"עסקת היום": התקנון

מדי יום נאפשר לכם כאן באתר ליהנות מהצעות המחירים הנמוכות ביותר על שלל מוצרים. בעלי העסקים יוזמנו מדי יום לשלוח את ההצעות שלהם - שיתפרסמו בטלוויזיה וכאן באתר. הנה תקנון הפינה

המחירים הנמוכים ביותר (חדשות 2)

תקנון:

תוכנית חיסכון- פינת "עסקת היום"

הגדרות:

"מפיקה"- חברת החדשות הישראלית בע"מ.

"תוכנית"- תוכנית חיסכון אשר מופקת על ידי חברת החדשות בעבור זכייניות ערוץ 2.

הערה: המצוין, בתקנון זה, ביחיד משמעו גם ברבים ובזכר משמעו גם בנקבה ולהפך, הכול לפי כוונת הדברים והדבקם.

שידורי הפינה:

1. במסגרת תוכנית חיסכון המשודרת בזכייניות ערוץ 2 ומופקת על-ידי המפיקה, תשודר הפינה "עסקת היום" ("הפינה"), בה יוצג מוצר לגביו תינתן האפשרות לבעל עסק או מנהלו ("המציע") להציע למפיקה לפרסם את בית העסק ואת המחיר הנמוך ביותר בו הוא מתחייב למכור את המוצר לציבור, במשך שבוע מיום הפרסום ("הצעה").

2. המפיקה תבחר (מבין הצעות שישלחו אליה) את ההצעה, שבעיניה הינה, המשתלמת ביותר ותשקול לפרסמה בתוכנית והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

תנאי ההשתתפות:

3. בעל עסק המעוניין להגיש הצעתו ישלחה למפיקה, עד לשעה 14:00 ביום שלאחר שידור הפינה, לדואר-אלקטרוני zol@news2.co.il (המפיקה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל הצעות שישלחו ו/או יתקבלו גם לאחר השעה 14:00 ביום שלאחר שידור הפינה).

4. בכותרת ההצעה, יציין בעל העסק את שם המוצר והדגם המדויק.

5. בהצעה, יפרט המציע-בין השאר- את מספר הטלפון בעסק, מחירו המזומן של המוצר, מי הוא הגוף נותן האחריות, זמן האחריות על המוצר ואת מספר מינימום היחידות מהמוצר המצויים באופן זמין ברשותו ולגביהם, לכל הפחות, הינו מתחייב כי תחול הצעתו.

6. מובהר כי המפיקה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לבחור במוצר שאינו עומד במגבלות סעיפי פרק זה, או להימנע מבחירה במוצר שעומד בתנאי סעיפים אילו והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.

אחריות

7. הפינה משודרת כשירות לציבור הצרכנים והמוכרים בארץ, אי לכך- בשום מקרה- לא תישא המפיקה בכל אחריות, נזיקית או אחרת, למוצרים ובתי עסק, שיוצגו או שלא יוצגו על-ידה ובזאת- אף, אך לא רק- התקנתו (בין באופן עצמאי על-ידי רוכש המוצר ובין כשירות שינתן על-ידי אחר), טיב המוצר, טיב השירות שינתן על-ידי בעל העסק, טיב האחריות למוצר, פגמים במוצר ו/או כל נזק אחר שעלול ו/או יגרם לרוכש המוצר (אם מבעל העסק או מכל גורם אחר).

8. המפיקה לא תשא בשום פנים ואופן בכל אחריות, נזיקית או אחרת, בפני המציע ושליחת ההצעה למפיקה מהווה ויתור מראש מצד העסק המציע על כל טענה כלפי המפיקה במכלול, לרבות על האופן בו הפעילה את שיקול דעתה בבחירת ההצעה המשתלמת ואופן פרסומה בתוכנית.

הבהרות חשובות:

9. המפיקה שומרת לעצמה שיקול דעת מלא לעניין בחירת ההצעה המשתלמת ביותר (ויודגש כי המפיקה אינה מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר).

10. הפינה אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות במכרז אי לכך לא יחולו, בעניינו, החוקים ו/או התנאים ו/או הדינים החלים במדינת ישראל ו/או בכל טריטוריה אחרת בענייני מכרזים.

11. בחירת המוצרים שלגביהם תינתן האפשרות, למציעים פוטנציאלים, להציע הצעות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.

12. המפיקה רשאית בכל עת להפסיק את שידור הפינה ללא כל הודעה מוקדמת.

13. המפיקה רשאית בכל עת להימנע משידור פינה, עבור מוצר ספציפי, שלגביו הוצעו הצעות, ללא כל הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המפיקה.

14. הגשת הצעות אסורה על עובדי המפיקה ובני משפחתם מדרגה ראשונה.

15. המפיקה ממליצה, למעוניין ברכישת המוצר, לערוך סקר שוק עצמאי בטרם רכישת כל מוצר ואין היא מתחייבת כי ההצעות שיפורסמו על-ידה הינן הזולות או המשתלמות ביותר בשוק.