מהיום: לא תחויבו בנייד בלי אישור מראש

המהפכה הצרכנית בשוק הסלולר יוצאת לדרך, עם כניסתן לתוקף של תקנות חדשות של משרד התקשורת. על פי התקנות החדשות, לא יוכלו חברות הסלולר לחייב צרכנים על תכנים ללא אישור מראש, יפושט החשבון החודשי וייחסכו עשרות עד מאות שקלים בחשבון החודשי. אלו פרטי "מהפכת הסלולר"

אין חיוב בלי אישור. אילוסטרציה (ShutterStock)

היום תכנס לתוקף תקנת משרד התקשורת, לפיה מחויבות חברות הסלולר לקבל את אישורי המנויים לכל הזמנת שירותים ותכנים. על פי הערכות משרד התקשורת, צפויה התקנה להביא לחיסכון של עשרות עד מאות שקלים בחודש לכל צרכן, שעד כה חויב על שירותים שלא הזמין באופן אוטומטי.

הסכמת גישה לשירותים

על פי התקנות, יוכלו מנויי הסלולר לאשר או לסרב לקבלת שירותי תוכן וגלישה סלולרית. בין השירותים שצפויים להיחסם, אלא אם המנוי יאשר אותם מראש: שירותי תוכן וגלישה שהוזמנו על ידי קטין ללא אישור ההורים, הזמנת שירותי תוכן באמצעות מסרונים, גלישה באינטרנט, הצבעות והשתתפות בסקרים, מתן תרומות וקבלת מידע ועוד.

כל מנוי סלולרי יקבל לביתו טופס חדש שבו יצטרך לסמן אילו שירותים הוא מעוניין לחסום ואילו להשאיר פתוחים - ולחתום לצד כל שורה. גם אם לאחר מכן יבקש המנוי לשנות את בחירתו - הוא יוכל לעשות זאת בכל עת. הדפים יצורפו לכל חשבון שיישלח למנויים החל מהיום - חדשים ווותיקים כאחד. מנוי קיים שלא יעביר לחברה את התייחסותו לטופס עד ל-13 בדצמבר, ייחסם לקבלת השירותים המפורטים בטופס תוך שבעה ימי עבודה.

פירוט על כלל פרטי התכנית

אחת הבעיות שעמה צפויה להתמודד התקנה החדשה של משרד התקשורת היא חוסר הבהירות של החשבון החודשי. על פי הנחיית המשרד, יהיה עמוד זה נפרד לחשבון, מודפס, שבו יפורטו כל עיקרי ההסכם בין החברה ללקוח בצורה המדויקת ביותר. העמוד יכיל את הפרטים הבאים:

1. שם החברה או הלוגו שלה, פרטי נציג החברה שביצע את ההתקשרות, תאריך ביצוע העסקה, פרטי המנוי לרבות שם המנוי, מספר זהות,    
    מען, מספר הטלפון שאליו מתייחס ההסכם, מספר טלפון נוסף של המנוי שאליו תישלחנה הודעות בדבר שיעור ניצול חבילת גלישה ודגם
   המכשיר שנרכש.

2. משך תקופת ההתחייבות, ככל שקיימת, ומועד סיומה.

3. כל התעריפים שעל פיהם תחייב החברה את המנוי עבור השירותים שביקש לקבל בעת ביצוע ההתקשרות, וכן שיעורו של כל תשלום קבוע, ככל 
   שקיים במסגרת ההתקשרות; תעריפי השירותים יוצגו בטבלה בעל שתי עמודות - "שם השירות" ו"מחיר השירות".

4. מחירו הכולל של המכשיר הנרכש בעת ביצוע ההתקשרות, וככל שהוסכם על תשלום בתשלומים בעבור המכשיר - שיעורו של כל תשלום.

5. כל הטבה הניתנת למנוי תוך ציון שווי ההטבה ומשך הזמן המדויק בה תינתן ההטבה.

6. אופן חישוב הסכום שיידרש המנוי לשלם בגין הפרת ההתחייבות.

7. מידע בדבר העלאת תעריפים במהלך תקופת ההתחייבות ככל שאפשרות זו קיימת במסגרת תנאי הסכם ההתקשרות, לרבות מועד העלאת
    התעריף ואישורו.

8. מידע בדבר יתרת תשלום ו/או ביטול הטבה עבור ציוד קצה שנרכש מהחברה בהתקשרות קודמת.

9. התחייבותה של החברה לשלם למנוי את תשלום דמי היציאה שבהם חויב על ידי החברה הקודמת ואופן פריסת התשלום.

10. הצהרה של המנוי לפיה הוא קרא את העמוד וכי זה נמסר לידיו בעת ביצוע ההתקשרות. לצד ההצהרה תימצא חתימה מקורית של המנוי וכן 
     יצוינו פרטי נציג החברה אשר ביצע את ההתקשרות וחתימתו המקורית. ההצהרה תופיע בסופו של עמוד עיקרי פרטי התכנית.
    
ביצוע התקשורת באמצעות שני הצדדים

אם עד כה סבלו הצרכנים מהבטחות שניתנו להם במעמד החתימה על החוזה, אך לא זכו למימוש מאוחר יותר, או אף לתיעוד רשמי, צפויה התופעה להיפתר באמצעות שורה של סעיפים בתקנה שקובעים במפורש כיצד לבצע את ההתקשרות בין החברה לצרכן:

1. קודם ההתקשרות יגיש נציג החברה למבקש להיות מנוי של החברה עותק מודפס של הסכם ההתקשרות ויאפשר לו לעיין בו.

2. בעת ההתקשרות יחתמו המבקש ונציג החברה בחתימת מקור על הסכם ההתקשרות שהוגש לעיונו. לאחר החתימה ימסור נציג החברה למנוי
    את העותק מהסכם ההתקשרות עליו מופיעות חתימותיהם המקוריות של נציג החברה והמנוי.

3. לאחר ביצוע האמור לעיל רשאי נציג החברה להחתים את המנוי על הסכם התקשרות זהה לזה שנחתם בחתימות מקור, תוך שימוש באמצעים
    אלקטרוניים.

4. אם ביקש המנוי לערוך שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות, לרבות בקשה לקבל שירות נוסף, לבטל שירות או להצטרף לחבילת שירות - תימסר
    למנוי בעת בקשת השינוי הודעה מודפסת.

ביצוע עסקאות מרחוק

עוד נקבע בכללים כי בעסקאות "מכר מרחוק", שנעשות, למשל, בטלפון, יישלח למנוי מסמך תנאי התקשרות שכולל את עמוד פרטי התכנית וטופס גישה לשירותים כשהוא מסומן בהתאם לבחירותיו של המנוי כפי שנמסרו בעל פה לנציג החברה.

מסמך תנאי ההתקשרות יישלח אל המנוי באמצעות דואר רגיל. מסמך זה יכול להישלח אל המנוי גם באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס, אם זה נתן את הסכמתו לכך.

אם ביקש המנוי לערוך שינוי בפרט המופיע ב"מסמך תנאי ההתקשרות", לרבות בקשה לקבל שירות או חבילת שירות, תשלח החברה למנוי בדרכים המצוינות לעיל הודעה מודפסת הנושאת את שם החברה או הסמליל שלה, בה יצוינו פרטי השינוי שבוצע, מועד כניסתו לתוקף, תעריף השירות או חבילת השירות וכן שמם המלא של נציג החברה והמנוי.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת