הטריקים שהמוכר כבר לא יוכל לעשות

בתי עסק וחברות רבות ברחבי הארץ משתמשים בטריקים שיווקיים - ומתחמקים ממתן מענה הולם לצרכנים. אלא שבקרוב, הודות לחוק חדש, חברות שישתמשו בשיטות הללו - ייקנסו באלפי שקלים. באילו טריקים החברות לא יוכלו להשתמש יותר? הרשימה המלאה שהחברות לא רוצות שתראו

בתי העסק מסרבים לפצות או לזכות? בקרוב הם ייקנסו: כל אחד מאיתנו מכיר את הטלפונים חוזרים ונשנים מנציג המשכנע אותנו לבצע עסקה - או בית עסק המסרב לזכות אותנו על החזרת סחורה. החוק שיאפשר להטיל על בתי עסק קנסות, אמור לגרום להם להפנים שהשיטות האלה כבר לא משתלמות. כעת אנחנו מביאים את הרשימה המלאה של כל הטריקים השיווקיים שיגררו עיצומים - זו שבתי העסק לא היו רוצים שתכירו.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

קנס של 7,000 שקלים יוטל על כל עסק בכל פעם שיודיע שאין לכם זכות לבטל עסקה או על עסק שלא יפרסם באתר האינטרנט את הדרכים לבטל את העסקה. קנס זהה יושת על עסק שימשיך לפרסם תנאים מהותיים באותיות קטנות או שיגבה מכם מחיר שונה במזומן ובאשראי על קנייה של אותו המוצר.

המתנתם על הקו יותר מ-3 דקות? החברה תיקנס

בנוסף, חברת תקשורת שלא תאפשר לכם שיחת חינם אם התקשרתם להתלונן על פגם במוצר - תיפרד גם היא מ- 7000 שקלים. גם אם "ייבשו" אתכם על הקו יותר מ- 3 דקות - הדבר יגרור קנס.

ויש גם קנסות מחמירים יותר כלפיי חברות: אם חברת כבלים תגבה מכם באמצעות האשראי סכום גבוה מזה שסוכם - היא תשלם 25 אלף שקלים. אם תמנע מכם להתייעץ לפני ביצוע עסקה או תפנה אליכם פעם אחר פעם כדי לשכנע בכדאיות העסקה - היא תשלם את הסכום הזה.

העבירות בחוק מחולקות לשתי רמות: רמה ראשונה, בה יושת עיצום בסכום של 7000 שקלים לעוסק שאינו תאגיד (חברה) ו-22 אלף שקלים לעוסק שהינו תאגיד (חברה), ורמה שנייה בה יושת עיצום בסכום של 25 אלף שקלים לעוסק שאינו תאגיד (חברה) ו-45 אלף שקלים לעוסק שהינו תאגיד (חברה).

ההפרות בגינן יוטלו עיצומים כספיים ברמה הראשונה:

• אי גילוי פרט מהותי בעסקה שחייב העוסק היה לגלות לצרכן
• אי גילוי לצרכן את הפרטים שהיה על העוסק לגלותם, ובכלל זה זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת (למשל ערוצי כבלים) ודרכי ביטולה; פירוט התשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול; פרטי העוסק וכיוצ"ב או שלא כלל את הפרטים במסמך בכתב או בחשבונית, קבלה או הודעת תשלום הנשלחת לצרכן
• אי פרסום באתר האינטרנט של העוסק את הדרכים לביטול עסקה מתמשכת
• גביית עמלה מצרכן לגבי שירותים או טובין מפוקחים
• בעסקה בעניין שירותי רפואה - אי מסירת טופס גילוי או אי חתימה על חוזה בכתב או גביית דמי ביטול בניגוד להוראות החוק
• בעסקת מכר מרחוק (למשל: הזמנה מאתר המפרסם באינטרנט) - אי גילוי פרטים בהתאם להוראות החוק או אי מתן מסמך בכתב
• אי מתן החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין
• בעקבות ביטול עסקה עקב פגם בנכס או אי התאמה בין הנכס או השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן או אי הספקת הנכס במועד שנקבע או הפרה אחרת של העוסק והעוסק לא עמד בחובת ההשבה החזרת המוצר
• בהיותו מנפיק כרטיס אשראי, חייב העוסק לקוח הגם שהלקוח ביקש לבטל עסקה

• אי מסירת תעודת אחריות למוצר חשמלי
• אי עמידה בהוראות בדבר אותיות בחוזה אחיד או הבלטה ואופן ניסוח של תנאים מהותיים בחוזה או בתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן או לעניין צירוף מסמך נפרד לגבי התנאים המהותיים בחוזה האחיד (חוזה אחיד הינו חוזה כגון חוזה עם חברת תקשורת כבלים וכו' שהם חוזים שנחתמים אם כל הצרכנים)
• אי מתן הודעה לצרכן בתקופת ההודעה (התקופה החלה בין 60 הימים שלפני מועד סיום העסקה לתקופה קצובה בזמן או ההתחייבות לבין 30 הימים שלפני אותו המועד) על מועד סיום העסקה או ההתחייבות

• אי מתן הודעת פרטים בעסקת אשראי ואי מתן הודעה במסגרת מכירה מיוחדת (מכירה מיוחדת הכוונה למבצעים) בדבר אילו טובין כלולים בה ואילו לא, ומחירם לפני ההנחה ולאחריה . לדוגמא המבצעים ברשתות המזון ורשתות האופנה
• נקיבת מחיר שונה במזומן מאשר באשראי
• אי מתן הזדמנות סבירה לצרכן לעיין בחוזה לפני חתימתו ומסירת עותק ממנו
• חיוב צרכן במחיר הגבוה מהמחיר המחייב של הטובין
• הודיע העוסק או הציב שלט המודיע שאין הוא אחראי לכל נזק גוף העלול להיגרם לצרכן בתחום העסק או בחצריו
• הודיע העוסק שאין לצרכן זכות לבטל עסקה או לקבל חזרה את כספו, ולא סייג את הודעתו
• העוסק לא שלח לצרכן פירוט תשלומים או העתקי חשבוניות
• העוסק לא הציג, נוסף על המחיר הכולל או במקומו, את המחיר ליחידת מידה, משקל או נפח (לדוגמה: קיימת חובה לרשום ליד קורנפלקס מה המחיר ל-100 גרם)
• העוסק לא הציג את המחיר הכולל הנדרש בעד מתן שירות או עשייתו (לדוגמה: מחיר כרטיס לבית קולנוע שמוסיפים לו דמי טיפול רק לאחר שהצרכן ביקש לרכוש את הכרטיס)
• העוסק הרשום בחוק לא סיפק שירות טלפוני חינם (למשל חברות התקשורת) בעניין שהוא פגם או ליקוי
• אי עמידה בזמן המתנה לפי תקנות הגנת הצרכן (מתן שירות טלפוני) בן 3 דקות בעניין של פגם או ליקוי (למשל זמן המתנה אצל חברות התקשורת)
• אי מתן זיכוי בשל ביטול עסקה או חיוב מעל המותר בחוק לפי ערך תווי הקנייה
• אי מתן אפשרות לצרכן לשלם בעד שירותים או טובין מפוקחים בעסקה למשל של מים או חשמל, באחת משלוש הדרכים הבאות: הוראת קבע, מזומן או באמצעות אשראי

ההפרות בגינן יוטלו עיצומים כספיים ברמה השנייה:

• "השפעה בלתי הוגנת על הצרכן" - איסור על התנהגות שיש בה כדי לפגוע פגיעה משמעותית ביכולת הצרכן לקבל החלטה מושכלת בקשר לעסקה. הצעת החוק, אף מכילה רשימה סגורה של נורמות התנהגות המהוות התנהגות אגרסיבית ופסולה ועל כן הפרה של החוק תיחשב למשל: פנייה חוזרת ונשנית לצרכן או לבני משפחתו כדי לקשור עסקה, נקיטה באמצעי הפחדה כלשהו, לרבות איום, כלפי הצרכן ובני משפחתו, יצירת הרושם כי הצרכן אינו יכול לעזוב את המקום עד לעשיית עסקה, מניעה מהצרכן להתייעץ לגבי העסקה ועוד. נורמות התנהגות פסולות ובלתי הוגנות אינן רק הטעיה, אלא גם נורמות התנהגות אגרסיביות הפוגעות בחופש הבחירה של הצרכן וגורמות לו לקבל החלטה שלא היה מקבל אילולא הופעלה עליו ההתנהגות האגרסיבית.

• איסור הטעיה - למשל בדבר הטיב, המהות או הכמות של הנכס או השירות או פרסום פרסומת מטעה
• גביית יתר - עוסק (לדוגמא חברת כבלים) שיש לה הרשאה לחיוב החשבון או כרטיס האשראי שגובה סכום גבוה יותר ממה שסוכם והעוסק לא מחזיר את הגביה העודפת
• פרסום פרסומת או נקיטת דרכי שיווק אחרות המכוונות לקטינים העלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית (למשל: עידוד עישון סיגריות)
• אי פירוט מידע בטופס גילוי נפרד עם ביצוע עסקה בעניין רכישה של יחידת נופש, ובכלל זה אופן ביטול העסקה

• בעסקה ברוכלות (מכירה מדלת לדלת) לא נמסר לצרכן פרטים שהיה על העוסק למסרם כאמור בחוק או אי עמידה בתנאי ביטול העסקה
• העוסק הציג או פרסם את עצמו, במישרין או בעקיפין, כמי שמטרתו היחידה היא להגן על הצרכן או לייעץ לו, או קרא או כינה את עצמו בשם שמשתמע ממנו כי הוא פועל למטרה כאמור
• העוסק התקשר עם צרכן לתקופה העולה על שנה, בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

עבירות שעד עכשיו היו אזרחיות ומעכשיו ניתן להשית בגינם עיצומים כספיים:

1. אי ביטול עסקה פרונטלית
2. המתנה של יותר משלוש דקות לנציג
3. גבית יתר מצרכן
4. זיכויים (לדוגמה: אי כיבוד זיכוי במבצע)
5. תווי קנייה- לדוגמא התו אינו שווה בכל החניות של המנפיק
6. עסקה לתקופה קצובה - המשיכו לחייב את הצרכן גם לאחר תום התקופה ללא קבלת הסכמתו
7. בעסקה מתמשכת לא נאמר לצרכן כיצד הוא יכול להשתחרר מהעסקה