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהמשתתף או המשתתפים האמורים לנסות להשתתף בחידון אחר אשר יערך במסגרת אותו שבוע הפעילות.  

בכל מקרה בו, במועד מסוים, יהיו 8 (שמונה) משתתפים זמינים או יותר, מערכת המחשב תקבע את הרכב משתתפי כל חידון באופן אקראי.

7.5               בכפוף לאמור בסעיף ‏7.4 לעיל, משתתף אשר נכנס לאתר האינטרנט, לאחר ביצוע ההרשמה לשבוע פעילות (באמצעות אתר האינטרנט) ישחק באופן אוטומטי מול 3 (שלושה) משתתפים זמינים אחרים, אשר זהותם תבחר על ידי תוכנת המחשב, כאמור בסעיף ‏7.4 לעיל.

7.6               בכפוף לאמור בסעיף ‏7.4 לעיל, משתתף אשר נכנס לאתר ה- Facebook, לאחר ביצוע ההרשמה (באמצעות אתר ה- Facebook), יתבקש לסמן, במקום המתאים לכך, אם ברצונו להשתתף בחידון  מול 3 (שלושה) משתתפים זמינים, אשר זהותם תבחר על ידי תוכנת המחשב, כאמור בסעיף ‏7.4 לעיל (שאז יראו במשתתף זה כמשתתף זמין) או אם ברצונו להשתתף בחידון מול 3 (שלושה) מבין ה"חברים" שלו בשם משתמש (פרופיל) שלו ב- Facebook   (לעיל ולהלן – "חברי Facebook"). על משתתף אשר בחר באפשרות להשתתף מול חברי Facebook  לבחור 3 (שלושת) חברי ה- Facebook מולם הוא מעוניין להשתתף בחידון, אשר יקבלו (לאחר בחירתם) הודעה אלקטרונית לשם משתמש (פרופיל) שלהם ב- Facebook, בדבר בחירת המשתתף כאמור (להלן – "ההזמנה להשתתף בחידון"). החידון יחל לאחר שכל חברי Facebook זמינים האמורים אישרו את ההזמנה להשתתף בחידון באמצעות ביצוע ההרשמה וכניסתם למסך החידון. מובהר, כי משתתף לא יוכל להשתתף בחידון מול חברי Facebook אלא במקרה בו כל 3 (שלושת) חברי ה-  Facebook להם נשלחה ההזמנה להשתתף בחידון אישרו את ההזמנה באופן האמור בסעיף ‏7.6 זה לעיל.

 

7.7               למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי ההשתתפות בכל חידון, לרבות שליחת תשובות לשאלות, הינה אישית בלבד, ובכלל זה, על המשתתף חל איסור מוחלט להשתתף בחידון מסוים, לרבות שליחת התשובות, באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות שימוש באמצעי עזרים אלקטרוניים ו/או אחרים, לרבות שימוש בתוכנות מחשב מכל מין וסוג שהם, וכן, חל איסור מוחלט על המשתתפים לחשוף, לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לקבל כל פרט בקשר עם כל חידון, ובכלל זה, את שאלות החידון, כולן או חלקן ו/או את התשובות לשאלות החידון, כולן או חלקן (להלן – "פרטי החידון") לפני תום תקופת הפעילות, לכל אדם ו/או גורם שהם, ובכלל זאת נאסר על המשתתפים להשתתף בחידון ביחד עם אדם אחר אשר פרט מפרטי החידון ידועים לו מכל סיבה שהיא, לרבות בשל היותו נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בחידון (כאמור בסעיף ‏11.5 להלן).

 

8.                   תוצאות שבוע פעילות

 

8.1               בתום כל שבוע פעילות, ירוכזו וידורגו, על ידי רשת, באמצעות תוכנת המחשב, פרטי המשתתפים באותו שבוע פעילות, ברשימה, וזאת על בסיס מספר קריטריונים: קריטריון ראשון, הניקוד אותו צבר כל משתתף במסגרת כל החידונים בהם השתתף באותו שבוע פעילות (מהניקוד הגבוה ביותר ועד לניקוד הנמוך ביותר); קריטריון שני, משך זמן המענה הכולל (ממשך זמן המענה הכולל הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הכולל הארוך ביותר) (לעיל ולהלן – "רשימת המשתתפים"). רשימת המשתתפים של כל חידון תסודר כך, שבראשה ידורג המשתתף שצבר את הניקוד הגבוהה ביותר בשבוע הפעילות בגינו נערכה רשימת המשתתפים, מבין כל המשתתפים באותו שבוע הפעילות ואשר משך זמן המענה הכולל שלו היה הקצר ביותר, לאחריו ידורגו כל שאר המשתתפים באותו שבוע פעילות אשר צברו את אותו מספר נקודות, ככל שישנם, בהתאם למשך זמן המענה הכולל (ממשך זמן המענה הכולל הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הכולל הארוך ביותר). בהמשך הרשימה, אחרי המשתתפים האמורים, ידורגו, המשתתפים אשר צברו את מספר הנקודות השני בגובהו, בהתאם למשך זמן המענה הכולל של כל משתתף (ממשך זמן המענה הכולל הקצר ביותר ועד משך זמן המענה הכולל הארוך ביותר), וכן הלאה, כך, שבתחתית הרשימה ידורג המשתתף אשר צבר את מספר הנקודות הנמוך ביותר ואשר משך זמן המענה הכולל שלו היה הארוך ביותר.

 

8.2               בכל חידון ייקבע כמועמד לזכייה המשתתף אשר דורג ראשון ברשימת המשתתפים.

 

8.3               לא ידורגו ברשימת המשתתפים של שבוע פעילות מסוים, משתתפים אשר לא צברו כלל נקודות במסגרת השתתפותם באותו שבוע הפעילות.

8.4               ככל שידורגו בראש רשימת המשתתפים של שבוע פעילות מסוים שני משתתפים או יותר שצברו את אותו מספר נקודות ושמשך זמן המענה הכולל שלהם היה זהה, רשת תהא רשאית, בהתאם לקביעתה, לבדוק את זכאותם של כל המשתתפים האמורים לקבלת הפרס, בהתאם להוראות סעיף ‏9 להלן, וחלק את הפרס ביניהם, ככל שיוכרזו כזוכים (כך של משתתף שדורג בראש רשימת המשתתפים כאמור יקבל חלק יחסי (אשר ייקבע בהתאם למספר המשתתפים אשר יוכרזו כזוכים) מהפרס) או לדרג את המשתתפים האמורים על פי קריטריון נוסף, אשר ייקבע על ידי רשת, והכל בהתאם להחלטת רשת, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין כך.

 

8.5               למניעת הספק, מובהר, כי לצורך עריכת רשימת המשתתפים, בחירת המועמד לזכייה וקביעת זהות הזוכה בכל שבוע פעילות, תחייבנה רק התשובות אשר ייקלטו בפועל על ידי רשת באמצעות תוכנת המחשב, הניקוד אשר ייקבע על ידי רשת באמצעות תוכנת המחשב, וכן משך זמן המענה הכולל, כפי שיימדד על ידי תוכנת המחשב, וכי רשת תהא האחראית היחידה לקביעת הניקוד אותו צבר כל משתתף ולקביעת משך זמן המענה הכולל של כל משתתף.

8.6               רשת תהיה רשאית לשנות מעת לעת את הליך דירוג המשתתפים ותהליך בחירת המועמדים לזכייה ו/או הזוכים כמפורט בתקנון זה, לרבות להוריד או להוסיף שלבים בהליך הדירוג ו/או הבחירה, ויראו את תקנון זה כמתוקן בהתאם.

 

8.7               המשתתפים מצהירים, מסכימים ומאשרים בעצם ביצוע ההרשמה לשבוע הפעילות, כי ידוע להם שרשת שומרת על זכותה לשנות את הפרס ו/או את שוויו, בכל עת.

8.8               פרטיהם של המשתתפים (ובכלל זה של המועמדים לזכייה), בכל אחד מהחידונים, לפי תקנון זה, יישמרו במשרדי רשת, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה, כמפורט בתקנון אתר האינטרנט. רשת תהא רשאית לפרסם את שמו של המועמד לזכייה, כפי שהוזן במסגרת ההרשמה, בכל אמצעי תקשורת, ובכלל זה רשת תהא רשאית לפרסם את הפרטים האמורים במהלך שידורו הטלוויזיוני של פרק מסוים מפרקי התוכנית או בצמוד לאחר השידור האמור ו/או באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או באתרי אינטרנט אחרים.

8.9               לאחר עריכת כל חידון תיבדק זכאותם של המועמד לזכייה, בהתאם להוראות תקנון זה.

 

9.                   אישור הזכייה ומימוש הזכייה

9.1               לאחר תום תקופת ההשתתפות וקביעת זהות המועמד לזכייה (בהתאם לרשימת המשתתפים) יופיע על גבי מסך החידון שמו של המשתתף אשר נקבע כי הוא המועמד לזכייה באותו שבוע פעילות. רשת תיצור עם המשתתף האמור (המועמד לזכייה) קשר באמצעות הדואר האלקטרוני או שם המשתמש (פרופיל) ב- Facebook (בהתאם לפרטים אשר נמסרו במסגרת ההרשמה לחידון) תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתום תקופת ההשתתפות הרלוונטית,  וזאת כדי ליידע את המשתתף בדבר היותו המועמד לזכייה. משתתף אשר קיבל הודעה אלקטרונית כאמור בסעיף ‏9.1 זה לעיל יתבקש ליצור קשר עם רשת במספר הטלפון ובמועדים אשר יפורטו בהודעה האלקטרונית האמורה, על מנת שיימסרו לו הפרטים בדבר אופן אישור זכייתו, בהתאם להוראות תקנון זה.

 

9.2               זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס מותנה בהתקיימות (במצטבר) של כל התנאים הבאים:

9.2.1          המועמד לזכייה השלים, חתם ומסר (ככל שהמועמד לזכייה מתחת לגיל 18 גם האפוטרופוס הטבעי יחתום), במועד אשר נקבע לכך על ידי רשת במסגרת השיחה הטלפונית האמורה בסעיף ‏9.1 לעיל, לרשת ו/או למי מטעמה את כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור, בנוסח שייקבע על ידי רשת. כתב אישור מימוש הזכייה ו/או כתב קבלה וויתור האמורים יישלחו למועמד לזכייה במועד ובאופן אשר ייקבע על ידי רשת (לרבות באמצעות הדואר ו/או הודעה אלקטרונית ו/או מכשיר הפקסימיליה);

9.2.2          המועמד לזכייה השלים, טרם שליחת כל אחת מהתשובות לשאלות החידונים בהם השתתף במסגרת שבוע הפעילות הרלוונטי, בגינו הוכרז כמועמד לזכייה, את הליך ההרשמה לשבוע הפעילות האמור, ובכלל זה מילא את כל פרטיו האישיים במדויק במקום המיועד לכך באתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook;

9.2.3          רשת אימתה, במועד אישור הזכייה את זהות המועמד לזכייה באמצעות תעודה מזהה או (בהתאם להנחיות רשת) צילום התעודה המזהה, אשר תוצג או (לפי העניין) יימסר לרשת באופן שייקבע על ידי רשת (לרבות באמצעות הדואר ו/או הודעה אלקטרונית ו/או מכשיר הפקסימיליה), אשר מספרה זהה למספר תעודת הזהות שהוזן במסגרת ההרשמה ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר ו/או נוסף כפי שיידרש על ידי רשת ובאופן שיידרש על ידי רשת; וכן,

9.2.4          המועמד לזכייה עמד בכל תנאי תקנון זה.

9.3               מובהר, כי רשת תהיה האחראית היחידה לקביעת עמידתו של המועמד לזכייה בתנאי הכשרות המפורטים בסעיף ‏9.2 לעיל.

9.4               רשת תהא רשאית לשנות את הליך קביעת זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס, כמפורט בסעיף ‏9 זה לעיל, לרבות להוריד או להוסיף שלבים ו/או תנאים לשם כך.

9.5               במידה ומועמד לזכייה לא יאותר, לא יצור קשר עם רשת (כאמור בסעיף ‏9.1 לעיל), לא יציג או (לפי העניין) ימסור לרשת את המסמכים אשר ידרשו ממנו, על מנת לבדוק את זכאות המועמד לזכייה לקבלת הפרס ו/או יימצא כי הוא אינו זכאי לקבלת הפרס (בהתאם להוראות סעיף ‏9.2 לעיל), והכל בהתאם להוראות תקנון זה (להלן – "המועמד הפסול"), רשת תהיה זכאית, להעניק את הפרס למשתתף אשר דורג ברשימת המשתתפים אחרי המועמד הפסול (להלן – "המועמד החלופי לזכייה").

9.6               למניעת הספק, מובהר, כי הוראות תקנון זה יחולו, בשינויים המחויבים, על המועמדים החלופיים לזכייה.

9.7               עם מסירת כל הפרטים והמסמכים הנדרשים (בהתאם להנחיות רשת) לשם בדיקת זכאות המועמד לזכייה לקבלת הפרס, באופן שייקבע על ידי רשת,, זכאותו של המועמד לזכייה לקבלת הפרס תיבדק על ידי רשת ו/או מי מטעמה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ‏9.2 לעיל. במידה וייקבע על ידי רשת, לאחר בדיקת זכאות המועמד לזכייה, כי המועמד לזכייה עמד בכל בתנאי הכשירות, וכי הוא זכאי לקבלת הפרס, יוכרז המועמד לזכייה כזוכה בפרס.

 

9.8               לאחר הכרזת המועמד לזכייה כזוכה בפרס, כאמור בסעיף ‏9.7 לעיל, תשלח רשת, תוך 60 (שישים) יום ממועד מסירת אישור הזכייה, בדואר רשום (הממוען לזוכה) לכתובת הזוכה, אשר תימסר לרשת על ידי הזוכה, המחאה (צ'ק) לפקודת הזוכה, בסך הפרס.

9.9                אופן מימוש הפרס, כמפורט בסעיף ‏9 לעיל לא ניתן להמרה ו/או לשינוי.

9.10            רשת תהיה רשאית לפסול מועמד לזכייה ו/או (לפי העניין) זוכה, אשר לא עמד בתנאי הכשירות להשתתפות בפעילות ו/או לקבלת הפרס ו/או לא עמד בהוראה מהוראות תקנון זה, לרבות מועמד לזכייה אשר לא יצר קשר עם רשת ו/או לא פעל בהתאם להנחיות רשת בקשר עם בדיקת זכאותו לקבלת הפרס (להלן – "זוכה פסול"). זכייתו של זוכה פסול תהיה בטלה לכל דבר ועניין והזוכה הפסול לא יהיה זכאי לכל פרס אחר ו/או פיצוי ו/או שיפוי מאת רשת.

9.11            במידה ולא יידרשו הפרסים, כולם או חלקם, ו/או תבוטל זכייתו של זוכה פסול, בהתאם להוראות תקנון זה, יחול האמור בסעיף ‏10.8 להלן.

9.12            רשת תהא רשאית לסקר, לפרסם, לצלם ולעשות כל שימוש אחר, בהתאם לקביעתה ובכפוף לכל דין, בשמות המועמדים לזכייה או הזוכים, מענם, דבר זכייתם, תמונתם ופרטים נוספים אודותיהם, באמצעי התקשורת השונים, לרבות עיתונות, טלוויזיה, רדיו, אתר האינטרנט ו/או אתרי אינטרנט אחרים, ללא תשלום וללא כל מגבלה, לרבות מגבלת זמן, והכל, לשם פרסום, יחסי ציבור וקידום מכירות. בהשתתפותו בפעילות, מסכים כל משתתף (וככל שהמשתתף קטין אפוטרופסיו הטבעיים) מראש לאמור לעיל. רשת תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל הסיקורים, פרסומים וצילומים הללו (לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר).

10.               הפרס

10.1            בכל שבוע פעילות יחולק למשתתף אשר יוכרז כזוכה בשבוע פעילות מסוים הפרס (500 (חמש מאות) שקלים חדשים).

 

10.2            מובהר בזאת, כי תיאור כל פרס בתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה בלבד, והוא אינו מחייב את רשת ו/או מי מטעמה.

10.3            אין באמור בתקנון זה כדי לחייב את רשת ו/או מי מטעמה לחלק את הפרס בגין כל שבוע פעילות.

10.4            לזוכה אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצל במלואו.

10.5            הזכאות לקבלת הפרס הינה אישית, ואינה ניתנת להסבה או להעברה על ידי הזוכים. עם זאת, רשת רשאית לאפשר שינוי זהות מקבל הפרס בהתאם לבקשתו של הזוכה.

10.6            לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשת בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למי מהם במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הפרסים ו/או עם מימושם. רשת תהא רשאית להחליף את הפרס בפרס חלופי, שווי ערך, מכל סיבה שהיא.

10.7            הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. הוצאות נוספות, לרבות כל מס אשר יחול על הזכייה (ככל שיחול), יחולו על הזוכים.

10.8            מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ומהוראות כל דין, רשת תהא רשאית שלא למסור את הפרס לזוכה ו/או לבטל את הזכייה בו, לבטל את פעילות, כולה או חלקה ו/או את החידונים, כולם או חלקם, בכל מקרה של חשש, כי משתתף או משתתפים, לרבות המועמדים לזכייה ו/או הזוכים, במישרין ו/או בעקיפין, פעל או (לפי העניין) פעלו בחוסר תום לב ו/או ביצע או (לפי העניין) ביצעו מעשה עבירה או מעשה שאינו כדין (לרבות, למניעת ספק, מעשה המהווה הפרה של הוראות תקנון זה), בקשר עם השתתפותו או (לפי העניין) השתתפותם בפעילות נשוא תקנון זה, והכל לפי החלטתה של רשת. למניעת ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי משתתף, מועמד לזכייה או זוכה יפסל בכל מקרה בו רשת תסבור, כי ביצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף ‏7.7 לעיל ו/או כי השתתפותו לא הייתה השתתפות אישית, וכן, במקרה כאמור, המשתתף, המועמד לזכייה או הזוכה, יהא מנוע מלהשתתף בהמשך הפעילות, והכל בהתאם לקביעת רשת.

10.9            למען הסר ספק, מובהר כי היה והפרסים, כולם או חלקם, לא יחולקו או לא ימומשו, עקב כך שלא נדרשו, עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכיית מועמד לזכייה או זוכה בוטלה או נפסלה ו/או עקב כך שמועמד לזכייה או זוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא רשת רשאית, בהתאם לקביעתה, לערוך חידון או חידונים נוסף או (לפי העניין) נוספים לצורך חלוקת הפרסים האמורים, כולם או חלקם, ו/או לא לחלקם. כל מועמד לזכייה או זוכה שלא דרש פרס, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בגין פעולותיה של רשת כאמור.

11.               שונות

11.1            רשת תהא האחראית היחידה על ביצוע כל שלב משלבי הפעילות, ובכלל זה פרסום התקנון, ביצוע החידונים, פרסום תוצאות החידונים ותוצאות שבועות הפעילות וחלוקת הפרסים, כאמור בתקנון זה. כמו כן, תטפל רשת בפניות הציבור למידע ו/או לבירורים לגבי הביצוע והתנאים של חידון כלשהו בפעילות ו/או של הפעילות.

11.2            למניעת הספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי לרשת מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לחידונים, וכן כי רשת תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות ו/או לחידונים, ובכלל זה רשת תקבע את כללי וחוקי הפעילות ו/או החידונים, את מועדי עריכת החידונים, את מועדי התחלת וסיום שבוע ההשתתפות ואת תקופת הפעילות, את זהות המועמדים לזכייה (לרבות המועמדים החלופיים) ואת זהות הזוכים, את השאלות והתשובות הנכונות, את מועד קליטת התשובות על ידי רשת, את הניקוד לו זכאי כל משתתף בגין השתתפותו בכל חידון מחידוני הפעילות, משך זמן המענה הכולל, את הפרס אשר יוענק לזוכים, את מועד מתן הפרס, וכן רשת תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זאת פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות ו/או החידונים, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות רשת כאמור בתקנון זה, בכלל, ובסעיף ‏11.2 זה לעיל, בפרט, תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

11.3            רשת שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ליתן, במקרים מיוחדים, למשתתף את הזכות לערער על החלטה שהתקבלה על ידי רשת (וזאת על אף הוראות תקנון זה, לפיהן לא קיימת למשתתפים זכות ערעור כאמור), ובלבד שהמשתתף העלה בקשה כאמור מיד עם היווצרות עלית הערעור. במקרה בו קיבל המשתתף רשות לערער, רשת תבחן את הערעור ותכריע בגינו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה וללא אפשרות ערעור נוספת. למניעת הספק, מובהר, כי משתתף אשר לא יבקש לערער במועד האמור בסעיף ‏11.2 זה לעיל, לא יהא זכאי לעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין עילת הערעור במועד מאוחר יותר.

11.4            מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בחידונים /או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות ו/או בחידונים.

11.5            ההשתתפות בפעילות ובחידונים אסורה על המתחרים אשר השתתפו בתוכנית, מנהלי ועובדי רשת, כל מיני הפקות בע"מ, חברת הקופסא בע"מ ומשרד עורכי הדין ש. הורוביץ ושות', ובני משפחותיהם.

11.6            רשת שומרת על זכותה לבטל את החידונים (כולם או חלקם) ו/או את שבועות הפעילות  (כולם או חלקם) ו/או את הפעילות ו/או לשנות את תנאי החידונים ו/או הפעילות, ו/או לשנות את מועדי תחילת וסיום תקופת ההשתתפות בשבוע פעילות (כולן או חלקן), ו/או לדחות, להאריך או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת כל שבוע פעילות ו/או את מספר הפרסים שיחולקו בפעילות, והכל לפי קביעתה של רשת, לרבות במקרה בו יתברר, כי חלו תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע או לעכב את היכולת להשתתף בחידונים ו/או אשר ישפיעו על תוצאות החידונים, ובכלל זה, תקלה טכנית, כשל מכאני ו/או טעות אנוש (להלן – "הגורם המשבש"), לרבות עקב אילוצים שאינם תלויים ברשת ו/או במקרה בו יתברר כי נפגעה ההגינות או נאותות ההשתתפות בחידונים ו/או בפעילות ו/או מכל סיבה אחרת.

 

11.7            כל משתתף מסכים (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים), בעצם ביצוע ההרשמה, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור בסעיף ‏11.6 לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם ביטול או (לפי העניין) שינוי זה כלפי רשת ו/או מי מטעמה. רשת תפרסם את דבר הביטול או (לפי העניין) השינוי באתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או כל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה. למניעת הספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.

11.8            ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ורשת ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם, כל טענה, ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רשת ו/או מי מטעמה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, בחידונים ו/או בפרסים.

11.9            כל משתתף, בעצם ביצוע ההרשמה, מסכים ומצהיר (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות ובחידונים כפופה לזמינות ולתקינותה של רשת האינטרנט ושל אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם. רשת לא תהיה אחראית לתקינותה של רשת האינטרנט ו/או לתקינותו של אתר האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook, על כל רכיביהם ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן שירותי האינטרנט ו/או בפעילות אתר האינטרנט ו/או אתר ה- Facebook ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למשתתפים במסגרת השתתפותם בפעילות ו/או בחידונים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. במקרה של תקלה כאמור רשת תהיה רשאית לבטל את הפעילות או את החידון או החידונים ו/או לשנות את מועדם, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, והכל מבלי שהדבר יקנה למשתתפים כל זכות לעלות כנגד רשת ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני או אחר, ובכלל זה אי קליטת פרטיו ו/או תשובותיו לשאלות ו/או מניעת השתתפותו בחידונים.

11.10        על אף מאמצי רשת, עשויים להתרחש טעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים במערכות תקשורת, מחשוב ורשת האינטרנט, כאמור בסעיף ‏11.9 לעיל, בכל שלב משלבי הפעילות והחידונים, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, טעות אנוש. בביצוע ההרשמה מסכים כל משתתף (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים) לפטור את רשת, ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם לו במישרין ו/או בעקיפין בקשר עם הטעויות ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות הללו ו/או באשר לפעולות שתנקוט רשת, אם תבחר לעשות כן, בקשר עם הטעויות ו/או השיבושים ו/או ההפרעות ו/או התקלות הללו, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד.

11.11        מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏11 זה לעיל, בכל מקרה בו המשתתף מעוניין בסיוע או תמיכה טכנית בניסיון פתרון התקלות טכניות, בכל מקרה של שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות אתר האינטרנט או (לפי העניין) באתר ה- Facebook, עליו לפנות בהודעה אלקטרונית לכתובת דואר האלקטרוני: Reshet.game.show@gmail.com. בהודעה האלקטרונית על המשתתף לפרט את פרטי התקלה ו/או שיבוש ו/או הפרעה ואת דרכי יצירת קשר עימו. למניעת ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת ו/או מי מטעמה אחריות בגין כל שיבוש ו/או הפרעה ו/או תקלה טכנית בפעילות האתר האינטרנט ו/או באתר ה- Facebook ו/או בפעילות רשת האינטרנט, וכן אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על רשת חובה למתן מענה ו/או פיתרון לשיבוש ו/או להפרעה ו/או לתקלה הטכנית בפעילות האתר או (לפי העניין) באתר ה- Facebook.

11.12        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בביצוע ההרשמה מסכים כל משתתף (וככל שהוא קטין אפוטרופסיו הטבעיים)  כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזאת, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם נכללים כמדינת ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע, וכן כל ביטול או שינוי במועדי שבוע הפעילות ו/או בחידונים ו/או בתקופת הפעילות, אשר אינם תלויים ברשת, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה על ידי רשת ו/או מי מטעמה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשת ו/או מי מטעמה.

11.13        המשתתפים, לרבות הזוכים, פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לגבי כל נזק, הפסד מכל מין או סוג שהוא, שיבוש ו/או איחור בחלוקה ו/או כל פגם אחר. המשתתפים, לרבות הזוכים פוטרים את רשת ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת הפעילות, החידונים ו/או במסגרת מימוש הפרס.

11.14        האחריות למימוש הפרסים, היא של הזוכים. על כל זוכה מוטלת האחריות המלאה לוודא כי הוא יכול לממש את הפרס בו זכה ולנקוט בפעולות המתחייבות לצורך כך בהתאם להוראות תקנון זה. רשת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין שיבוש, עיכוב או דחייה במימוש, ו/או בגין אי מימוש, הפרס מסיבות שאינן תלויות בהן.

11.15        כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפרס ו/או החידון, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכים ויהיו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה ‏11.15 לעיל, רשת תהיה רשאית להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכים ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.

11.16        בכל מקרה בו יפר משתתף או מועמד לזכייה או זוכה את הוראות תקנון זה, לרבות אם יתברר כי הוא נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם בפעילות החידונים לפי הוראות תקנון זה ו/או כי זכייתו הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או להוראת כל דין או כי לא היה זכאי לפרס בו זכה, רשת תהא רשאית לבטל את השתתפותו או (לפי העניין) את זכייתו, בהתאם לקביעתה, ולא תהא למשתתף או למועמד לזכייה או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ביטול ההשתתפות או (לפי העניין) זכייתו כאמור, וזאת ומבלי לפגוע בסעדיה ובזכויותיה של רשת על פי כל דין.

 

11.17        הזוכה ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את רשת, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

11.18        הדין החל בכל הנוגע לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות, לחידונים ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תקבע על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.