יוטלו מגבלות על שכר הבכירים בבנקים

הגברת הפיקוח על השכר הגבוה במערכת הבנקאית והרחבת הגילוי עליו - אלה שתי המטרות המרכזיות של הוראת ניהול בנקאי תקין שפרסם היום המפקח על הבנקים דוד זקן. "המערכת הבנקאית מתאפיינת בעלויות שכר גבוהות וביעילות תפעולית נמוכה באופן יחסי למערכות בנקאיות בעולם", אמר והזהיר ששכר גבוה עלול לעודד לקיחת סיכונים

מגבלות על שכר הבנקאים (חדשות 2)

המפקח על הבנקים דוד זקן פרסם היום טיוטות של הוראת ניהול בנקאי תקין ושל הוראות דיווח לציבור - בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי. בפועל, ההוראות אינן מכתיבות את גובה שכר הבכירים, אבל מתנות מנגנונים לקביעת השכר ואת הגילוי לגביו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"המערכת הבנקאית מתאפיינת בעלויות שכר גבוהות וביעילות תפעולית נמוכה באופן יחסי למערכות בנקאיות בעולם", אמר זקן הבוקר. "הסדרת שיטת התגמול במערכת הבנקאית, חיונית הן כדי לחזק את הקשר שבין תגמול העובדים לבין מטרות הבנק, לביצועיו ולניהול הסיכונים שלו והן בהיבט היעילות התפעולית".

לדברי זקן, "ההוראה הנוכחית תשמור על היכולת לתמרץ את העובדים, אך תמנע מצב בו התמריצים שניתנים לעובד אינם תלויים בביצועים או דוחפים את העובד לקחת סיכוני יתר".

מרוויחים יותר - מסתכנים יותר

המפקח מזהיר שהשכר הגבוה לבנקאים מעודד לעתים לקיחת סיכונים חריגים, שעלולים לסכן את יציבות הבנקים והמערכת הפיננסית כולה. בטיוטה הוא קורא להרחיב את חובות הגילוי כך שיתאפשר למשתתפים בשוק להעריך את איכות שיטות התגמול והשכר.

לפי ההוראות, ועדת התגמול של דירקטוריון הבנק תידרש לקבוע מראש את יחס מקסימלי בין התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע.

הדרישות של זקן אמורות להשפיע על ההתנהלות בנושא התגמול ודרך כך על גובה השכר. כך, נקבע שגובה שכר הבכירים יהיה תלוי בביצועיהם, בהתחשב בסיכונים ובמטרות ארוכות הטווח, שככלל לא יינתן תגמול משתנה שאינו תלוי בביצועים ועוד. האמצעים להתאמת התגמול לביצועים יכללו, בין היתר, פריסה של התגמולים (דחייה) ואפשרות להקטנה או לביטול של תגמול בתנאים מסוימים, כגון ביצועים שליליים.