פיקוד העורף התרעה במרחב

תקנון פעילות אופיס דיפו

21/06/11 06:59 

1.         
1.1.     רשת נגה בע"מ (להלן: "רשת") תקיים פעילות (להלן: "הפעילות" לפי העניין) באינטרנט, כתוכן תומך לתוכנית "101 דרכים לעוף" (להלן: "התוכנית"). אופיס דיפו תשתתף כמעניקת הפרס בתוכנית (להלן: "מעניקת הפרס").
1.2.     הפעילות, שתוצג באתר "רשת" reshet.tv (להלן: "אתר רשת") תזמין משתתפים להעלות לאתר  תוכן המפרט "דרכים מקוריות לעשות שימוש בציוד משרדי" וכן פרטים אישיים כפי הנדרש באתר (להלן "התוכן"). התוכן יועלה לאתר לבחירת מעניקת הפרס
1.3.     "רשת" רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומכל סיבה סבירה שהיא. הודעה על שינוי התקנון תימסר לגולשים באתר בהזדמנות קרובה לשינויו. מובהר כי ייתכנו שינויים תכופים בתקנון.
2. זכאי להשתתף:
 
2.1.     כל אדם אשר הינו בגיר וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962) ובמידה שאינו כזה, ניתנה לו הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להשתתפות בפעילות, ואשר צירף לתוכן ששלח את הפרטים האישיים כנדרש.
 
2.2.     ההשתתפות אסורה על עובדי רשת ובני משפחותיהם, ועל עובדי חברה אחרת הנותנת שירותים כלשהם לתכנית ובני משפחותיהם. לעניין זה "בן משפחה"- הורים, אחים וילדים.
 
3.        בחירת הזוכים –
3.1.      בחירת הזוכים תתבצע ע"י  מעניקת הפרס, לפי שיקול דעתם הבלעדי ולפי קריטריונים השמורים עימם. החלטת נציגי מעניקת הפרס בנוגע לזוכה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
4.        הפרס:
 
4.1.      הזוכה בפעילות יזכה בקופון הנחה לביצוע רכישה ברשת חנויות מעניקת הפרס, ובמגבלות אשר ייקבעו ע"י מעניקת הפרס. (למען הסר ספק קופון ההנחה לא יהא תקף לצורך רכישת מוצרי אלקטורניקה.
 
4.2.     רשת ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטיב הפרס, מימוש, אספקתו וכל דבר הנוגע אלין והאחריות הבלעדית בכל הנוגע לטיב הפרסים ו/או חלוקתם הינה של מעניקת הפרס. אופיס דיפו ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעילות ו/או לתוכנית ו/או לתכנים של אלו ואחריותם תהיה מוגבלת לבחירת הזוכים הענקת הפרס, אספקתו וכל הקשור בו כמפורט בסעיף זה.  
 
4.3.     מעניקת הפרס תיצור קשר עם הזוכה / הזוכים 14 יום לאחר הההחלטה בגין הזכייה בטלפון ו/או בדואר. קופון ההנחה יישלח לזוכה בדואר רשום 30 יום מיום מתן ההודעה בדבר הזכייה. בכל מקרה בו לא הצליחה מעניקת הפרס ליצור קשר עם הזוכה, ולאחר שעברה תקופת זמן של 30 יום מיום  קבלת ההחלטה בדבר הזכייה, רשאית מעניקת הפרס לפנות למשתתף אחר בפעילות ולהעניק לו את הפרס, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 
4.4.     תיאור הפרסבתקנון זה ו/או בכל פרסום אחר של רשת הינו לשם המחשה ואינו מחייב. רשת ו/או מעניקת הפרס רשאיות לשנות את הפרס ו/או את אופן מימושו ו/או להתנות על קבלת הפרס ככל שיימצאו לנכון ולמשתתף לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.
 
4.5.     האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. בכל מקרה בו זוכה לא יממש את הפרס, מכל סיבה שהיא, תהא רשת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למשתתף אחר בפעילות ולהעניק לו את הפרס, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 
4.6.     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
 
4.7.     מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רשת ו/או מעניקת הפרס תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 
 
5.        הצהרת המשתתף:
      
      
5.1    המשתתף מצהיר כי הינו בגיר (בן 18 ומעלה) וכשר לפעולות משפטיות (כהגדרת מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962) וכי במדיה ואינו בגיר כהגדרת החוק לעיל, קיבל הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו להשתתפות בפעילות זו.
 
5.2    המשתתף מצהיר ומתחייב כי העלאת התוכן לאתר רשת מהווה מתן רישיון חינם, אשר אינו מוגבל בזמן ובטריטוריה, ל"רשת" לעשות שימוש בתוכן וכן לפרסמו באתר "רשת". המשתתף מצהיר כי ידוע לו ששמו המלא, ופרטים מזהים נוספים אודותיו, יהיו גלויים באתר וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
 
5.3    המשתתף מצהיר ומתחייב כי הינו מסכים כי מערכת התוכנית ו"רשת" יעשו בתוכן שימוש לפי שיקול דעתן, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכה, שינוי, שידור בטלוויזיה ו/או באינטרנט, במסגרת התוכנית ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום התכנית.
 
5.4    המשתתף מצהיר ומתחייב כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן, המועבר ל"רשת" במסגרת הפעילות, הן בבעלותו הפרטית וכי לא נעשתה כל פגיעה בפרטיות של כל אדם אחר ובזכותו של כל אדם אחר שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
 
5.5    המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאינו זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן ו/או פרסומו בתוכנית ו/או באתר ו/או במסגרת פעילות לקידום התכנית.
 
5.6    המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לו ש"רשת" אינה מתחייבת לעשות בתוכן כל שימוש ו/או פרסום וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" בגין שימוש או אי-שימוש בתוכן.
 
5.7 המשתתף נושא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן ששלח.
 
5.8    מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.7. לעיל, המשתתף מתחייב שלא להעלות ו/או להזין לאתר רשת אלה מן התכנים הבאים:
·         כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
·         כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייבת המשפחה שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
·         כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשרמטבעו רגיש.
·         כל חומר בלתי-חוקי, או חומרהמעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל.
·         כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
·         כל חומרהחושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותוו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
·         נושאים שביחס אליהם קיים צואיסור פרסום של בתי משפט.
·         כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור.
·         כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגועבמשתמשים אחרים.
·         כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק אולפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
 
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, ישפה את "רשת" בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
 
5.9 המשתתף מצהירומתחייב בזאת כי הוא פוטר את רשת מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישההקשורה במישרין ו/או בעקיפין לפעילות ו/או לתוצאותיה ו/או למימושה.
 
5.10 המשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכותהתקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכלסעד ו/או זכות ו/או תרופה.
כללי:
6.            רשת רשאית לשנות את הפעילות ככל שתמצא לנכון ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
7.            רשת תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר מהאתר תכנים אשר לדעתה עשויים להוות פגיעה בציבור הגולשים באתר ו/או תכנים אשר אינם ראויים, ולמשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך.
8.            רשת רשאית להפסיק את הפעילות בכל עת שתמצא לנכון וללא מתן כל הודעה מוקדמת, לחדשה מהנקודה בה הופסקה או מנקודה קודמת, או לקיימה מחדש או לפעול בדרך אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת, ולמשתתף לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך.
9.            כל משתתף מסכים ומאשר כי "רשת" ו/או מעניקת הפרס רשאיות לעשות שימוש בתכנים שהועלו, הן במסגרת אחת מתוכניות רשת, הן במסגרת פרסומי מעניקת הפרס והן במסגרת כל פעילות אחרת של "רשת" או מעניקת הפרס, לפי שיקול דעתן הבלעדי וכי כתנאי להשתתפותו בפעילות קיבל את כלההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לביצוע פרסום שכזה.
10.        המשתתף מצהיר ומתחייב כי ידוע לה כי ייתכן ששמו המלא, תמונתו, התוכן ששלח ופרטים מזהים נוספים אודותיו יהיו גלויים באתר ו/או באחת מתוכניות רשת וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "רשת" ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.
11.        המשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לה כי כל התכנים המופיעים באתר הינם קניינה של "רשת" והוא מתחייב שלא לעשות בתכנים אלו כל שימוש. כן מתחייבת המשתתף כי לא יעשה שימוש בשמה ו/או בסימניה המסחריים של "רשת" לכל מטרה שהיא.
12.        סעיפי התקנון נכתבו בלשון זכר ו/או נקבה מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים.