המבקר נגד ברק: "לא פעל לפי הנורמות שמצופות משר"

השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס פרסם דוח נוקב על התנהלותו של שר הביטחון, בפרשת החברות שהחזיק טרם כניסתו לתפקיד ובחברת הייעוץ שהקימה רעייתו: "אישי ציבור חייבים להקפיד שלא ייווצר ניגוד עניינים, לרבות חשש לניגוד עניינים"

שר הביטחון אהוד ברק פעל בניגוד לנורמות הציבוריות המצופות ממנו והתנהלותו לא תאמה את הכללים המחייבים שרים למניעת ניגוד עניינים – כך מטיח מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, בדוח נוקב שחיבר וכלל את ממצאי הבדיקה שערך על העברות כספים לחברות שהיו בבעלותו של ברק טרם החל לשמש שר הביטחון ובפעילותה של רעייתו בחברת "טאורוס", שנסגרה לבקשת המבקר. 

 

 

 

 

 

 ברק חילק שווה בשווה את המניות בחברת "אהוד ברק בע"מ" ובחברה נוספת שהייתה בבעלותו לשלוש בנותיו רק שלושה ימים לפני שנכנס באופן רשמי ללשכת שר הביטחון. החוק אוסר על שרים להקפיד שלא ליצור ניגוד עניינים בין עסקיהם האישיים לבין תפקידיהם הציבוריים, כפי שעולה מפעילות עסקית פרטית.

עוד בדוח: אפליה עדתית בבתי ספר

דן: שוכחים לאסוף נוסעים, מתעלמים מתלונות

מפעל הפיס הקטין סיכוי לזכות - ללא אישור

"ברק צריך היה לפעול לפי רוח הכללים ותכליתם"

לינדנשטראוס מתח על ברק ביקורת וטען כי היה עליו להתנתק מעסקיו הפרטיים מוקדם יותר מכפי שפעל: "לאחר הסיבוב הראשון של הבחירות לראשות מפלגת העבודה יכול היה ברק להניח כי אם ינצח בסיבוב השני ימונה לשר, ולאחר סיבוב הבחירות השני היה מינויו כבר בגדר ודאי".

לטענת המבקר, "גם אם מבחינה פורמלית לא מונה עדיין ברק לשר בעת העברת המניות לבנותיו, היה מקום להתייחס אליו מן הבחינה הציבורית כאל מי שכבר מונה. ראוי היה מן הבחינה הציבורית ועל מנת לאפשר שקיפות ובקרה נאותים כי השר ברק יפעל בקנה אחד עם רוח הכללים ותכליתם. יש להצטער כי לא כך נהג השר ברק".

מבקר המדינה האשים את ברק בכך שהעביר לידיו מידע חלקי בלבד על הפעילות העסקית באותן החברות, שלדבריו גרם לכך שזו לא תהיה נתונה לפיקוח ציבורי ואפשרה לכאורה המשך קשר מסוים בינו לביניהן.

"השר לא פעל להביא לכך שהחברות יעמדו לביקורת מבקר המדינה על ידי חתימת הסכם עם הממשלה כנדרש בכללים ובכך נמנע פיקוח אפקטיבי ראוי. העובדה שחברת אהוד ברק בע"מ היא בעלת מניות בחברות בנות יוצרת למעשה שליטה וקשרים נוספים שגם לגביהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים, שלא נבדק. בפועל נוצר מצב שלא התקיים גילוי מלא. העברת המניות של השר ברק לבנותיו אינה מנתקת אותו לחלוטין מזיקתו לחברות כנדרש, במיוחד לאור העובדה שלכאורה תחום פעילות החברות אינו בגדר תחום עיסוקן של הבנות ולא היה להן מלכתחילה כל תפקיד בהן", האשים לינדנשטראוס.

פרשת טאורוס

כדי לקבל את סכומי הכסף עבור השירותים שהעניק ברק טרם נבחר לכהן כשר הביטחון, הסכימה הוועדה להיתרים לאפשר לו את המהלך – בכפוף לאישור פרטני לכל מקרה ומקרה.

נוסף על כך, הכריעו חברי הוועדה כי כל הכללים והמגבלות שתקפים לגביו באשר לפעילותו העסקים יהיו כך גם באשר לאשתו, נילי פריאל. עם זאת, בניגוד לשר הביטחון עצמו, הבהירו חברי הוועדה כי יתערבו בעיסוקיה של האישה רק במקרים שבהם "סוג הפעילות העסקית שלה עלול להיות מנוגד להוראות הכללים החלים על השר", ובמקרים אלו – עליו לפנות בשמה כדי לקבל היתר פרטני לכך.

למרות כל אלה, ב-2008 פתחה פריאל בפעילות עסקית באמצעות חברת "טאורוס" שבבעלותה. לפי דוח המבקר, תוארה הפעילות בה ככזו "שעלולה להיות מנוגדת להוראות הכללים", וכן הודגש שם כי למרות החלטת ועדת ההיתרים, לא הוגשה בקשה כפי שקבעו חבריה בנושא – "באופן שאינו תואם את החלטת הוועדה", לשון הדוח.

באוגוסט של אותה השנה, "בעקבות פרסומים שונים בתקשורת ופנייתו של מבקר המדינה, סגרה רעיית השר ברק את החברה. נוסף על סגירת החברה, הביע מבקר המדינה את דעתו כי ראוי שרעיית השר ברק תשיב לכל לקוחותיה את יתרת כספם", כתב לינדנשטראוס.

בספטמבר 2009 הודיע השר ברק למבקר כי פריאל השלימה את השבת כל יתרת התקבולים ללקוחותיה. "לדעת מבקר המדינה, אי הגשת בקשה לוועדה לגבי פעילות אשת השר בחברה, לא תאמה את הכללים ואת החלטת הוועדה. מבקר המדינה סבור, כי היה על השר להקפיד בכל הנוגע לביצוע הכללים המחייבים והנחיות הוועדה בנוגע להתנהלותו ולהתנהלות קרוביו ועל כך שהדבר לא נעשה יש להצטער. אולם, נוכח סגירת החברה על ידי רעיית השר והחזרת התקבולים ללקוחות
החברה לא מוצא מבקר המדינה מקום לעיסוק נוסף בפרשה".

לינדנשטראוס תקף בחריפות את התנהלותו של ברק הן בפרשת מניות החברות שהעביר לבנותיו והן בפרשת חברת "טאורוס" וקבע: "לדעת מבקר המדינה, ככל שהסיכוי למינוי של איש ציבור לכהונה כשר או כסגן שר במשרד בממשלה עולה והוא בגדר קרוב לוודאי, וככל שמועדו מתקרב, מן הראוי להתייחס אליו מן הבחינה הציבורית כאל מי שכבר מונה. לפיכך ראוי שימנע מכל פעולה שאינה עולה בקנה אחד עם הכללים".
 
עם זאת, הוא הדגיש כי "בתשובתם ציינו נציגי השר ברק כי הוא נכון לגרום לכך שהחברות יחתמו לאלתר על הסכם עם הממשלה, וכל החומר הרלוונטי של החברות נמסר למבקר המדינה על פי דרישתו גם ללא הסכם".

את הדוח סיכם לינדנשטראוס כשתקף במילים קשות את ברק ואמר כי הוא "פעל שלא בהתאם לרוח הכללים ולתכליתם" וכי מעשיו "לא עלו בקנה אחד עם הנורמות הציבוריות שמצופות משר. אי הגשת בקשה לוועדה על ידי השר לגבי פעילות רעייתו בחברה, לא תאמה את הכללים
המחייבים שרים וסגני שרים למניעת ניגוד עניינים ואת החלטת הוועדה להיתרים".

הוא כתב כי "ראוי להציב גם למועמדים לתפקידי שרים רף התנהגותי גבוה ומשמעותי ולדרוש מהם להקפיד הקפדה יתרה בניהול ענייניהם, כזו שלא תותיר ספק באשר לתקינות פעולותיהם ושלא תעורר חשש כלשהו. דרישות אלו מחויבות משרים וסגני שרים מיועדים ומכהנים לנוכח שליחותם הציבורית הרמה, כדי למנוע פגיעה באמון הציבור בנבחריו".

באשר לטענות שעלו מבדיקת ענייניו של ברק, ציין המבקר כי "אישי ציבור חייבים להקפיד שלא ייווצר ניגוד עניינים, לרבות חשש לניגוד עניינים, בין תפקידיהם לבין ענייניהם האישיים. זהו כלל יסוד במינהל הציבורי".

ברק: מברך על בדיקת המבקר, פועל ליישום ההמלצות

מלשכתו של ברק נמסר בתגובה לטענות נגדו: "שר הביטחון מברך על השלמת בדיקת המבקר ועל תוצאותיה, והחל לפעול ליישום המלצותיו".

נוסף על כך, ביקש ברק להדגיש כי "בניגוד לפרסומים בתקשורת, קובע דוח המבקר בין השאר כי התקבולים שהתקבלו בחברות האמורות שולמו בגין פעילות שקדמה למינויו של מר ברק לתפקיד שר הביטחון. נוסף על כך, לאף אחד מהלקוחות של אותן חברות אין ולא היו קשרים עסקיים כלשהם עם משרד הביטחון - ולפיכך בכל רגע נתון לא נוצר חשש לניגוד עניינים".

עוד מסרו מלשכתו של ברק, כי "קבלת הכספים בידי החברות אינה אסורה על פי הכללים למניעת ניגוד עניינים הנהוגים היום. רק בעקבות היתר שניתן לו על ידי ועדת ההיתרים הפועלת במשרד מבקר המדינה משך השר ברק כספים".

לסיכום, הבהיר ברק כי הוא " העביר את מניותיו בהיותו מועמד לשר. מבקר המדינה סבור כי יש לתקן את הכללים באופן שיחולו גם על מועמדים לשר. השר ברק מצטרף לקריאתו של המבקר".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת