דוח המבקר: אי-דיווח על חרם והפצת שמועות על תלמידים

למרות מעשי האלימות הנפוצים ברשת והנזקים כתוצאה מחרם ושמועות, מבקר המדינה מעיר על כך שבמשרד החינוך לא מחייבים לדווח עליהם. עוד מצביע שפירא על בעייתיות בהתמודדות עם בריונות בהסעות תלמידים, ועל תנאי העסקתם של היועצים החינוכיים

בריונות ברשת? אין חובת דיווח

במסגרת הדוח השנתי בדק מבקר המדינה יוסף שפירא את נושא קידום תכניות למניעת אלימות כלפי תלמידים ושל תלמידים והצביע על שרשרת בעיות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

בעוד בתכנית האסטרטגית שגיבש משרד החינוך לשנים 2012-2009 נקבע כי המאבק באלימות וקידום אקלים חינוכי מיטבי הם אחד מ-11 היעדים של המשרד, מצא שפירא כי כ-20% מהמנהלים בשנה"ל התשע"ב ו-15% מהמנהלים בשנה"ל התשע"ג לא בנו תכנית התערבות בבית ספרם. גם לגבי ריכוז הדיווחים על האלימות הווירטואלית מעיר המבקר כי המחוזות שנבדקו אינם מקפידים על כך ואינם מפקחים, כנדרש בחוזר, על אופן הטיפול בהם בבתיה"ס.

כמו כן עולה בדוח כי ברשימת האירועים שאין חובת דיווח עליהם כלולים אירועי אלימות חמורים, בהם מעשי הצקות ובריונות. עוד נמצא כי אירועי אלימות וירטואלית חמורים, כגון חרם והפצת שמועות באינטרנט, גם כן אינם חייבים בדיווח.

איך מונעים אלימות בהסעות?

"לנוכח ההשפעות האפשריות של מעשי אלימות נפוצים ברשת דוגמת חרם והפצת שמועות, החושפים את הקרבן לעדים רבים ומשפיעים עליו מן הבחינה הרגשית והחברתית לאורך זמן, מן הראוי שהמשרד ישוב ויבחן את הסוגים של אירועי האלימות הווירטואלית שעד כה לא חלה עליהם חובת דיווח לפי החוזר וישקול להחמיר את התגובות עליהם ולהחיל על מקצתם את חובת הדיווח", נכתב בדוח.

שפירא מתייחס גם לנושא התמודדות עם אירועי אלימות בהסעות, ומציין כי כי על אף חשיבות הנושא ואף שלמערכת החינוך יש אחריות מלאה למתרחש אחרי שעות הלימודים, עד מועד סיום הביקורת לא הגדיר משרד החינוך כללים להתנהגות ראויה של תלמידים בהסעות.

"רמת האלימות בבתיה"ס של חלק מסוגי האלימות נשארה גבוהה, והאקלים החינוכי השתפר אך במעט", קובע שפירא. "בביקורת עלה שכמה ממרכיבי התכנית המערכתית לא יושמו, וטרם הסתיימה היערכותו של משרד החינוך להתמודדות עם מצבי סיכון ואלימות של תלמידים באינטרנט. נוסף על כך, הועלו מגוון בעיות הנוגעות להסדרה וליישום של תכנית "עיר ללא אלימות".

ואיפה היועצים החינוכיים? 

מנגד, מצביע המבקר על תנאי העסקתם של היועצים החינוכיים בבתי הספר ובגנים ואומר כי אלה אינם מאפשרים להם למלא את משימותיהם.

במהלך הביקורת נמצא כי בכמה מגני הילדים, בתיה"ס היסודיים וחטיבות הביניים לא ניתנים כלל שירותי ייעוץ חינוכי. לפי נתוני המשרד, בשנת הלימודים התשע"ב לא ניתנו שירותי ייעוץ חינוכי ב-10% מחטיבות הביניים, ב-20% מבתיה"ס היסודיים במגזר היהודי וב-50% מבתיה"ס היסודיים במגזר הערבי.

"יש צורך דחוף בהסדרה של שירותי הייעוץ החינוכי בכל שכבות הגיל. במסגרת הסדרה זו יש לקבוע תקן מחייב, שיבטיח מתן שירותי ייעוץ חינוכי ראויים לכלל התלמידים וצוותי בתיה"ס וגני הילדים, ואת הקצאת המשאבים הנדרשים לכך", מדגיש שפירא.